Artikel 1: Toepasselijkheid

advertisement
Algemene voorwaarden Pluimveebeurs BV
Artikel 1: Toepasselijkheid:
Lid 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsopdrachten c.q.
advertentieovereenkomsten met Pluimveebeurs BV en de adverteerder ten behoeve van
adverteren op www.pluimveebeurs.nl en www.pluimveebeurs.com, dan wel een aanbieding
daartoe van Pluimveebeurs BV. Een plaatsingsovereenkomst met Pluimveebeurs BV komt
slechts tot stand nadat zowel Pluimveebeurs BV als de betreffende adverteerder de tussen
partijen gesloten plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend.
Lid 2: Eventueel (algemene) voorwaarden van adverteerder worden hierbij uitdrukkelijk buiten
toepassing verklaard en afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Pluimveebeurs BV
zijn aanvaard.
Artikel 2: Begripsbepalingen:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Pluimveebeurs BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Opdrachtgever / adverteerder: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in
opdracht van een ander (in het bijzonder mediabureaus, reclamebureaus) opdrachten verstrekt
aan Pluimveebeurs BV tot het doen plaatsen van advertenties en / of in relatie daarmee het
(doen) opmaken van advertentieovereenkomsten.
Advertentieovereenkomst: een overeenkomst tussen adverteerder en Pluimveebeurs BV terzake
de plaatsing van advertenties op www.pluimveebeurs.nl en www.pluimveebeurs.com gedurende
een overeengekomen looptijd.
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding:
Alle aanbiedingen van Pluimveebeurs BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van aanbieding
bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en / of gemaakte overeenkomsten (met
Pluimveebeurs BV), inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot
stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Pluimveebeurs BV dan wel op tijdstip dat tot
uitvoering van enige opdracht is overgegaan.
Artikel 4: Weigeren advertenties:
Pluimveebeurs BV behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van
redenen te weigeren.
Artikel 5: Speciale plaats:
Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor
speciale plaatsingstoeslag wordt overeengekomen, worden in principe niet geaccepteerd.
Artikel 6: Duur van overeenkomst:
Advertentieovereenkomsten met Pluimveebeurs BV worden aangegaan voor de duur van zes
maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in de
advertentieovereenkomst tussen Pluimveebeurs BV en zijn wederpartij. De overeenkomst wordt
zonder bericht automatisch met dezelfde periode verlengd, tenzij Pluimveebeurs BV minimaal 1
maand voor het verlopen van de overeenkomst een schriftelijke annulering heeft ontvangen.
Pluimveebeurs BV behoudt zich het recht om de overeenkomst, eenzijdig en minimaal 1 maand
voor het verlopen van de overeenkomst, schriftelijk te annuleren.
Artikel 7: Beschikbaarheid:
Behoudens onvoorziene omstandigheden (overmacht / website onderhoud) hebben de websites
www.pluimveebeurs.nl en www.pluimveebeurs.com een ‘uptime’ van 7 x 24 uur en 52 weken per
jaar. Pluimveebeurs BV streeft ernaar een ‘uptime’ van 99% te garanderen.
Artikel 8: Ingang overeenkomsttermijn:
Het overeenkomsttermijn wordt geacht in te gaan op de eerste dag van de komende
kalendermaand waarbij de advertentie in de voorgaande maand is geplaatst en als laatste
goedkeuring is aangeboden.
Artikel 9: Uitbreiding overeenkomst:
Indien een reeds lopende advertentieovereenkomst wordt uitgebreid zal er een nieuwe
overeenkomst worden afgesloten, welke alle voorgaande overeenkomsten zal vervangen, met
daarbij in ogenschouw nemend de facturen welke reeds voldaan zijn.
Artikel 10: Tariefsverhoging:
Pluimveebeurs behoudt zich het recht om jaarlijks en na verloop van de overeengekomen
periode een eenzijdige tariefsverhoging door te voeren met een maximum van 15%, met dien
verstande dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft hierop, binnen 7 dagen na dagtekening
van de factuur, schriftelijk bezwaar kan aantekenen.
Artikel 11: Betaling:
Lid 1:Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen
veertien dagen na factuurdatum. Pluimveebeurs BV behoudt zich het recht voor bij niet-tijdig
betaling wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet-tijdig betaling is Pluimveebeurs BV
gerechtigd tevens buitengerechtelijke incassokosten (volgens het alsdan gebruikelijke tarief) te
vorderen.
Lid 2: Pluimveebeurs BV verstuurd haar facturen in de eerste maand van de overeengekomen
periode waarop de factuur betrekking heeft. Facturatie vind altijd plaats op basis van een half
kalender jaar.
Artikel 12: Aansprakelijkheid:
Lid 1: Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is Pluimveebeurs BV niet verder
aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte en gevolgschade, van welke aard dan ook.
Advertenties dienen na plaatsing te worden gecontroleerd op eventuele fouten.
Lid 2: Adverteerder vrijwaart Pluimveebeurs BV voor alle aansprakelijkheid van derden voor
schade ten gevolge van de door de adverteerder opgegeven advertenties en zal tevens diens
kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.
Artikel 13: Algemene bepalingen:
De bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door Pluimveebeurs BV worden
aangepast. In dat geval wordt de afnemer hiervan 1 maand voor ingang van de wijzigingen in
kennis gesteld. Indien één of meer bepalingen uit haar overeenkomst(en) met afnemer niet of niet
geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand,
terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben
overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking
gestelde bepaling het meest nabij komt.
Artikel 14: Aansprakelijkheid adverteerder:
Adverteerder is tegenover Pluimveebeurs BV aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen
die voortvloeien uit de tussen adverteerder en Pluimveebeurs BV gesloten
advertentieovereenkomst.
Download