balans activa vorderingen liquide middelen totaal activa passiva

advertisement
STICHTING VRIENDEN ARCHIEF EN LIBRIJE, GOUDA
Blad 1
BALANS
31 december 2015
31 december 2014
ACTIVA
VORDERINGEN
Interest
Streekarchief
Overige vorderingen
389
150
21
699
--560
699
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ING rekening courant
ABNAmro effectenrek.
ABNAmro spaarrek.
20
590
6.730
31.633
TOTAAL ACTIVA
28
2.061
3.906
30.934
38.973
36.929
39.533
=====
37.628
=====
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vermogen
Resultaat boekjaar
37.553
1.724
68.728
-31.175
39.277
37.553
Vooruitvangen donaties
Te betalen posten
70
186
75
--
TOTAAL PASSIVA
39.533
=====
37.628
=====
KORTLOPENDE SCHULDEN
STICHTING VRIENDEN ARCHIEF EN LIBRIJE, GOUDA
Blad 2
RESULTATENREKENING
2015
2014
_________________________________________________
OPBRENGSTEN
Donaties en abonnementen
Donaties digitalisering
Cursussen
Verkoop boeken e.d.
Excursie
Subsidie GOS
1.942
2.300
1.605
167
50
3.559
1.783
1.300
--6.664
----9.623
9.747
KOSTEN
Digitalisering couranten
Aankopen
Bankkosten
Kantoorkosten
Representatiekosten
Kosten Schatkamer
Donaties
Kosten cursussen
Kosten excursie
Exploitatiekosten GOS
Subsidieproject GOS
Interest
Resultaat
--212
204
263
237
1.196
250
1.234
150
1.000
3.559
36.427
1.044
158
915
91
1.891
103
----1.000
--8.305
1.318
41.629
-31.882
406
707
1.724
====
-31.175
======
STICHTING VRIENDEN ARCHIEF EN LIBRIJE, GOUDA
Blad 3
Realisatie 2015
Begroot 2015
Begroting 2016
1.942
2.300
1.605
167
50
3.559
1.600
----250
-----
1.700
--1.650
200
-----
9.623
1.850
3.550
212
204
263
237
1.196
250
1.234
150
----1.000
3.559
200
150
200
400
1.250
100
----500
--1.000
---
200
100
300
200
1.200
800
1.300
--500
800
1.000
---
8.305
3.800
6.400
1.318
- 1.950
-2.850
OPBRENGSTEN
Donaties en abonnementen
Donaties digitalisering
Cursussen
Verkoop boeken e.d.
Excursie
Subsidie GOS
KOSTEN
Aankopen
Bankkosten
Kantoorkosten e.d.
Representatiekosten
Kosten Schatkamer
Donaties
Kosten cursussen
Kosten excursie
Restauratiekosten
Walvisprijs
Exploitatie GOS
Subsidieproject GOS
Subtotaal
Interest
Resultaat
406
1.724
====
--- 1.950
=====
350
-2.500
=====
STICHTING VRIENDEN ARCHIEF EN LIBRIJE, GOUDA
Blad 4
Toelichting op de resultaten 2015 en begroting 2016
a. De cursus Oud Schrift kent een voordelig resultaat van € 371,- hetgeen is opgebouwd
als volgt:
Ontvangen cursusgelden
1.605
af: honorarium docent
1.000
koffievoorziening
234
1.234
371
====
Voor de cursus in 2016 zijn ingeschreven 11 cursisten à € 150 = € 1.650
b. De kosten van de Schatkamer zijn als volgt gespecificeerd:
Drukkosten
457
Portikosten
739
1.196
====
c. De post representatiekosten bestaat uit de kosten van de bijeenkomst wegens het
lanceren van de gedigitaliseerde kranten en de uitreiking van de vrijwilligerspenning
aan Janet Hoogendoorn.
d. De post donaties betreft in 2015 de bijdrage aan de Kadastrale Atlas Zevenhuizen en
Moerkapelle. Het begrote bedrag voor 2016 betreft de bijdrage aan het tweede boek
over Joods Gouda.
e. De exploitatiekosten van GOS kunnen als volgt samengevat worden:
Isuu-abonnement, bladerboeken op de website
144
RS-Firewall, virusbestrijding
120
Kosten Zotte Zaterdag voor kinderen
130
Overige kosten Zotte Zaterdag en Monumentendag 149
Kosten posters voor drukker Leeu
121
Kantoorkosten
75
Koffie- en theevoorziening
158
Overige kosten
105
1.002
====
Download