Overheidsopdracht

advertisement
Overheidsopdracht:
Kandidatuurstelling in het kader van de beperkte offerteaanvraag
betreffende de modernisering van de informaticastructuur voor de
hypotheekbewaringen.
Overheidsopdracht S&L/AO/388/2014
Opening der kandidatuurstelling: 3 juli 2014 om 14u30
1
1. Voorwerp en aard van de opdracht
Het doel van deze opdracht is de modernisering van de informatica-infrastructuur van de
hypotheekbewaringen.
De hypotheekbewaringen hebben een informatica-infrastructuur die eigen en lokaal is aan
elke bewaring.
De FOD Financiën schrijft deze opdracht uit om de continuïteit van deze dienst te verzekeren
en wenst de huidige architectuur te moderniseren door gebruik te maken van de centrale
informatica diensten van de FOD Financiën.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle aspecten van de analyse, de aanpassing, de
installatie, de configuratie, het beheer, de technisch uitbating en het onderhoud:
•
•
van de software van het type fat client, “HYPO” genaamd, op maat ontwikkeld voor
de FOD Financiën met het programma PowerBuilder alsook de daaraan gekoppelde
onderhoudssoftware, ontwikkeld met hetzelfde programma;
van de Oracle databanken die worden gebruikt door de software “HYPO” - de
bijwerking van de huidige Oracle software en licenties is noodzakelijk (Oracle
standard edition One) om te kunnen gebruiken in de virtuele serveromgeving van de
FOD Financiën.
De volgende zaken zijn voor rekening van de FOD Financiën:
•
•
•
•
•
de upgrade van de werkstations naar Windows 7;
de installatie van de software op werkstations op basis van een softwarepakket
aangeleverd door de opdrachtnemer;
het gebruik van de MFP’s en de scanfunctie naar de e-mailbox van de gebruiker;
de VMware virtuele servers, met inbegrip van de installatie van Windows Server 2012
R2, geïntegreerd in het domein van de FOD Financiën;
het centrale opslagsysteem van de ongestructureerde gegevens, Filenet, momenteel
versie 4.5.
Alles wat nodig is voor de goede uitvoering van het project - met uitzondering van wat de
FOD Financiën voor haar rekening neemt - is de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer.
De voornaamste doelstelling is de aanpassing en de inproductiestelling van de software
ontwikkeld met PowerBuilder om:
•
•
•
•
•
de applicatie compatibel te maken met het besturingssysteem Microsoft Windows 7
dat wordt gebruikt binnen de FOD Financiën en de hogere versies ervan;
gebruik te maken van het centrale opslagsysteem voor ongestructureerde gegevens
van de FOD Financiën, momenteel Filenet versie 4.5, dat binnenkort zal evolueren
naar een nieuwere versie, ter vervanging van het oude, lokale Filenet systeem (1 per
bewaring);
de bestaande Oracle databasesystemen te gebruiken. De upgrade van de bestaande
licenties, de installatie en de datamigratie naar de virtuele Windows machines die ter
beschikking worden gesteld door de FOD Financiën, maakt deel uit van deze
aanbesteding;
gebruik te maken van het gecentraliseerde authenticatie- en autorisatiesysteem van
de FOD Financiën (LDAPS);
een functionaliteit toe te voegen aan het programma "HYPO " waarmee gebruikers
bestanden met eerder gescande documenten kunnen uploaden zodat deze kunnen
2
worden opgeslagen in de database met ongestructureerde data van de FOD
Financiën, momenteel Filenet versie 4.5 die binnenkort zal evolueren naar een meer
recente versie.
De FOD Financiën vraagt een zo klein mogelijke wijziging aan de gebruikersinterface en
dit om de impact voor de gebruikers te beperken. De zichtbare veranderingen zouden
zich moeten beperken tot het deel authenticatie en autorisatie en de toevoeging van de
functionaliteit om elektronische documenten op te slaan in de database van
ongestructureerde gegevens van de FOD Financiën, momenteel Filenet versie 4.5 die
binnenkort zal evolueren naar een nieuwere versie.
