Het bijbelboek `De Openbaring van Jezus

advertisement
Gods wil en ons gebed
(Kunnen wij God van gedachten
laten veranderen!?)
Zoetermeer, 17 februari 2008
Willem J. Ouweneel
1. God maakt zijn wil
afhankelijk van de mens
• Niet alles wat God ‘wil’, gebeurt ook (Mt23:37; Lc13:34;
1Tm2:3v.; 2Pt3:9)
•
•
b) God wil soms niet, maar de mens wel (zonde, ziekte)
a) God wil soms wel, maar de mens niet (behoudenis, genezing)
• Vals onderscheid: geopenbaarde <> verborgen wil v God
(N.B. Jezus weent! droefheid v God: Gn6:5v.; Js63:11; hoe kan
God bedroefd zijn als alleen gebeurt wat Hij wil?)
• Kernvraag: Hoe ruimte laten voor de vrijheid en
verantwoordelijkheid van de mens, zonder God tekort te doen?
Een hyperstandpunt t.a.v. Gods wil is
verlammend voor het gebedsleven!
• ‘Als God het wil, genees ik toch wel…’
• ‘Als God het niet wil, genees ik toch niet…’
• ‘Als God mij wil genezen, kan Hij dat toch ook wel “zo” doen?
(dus waarom zalving, genezingsbediening?)’
• ‘Waarom een bidstond? De dominee heeft er zondag toch al
voor gebeden?’
• ‘Je moet niet aandringen in het gebed; dat is God verzoeken’
2. God kan van gedachten
veranderen!
(a) God laat Zich ‘verbidden’ (8x OT)
•
•
•
•
Gn25:21 Rebekka
2Sm24:25 David na 3 dgn pest
2Kr33:13,19 Manasse in ballingschap
Ea8:23 Ezra op weg naar Jeruzalem
2. God kan van gedachten
veranderen!
(b) God heeft ‘berouw’
• Ex32:10-14 na Mozes’ voorbede
• 2Sm24:14-16 na Davids verootmoediging
• Jn3:5-10 (vgl. 4:2) na Jona’s prediking
2. God kan van gedachten
veranderen!
(c) God verandert van gedachten na een
‘definieve’ uitspraak
• 2Kn20:1-6 (Js38:1-6) genezing van Hizkia
• Jn3:4-10 na Jona’s prediking
2. God kan van gedachten
veranderen!
(d) Opmerkelijke gebedsverhoringen
• Re10:15v. ‘toen kon Hij Israëls ellende niet langer
aanzien’
• 1Sm1:9-20 Hanna
• Lc18:1-8 onrechtvaardige rechter
3. God maakt zijn handelen
afhankelijk van onze gebeden
(a) God handelt graag op gebed
• 1Kn18:42-45 Elia’s gebed
• Ez36:37 ‘Ook dit zal Ik Mij door het huis Israëls laten afsmeken
om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een
kudde schapen’
• Dn9:1-19 Daniëls boetedoening en smeekbede
• Mc10:51 (vgl. 6:5v.) ‘Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot
Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien’
3. God maakt zijn handelen
afhankelijk van onze gebeden
(b) Gevolgen als je niet bidt
• Jk4:2v. ‘U hebt niet, omdat u niet bidt. U bidt en ontvangt niet,
omdat u verkeerd bidt.’
• Js59:16 ‘Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad’
• Ez22:30v. ‘Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur
zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou
kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou
verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. Daarom heb Ik
mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn
verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun
hoofd doen neerkomen.’
3. God maakt zijn handelen
afhankelijk van onze gebeden
(c) Het gelovig gebed BEWERKT wat!
• Jk5:15 het gelovig gebed vd oudsten geneest
• Jk5:16 ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige
vermag veel’
3. God maakt zijn handelen
afhankelijk van onze gebeden
Vgl. wat geloof uitwerkt:
•
Mt8:10 (gebed hoofdman met zieke slaaf) ‘bij niemand heb Ik zo'n groot
geloof in Israël gevonden’
• Mt9:22 (stille smeekbede vd bloedvloeiende vrouw) ‘uw geloof heeft u
behouden’
• Mt9:29 (wens vd 2 blinden) ‘Laat het u gebeuren volgens uw geloof’
• Mt15:28 (gebed vd Kananese vrouw) ‘O vrouw, groot is uw geloof;
moge u gebeuren zoals u wilt’
Tegendeel:
• Mt13:58; Mc6:5v.: God ‘kan’ niets doen als er geen geloof is
Dus: plicht tot gebed, omdat het
Gods wegen kan veranderen!
• Mc9:22v. niet Jezus’ kunnen, maarr het geloof vd vader
beslissend
• Mc5:36 wees niet bang, geloof alleen!
• Zij die bidden: ‘Here, genees mij als het uw wil is’, zijn vaak
dezelfden als die bidden: ‘Here, red mij als het uw wil is.’
• Watchman Nee: ‘Vaak wil God zijn kinderen beter maken, maar
Hij moet hun ziekte wel laten bestaan vanwege hun ongeloof en
gebrek aan gebed. Als Gods heiligen instemmen met ziekte –
neen, haar zelfs verwelkomen – alsof het hen van de wereld zou
verlossen en hen heiliger zou maken, dan kan de Heer niets
anders doen dan hun datgene te geven waarom zij vragen. God
handelt vaak met zijn kinderen naar hetgeen zij in staat zijn te
ontvangen.’
Dus: plicht om te bidden, omdat
het Gods wegen kan veranderen!
Het Hervormde rapport over de pinkstergroepen (1959) over
de valse berusting in ziekte:
‘Er kan sprake zijn van een ongehoorzaam verzet tegen wat als Gods wil
duidelijk begint te worden, maar er kan ook sprake zijn van een zeer
gezond verzet tegen wat men niet als van God komend kan
aanvaarden, omdat men in Jezus Christus God leerde kennen als zelf
de grote Strijder te zijn tegen ziekte en dood. En evenzeer, wanneer
men aan het ziekbed soms een merkwaardig “geduld” ontmoet, dat als
twee droppelen waters lijkt op geloofsovergave, zal men alweer ernstig
moeten peilen naar de diepste motieven van dat geduld; het zou ook
wel eens camouflage kunnen zijn van een ongezonde apathie, of angst,
of vlucht in het ziek-zijn, in wezen een vorm van ongeloof, van
miskenning van de bedoelingen en mogelijkheden Gods.’
4. Conclusie: bidt zonder
ophouden
• Lc18:1 ‘altijd bidden en niet moedeloos
worden’
• Rm12:12 ‘volhardt in het gebed’
• Ef6:18 ‘... te allen tijde bidt in de Geest met
alle gebed en smeking, en daartoe waakt met
alle volharding en smeking’
• Ko4:2 ‘Volhardt in het gebed, terwijl u daarin
waakzaam bent met dankzegging’
• 1Ts5:17 ‘Bidt onophoudelijk’
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards