t iE DE ZON iS LEVENSBELANGRiJK

advertisement
1.9.5
... MAAR KAN OOK GE VAARLiJ K
ZiJN ALS J E ER ONV ERStANDiG
MEE OMSpRiNGt.
Meer
Meer blootstelling
blootstelling dan
dan dat
dat half
half uurtje
uurtje leidt
leidt enkel
enkel tot
tot een
een vroegvroegtijdig
tijdig verouderde
verouderde huid
huid en
en het
het verhoogt
verhoogt ook
ook het
het langetermijnrisico
langetermijnrisico
op
op huidkanker.
huidkanker. Die
Die ziekte
ziekte komt
komt steeds
steeds meer
meer voor
voor in
in België.
België.
Toch
Toch zou
zou 90%
90% van
van de
de gevallen
gevallen voorkomen
voorkomen kunnen
kunnen worden
worden door
door je
je
al
al vanaf
vanaf een
een jonge
jonge leeftijd
leeftijd correct
correct te
te beschermen
beschermen tegen
tegen de
de zon.
zon.
t E LE REN ZiCH
10 t ip S OM J E KiND
EN HU iDKANKER
t E BESCHE RMEN t EG
DE ZON
iS LE V ENSBELANGRiJ K...
Kinderen
Kinderen houden
houden van
van de
de warmte
warmte en
en het
het licht
licht van
van de
de zon.
zon.
Zonlicht
Zonlicht is
is ook
ook onmisbaar
onmisbaar voor
voor de
de gezondheid
gezondheid van
van kinderen.
kinderen.
Uv-stralen
Uv-stralen zorgen
zorgen voor
voor de
de aanmaak
aanmaak van
van vitamine
vitamine D
D en
en dus
dus
voor
voor de
de ontwikkeling
ontwikkeling van
van een
een stevig
stevig beenderstelsel.
beenderstelsel.
Kinderen
Kinderen krijgen
krijgen alle
alle uv-stralen
uv-stralen die
die ze
ze nodig
nodig hebben
hebben indien
indien ze
ze
regelmatig
regelmatig buiten
buiten spelen
spelen en
en bewegen.
bewegen. Een
Een half
half uur
uur zonlicht
zonlicht per
per
dag
dag is
is al
al voldoende
voldoende en
en het
het hoeft
hoeft niet
niet eens
eens directe
directe zon
zon te
te zijn.
zijn.
Huidkankers
Huidkankers hebben
hebben 22 belangrijke
belangrijke oorzaken
oorzaken die
die je
je zelf
zelf in
in de
de
hand
hand hebt:
hebt:
1.
1. ZONNEBRAND
ZONNEBRAND iN
iN J
JE
E KiNDERt
KiNDERt iJ
iJ D
D
2.
2. EEN
EEN OpGEBRU
OpGEBRUiKt
iKt ‘ZONNEKAp
‘ZONNEKAp itAAL’
itAAL’
Dat
Dat is
is het
het totaal
totaal aantal
aantal uren
uren zon
zon dat
dat je
je huid
huid kan
kan verdragen
verdragen
in
in de
de loop
loop van
van je
je leven.
leven. Hoe
Hoe meer
meer je
je in
in de
de zon
zon zit
zit of
of onder
onder de
de
zonnebank
zonnebank ligt,
ligt, hoe
hoe sneller
sneller je
je dit
dit zonnekapitaal
zonnekapitaal verbruikt!
verbruikt!
JONG
JONG GELEERD,
GELEERD, iS
iS OUD
OUD GEDAAN
GEDAAN
De
De huid
huid van
van kinderen
kinderen is
is dunner
dunner en
en gevoeliger
gevoeliger dan
dan die
die van
van
volwassenen.
volwassenen. Uv-stralen
Uv-stralen dringen
dringen dus
dus gemakkelijker
gemakkelijker diep
diep door
door en
en
beschadigen
beschadigen de
de huidcellen.
huidcellen. Vooral
Vooral kinderen
kinderen met
met een
een lichte
lichte huidshuidskleur,
kleur, met
met sproeten,
sproeten, die
die snel
snel verbranden
verbranden of
of minder
minder snel
snel bruin
bruin
worden,
worden, moeten
moeten extra
extra oppassen.
oppassen.
