Juza/2004/01487/sb BEVOEGDHEIDSREGELING De Directie van

advertisement
BEVOEGDHEIDSREGELING
De Directie van De Nederlandsche Bank NV
Overwegende dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie en dat deze
bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toekomt aan de president en aan ieder der directeuren
afzonderlijk (Procuratie A);
Overwegende dat de directie bevoegd is procuratiehouders met vertegenwoordigingsbevoegdheid
aan te stellen;
Gelet op artikel 7 van de statuten,
Besluit:
- De procuratieregeling van 12 maart 2001, bekendgemaakt in circulaire Secr/2001/00735/mt
en de mandaatregeling van de Pensioen-& Verzekeringskamer worden met ingang van 1
maart 2005 ingetrokken. De op basis van deze regelingen in het verleden verleende
procuraties en mandaten worden met ingang van 1 maart 2005 ingetrokken.
- Met ingang van 1 maart 2005 zijn van toepassing de bevoegdheden zoals hieronder vermeld.
1. Algemene bevoegdheid
1. Divisiedirecteuren zijn met inachtneming van de hieronder vermelde maxima voor zover van
toepassing bevoegd te beslissen in aangelegenheden die vallen binnen het beheersgebied van
hun divisie en DNB te vertegenwoordigen en deze tegenover derden te binden met betrekking
tot het beheersgebied van hun divisie (procuratie B).
2. Afdelingshoofden zijn met inachtneming van de hieronder vermelde maxima voor zover van
toepassing bevoegd te beslissen in aangelegenheden die vallen binnen het beheersgebied van
hun afdeling en DNB te vertegenwoordigen en deze tegenover derden te binden met
betrekking tot het beheersgebied van de afdelingen van hun divisie (procuratie C).
3. Sectiehoofden zijn met inachtneming van de hieronder vermelde maxima voor zover van
toepassing bevoegd te beslissen in aangelegenheden die vallen binnen het beheersgebied van
hun sectie en DNB te vertegenwoordigen en deze tegenover derden te binden met betrekking
tot het beheersgebied van de secties van hun afdeling (procuratie C).
4. Door de directie aangewezen medewerkers van de divisies Betalingsverkeer Uitvoering,
Bedrijfsvoering en Bedrijfseconomische Zaken en ICT zijn met inachtneming van de
hieronder vermelde maxima voor zover van toepassing bevoegd DNB te vertegenwoordigen
en tegenover derden te binden met betrekking tot het beheersgebied van hun divisie binnen
het taakgebied waarvoor de medewerkers zijn aangewezen (procuratie D).
5. Door de directie aangewezen medewerkers van de divisie Financiële markten zijn bevoegd te
beslissen in aangelegenheden die vallen binnen het functiegebied waarop zij werkzaam zijn
en DNB te vertegenwoordigen en tegenover derden te binden in het kader van het al dan niet
telefonisch of met behulp van andere technische middelen afsluiten van transacties op de
Juza/2004/01487/sb
financiële markten. Hierbij worden per medewerker de volgende 4 categorieën handelingen
onderscheiden:
1. beleggingstransacties in de vorm van vastrentende waarden (obligaties), rentefutures,
renteswaps en dergelijke (procuratie E-1);
2. transacties in aandelen (fondsen) en vergelijkbare financiële waarden (inclusief
aandelenindexfutures) ten behoeve van het portefeuillebeheer (procuratie E-2);
3. commerciële en beleidsgeoriënteerde transacties op de (inter)nationale geld- en
valutamarkt (procuratie E-3);
4. transacties op de goudmarkt en in goudgerelateerde instrumenten (procuratie E-4).
6. De secretaris van de vennootschap is bevoegd met inachtneming van de hieronder vermelde
maxima voor zover van toepassing te beslissen in aangelegenheden die vallen binnen het
beheersgebied van het directiesecretariaat en DNB te vertegenwoordigen en deze tegenover
derden te binden met betrekking tot het beheersgebied van het directiesecretariaat (procuratie B)
7. Voor het aangaan van financiële verplichtingen door procuratiehouders B, C, D, gelden de
maxima die hieronder vermeld zijn.
B:
€ 240.000,C:
€ 120.000,D:
€ 60.0008. De bevoegdheid tot het verwerven, bezwaren of vervreemden van registergoederen, tot het
geven van financiële garanties of borgstellingen namens de vennootschap, voorzover deze de in
onderdeel 1.7 aangegeven maxima te boven gaan, is voorbehouden aan de directie alsmede aan
ieder lid daarvan.
