PowerPoint-presentatie

advertisement
Brugklas vmbo-mavo
CSG Het Streek
locatie Zandlaan
Voorlichtingsavond 15 september 2015
Veranderingen (1)
•
•
•
•
•
(vaak) verder fietsen
zware boekentassen
meer huiswerk
gescheiden van vriend(innen)
de jongste i.p.v. de oudste
1
Veranderingen (2)
•
•
•
•
•
•
groter gebouw, bijna helemaal nieuw
heel veel personeel
zoveel andere leerlingen
vroeger opstaan
minder tijd om te spelen
……………………… (vult u maar aan)
2
Vakken (1)
• Beeldende vorming (handvaardigheid en
tekenen)
• Biologie
• Drama (kunstzinnige vorming)
• Engels
• Godsdienst
3
Vakken (2)
•
•
•
•
•
•
Lichamelijke opvoeding
Loopbaanleren (LBL)
Mens & Maatschappij
Mentorles (ME)
Muziek (kunstzinnige vorming)
Nederlands
4
Vakken (3)
•
•
•
•
•
•
Rekenen
Sportklas (keuzevak)
Sport Highschool (keuzevak)
Taal
Vakroute Techniek (alleen Z1C)
Wiskunde
5
Vakroute Techniek (Z1C)
• Praktisch
• 10 uur vakmanschap, meesterschap; ook in
leerjaar 2
• Het nieuwe vmbo (accent op techniek; aanleren
van algemene vaardigheden) in leerjaar 3 en 4
• Werkend leren
• Samenwerking met het mbo i.v.m. doorgaande
leerlijnen en een goede aansluiting
6
Sportklas (keuzevak)
Diverse sportactiviteiten
Sportieve instelling
Samenwerken
Omgaan met verschillen
Leerlingen zitten in Z1A, Z1F of in Z1H
Toelatingscriteria: motivatie, inzet en technische
kwaliteiten
• Proefperiode tot de herfstvakantie
7
•
•
•
•
•
•
Taken mentor (1)
Spreekbuis tussen thuis – school
Geven mentoruur en meerdere vakken
Voortgang cijfers bewaken
Voorbereiden rapportvergaderingen en
leerlingbesprekingen
• Begeleiding (individueel/klas)
•
•
•
•
8
Taken mentor (2)
• Zo mogelijk conflictoplosser
• Contact met
•
•
•
•
•
leerling
klas
ouder(s)/verzorger(s)
docenten (+ Onderwijs Ondersteunend Personeel)
eventuele andere begeleiders
9
Begeleiding
• Mentorles
• Remediale hulp, o.a. door AAM en THE
• Vertrouwenspersonen +
contactpersoon seksuele intimidatie
• Orthopedagoog
• Schoolmaatschappelijk werk
• Schoolarts
• Huiswerkbegeleiding o.a. door Brein-brekers
10
Becijfering (1)
• Cijfers mogelijk voor:
• schriftelijke overhoringen
• proefwerken
• mondelinge overhoringen
• werkstukken/werkstukjes
• verslagen
• praktijktoetsen
11
Becijfering (2)
• presentaties
• groepswerk
• Schriftelijke rapportage
• 4 x per jaar
• cijferkaart/rapport
• inzicht/studiehouding
12
Gewenningsperiode
• Tot 3 oktober 2015
• Instapniveau: gemiddeld
- bemoedigen
• Mogelijkheid tot herkansen
- voorwaarde(n)
• Brugklasintroductiedagen
13
Eénjarige brugklasperiode
Brugjaar
Overgang PO-VO
Determinatie
Relatie – prestatie
IJkmoment: in ieder geval bij het 2e rapport
(februari 2016)
• Tussenstand: 3e rapport (april 2016)
• Overgangsnormen komen op de webportal te staan
• Lessentabellen staan op de webportal
14
•
•
•
•
•
Contacten huis – school (1)
• Ouderavonden
• algemeen
• vakdocenten
• mentor
• Eventueel huisbezoek
• Rapportages
15
Contacten thuis – school (2)
•
•
•
•
Telefonisch
Brief
E-mail (b.v. [email protected])
Internet
• roosterwijzigingen (zie dagrooster)
• Website (nieuws, agenda, brieven, enz.)
• webportal (Magister: absentie, cijfers, enz.)
16
Meer dan alleen lessen
•
•
•
•
Wintersportdag
Schaatsen/zwemmen
Schoolfeesten
Sporttoernooien
• interscholair
• Projecten
• BSA (maandagmiddag)
• Sportklas (vrijdagmiddag)
17
Data
• Streeknieuws (digitaal)
• www.hetstreek.nl
• Schoolvakanties cursusjaar 2015-2016 staan op
de website (Zandlaan/Ouders/Belangrijke data)
• Zie ook de schoolgids op de website (Wie zijn
wij/Jaarverslagen en andere strategische
documenten)
18
Tenslotte
Wij, het personeel van “CSG Het Streek locatie
Zandlaan” , hopen voor de komende jaren op
een prima samenwerking.
Voor nu: “Wel thuis, fijn dat u er was”
19
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards