hier de Nieuwsbrief UAV deel 2

advertisement
Heijltjes Nieuwsbrief
12 april 2016
UAV-GC: alles wat je als aannemer al wilde weten maar nooit durfde te
vragen. Deel 2.
door Peter Breukelaar
We kunnen vaststellen dat de UAV-GC niet meer alleen bij grote GWW-werken
wordt toegepast, maar ook steeds vaker bij zowel grotere als kleinere B&U
projecten. Om die reden zet ik voor de aannemers die niet of minder bekend zijn
met dit fenomeen een aantal zaken op een rijtje, in de vorm van een tiental
veelgestelde vragen. Vanwege de omvang verschijnt deze nieuwsbrief in twee
delen; vorige week verscheen het eerste deel; hieronder volgt deel 2. Hebt u het
eerste deel gemist, klik dan hier.
6.
Een door een opdrachtgever aangeboden UAV-GC contract wijkt sterk af van het
Model dat het CROW heeft opgesteld; mag dat?
Ja, dat mag. En helaas wordt daar door opdrachtgevers veel gebruik van gemaakt.
Bepalingen uit de Model Basisovereenkomst, maar ook bepalingen uit de UAV-GC
worden door opdrachtgevers nogal eens gewijzigd of geschrapt, met als doel een
voor de opdrachtgever betere juridische positie te creëren. Of dat zinvol en
verstandig is, is nog maar de vraag. Zinvol is het in ieder geval niet altijd, omdat
sommige wijzigingen door arbiters of rechters niet geaccepteerd worden, zie het
voorbeeld in deel 1, vraag 4 met betrekking tot de aansprakelijkheidsuitsluiting
voor de 'ter indicatie' verschafte gegevens. Verstandig is het evenmin, omdat de
basisovereenkomst en de UAV-GC tot stand zijn gekomen na intensief overleg met
vertegenwoordigers uit verschillende disciplines in de bouw, waaronder met name
ook begrepen opdrachtgevers. Het resultaat daarvan mag beschouwd worden als
een evenwichtig geheel, waarbij rekening is gehouden met de positie van
opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wanneer opdrachtgevers vervolgens
wijzigingen doorvoeren die louter en alleen zien op versterking van hun positie,
wordt dat evenwicht teniet gedaan en dat kan leiden tot juridische discussie over
kwaliteit, geld en tijd. Dat is niet in het belang van de partijen die bij de bouw zijn
betrokken. Daarnaast kan het in strijd komen met het proportionaliteitsbeginsel
wanneer er sprake is van werken die via aanbesteding in de markt worden gezet.
7.
In het systeem van de UAV-GC is een regeling van kwaliteitsborging opgenomen,
die onder andere voorziet in toetsing (van ontwerp- en
uitvoeringswerkzaamheden) en acceptatieprocedures. Als een opdrachtgever heeft
getoetst en geaccepteerd ben ik als opdrachtnemer dan nog wel aansprakelijk als
er later toch een gebrek wordt ontdekt?
Ja, tenzij de opdrachtgever bij toetsing of acceptatie een tekortkoming van de
opdrachtnemer daadwerkelijk opmerkt, in welk geval hij verplicht is om schriftelijk
en binnen bekwame tijd de opdrachtnemer te informeren. Het is duidelijk dat het
bewijs voor de opdrachtnemer, dat de opdrachtgever een tekortkoming
daadwerkelijk heeft opgemerkt, vrijwel niet te leveren is.
8.
Volgens de UAV-GC hoeft de opdrachtnemer pas meer werk uit te voeren als er
een schriftelijke opdracht ligt. Dat werkt toch niet in de praktijk?
Allereerst: de begrippen meer en minder werk bestaan niet in de UAV-GC. Dit zijn
'wijzigingen' geworden. Inderdaad bevatten de UAV-GC de regel dat de
opdrachtnemer niet verplicht is een opgedragen wijziging uit te voeren indien de
wijziging niet schriftelijk is opgedragen. Daarvoor is uiteraard vereist dat
opdrachtgever en opdrachtnemer het volledig eens zijn over, onder andere, de
prijs. De UAV-GC bevatten uitgebreide procedureregels voor het bereiken van die
overeenstemming. In de dagelijkse praktijk zal echter blijken dat de tijd om die
procedureregels volledig te volgen ontbreekt. Een oplossing voor die situatie
bieden de UAV-GC niet. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen het wel eens
zijn over het feit dat een bepaalde wijziging uitgevoerd moet worden, maar soms
zijn de kosten nog niet bekend, laat staan dat partijen het daarover eens zijn.
