Imprimer Mise en page 1 - Diergeneesmiddelen.info

advertisement
TRUST PINK!
TRUST PINK !
CATOSAL
The Power To Perform
SAMENSTELLING
DOELDIER
Rund, kalf, hond, kat en pelsdieren
TOEDIENING
Per ml:
Intraveneus, intramusculair
of subcutaan bij hond,
kat en pelsdieren.
Werkzame bestanddelen:
] Organische fosforbron
Cyanocobalamin 0,050 mg ] Vitamine supplement
Butafosfan
100 mg
]
ACTIEVE
STOFFEN
hond:
kat, pelsdieren:
0,25-5 ml per dier
0,25-2,5 ml per dier
Hulpstof:
De behandeling kan zo nodig herhaald worden.
Methylparahydroxybenzoaat 1 mg
] Conserveermiddel
INDICATIE
Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen
Bij chronische aandoeningen de helft van boven
aangegeven doseringen toedienen.
Zo nodig herhalen met tussenpozen
van 1-2 weken.
TRUST PINK !
TRUST PINK !
BUTAFOSFAN
CYANOCOBALAMIN
Dit is een verbinding van organisch
fosforzuur in de vorm van een wit
kristallijn poeder.
Catosal® - waarin butafosfan één
van de twee werkzame stoffen is –
versterkt en stimuleert de metabole processen.
Vit. B12, een bron van kobalt,
is een wateroplosbare vitamine.
Dit kan door het organisme
opgeslagen worden in kleine
hoeveelheden en gedurende korte
perioden, maar moet dus wel
continu aangeleverd worden.
Stimulering van het metabolisme door aanlevering van energie
Stimuleert ADP, ATP en spier-lever-glycogeen
Essentieel voor de immuunfunctie
Stabilisering van de fysiologische enzymfunctie
Donoractiviteit methylgroep essentieel voor gluconeogenese
en energie-opslag
Stimulering van het immuunsysteem
Toename van de activiteit van fagocyten
Essentieel voor de erythropoëse
Stimuleert de eetlust
Wijziging van de cytokinerespons
Metabole stimulering door synergieën
op de energetische- en immuunprocessen
TRUST PINK !
TRUST PINK ! Catosal
®
efficacy on liver protection indogs stressed via
corticosteroid treatment*
RESULTATEN
1. Catosal voorkomt de pathologische stijging van het
leverenzyme gamma-GT door Dexamethasone (p<0,05)
MATERIAAL EN METHODEN
Controle groep
Catosal
7,00
Mediane verandering in de concentraties (GGT)
12 Beagle proefhonden (mix M/V, 1 tot 5 jaar, gezonde honden)
2 groepen: Catosal:
dexamethasone injectie gedurende 7d, van 2 mg/kg
LG afbouwend tot 0,1 mg/kg + telkens vlak ervoor
2 ml/10 kg Catosal,SC
Controle groep:
zelfde dexamethasonebehandeling en vlak ervoor
2 ml/10 kg fysiologische zoutoplossing, SC
Catosal wordt al 50 jaar wereldwijd gebruikt bij
verschillende diersoorten. Tijdens deze periode
waren bijwerkingen zo goed als onbestaand.
* Spieker-Hauser U. (2007)
Catosal: efficacy on liver
protection in dogs stressed
via corticosteroid treatment.
Study number AHD 145.614,
Data on file, pp. 30.
6,00
5,00
4,00
*
*
* : p<0,05
3,00
2,00
1,00
-3 tot
3 dnb
-3 tot
4 dnb
-3 tot
7 dnb
-3 tot
9 dnb
-3 tot
11 dnb
dnb: dag na behandeling
-3 tot
14 dnb
-3 tot
18 dnb
TRUST PINK !
TRUST PINK ! Catosal
®
efficacy on liver protection indogs stressed via
corticosteroid treatment*
RESULTATEN
2.
Catosal heeft een positief effect
op het aantal rode bloedcellen (p<0,05)
IN DE STUDIE WERD AANGETOOND DAT:
Controle groep
Catosal
Mediane verandering in de concentraties van RBC
*
Catosal een pathologische stijging van het leverenzyme
gamma-GT door dexamethasone voorkomt
Catosal een positief effect heeft op de bloedparameters
Catosal veilig is voor honden in een dosis van 2 ml/10 kg
LG in combinatie met dexamethasone
Catosal goed verdragen wordt
(goede tolerantie)
* Spieker-Hauser U. (2007)
Catosal: efficacy on liver
protection in dogs stressed
via corticosteroid treatment.
Study number AHD 145.614,
Data on file, pp. 30.
*
0,50
* : p<0,05
*
0,00
-0,50
-3 tot
3 dnb
-3 tot
4 dnb
-3 tot
7 dnb
dnb: dag na behandeling
-3 tot
11 dnb
-3 tot
18 dnb
TRUST PINK !
TRUST PINK !
TRUST PINK !
VITAMINE B12 en BUTAFOSFAN ...
SPELEN EEN FUNDAMENTELE ROL IN DE :
STIMULEREN DE FUNCTIE VAN HET ORGANISME
IN GEVALLEN VAN:
verminderde groei
vorming van de rode bloedcellen (hematopoïese)
anemie
leverfunktie
slechte algemene conditie: dof haarkleed, haaruitval
slechte of abnormale eetlust (Pica)
einde dracht
verbetering van de spierkracht
herstel
uitputting
vermoeidheid
• Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Per ml: Werkzame bestanddelen: Butafosfan 100 mg Cyanocobalamine (vitamine B12)
0,050 mg Hulpstof: Methylparahydroxybenzoaat (E 218) 1 mg • Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie. Doeldier Rund, kalf, hond, kat en
pelsdieren. Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldieren Verzwakking door chronische of acute ziekten en stofwisselingsstoornissen.
Contra-indicaties Geen bekend. Bijwerkingen (frequentie en ernst) Geen bekend. Dosering en toedieningsweg DOSERING Acute aandoeningen:
rund: 10-25 ml per dier: dit komt overeen met 1-2,5 g butafosfan en 0,5-1,25 mg cyanocobalamine; kalf: 5-12 ml per dier: dit komt overeen met 0,5-1,2 g
butafosfan en 0,25-0,6 mg cyanocobalamine; hond: 0,25-5 ml per dier: dit komt overeen met 0,025-0,5 g butafosfan en 0,0125-0,25 mg cyanocobalamine;
kat, pelsdieren: 0,25-2,5 ml per dier: dit komt overeen met 0,025-0,25 g butafosfan en 0,0125-0,125 mg cyanocobalamine. De behandeling kan zo nodig
herhaald worden. Bij chronische aandoeningen de helft van boven aangegeven doseringen toedienen. Zo nodig herhalen met tussenpozen van 1-2 weken.
TOEDIENINGSWIJZE Intraveneus bij rund en kalf. Intraveneus, intramusculair of subcutaan bij hond, kat en pelsdieren. Wachttijden 0 dagen. Speciale
voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient Geen. • Farmaceutische gegevens: Belangrijke
onverenigbaarheden Geen bekend. Houdbaarheidstermijn Onaangebroken flacons: 5 jaar. Aangebroken flacons: 4 weken. Speciale
voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen licht. Aard en inhoud van de verpakking
Bruin glazen (type II) injectieflacon van 50 of 100 ml met rubberen stop en aluminium felscapsule. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering
van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming
met de nationale vereisten te worden verwijderd. • Aflevering: UDD. REG NL 6025
Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Bayer.
TRUST PINK !
www.livestock.bayer.be
Bayer SA-NV
Louizalaan, 143
B-1050 Brussel
Download