De toepassing HYPO en de eraan gekoppelde onderhoudssoftware moeten worden
aangepast met PowerBuilder 10.0, waarvan de licentie geüpgraded zal moeten worden
naar de meest recente versie. Deze upgrade maakt onderdeel uit van deze opdracht.
Het corrigerend en adaptief onderhoud van het geïnstalleerde systeem (Oracle en
applicaties) en de interventie bij incidenten zijn forfaitair inbegrepen in deze opdracht.
Het evolutief onderhoud maakt ook onderdeel uit van deze opdracht, maar zal gebeuren
op aanvraag: er worden ook een aantal mandagen voorzien voor aanpassingen aan het
systeem en de toepassing.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanpassing van 2 programma´s van het
type fat client, ontwikkeld in JAVA, met toegang tot de Oracle databases
(HYPOCOMPTABI en HYPOREG).
Momenteel zijn er 48 hypotheekbewaringen (+/- 1200 gebruikers) maar hier moeten +/- 5
extra kantoren worden bijgeteld. Er zijn ook 4 centrale systemen voor wat betreft de
ontwikkeling, de testen, de acceptatie en de productieondersteuning.
De inschrijver houdt rekening met de ICT-standaarden en -fundamenten van de FOD
Financiën: http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/geschiedenis_modernisering/ict/
2. Duur van de opdracht
Het contract zal aanvangen de eerste dag die volgt op de datum van de notificatie van de
gunning van de opdracht aan de opdrachtnemer.
Dit contract wordt afgesloten voor een duur van vijf jaar, met mogelijk twee verlengingen van
elk één jaar.
Tussentijds kan elke partij een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste,
tweede, derde of vierde jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per
aangetekend schrijven gebeurt:
-
minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopend uitvoeringsjaar indien de
aanbestedende overheid het contract verbreekt,
-
minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopend uitvoeringsjaar indien de
aannemer het contract verbreekt;
3
3. Verloop van de procedure
3.1 Uitnodiging tot kandidatuurstelling
De uitnodiging tot kandidatuurstelling gebeurt door publicatie in het Bulletin der
Aanbestedingen en in de Publicatieblad van de Europese Unie met dit document als
toelichting.
3.2 Indienen van de kandidatuur
Kandidaten dienen hun kandidatuur in aan de hand van bijgevoegd formulier (punt 6), samen
met de informatie en documenten die in dit document (toelichting) gevraagd worden.
3.3 Beoordeling van de kandidaturen
De kandidaturen zullen door de FOD Financiën beoordeeld worden aan de hand van de
selectiecriteria zoals beschreven in dit document.
3.4 Uitnodiging tot het indienen van een offerte
De FOD Financiën nodigt de geselecteerde kandidaten gelijktijdig uit om een offerte in te
dienen. Bij deze gelegenheid zullen zij ook in het bezit worden gesteld van het bestek.
Vervolgens beschikken de kandidaten over een termijn van minimum 40 dagen voor het
indienen van een offerte.
Eenzelfde entiteit kan slechts éénmaal een offerte indienen, hetzij individueel, hetzij als lid
van een consortium, hetzij als entiteit waarop een kandidaat zich, ter staving van zijn
economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid beroept.
3.5 Beoordeling van de offertes
De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun
regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd.
Elk voorstel zal worden onderzocht om te verzekeren dat het in overeenstemming is met de
gestelde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat er aan een bepaalde behoefte niet wordt
beantwoord, kan de offerte als zijnde onregelmatig worden beschouwd.
Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte, worden de regelmatige
offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst.
4. 4. Administratieve bepalingen
4.1. Aanbestedende Overheid
De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën.
4
4.2. Indienen van de aanvraag tot deelname
Elke kandidaat mag slechts één kandidatuur indienen per opdracht.
De kandidatuurstelling kan op volgende wijzen worden ingediend:
1) ofwel elektronisch via de e-tendering-applicatie (zie hieronder voor meer informatie)
2) ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de
aanbestedende overheid
3) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid.