9. De bij of krachtens deze regeling bevoegdverklaarden worden aangeduid als “procuratiehouders,”, resp. “procuratiehouders B,” enzovoort.
2. Bijzondere bevoegdheidsverlening
De verlening van bevoegdheden, anders dan de hierin genoemde, aan medewerkers in dienst van
DNB of derden gebeurt schriftelijk en is voorbehouden aan de directie, alsmede aan ieder lid
daarvan.
3.Toezicht
In aanvulling op het onder 1 “Algemene bevoegdheid” bepaalde zijn inzake toezichttaken
bevoegdheden als volgt bepaald en toegekend:
3.1 Divisiedirecteuren van de Divisie Toezicht verzekeringsgroepen en pensioenfondsen, de
Divisie Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, de Divisie Toezicht internationale
conglomeraten en de Divisie Banken en andere financiële instellingen, zoals deze divisies luiden
of zullen komen te luiden, zijn bevoegd namens DNB alle bevoegdheden uit te oefenen, die bij of
krachtens de Toezichtwetten aan DNB toekomen.
Juza/2004/01487/sb
3.2 Afdelingshoofden van de in 3.1 genoemde Divisies zijn binnen het functiegebied van hun
divisie bevoegd namens DNB alle bevoegdheden uit te oefenen die bij of krachtens de
Toezichtwetten aan DNB toekomen.
3.3 Medewerkers met de functie van “Toezichthouder” zijn bevoegd namens DNB alle
handelingen te verrichten en alle besluiten te nemen en uit te voeren ter uitvoering van de taken
aan DNB in de Toezichtwetten opgedragen, binnen het daartoe behorende taakgebied waarvoor
zij door hun leidinggevende zijn aangewezen.
3.4. In afwijking van het bovenstaande is het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften
en beleidsregels (in de zin van artikel 4:81 Awb) voorbehouden aan de directie.
4. Statistiek
In aanvulling op het onder 1 “Algemene bevoegdheid” bepaalde zijn inzake statistische taken uit
hoofde van statistiekwetten bevoegdheden als volgt bepaald en toegekend:
1. De Divisiedirecteur van de Divisie Statistiek & Informatie is bevoegd namens DNB alle
bevoegdheden uit te oefenen, die bij of krachtens statistiekwetten aan DNB toekomen.
2. Afdelingshoofden en sectiehoofden van de Divisie Statistiek & Informatie zijn binnen het
functiegebied van hun afdeling onderscheidenlijk sectie bevoegd namens DNB alle
bevoegdheden uit te oefenen die bij of krachtens statistiekwetten aan DNB toekomen.
5. Definities 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Toezichtwetten: Wet op het financieel toezicht, Invoerings- en aanpassingswet Wet op het
financieel toezicht, Wet inzake de geldtransactiekantoren, Wet toezicht trustkantoren, Pensioenwet,
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, Wet verplichte beroepspensioenregeling, Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, Wet privatisering ABP, Wet
privatisering FVP, Sanctiewet 1977, Wet identificatie bij dienstverlening, Wet melding
ongebruikelijke transacties, Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, zoals deze
wetten luiden of zullen komen te luiden.
2. Toezichthouder: de medewerker die als zodanig in de functie van toezichthouder of
toezichthouder-specialist is benoemd.
3. Medewerkers met de functie van bedrijfsanalist worden voor de toepassing van deze regeling
aangemerkt als “Toezichthouder” als bedoeld in artikel 5.2, voor zover zij ten behoeve van het
toezicht op de naleving van de Toezichtwetten onderzoeks- en inlichtingenbevoegdheden
uitoefenen in de zin van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen het taakgebied
waarvoor zij door hun leidinggevende zijn aangewezen.
6.
1
Artikel 5 is gewijzigd bij besluit van de Directie van 17 juli 2007. De wijziging van artikel 5 is van kracht vanaf 23
september 2007.
Juza/2004/01487/sb
Krachtens deze regeling verkregen bevoegdheden kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden
overgedragen aan een andere medewerker van DNB of een derde.
7. Publicatie
De secretaris van de vennootschap is bevoegd met inachtneming van het hierin bepaalde, namens
de directie tot het afgeven van verklaringen omtrent de bevoegdheid van degenen die in enig
geval namens DNB zullen optreden of zijn opgetreden.
Aldus vastgesteld te Apeldoorn, op 25 januari 2005.
Juza/2004/01487/sb
Download