20130324_VM_Meijer(zonder sterdias)

advertisement
In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan.
Voor de dienst zingen we Gz. 61
Na de zegen Lb. 461: 1,2,3,5
Schriftlezing:
Jesaja 53
Marcus 14: 60-65
Tekst:
Marcus 15: 1-5
Voor de dienst:
Gz. 61











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Gezang 61: 1,2,3
Vers 1
Nu legt Gij in de paaszaal
met liefde vol geduld
uw leven in de waagschaal
als Gij het bekken vult.
Een meester in gehoorzaamheid,
zo wast Gij onze voeten,
tot slavendienst bereid.
Gezang 61: 1,2,3
Vers 2
Gij komt om te bevrijden
het volk onder de knoet.
Op U de plaag, het lijden;
het water wordt tot bloed.
Gij redt van alle slavernij
en reinigt ons van zonden.
Aan U de heerschappij.
Gezang 61: 1,2,3
Vers 3
Heer Jezus die als minste
neerknielde in het stof,
minste of geringste
zal stralen in uw hof.
waarheid is als zonneschijn
en glinstert in het water:
er moet gereinigd zijn.
Mededelingen











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Liedboek 461: 1,2,3,5
Vers 1
O hoogt' en diepte, looft nu God
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.
Liedboek 461: 1,2,3,5
Vers 2
O wondre liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.
Liedboek 461: 1,2,3,5
Vers 3
De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
Liedboek 461: 1,2,3,5
Vers 5
Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Psalm 22: 1
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
waarom zijt Gij tot redding niet nabij?
Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei,
mijn angstig vragen?
Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen,
Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten
vind ik geen rust, geen antwoord op mijn
klachten.
Hoort Gij dan niet?











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Gezang 30: 1,2,3
Vers 1
Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.
Gezang 30: 1,2,3
Vers 2
Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.
Gezang 30: 1,2,3
Vers 3
Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Liedboek 178: 1,6,7
Vers 1
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
Liedboek 178: 1,6,7
Vers 6
Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
Liedboek 178: 1,6,7
Vers 7
Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht,
Kyrie eleison.











Votum en zegengroet
Lb. 461: 1,2,3,5
Lezen van de wet
Ps. 22: 1
Gebed
Lezen: Jesaja 53
Gz. 30: 1,2,3
Lezen: Marcus 14: 60-65
Lb. 178: 1,6,7
Tekst: Marcus 15: 1-5
Preek
Marcus 15: 1-5
Na de preek: Gz. 92
Votum en zegengroet
Zingen: Liedboek 461: 1,2,3 en 5
Lezing van de Tien Woorden
Zingen: Ps.22:1
Gebed
Schriftlezing 1: Jesaja 53
Zingen: GK 30:1,2,3
Schriftlezing 2: Marcus 14:60-65
Zingen: Liedboek 178:1,6,7
Thema:
Van Sanhedrin naar Pilatus gaat
Hij, de geboeide Koning, Jezus
in zijn lijden – boeiend of
niet?
drie aandachtsvelden:
1. Pilatus’ verwondering – heel modern;
2. Gods reddingsmethode – heel vreemd;
3. Christelijk geloof – heel uniek
En zo kwam de geboeide
Jezus bij Pilatus.
Verwondering van Pilatus
Het afzichtelijke van Jezus in zijn
lijden, een zwak figuur, geen
koningsheld, geboeid, onmachtig,
stelt niets voor
Pilatus’ verwondering is heel modern
Je staat er verwonderd naar te kijken,
als modern mens:
Jezus, de geboeide Koning der Joden
2). Jezus in zijn lijden betekent
Gods reddingsmethode
Een koning zal mensenredder zijn
”U zegt het”, m.a.w., ‘Pilatus, Ik begrijp
uw verwondering, want zo is het wel,
Ik geboeide, ben de Koning van de
Joden’.
Een heel vreemde
reddingsmethode van God
“…hij was het…die ons lijden
op zich nam…om onze
zonden werd hij
doorboord…de wandaden
van ons allen liet de HEER op
hem neerkomen…”,
Jes.53:4,5,8
“Hij offerde zijn leven voor
hun schuld…omdat hij zijn
leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet
rekenen…Hij droeg echter
de schuld van velen…”
Jes.53:10 en 12.
het evangelie van Jezus-inzijn-lijden-in onze plaats.
Gods reddingsmethode –
Maar vreemd is die
methode wel!
“Hij deed zijn mond
niet open”, Jesaja
53:7
Jezus’ zwijgen is een sprekend en
veelzeggend zwijgen :
- Hij wil ons redden van onze schuld bij God.
- - Daarom is het een reddend zwijgen.
- -hier is de Redder die naar het kruis wil
gaan, zonder protest.
Gods reddingsmethode.
Boeiend als vreemde
methode
Een heel vreemde
reddingsmethode van God
3. Deze bijbelse geschiedenis vraagt
geloof in Jezus als geboeide
Koning.
het christelijk geloof is heel uniek







Lb. 178: 1,6,7
Preek
Gz. 92
Gebed
Collecte
Ps. 48: 1,4
Zegen
Gezang 92: 1,2,3
Vers 1
Nu triomfeert de Zoon van God.
Hij is verrezen, dood ten spot,
halleluja, halleluja,
met grote kracht en heerlijkheid.
Hem zij de dank in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.
Gezang 92: 1,2,3
Vers 2
O, Jezus Christus, door uw dood
redt Gij de zondaar uit zijn nood
Halleluja, halleluja.
Leid ons door uw barmhartigheid
met vreugde tot uw heerlijkheid
Halleluja, halleluja.
Gezang 92: 1,2,3
Vers 3
God, Vader op zijn hoge troon,
met Christus, zijn geliefde Zoon,
halleluja, halleluja,
en ook de Geest zij toegewijd
lof, dank en eer in eeuwigheid
Halleluja, halleluja.







Lb. 178: 1,6,7
Preek
Gz. 92
Gebed
Collecte
Ps. 48: 1,4
Zegen

Vandaag
 1e
Diaconie
 2e
Rente en aflossing
Goede Vrijdag: Kerk

Volgende week
 1e
TU
 2e
Rente en aflossing

Ps. 48: 1,4







Lb. 178: 1,6,7
Preek
Gz. 92
Gebed
Collecte
Ps. 48: 1,4
Zegen
Psalm 48: 1,4
Vers 1
De HEER is groot en hooggeëerd
op Sions berg, waar Hij regeert,
Zijn stad, zo schoon en hooggelegen,
geeft heel de aarde vreugd en zegen.
Koninklijk ligt Gods domein
Sion, aan de noorderzij.
…….
Psalm 48: 1,4
…….
Wie in haar paleizen wonen,
zal God zich een burcht betonen,
aan zijn volk zich openbaren
als een toevlucht in gevaren.
Psalm 48: 1,4
Vers 4
Wees, Sion, om Gods recht verheugd,
juicht, Juda's dochters, vol van vreugd.
Gaat rondom Sion, telt haar muren,
haar torens, die de tijd verduren,
geeft op haar paleizen acht,
meldt het aan het nageslacht:
…….
Psalm 48: 1,4
…….
deze God is onze koning,
zie, zo heerlijk is zijn woning.
Tot de dood zal Hij ons leiden,
eeuwig zal Hij ons verblijden.
Tot vanmiddag om 18.30
Met Ds. T.J. Boersma
In het Morgenlicht
Download