4.2.1. Kandidatuurstelling verstuurd via elektronische middelen
Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de
kandidatuurstelling, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het
Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde
elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze
handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een
handtekening. (Artikel 52, § 1, 1° van het KB van 1 5 juli 2011). Er wordt op gewezen dat een
ondertekening dient te gebeuren via elektronische ondertekening, een gescande
handgeschreven handtekening wordt niet aanzien als een aanvaardbare ondertekening.
Kandidatuurstellingen die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd
worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving
waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 2011.
Aangezien het versturen van een kandidatuurstelling per e-mail niet aan de voorwaarden van
artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een
kandidatuurstelling in te dienen.
Indien nodig, worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF
gescand om ze bij de kandidatuurstelling te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die
niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op
papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum.
Door zijn kandidatuurstelling volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen,
aanvaardt de kandidaat dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het
ontvangstsysteem van zijn kandidatuurstelling worden geregistreerd.
Meer
informatie
kan
worden
teruggevonden
op
volgende
website:
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2
790 52 00.
BELANGRIJK
1.
Er wordt aanbevolen aan de kandidaat om zich uiterlijk de dag vóór de opening van de
kandidatuurstelling aan te melden teneinde contact te kunnen opnemen met de eprocurement
helpdesk
om
eventuele
toegangsproblemen
tot
de
site
https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen.
2.
Men moet er rekening mee houden dat de grootte van het bestand dat wordt ingediend
via elektronische weg de 350 Mo niet mag overschrijden.
5
4.2.2. Kandidatuurstellingen die niet via elektronische middelen worden ingediend
De kandidatuurstellingen die op papier worden ingediend of de kandidatuurstellingen die met
elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd,
worden in een omslag gestoken die wordt gesloten.
De kandidatuurstellingen moeten door de kandidaat of diens vertegenwoordiger worden
ingediend:
-
ofwel persoonlijk aan de voorzitter op de dag van de openingszitting, voordat hij de
zitting opent;
door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de Afdeling Aankopen, uiterlijk op de
laatste werkdag vóór de opening van de kandidatuurstellingen;
per post.
Voor elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, expresbrief, enz.) is de kandidaat
volledig aansprakelijk.
De kandidatuurstellingen worden aanvaard voor zover de openingszitting van de
kandidatuurstelling nog niet geopend is verklaard.
De kandidatuurstelling dient te worden ingediend in één papieren exemplaar.
De kandidatuurstelling wordt gestoken in een gesloten omslag waarop de volgende
twee vermeldingen worden aangebracht:
-
het nummer van de opdracht: S&L/AO/388/2014
de datum en het uur van de zitting voor de opening van de kandidatuurstelling: 3 juli
2014 om 14u30.
Deze verzegelde omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende
vermeldingen:
- in de linkerbovenhoek:
- het woord: “KANDIDAATUURSTELLING”
- het nummer van de opdracht: S&L/AO/388/2014
- indien de inschrijving per drager wordt ingediend: de gegevens betreffende de
contactpersonen die belast zijn met de inontvangstneming van de kandidatuurstellingen:
- OPDECAM Christine
0257/63482
- HOEBEECK Els
0257/92726
- VAN OVERWAELLE Wendy
0257/68347
- AUBRY Céline
0257/89634
- DEBANDE Michaël
0257/79775
op de daartoe voorziene plaats: het adres van de bestemmeling.
De kandidaat die zijn kandidatuurstelling per drager indient, dient te weten dat de North
Galaxy enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op het gelijkvloers, Koning Albert II-laan
33 te 1030 BRUSSEL en dit enkel tijdens de kantooruren, d.w.z. van 9 tot 11.45 uur en
van 14 tot 16 uur.
Indien de kandidatuurstelling per drager wordt ingediend, zal enkel een ontvangstbewijs
worden afgeleverd indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. Er wordt op gewezen dat
enkel dit ontvangstbewijs als bewijs voor het indienen van de kandidatuurstelling kan dienen.
6
De kandidaat is volledig aansprakelijk voor de verzendingswijze en inontvangstneming van
zijn kandidatuurstelling binnen de toegestane termijnen.
