Veiligheidsinstructieblad EuroMATIC volgens EG

advertisement
WILHELMINAKADE 10
2741 JV WADDINXVEEN
POSTBUS 143
2740 AC WADDINXVEEN
SHOWROOM/ WERKPLAATS
KOUWE HOEK 4
2741 PX WADDINXVEEN
TEL 0182 624 900
[email protected]
WWW.DOOVE.NL
Veiligheidsinstructieblad EuroMATIC
volgens EG-richtlijn 91/155/EWG
Aanmaakdatum: 14.01.1998
Herzien 1:
20.04.1998
Herzien 2:
Herzien 3:
Getest: 14.01.2006
Getest: 15.01.2008
Getest: 14.01.2010
Getest: 20.01.2011
Getest: 26.01.2012
Getest: 18.01.2013
Getest: 07.01.2014
Getest: 09.01.2015
Getest: 22.01.2016
Getest:
Getest:
Getest:
1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
Naam van de stof of preparaat:
euroMATIC
Toepassing van de stof of preparaat:
Toevoeging voor bedpanspoelers met
thermische desinfectie
Fabrikant:
BG Edelstahltechnik GMBH
Karlstraβe 18
D-45739 Oer-Erkenschwick
Tel: 0049-2368 699360
Leverancier:
Doove Care Groep B.V.
Wilhelminakade 10
2741 JV Waddinxveen
Tel: 0182-624900
2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering:
Gemodificeerde polyacrylaten in een waterige
oplossing.
Gevaarlijke stoffen:
niet van toepassing
3. Identificatie van mogelijke gevaren
Bijzondere gevarenaanwijzingen voor mens en milieu: Geen gevaren bekend
4. Eerste hulp maatregelen
Algemene aanwijzingen
Bij inademing:
Niet van toepassing
Bij huidcontact:
Bij contact met onverdunde oplossing met veel
water afspoelen; verontreinigde kleding direct
uittrekken.
Bij oogcontact:
De ogen met geopende oogleden grondig met veel
water spoelen (minstens 15 minuten).
Arts raadplegen.
Bij inslikken:
Veel water drinken. Arts raadplegen en dit
veiligheidsblad laten zien.
Instructies voor de arts:
Geen
1
WILHELMINAKADE 10
2741 JV WADDINXVEEN
POSTBUS 143
2740 AC WADDINXVEEN
SHOWROOM/ WERKPLAATS
KOUWE HOEK 4
2741 PX WADDINXVEEN
TEL 0182 624 900
[email protected]
WWW.DOOVE.NL
Veiligheidsinstructieblad EuroMATIC
volgens EG-richtlijn 91/155/EWG
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikt blusmiddel:
Schuim; waterspray of CO².
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:
Geen
Gevaar van de stof, het verbrandingsproduct of ontstane gassen:
Geen
Speciale beschermende uitrusting
bij brandbestrijding:
Geen
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke veiligheidsmaatregelen:
Geen speciale maatregelen nodig
Milieu voorzorgsmaatregelen:
Geen speciale maatregelen nodig
Handelswijze voor reiniging:
Met absorberend materiaal opnemen en op de juiste
wijze weggooien.
Extra aanwijzingen:
Geen
7. Hantering en opslag
Hantering:
De vloeistofcontainer altijd gesloten bewaren.
Geen speciale maatregelen nodig ter voorkoming van
brand of explosie.
Opslag
VBF Classificatie:
Valt niet onder de regelgeving voor brandbare stoffen.
Watervervuilingsklasse:
WGK 2 (= licht vervuilend voor oppervlaktewater)
Opslagklasse:
Volgens VCI concept
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Beroepsmatige blootstellingslimieten:
Persoonlijke beschermingsuitrusting
Algemene beschermings- en
hygiënemaatregelen:
Geen
Handen wassen voor en na het werken met dit
product. Verontreinigde of doordrenkte kleding direct
uittrekken. Uit de buurt houden van voedingsmiddelen
en dranken.
