Balans per 31 december 2013 Staat van Baten en Lasten

advertisement
Naam van de instelling:
Stichting Paymaan
Fiscaalnummer: 817675292
Post-bezoekadres:
Klevenburgstraat 59
6535 RB Nijmegen
Doelstelling:
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Afghaanse kinderen en jongeren in staat te stellen onderwijs te volgen;
b. het bevorderen van het algemeen welzijn van Afghaanse kinderen en jongeren;
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Strategische doelstelling
De strategische doelstelling volgt uit de statutaire doelstelling en is concreter geformuleerd.
Bij strategische doelstelling staat het begrip duurzaamheid centraal.
De strategische doelstelling van Stichting Paymaan is om:
- straat en weeskinderen in Afghanistan financieel te adopteren
- scholen voorzien van bibliotheken
- voorlichting geven over de schrijnende situatie van kinderen in Afghanistan
Hoofdlijnen van het beleidsplan 2014:
Het werk dat de instelling doet:
Wij richten ons met name op het uitvoeren van projecten om de kinderen in Afghanistan
structureel te steunen bij hun educatie. We kennen twee doelgroepen: de kinderen in
Afghanistan die hulp nodig hebben en de mensen en organisaties in Nederland die hulp
bieden. Stichting Paymaan vormt de schakel tussen deze twee groepen. Stichting Paymaan
voert twee soorten projecten uit: adoptie- en schoolbibliotheekprojecten. Bij het
adoptieproject worden straat- en weeskinderen in Afghanistan ‘geadopteerd’. We spreken van
het ‘adopteren’ van kinderen, maar hiermee wordt niet daadwerkelijke adoptie bedoeld,
waarbij de adoptieouder ook voogd van het kind wordt. Bij Stichting Paymaan betekent
adopteren: zorg dragen voor het financiële welzijn van het kind ten behoeve van een
schoolopleiding. Elk geadopteerd kind wordt maandelijks met 45 euro ondersteund. Daar
staat tegenover dat het kind verplicht punctueel naar school gaat en zijn best doet om de
studie met succes af te ronden. Vaak adopteert een ouder één kind maar soms ook meerdere
kinderen. Het komt ook voor dat meerdere mensen samen een kind adopteren.
Met het adoptieproject heeft Stichting Paymaan twee doelen: optimale zorg voor de
geadopteerde kinderen en goede informatievoorziening naar de donateurs en adoptieouders.
Optimale zorg is niet voor ieder kind hetzelfde. Alle kinderen in het adoptieprogramma
krijgen financiële steun. Daarnaast krijgen ze begeleiding op maat. Dit doen we door elk kind
aan een mentor te koppelen. De mentoren rapporteren regelmatig over de voortgang van hun
kinderen naar het Paymaan team in Nederland. Het team in Nederland houdt de adoptieouders
en donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bij het schoolbibliotheekproject realiseren we bibliotheken op Afghaanse scholen.
De manier waarop de instelling geld werft:
Door middel van eenmalige en periodieke donaties,fondsenwerving en sponsoring.
Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:
Het vermogen van Stichting Paymaan wordt beheerd door de Stichting zelf. De
penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer. Stichting Paymaan is afhankelijk van de
donaties van haar donateurs. Het geld van de adoptieouders wordt aan de kinderen in
Afghanistan besteed. Andere donaties dan die van de adoptieouders, zoals eenmalige donaties
en liefdadigheidsdonaties worden gebruikt voor de Stichtingskosten, zoals
banktransactiekosten, onderhoud website en promotiemateriaal (posters en flysers).
Functie van de bestuurders:
Op 19 november 2012 heeft Stichting Paymaan een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe
bestuur bestaat uit 7 personen:
Voorzitter, Arash Kargar
Vice-voorzitter, Mariam Popal
Secretaris, Tarique Aheed
Penningmeester, Banafsha Yousofi
Algemene bestuursleden, Walid-Issa, Homayra Issa-Popal en Parweez Kohestanie
Beloningsbeleid: Leden mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013
- Ramadan-actie: 50 families werden voorzien van voedselpakketten.
- Er zijn nieuwe adoptieouders geworven. Door het koppelen van een adoptieouder aan een
adoptiekind, kan het kind duurzaam geholpen worden. Een van onze adoptieouders is MosataNabil Omar. Hij heeft vijf kinderen geadopteerd.
- Voorzitter Arash is in mei afgereisd naar Afghanistan om alle werkzaamheden te monitoren.
- Nuffic heeft voor stichting Paymaan, in totaal is er 976 euro opgehaald.
- Het Paymaan-team heeft 8 bestuursvergaderingen gehouden.
- Ook in 2013 zijn we bezig geweest om de processen binnen Stichting Paymaan te
optimaliseren. Wij hebben een documentatie van de proces-en verantwoorlijkheden
restructraties” gemaakt. Deze set van documenten heeft betrekking op de processen en
verantwoordelijkheden die door Paymaan Team Afghanistan en Nederland uitgevoerd dienen
te worden.
- De adoptiekinderen van Stichting Paymaan zijn in Kabul maandelijks bijeen gekomen. De
adoptiekinderen hebben naast mentorbegeleiding ook voorlichting gekregen over diverse
onderwerpen zoals Hygiëne.
Financiële verantwoording:
Balans per 31 december 2013
Staat van Baten en Lasten
Toelichting op de jaarrekening
- Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.
- Geldeenheid
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
- Inkomsten
De inkomsten zijn de opbrengsten uit donaties, schenkingen en andere inkomsten die toe te
kennen zijn aan het desbetreffende boekjaar.
- Eigen vermogen
Het eigenvermogen van Stichting Paymaan wordt gebruikt in het kader van de doelstelling
van de stichting. Indien het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als Bestemd
vermogen of Continuïteitsreserve, wordt dit gepresenteerd als besteedbaar vermogen voor
de doelstelling.
- Baten en lasten
Onder de baten uit fondsenwerving worden verstaan de in het boekjaar ontvangen gelden
uit hoofde van giften, donaties, schenkingen. Onder de lasten worden verstaan de aan het
boekjaar toe te rekenen kosten inzake hulpverlening.
- Besteedbaar vermogen
Dit betreft het vermogen die de stichting ter beschikking heeft voor haar doelstelling en de
daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten.
- Continuïteitsreserve
Stichting Paymaan heeft een reserve ingesteld ten behoeve van de financiering van de
geadopteerde kinderen. Deze reserve dient als buffer voor het geval dat als in de toekomst
de donaties over een bepaalde periode zouden afnemen.
Download