R
AR
AA
Ott 1166 JJA
0
0 ttO
N
N
A
A
V
V
N
N
E
E
R
R
E
DE
R
iND
OR
K
KiN
OO
VO
RV
AR
AA
BA
SB
EttS
WE
K
KW
A
A
R
R
t
t
X
X
E
E
N
iJN
Z
ZiJ
N
AN
AA
DA
OD
OO
NO
EN
D
DE
N
N
E
E
N
N
O
O
Z
Z
E
D
DE
G
OG
N
N
Dtt O
RD
OR
WO
GW
iNG
MiN
RM
ER
HE
CH
SC
ES
B
BE
Att..
HA
CH
SC
RS
ER
DE
ND
ON
SO
DS
ED
EE
S
SttE
een initiatief van
Bescherm
Bescherm je
je kind
kind tijdens
tijdens het
het sporten,
sporten, uitstapjes,
uitstapjes, spelen
spelen in
in de
de
tuin.
tuin. Geef
Geef hen
hen de
de juiste
juiste reflexen
reflexen tegen
tegen huidkanker
huidkanker mee.
mee. Zo
Zo
beschermen
beschermen ze
ze zichzelf
zichzelf hun
hun leven
leven lang
lang en
en geven
geven ze
ze die
die reflexen
reflexen
ook
ook door
door aan
aan hun
hun kinderen.
kinderen.
t ip 1:
GEEF ZELF HEt GOEDE VOORBEELD!
t ip 2:
MAAK GOEDE AFSpRAKEN MEt DE
SCHOOL
x Vraag aan de school om je kind maximaal te beschermen.
x Geef zonnecrème, petje of hoedje en zonnebril mee om te
dragen tijdens de speeltijd of op uitstappen.
t ip 3:
ZORG DAt J E KiND NiEt V ERBRANDt
x Het risico op huidkanker verhoogt al indien je meer dan 5
keer verbrand bent als kind.
t ip 4:
ZOEK DE SCHADUW Op t USSEN 12 EN 15U
x De intensiteit van de zon is het sterkst tussen de middag.
Schaduw is de beste bescherming.
Een handige tip:
indien je schaduw korter is dan jezelf,
is het risico op verbranden groot.
t ip 5:
GEEF J E KiND BESCHERMENDE KLEDiJ
x Een hoedje met een brede rand
x Een droog T-shirt
x Een uv-werende zonnebril
ttip
ip 6:
6:
SMEER
SMEER JJEE KiND
KiND HELEMAAL
HELEMAAL iN
iN MEt
MEt
EEN
EEN WAt
WAtERpROOF
ERpROOF ZONNECRèME
ZONNECRèME VAN
VAN
MiNiMUM
MiNiMUM FACtOR
FACtOR 30
30
xx Smeer
Smeerjejekind
kindin,
in,een
eenhalf
halfuur
uurvoor
voorhet
hetininde
dezon
zongaat.
gaat.
xx Smeer
Smeerom
omde
de22uur
uurin.
in.
xx Smeer
Smeervoldoende.
voldoende.
ttip
ip 7:
7:
HOU
HOU BABY’
BABY’ SS (tOt
(tOt 11 JAAR)
JAAR) UUit
it DE
DE ZON
ZON
ttip
ip 8:
8:
ZORG
ZORG DAt
DAt JJEE KiND
KiND iN
iN GEEN
GEEN GE
GEVAL
VAL
ONDER
ONDER DE
DE ZONNEBANK
ZONNEBANK OF
OF ZONNELAMp
ZONNELAMp
GAAt
GAAt
xx Zonnebanken
Zonnebankenzijn
zijnverboden
verbodenonder
onderde
de18
18jaar.
