Ingekomen stuk 9

advertisement
rec|eatieschap voorne / putten / rozerrburg
Bezoel€dres
Overscfiieseweg 204
3112 NB Schiedam
Po6tadres
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Westvoorne
Telefoon
(010) 298 10 10
Fax
(010) 298 10 20
Efle¡¡
ozh(Oozh.nl
Postbus 550
KYK
53216075
32352H ROCKANJE
Bank BNG
NL39 BNGH 028.50.10.581
BIC-code
BNGHNL2G
BTW nummer
NLm44.96.942.8.01
www.heerl¡ikbuiten.nl
vorsons:
Contactpersoon
Ons kenmerk
A.F. den Adel
- 298 10
'10
Doorkiesnummer
010
Betreft
Beëindiging beheer Badstrand
y f¡Ëttt
vPR /2015-502905929
Uw kenmerk
982171105289
Bijlage
-1-
Schiedam, 12-01-20'15
Geacht College,
Naar aanleiding van uw br¡ef d.d. 15 december 2014 aangaande het beheer van het Badstrand wil ik
het volgende onder uw aandacht brengen.
Het door u geschetste verloop van de gesprekken met betrekking tot het sluiten van een nieuwe
overeenkomst onderschrijf ik slechts ten dele. Hoewel een erfpachtcontract voor langere termijn de
voorkeur van het schap had zijn tijdens de ambtelijke gesprekken gezien het belang dat dezerzijds
werd gehecht aan het voortzetten van het beheer van dit gebied ook andere contractvormen (met
andere looptijden) de revue gepasseerd welke ook voor het schap bespreekbaar waren. Ook
afspraken ten aanzien van investeringen en nieuwe impulsen in het gebied door het schap zijn daarbij
besproken. Het heeft het schapsbestuur verrast dat het gemeentebestuur hierin een andere wending
heeft genomen.
ln uw brief refereert u aan een deel van de discussie in de schapsvergadering waarbij naast verlies
van recreatief aanbod door het schap ook de financiële kant belicht werd. Opgemerkt werd dat bij
beëindiging van beheer van het Badstrand Rockanje naast verlies aan inkomsten ook een daling van
kosten voor het schap aan de orde is. En dat het schapsbestuur zich in geval van beëindiging van
beheer zal buigen over herallocatie van de vrijkomende middelen.
Het basisprincipe van de gemeenschappelijke regeling, waarbij de inkomsten uit alle gebieden naar de
algemene middelen vloeien en het schapsbestuur, waar de gemeente zitting in heeft, bepaalt
waarvoor deze uiteindelijk worden aangewend, kan het schap niet overboord zetten. Het door u
voorgelegde, en in uw brief op hoofdlijnen herhaalde, convenant voldoet niet aan dit basisprincipe. Het
recreatieschap ziet hierin dan ook geen aanknopingspunten om alsnog tot overeenstemming te
recreat¡escllap voo''ne / putter-r / rozenbur-g
komen. Opgemerkt zij overigens dat het Badstrand de afgelopen jaren door het schapsbestuur van
alle doorlopen bezuinigingsrondes gevrijwaard is gebleven, een feit dat eveneens illustreert dat er
groot belang is gehecht aan het badstrand als onderdeel van het recreatieve aanbod vanuit het schap.
Het door u gekozen beëindigen van het beheer van het Badstrand door het recreatieschap brengt
tevens enkele praktische c.q. juridische aspecten met zich mee. Hierbij maak ik een onderscheid
tussen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten.
Privaatrecht
Per 1 januari heeft het recreatieschap het toetsen, verlenen en handhaven van de aan het beheer
gerelateerde systeem van privaatrechtelijke toestemmingen gestaakt. Dit betekent dat alle
privaatrechtelijke aanvragen die betrekking hebben op 2015 en bij het schap binnen zijn gekomen of
nog worden ontvangen, doorgestuurd worden aan uw gemeente. Verder zullen de diverse
eigendommen van het schap zoals informatieborden en prullenbakken verwijderd worden c.q. niet
worden terug geplaatst
Publiekrecht
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van het door uw college verleende mandaat tot het verlenen van
ontheffingen op basis van de
RW 1990 voor het Badstrand. Het schap verzoekt uw college dan ook
om het verleende mandaat dat betrekking heeft op het Badstrand in te trekken. Ten overvloede is het
bedoelde mandaat als bijlage geretourneerd.
Resteert nog de werking van de Algemene Verordening. Het proces tot aanpassing van het
werkingsgebied van de Algemene Verordening van het schap zal in gang worden gezet. lndien deze
aanpassing afgerond is zal de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente op het
Badstrand voor de in de Algemene Verordening geregelde onderwerpen weer van kracht worden,
althans voor zover de APV daarin voorziet. Met dit laatste is enige tijd gemoeid gezien de formeel te
doorlopen stappen hiertoe. Tot het moment dat bedoelde wijziging van kracht is zal de Algemene
Verordening onverkort gelding hebben. De handhaving en verlening van vergunningen en/of
ontheffingen en het toetsen van aanvragen daartoe zal dan ook tot bedoeld moment worden
voortgezet.
Tot slot spreek ik de wens uit dat voor de recreant en toerist het Badstrand Rockanje een
aantrekkelijke bestemming zal blijven en het Badstrand aan de identiteit van Voorne-Putten zal blijven
bijdragen.
voldoende te hebben geinformeerd
het Dagel
p
der Sande
2t2
Bestuur van het
Download
Random flashcards
Create flashcards