Bescherming bij inademing;
Niet noodzakelijk
Bescherming van de handen:
Handschoenen van PVC
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril
Bescherming van het lichaam:
Niet noodzakelijk
2
WILHELMINAKADE 10
2741 JV WADDINXVEEN
POSTBUS 143
2740 AC WADDINXVEEN
SHOWROOM/ WERKPLAATS
KOUWE HOEK 4
2741 PX WADDINXVEEN
TEL 0182 624 900
[email protected]
WWW.DOOVE.NL
Veiligheidsinstructieblad EuroMATIC
volgens EG-richtlijn 91/155/EWG
9. Fysische en chemische eigenschappen
Methode
Fysische toestand:
Kleur:
Geur:
Vloeibaar
Groen
Zwakke intrinsieke geur
Smeltpunt:
Kookpunt:
Vlampunt:
Ontstekingstemperatuur:
Explosiegrens:
Dichtheid:
circa 0,0ºC
circa 100ºC
/
n.v.t.
n.v.t.
circa 1,06-1,08 g/cm³
DIN 51757
Oplosbaarheid
Water:
pH-waarde onbewerkt:
pH-waarde in 50g/1 water:
Viscositeit:
oplosbaar
circa 8 (bij 20ºC)
circa 7 (bij 20ºC)
circa 50 mpa s (bij 20ºC)
DIN 53015
Verdere informatie:
DIN 53213
Geen gevaarlijke stof
10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden:
Geen
Te vermijden stoffen:
Geen (als maatregelen zoals genoemd bij punt 7
worden nageleefd)
Gevaarlijke ontbindingsproducten:
Geen (als maatregelen zoals genoemd bij punt 7
worden nageleefd)
Verdere informatie:
Geen
11. Toxicologische informatie
Schadelijk bij doorslikken; irriteert de ogen en de huid.
12. Milieu-informatie
Het product is biologisch afbreekbaar. Het product is niet vervuilend voor het oppervlaktewater
(WGK2; zelfclassificatie volgens VCI concept tot zelfclassificatie van stoffen in WGK).
Het product mag niet in de grond, het grond- of rioolwater terechtkomen.
Bij inachtneming van de voorgeschreven gebruiksconcentratie verstoort het product de ecologische
processen of evenwicht niet.
13. Instructies voor verwijderingen
Product:
Ongereinigde verpakkingen:
Overeenkomstig lokaal geldende voorschriften
verbranden in een mengsel van brandbare vloeistoffen
op een daarvoor aangewezen plek.
Bij het afvoeren van ongereinigde vloeistofcontainers
moet de afnemer geïnformeerd worden over het
potentiële gevaar.
3
WILHELMINAKADE 10
2741 JV WADDINXVEEN
POSTBUS 143
2740 AC WADDINXVEEN
SHOWROOM/ WERKPLAATS
KOUWE HOEK 4
2741 PX WADDINXVEEN
TEL 0182 624 900
[email protected]
WWW.DOOVE.NL
Veiligheidsinstructieblad EuroMATIC
volgens EG-richtlijn 91/155/EWG
14. informatie met betrekking tot transport
Transport over het land
(weg/spoor) (ADR/RID):
Geen gevaarlijke stof volgens de
transportvoorschriften.
15. Wettelijk verplichte informatie
Classificatie volgens EU-richtlijnen
Lettercodes en gevaarsymbolen:
Het product is op grond van huidige gegevens geen
gevaarlijke stof of gevaarlijk preparaat in de zin van de
EG-richtlijnen of verordening gevaarlijke stoffen;
de instructies in dit veiligheidsblad moet wel nageleefd
worden.
Nationale voorschriften
Classificatie VBF:
Niet van toepassing
Technische voorschriften lucht:
Klasse I/II/Cijfer: 3.1.7
Milieugevaar voor oppervlaktewater:
WKG 2 (licht gevaar voor oppervlaktewater)
(Zelfclassificatie volgens VCI concept)
16. Overige informatie
Overige informatie:
Geen
De informatie in dit veiligheidsinstructieblad is gebaseerd op onze huidige kennis van het betreffende
product en is naar eer en geweten verstrekt. De informatie is bedoeld om aanwijzingen te geven voor
een veilige omgang bij de opslag, gebruik, transport en afvoer van het product. De informatie is niet
overdraagbaar op andere producten. Indien het in dit veiligheidsinstructieblad behandelde product met
andere materialen wordt vermengd of verwerkt dan wel wordt herbewerkt, dan kan de in dit
veiligheidsinstructieblad genoemde informatie niet op het nieuw ontstane materiaal van toepassing
zijn, ook al ontstaat er niet direct een geheel ander product. Dit veiligheidsinstructieblad is elektronisch
opgemaakt en daarom niet ondertekend.
4
Download