jaar.Ze
Zestaan
staan
inindezelfde
dezelfdecategorie
categorievan
vankankerverwekkende
kankerverwekkendestoffen
stoffenals
als
sigaretten
sigarettenen
enasbest.
asbest.Vermijd
Vermijdze!
ze!
ttip
ip 9:
9:
CONt
CONtROLEER
ROLEER DE
DE UV-iNDEX
UV-iNDEX iN
iN JJEE
KRANt
KRANt OF
OF Op
Op DE
DE WEBSit
WEBSitEE VAN
VAN HEt
HEt KMi
KMi
xx IsIsde
deindex
indexlager
lagerdan
dan3,3,dan
danheb
hebjejegeen
geenbescherming
bescherming
nodig
nodigen
enisisererweinig
weiniggevaar
gevaarvoor
voorverbranding.
verbranding.
xx Vanaf
Vanafuv
uv66en
en77moet
moetjejezeer
zeergoed
goedoppassen.
oppassen.
Vooral
Vooralkinderen
kinderenen
envolwassenen
volwassenenmet
metblanke
blankehuid
huidmoeten
moeten
goed
goedopletten,
opletten,maar
maarook
ookde
deanderen.
anderen.
xx Uv-index
Uv-index88en
enmeer
meerisiszeer
zeerhoog
hoogen
envraagt
vraagtom
ommaximale
maximale
bescherming.
bescherming.
ttip
ip 10:
10:
WEES
WEES EXt
EXtRA
RA VOORZiCHt
VOORZiCHtiG
iG BiJ
BiJ
REF
REFLECt
LECtERENDE
ERENDE OppERV
OppERVLAKt
LAKtEN
EN
ZOALS
ZOALS WAt
WAtER,
ER, SNEEUW,
SNEEUW, St
StRAND...
RAND...
xx InInde
debergen
bergenen
enininde
detropen
tropenisisextra
extrabescherming
beschermingnodig.
nodig.
WENS
WENS JJEE MEER
MEER iNF
iNFORMAt
ORMAtiE
iE
OV
OVER
ER HU
HUiDKANKER?
iDKANKER?
Surf
Surfnaar
naar
www.kanker.be/slimmer-in-de-zon
www.kanker.be/slimmer-in-de-zon
of
ofmail
mailnaar
naar
[email protected].
[email protected].
HELp
HELp ACt
ACtiEF
iEF MEE
MEE OM
OM HUiDKANKER
HUiDKANKER
ttEE VOORKOMEN
VOORKOMEN DOOR
DOOR DE
DE CAMpAGNE
CAMpAGNE
ttEE VVERSpREiDEN
ERSpREiDEN
of
ofdoor
doorStichting
Stichtingtegen
tegenKanker
Kankerfinancieel
financieelte
testeunen
steunen
via
viade
dewebsite
websitewww.kanker.be
www.kanker.be
met
meteen
eengift
giftnaar
naarkeuze
keuzeop
op
BE45
BE450000
00000000
00008989
8989
| vanaf
| vanafeen
eentotaal
totaalvan
van€40/jaar
€40/jaarontvang
ontvangjejeeen
eenfiscaal
fiscaalattest
attest| |
Volgende
Volgendeorganisaties
organisatiesondersteunen
ondersteunenonze
onzecampagnes:
campagnes:
Stichting
Stichtingtegen
tegenKanker
Kanker
Leuvensesteenweg
Leuvensesteenweg479
479
1030
1030Brussel
Brussel
T.T.02
02733
73368
6868
68| |F.F.02
02734
73492
9250
50
[email protected]
[email protected]
www.stichtingtegenkanker.be
www.stichtingtegenkanker.be
V.U.: Luc Van Haute – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – stichting van openbaar nut
V.U.: Luc Van Haute – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – stichting van openbaar nut
10 t ipS OM JOUW KiND
t E BESCHERMEN iN DE ZON
Download