Voor die situatie geldt in feite hetzelfde als onder de UAV 2012: de wijziging wordt
uitgevoerd met een voorbehoud dat de opdrachtnemer aanspraak maakt op de
daaraan, door hem te berekenen, kosten.
9.
Is onder de UAV-GC de opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk?
Nee, althans wanneer de UAV-GC ongewijzigd van toepassing worden verklaard.
In de UAV-GC is een bepaling opgenomen dat de in totaal door eventueel door
opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot 10% van de prijs zoals
opgenomen in de Basisovereenkomst, voor zover die prijs verband houdt met
realisatie van het werk door ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Wel geldt
een minimum bedrag voor het geval die 10% uit zou komen op een lager bedrag
dan € 1.500.000,00. Iin dat geval bedraagt de schade maximaal € 1.500.000,00
(tenzij uiteraard de geleden schade minder is dan dit bedrag). Let wel: deze
regeling heeft betrekking op vergoeding van schade in verband met gebreken in
het werk. Dit staat dus los van eventuele boetes die verschuldigd zijn in verband
met te late oplevering (in de UAV-GC aangeduid als niet gehaalde mijlpaaldata).
De Model Basisovereenkomst voorziet overigens in de mogelijkheid om het
totaalbedrag aan verschuldigde boetes te maximeren.
10.
Welke instantie is bevoegd om geschillen te beslechten; is dat een Raad van
Deskundigen zoals genoemd in de Model Basisovereenkomst en de UAV-GC of de
Raad van Arbitrage? Kan ook de gewone rechter bevoegd zijn?
De Model Basisovereenkomst geeft een keuzemogelijkheid: geschillen worden wel
of niet aan een Raad van Deskundigen voorgelegd. De UAV-GC bepalen dat de
Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is; de regeling daarvan stemt
inhoudelijk grotendeels overeen met de geschillenregeling in de UAV 2012. Deze
regeling geldt dus niet als in de Basisovereenkomst is gekozen voor inschakeling
van de zogeheten Raad van Deskundigen. In de praktijk blijkt echter dat van die
mogelijkheid vrijwel nooit gebruik wordt gemaakt. Tegelijkertijd blijkt echter ook
dat de geschillenregeling van § 47 UAV-GC vaak wordt uitgesloten en dat de
gewone rechter bevoegd wordt verklaard.
Hier lijkt sprake van een toenemende tendens die ik betreur. Ik ben van mening
dat bouwgeschillen het best op hun plaats zijn bij de Raad van Arbitrage.
Eventuele koud-water-vrees van opdrachtgevers dat arbiters meer in het voordeel
van aannemer zouden oordelen, deel ik niet. Hetzelfde geldt voor de vaak
gehoorde suggestie dat als het om 'echte juridische beoordelingen' gaat, de
gewone rechter daartoe beter geëquipeerd zou zijn. Niet alleen blijkt uit de
jurisprudentie van de Raad van Arbitrage dat arbiters zich conformeren aan
ontwikkelingen in de jurisprudentie van de gewone rechter, maar daarnaast is er
vrijwel nooit sprake van strikt juridische kwesties die volstrekt losgezongen zijn
van het eigenlijke bouwgeschil. De deskundigheid van arbiters op zowel technisch
als juridisch vlak leidt - ook voor opdrachtgevers - tot proces-economisch
voordeel, omdat in 9 van de 10 gevallen de gewone rechter zich genoodzaakt ziet
een deskundigenbericht te bevelen. Het daaraan verbond tijdverlies en kosten zijn
voor beide partijen doorgaans zeer nadelig.
Tot slot:
In deze nieuwsbrieven ben ik op een aantal aspecten van de Model
Basisovereenkomst en de UAV-GC ingegaan. Gelet op het gehanteerde format is
de gegeven informatie relatief beperkt. Wel hoop ik dat ik op een aantal
kernpunten duidelijkheid heb kunnen geven, met name voor diegenen die nog
enigszins onervaren zijn op dit terrein.
Voor verdere vragen of beoordeling van specifieke contractstukken ben ik
uiteraard beschikbaar.
Peter Breukelaar
T 024-3816694
E [email protected]
Klik hier om u aan- of af te melden voor deze nieuwsbrief.
Heijltjes Advocaten
Nijmeegsebaan 140 - 6564 CM Heilig Landstichting
Telefoon (024) 322 22 55 - Fax (024) 322 77 51 - Email [email protected]
Download