VIB en Pluskinderen

advertisement
Voor meer informatie, neem contact op met Monique Konings
Opleidingscoördinator VIB/ Beeld Begeleiding
06-10080046 of [email protected]
Aanmelden via onze site: http://www.koreingroep.nl/kenniscentrum/Paginas/inschrijven.aspx
VIB en Pluskinderen
Ieder kind is uniek! Ieder kind heeft zijn/haar eigen talenten en beperkingen. Ieder kind heeft
een eigen manier van ontwikkelen en een eigen manier om die ontwikkeling te laten zien.
Bij sommige kinderen gaat opgroeien niet vanzelf. Bijvoorbeeld omdat ze sociaal/emotioneel
minder goed uit de voeten kunnen. Om wat voor reden dan ook. Deze kinderen laten gedrag
zien, wat door de omgeving niet altijd begrepen wordt of wat als “moeilijk/lastig” ervaren
wordt. De kunst is om, ook bij deze kinderen, de juiste ingang te vinden – het passende
sleuteltje -. VIB is daarbij een effectief en wetenschappelijk aangetoond hulpmiddel.
Bij de opleiding pluskinderen en VIB staat inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van een
kind centraal. Vaak wordt alleen het gedrag waar de omgeving “last” van heeft nog gezien en
ervaren. Om begrip en respect voor de uniciteit van een kind terug te halen, leren we steeds
opnieuw met micro analyse kijken naar wat een kind zelf laat zien; hoe zit een kind in elkaar,
waar liggen zijn/haar interesses en kwaliteiten, hoe reageert hij/zij op situaties, hoe is de
omgang met anderen, waar voelt hij/zij zich prettig bij en waar niet. Daarbij is ieder moment
belangrijk. “Om de hoek kijken” is vaak nodig om “het passende sleuteltje” te vinden. Samen
kijken naar ontwikkelingsinitiatieven in beelden van kinderen en daar uitwisseling over
hebben helpt daar natuurlijk enorm bij.
Ook ongewenste contactinitiatieven (duwen, bijten e.d.) zijn, weliswaar onhandig, maar toch
vormen van contact zoeken. Vaak zijn hieraan al initiatieven vooraf gegaan die niet gezien of
ontvangen zijn. Een kind gaat daarom andere vormen zoeken om contact te maken. Het
leren zien van (contact)initiatieven en deze ontvangen is van essentieel belang om het kind
een positieve verbinding te laten maken met zijn/haar omgeving. En soms zul je daar als
beroepskracht ondersteuning aan moeten geven. Ook het omgaan met uitingen van emoties
is belangrijk. Dat kan soms een heftige ervaring zijn, waarbij ook eigen emoties een rol
spelen. Waarom doet een kind wat hij doet? En wat doet dat met jou? VIB draagt bij aan het
leren kijken en daarin een sensitieve/responsieve houding ontwikkelen.
De kracht van de kinderopvang en primair onderwijs is de mogelijkheid voor kinderen aan
elkaar te ontwikkelen.
Om inzicht te krijgen in de totale ontwikkeling van een kind, is het dus belangrijk om een
kind in beeld te brengen samen met andere kinderen.
Een beroepskracht leert op die manier hoe ondersteuning gegeven kan worden aan
natuurlijke positieve omgang met elkaar; samenspel, accepteren van elkaar, beurt nemen en
geven, leren overleggen en onderhandelen bij tegengestelde meningen/belangen.
De kern van de opleiding ligt bij respect voor de eigenheid van ieder kind, zodat ieder kind
zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen vanuit welbevinden. De basis ligt in aansluiting
vinden bij de natuurlijke kracht van een kind.
De Opleiding:
D.m.v. inbreng van eigen opnames van individuele kinderen, interactie tussen kinderen,
interactie met beroepskrachten en gesprekken met ouders/verzorgers, kijken we naar
bijzonder gedrag van kinderen en hoe deze het beste ondersteund kan worden met
basiscommunicatie.
De opleiding bestaat uit:
• 15 dagdelen
• uitwisseling in kleine groepen tot max 6 deelnemers
Hoe:





Door m.b.v. VIB op micro-niveau te kijken naar initiatieven van pluskinderen, die per
moment laten zien hoe ze zich ontwikkelen.
Door m.b.v. VIB inzicht te krijgen in de interactie van kinderen onderling en interactie
met de beroepskracht.
Door m.b.v. VIB inzicht te krijgen in lichaamstaal in ontwikkeling. De communicatieve
ontwikkeling van kinderen gaat gelijk op met andere processen, zoals de lichamelijke
en motorische ontwikkeling.
Door inzicht te krijgen in lichaamstaal en leeftijdsgebonden contactinitiatieven.
Door kindbeelden terug te kijken met ouder(s)/verzorger(s), waardoor extra inzicht en
informatie over het kind verkregen wordt.
Thema’s
 In de beelden wordt gekeken naar een individueel kind in interactie met andere
kinderen. Hoe worden contacten gemaakt, hoe is de verbinding met de omgeving en
hoe kan dit positief ondersteund worden door een beroepskracht?
 In de beelden wordt uiteraard ook gekeken naar de interactie met de beroepskracht.
Hoe is het contact? Worden de initiatieven van een kind gezien? Hoe is de ontvangst
en afstemming op deze initiatieven? Hoe wordt leiding gegeven?
 Inzicht in de totale ontwikkeling van een (plus)kind, wordt verkregen door per moment
te kijken naar de ontwikkelings-initiatieven. Hoe laten deze initiatieven zien waar een
kind staat in zijn/haar ontwikkeling?
 Inzicht in basiscommunicatie wordt verkregen door te benoemen wat een kind nodig
heeft in basiscommunicatie afgestemd op zijn/haar ontwikkeling.
 Inzicht in eigen communicatie van de beroepskracht wordt verkregen door het zien en
benoemen van eigen verbale en non-verbale initiatieven.
 Naast beelden van dagelijkse situaties, worden ook beelden ingebracht van
feedbackgesprekken. Hierbij leert een beroepskracht het leerproces begeleiden van
collega’s (a.h.v. micro-analyse).
 Daar waar nodig en mogelijk wordt de VIBers geleerd in overleg met ouders samen
te werken met thuis.
Beoogde leereffecten van de opleiding
 Beelden analyseren op micro-niveau.
 Inzicht in de ontwikkeling van (plus)kinderen en afstemming hierop vinden m.b.v.
basiscommunicatie
 Het snel en accuraat kunnen analyseren van interactiepatronen tussen kinderen
onderling, tussen kinderen en beroepskrachten en tussen de VIB-begeleider en de
beroepskracht die wordt begeleid.
 Met behulp van beelden leermomenten vaststellen en omzetten in leerdoelen.
 Met behulp van beelden kunnen begeleiden en ondersteunen, waarbij aangesloten
wordt bij de krachten van een beroepskracht.
 Inzicht in ontwikkelingsfasen.
Kosten: € 2.250,-
Download