Aanvraag overboeking verlofsparen

advertisement
Verzoek tot correctie of overboeking naar andere
financiële instelling voor Rabo LevensloopSparen
Dit formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar:
Rabobank Spaarbank
EZ B 060
Antwoordnummer 15025
5600 VB EINDHOVEN
U
Let op! Een (foto-) kopie, scan of digitaal aangeleverd en/of ingevuld formulier kunnen wij niet verwerken.
Toelichting
Algemeen
Dit formulier gebruikt u als u:
- Uw levenslooptegoed wilt omzetten in een pensioenaanspraak of
- Uw levenslooptegoed wilt laten corrigeren in verband met een foutieve storting op uw rekening Rabo
LevensloopSparen of
- Uw levenslooptegoed wilt laten overboeken naar een andere financiële instelling.
Opname in verband
met omzetting in
pensioenaanspraak
Als u een pensioengat heeft dan mag u het tegoed van uw rekening Rabo LevensloopSparen bruto laten overzetten
naar het pensioenfonds, zowel volledig als een deel ervan. Dat kan alleen als de voorwaarden van het pensioenfonds
het toelaten. Het door u opgegeven bedrag boeken wij over naar uw werkgever. Uw werkgever zorgt ervoor dat het
bedrag naar uw pensioenuitvoerder wordt overgeboekt.
Heeft u géén werkgever meer? Stuur dan een schriftelijke verklaring van uw pensioenuitvoerder mee waaruit blijkt dat
u (een deel van) uw levenslooptegoed mag overzetten. Tevens hebben wij het rekeningnummer van uw
pensioenuitvoerder en een betalingsomschrijving voor overboeking nodig.
Wat moet u doen?
Vul onderdeel 1, 3 en 6 in. Uw werkgever vult onderdeel 2 en 7 in. Heeft u géén werkgever? Vul dan alleen onderdeel
1,3 en 6 in.
Verzoek tot correctie
Is er ten onrechte een bedrag op uw rekening Rabo LevensloopSparen geboekt? Dan kunt u een verzoek tot correctie
aanvragen.
Wat moet u doen?
Vul onderdeel 1, 4 en 6 in. Uw werkgever vult onderdeel 2 en 7 in.
Overboeking naar een
andere financiële
instelling
U kunt ervoor kiezen om uw levensloopregeling bij een andere financiële instelling voort te zetten. Het is niet mogelijk
om een deel van uw levenslooptegoed over te laten boeken. Kiest u voor deze optie? Dan geeft u de bank hierbij ook
opdracht om uw rekening Rabo LevensloopSparen op te heffen.
Heeft u beleggingen?
U geeft de bank hierbij opdracht - en machtigt de bank - om uw beleggingen in het kader van Rabo
LevensloopBeleggen geheel te beëindigen en om in dat verband de noodzakelijke verkooptransacties voor u uit te
(laten) voeren. De opbrengst van de verkoop van uw beleggingen wordt op uw rekening Rabo LevensloopSparen
geboekt
Wat moet u doen?
Vul onderdeel 1, 5 en 6 in. Betreft het een overboeking naar een verzekeringsmaatschappij vermeld dan in de
omschrijving altijd uw polisnummer. Uw werkgever hoeft in dit geval niet te ondertekenen.
Welke documenten
moet u meesturen?
Een document waaruit blijkt dat er een geblokkeerde levenslooprekening/-verzekering op uw naam is geopend bij de
betreffende financiële instelling (bijv. bevestigingsbrief, rekeningafschrift).
Versie november 2015
Verzoek tot correctie of overboeking naar andere
financiële instelling voor Rabo LevensloopSparen
U
Dit formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar:
Rabobank Spaarbank
EZ B 060
Antwoordnummer 15025
5600 VB EINDHOVEN
Let op! Een (foto-) kopie, scan of digitaal aangeleverd en/of ingevuld formulier kunnen wij niet verwerken.
Formulier
1.
Gegevens rekeninghouder
Achternaam1
Voornamen (voluit)
Adres
Telefoon (Vast)
Rekeningnummer (IBAN)
Rabo LevensloopSparen
NL
R A BO
122222222 ode heer o mevrouw
12222222222222
122222 Postcode/plaats 122222
122222 Telefoon (mobiel) 122222
Gegevens werkgever
2.
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Rekeningnummer
(IBAN)
Contactpersoon
3.
Naam
pensioenuitvoerder
Bedrag €
12222222
2
12222222
2
Vestigingsplaats
1222
2222
2
Telefoon
122222
222
Omzetting in pensioenaanspraak
122222
222
122222
222
122222222
122222222
o Ik wil mijn rekening opzeggen en het gehele levenslooptegoed omzetten in pensioenaanspraak. Ik geef (indien van
toepassing) de bank hierbij opdracht - en machtig de bank - om mijn beleggingen in het kader van Rabo
LevensloopBeleggen geheel te beëindigen en om in dat verband de noodzakelijke verkooptransacties uit te (laten)
voeren.
4.
Verzoek tot correctie
Bedrag €
5.
122222222
Overboeking naar een andere financiële instelling
Ik wil mijn rekening opzeggen en het gehele levenslooptegoed over laten boeken naar een andere financiële instelling.
Ik geef (indien van toepassing) de bank hierbij opdracht - en machtig de bank - om mijn beleggingen in het kader van
Rabo LevensloopBeleggen geheel te beëindigen en om in dat verband de noodzakelijke verkooptransacties uit te (laten)
voeren.
Naam financiële
instelling
122222222
Rekeningnummer
(IBAN)
Ten name van
Omschrijving
6.
122222222
122222222
Ondertekening rekeninghouder
Ik verklaar dat ik de toelichting heb gelezen en dat de bank mag overgaan tot het uitvoeren van de hierboven vermelde opdracht.
Plaats
Datum
7.
122222
122222
Handtekening
1222
Ondertekening werkgever (niet van toepassing bij optie 5)
De werkgever verklaart in te stemmen met de hierboven genoemde opname
Plaats
Datum
1
122222
122222
Handtekening
1222
Bent u gehuwd en gebruikt u de naam van uw partner? Dan graag ook uw eigen naam vermelden.
Versie november 2015
Download