De kandidatuurstellingen moeten worden verzonden naar of worden afgegeven op het
volgende adres:
Federale Overheidsdienst FINANCIËN
Stafdienst Logistiek
Afdeling Aankopen
T.a.v. Mevrouw Isabelle LACROIX, Attaché
North Galaxy – Toren B4
Koning Albert II-laan 33 - Bus 961
1030 BRUSSEL
4.3. Uiterlijke indieningdatum
De kandidaturen moeten ten laatste op 3 juli 2014 om 14u30 uur in het bezit zijn van FOD
Financiën. Kandidaturen later aangeboden worden niet meer aanvaard.
5. Selectiecriteria
5.1. Selectiecriteria betreffende de financiële en economische draagkracht van de
kandidaat.
Eerste criterium betreffende de financiële en economische draagkracht van de kandidaat
Om een inschrijving voor de opdracht te mogen indienen, moet de inschrijver:
voor de drie laatste afgesloten boekjaren een jaaromzet met betrekking tot gelijkaardige
diensten van minstens 2.000.000 EUR hebben gerealiseerd (art. 67, 3° KB van 15 juli 2011).
De inschrijver moet bij zijn offerte een verklaring voegen betreffende de totale gerealiseerde
omzet gedurende de laatste drie boekjaren, tenzij de jaarlijkse totale omzet vermeld is in de
goedgekeurde jaarrekeningen die via het elektronisch loket kunnen worden geraadpleegd
(het gaat om de jaarrekeningen opgesteld volgens het volledig boekhoudkundig schema, of
volgens het verkort boekhoudkundig schema waarop de facultatieve vermelding van de
totale gerealiseerde omzet ingevuld werd).
De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren niet bij de
Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te
voegen. Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en
die nog niet bij de Nationale Bank van België werd neergelegd, omdat de wettelijk voorziene
termijn voor het neerleggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een
staat van alle activa en passiva door een accountant IEB of een bedrijfsrevisor te worden
opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IEB of door de bedrijfsrevisor,
naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente
financiële toestand weergeven (maximaal 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de
opening van de offertes). Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd,
volstaat een tussentijdse balans die voor echt verklaard is door de accountant IEB of door de
bedrijfsrevisor.
7
Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedkeurende jaarrekeningen van
de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte
te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd,
volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de
bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme dat een soortgelijke functie in zijn land
uitoefent.
5.2. Selectiecriteria betreffende de technische draagkracht van de kandidaat.
Eerste criterium betreffende de technische draagkracht van de kandidaat
De inschrijver voegt aan zijn offerte toe :
Een minimum van 3 referenties van uitgevoerde diensten, in de loop van de drie laatste
jaren die voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
-
Het betreft informatica-opdrachten in productie, waarvan de inhoud gelijkaardig is aan
deze van de van de huidige opdracht.
Gebaseerd op een fat client (gebruik van PowerBuilder of équivalent).
Geïnterconnecteerd met Filenet, gegevensbank (Oracle of équivalent), LDAPs
Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de kandidaat:
De inschrijver moet in zijn offerte de maatregelen beschrijven die genomen worden om de
kwaliteit te verzekeren. Deze maatregelen moeten minstens conform zijn aan de eisen wat
betreft een beheer van een kwaliteitssysteem gedefinieerd door de norm ISO 9001 (versie
2008).
De inschrijver verantwoordt het respecteren van dit selectiecriterium, door bij zijn offerte een
kopie bij te voegen van de ISO 9001 certificatie (versie 2008) of elk ander bewijs van
equivalente maatregelen voor de garantie van de kwaliteit.
5.3. Uitsluitingscriteria.
Door het indienen van een kandidatuurstelling verklaart de kandidaat zich niet in een van
onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden.
Eerste uitsluitingscriterium
§ 1 De Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met
voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum
voor de ontvangst van de offertes:
1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft
toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen
kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en
2° op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 3000 euro moet
vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij
de termijnen strikt in acht neemt.
8
Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3000 euro, zal de kandidaat
in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de
opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal
bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2,
1°, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheids bedrijf in de zin van artikel 2, 2°,
van de wet van 15 juni 2006, een of meer schuldvorderingen bezit die zeker,
opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag
op 3000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden.
§ 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de
buitenlandse kandidaat:
1° voldaan hebben aan de verplichtingen inzake bet aling van de sociale
zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is
2° in orde zijn met de bepalingen van § 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat
onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders.
§ 3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle
middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de
bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke kandidaat.
Tweede uitsluitingscriterium
Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de
gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij rechtelijke
beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid
kennis heeft, veroordeeld is voor:
1°
2°
deelname aan een criminele organisatie als bedoe ld in artikel 324bis van het
Strafwetboek
omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Stra fwetboek
3°
fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenko mst aangaande de bescherming van
de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17
februari 2002
4°
witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht
om de kandidaten te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te
leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten, kan zij de
bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter
zake nodig acht.
Derde uitsluitingscriterium
Wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang tot de opdracht,
de kandidaat die:
9
1° in staat van faillissement of van vereffening ve rkeert, die zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare
toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere
nationale reglementeringen
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, vo or wie een procedure van vereffening
aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een
gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.
Vierde uitsluitingscriterium
Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de kandidaat die bij rechterlijke
beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat
zijn professionele integriteit aantast.
Vijfde uitsluitingscriterium
De kandidaat mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan,
vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken.
Bovendien, verbindt de kandidaat, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het
naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder:
1° het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betref fende de gedwongen of verplichte
arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid,
1957)
2° het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 ov er vakbondsvrijheid en de bescherming
van het vakbondsrecht, 1948)
3° het recht op organisatie en collectief overleg ( verdrag nr. 98 betreffende het recht op
organisatie en collectief overleg, 1949)
4° het verbod op discriminatie inzake tewerkstellin g en verloning (verdrag nr. 100 betreffende
de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en
beroepsuitoefening), 1958)
5° de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr . 138 betreffende de minimumleeftijd,
1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de
ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
Het niet naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een
ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, § 2, 4° van het KB van 15 juli
2011. De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften
opgenomen in het artikel 61 van het voornoemde besluit.
Zesde uitsluitingscriterium
De kandidaat moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de
Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
Voor de Belgische kandidaat, zal de aanbestedende overheid zelf de fiscale situatie op het
vlak van belastingen en taksen controleren.
10
Opdat de buitenlandse kandidaat in orde wordt beschouwd, voegt hij bij zijn aanvraag tot
deelname of zijn offerte, naargelang het geval, een attest waaruit blijkt dat hij in orde is met
de betaling van zijn bijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is. Dit attest moet betrekking hebben op de laatste fiscale periode vóór de uiterste
ontvangstdatum van de aanvragen tot deelname of van de offertes, naargelang het geval.
De kandidaat is in orde met de bovenvermelde in België van toepassing zijnde verplichtingen
indien hij voor het geheel van zijn bijdragen geen schuld van meer dan 3000 euro heeft,
tenzij hij voor die schuld betalingstermijnen heeft gekregen die hij strikt naleeft.
Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3000 euro, zal de kandidaat in orde
bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van selectie of gunning van de
opdracht wordt overgegaan, al naargelang het geval, aantoont dat hij, op het einde van het
kalenderkwartaal, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2,1°, van de wet of
op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2,2°, van de wet, een of meer schuldvorderingen
bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het
bedrag op 3000 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden.
Zevende uitsluitingscriterium
Wordt uitgesloten van deelname aan de overheidsopdracht, de kandidaat die zich in ernstige
mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft
verstrekt.
Gelezen en goedgekeurd,
De Voorzitter van het Directiecomité
Hans D’HONDT
BELANGRIJK
Deze oproep tot kandidaatstelling, kan in geen enkel geval beschouwd worden als een
verbintenis van de FOD FINANCIEN, die zich het recht voorbehoudt de opdracht niet te
gunnen.
11
6. Formulier aanvraag tot deelname
De firma:
(volledige benaming)
met als adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder nummer
en waarvoor de heer/mevrouw
1
(naam)
(functie)
gedomicilieerd op het adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)
als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, stelt zich kandidaat tot deelname
aan de overheidsopdracht “pandregister”.
Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
( en faxnummer)
(e-mailadres)
Gedaan:
1
Te
op
201.
De niet correcte vermelding schrappen.
12
De kandidaat of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)
13
Download