Nieuw decreet Vlaamse Sociale Bescherming De Vlaamse Sociale

advertisement
Nieuw decreet Vlaamse Sociale Bescherming
De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een Vlaamse volksverzekering die verschillende
tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden bundelt en streeft naar digitalisering en
automatische rechtentoekenning.
Met de goedkeuring van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming wordt een basis gelegd voor
deze volksverzekering. Momenteel worden reeds 3 vormen van tegemoetkoming onder de
Vlaamse Sociale Bescherming opgenomen met name de zorgverzekering, de tegemoetkoming
hulp aan bejaarden (THAB) en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap
(BOB). Minister Vandeurzen voorziet dat later ook andere vormen van financiering toegevoegd
zullen worden, zoals financiering van de ouderenzorg en gezinszorg, terugbetaling van
hulpmiddelen... Op korte termijn wil de overheid voornamelijk continuïteit in de bestaande
tegemoetkomingen garanderen.
De zorgverzekering blijft wat betreft de aanvraagprocedure lopen zoals voorheen en werd als
eerste tegemoetkoming een onderdeel van de VSB.
Er wordt voorzien dat de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) op 1 januari 2017
opgenomen wordt in de Vlaamse Sociale Bescherming. De behandeling van dossiers wordt
overgedragen van de federale overheid naar de zorgkassen.
De zorgbehoevende of zijn mantelzorger kan de aanvraag THAB vanaf 1 januari zelf
elektronisch indienen. Wel kan hij daarbij nog steeds de hulp inroepen van het OCMW, een
dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of van de zorgkas. De voorwaarden voor het
openen van het recht op tegemoetkoming hulp aan bejaarden wijzigen niet.
Vanaf 1 september wordt de mogelijkheid voorzien voor het aanvragen van een
basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap (BOB). Dit is een
maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming die in de Vlaamse sociale bescherming vervat zit. Het
BOB bedraagt €300 en wordt uitbetaald door de zorgkas waarbij de zorgbehoevende is
aangesloten.
De toelatingsvoorwaarden voor het basisondersteuningsbudget zijn terug te vinden via deze
link.
De aanvraag voor het basisondersteuningsbudget verloopt automatisch. Het VAPH geeft aan
de zorgkassen door welke personen mogelijks in aanmerking komen voor het BOB. De zorgkas
onderzoekt of de persoon in kwestie effectief voldoet aan de voorwaarden om het trekkingsrecht
te openen.
De maandelijkse tegemoetkoming is een forfaitair bedrag dat de zorgvrager vrij kan besteden,
zonder de zorgbehoevende bewijzen moet bijhouden. Het bedrag mag niet gezien worden als
inkomen en mag bijgevolg ook niet meegerekend worden wanneer de zorgvrager een
steunaanvraag bij het OCMW indient of in de berekening van de gebruikersbijdrage voor
gezinszorg.
Indien iemand recht heeft op het BOB, geldt dit in principe voor onbepaalde duur. Dit met twee
uitzonderingen:
Wanneer iemand na verloop van tijd beroep doet op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het
VAPH, zal het BOB (automatisch) stopgezet worden.
Wanneer het recht op het BOB gebaseerd is op een attest van beperkte duur, geldt het recht op
het BOB zolang het attest geldig is. Denk aan minderjarigen met een handicap. Het recht op het
BOB kan eventueel verlengd worden indien er een nieuw geldig attest beschikbaar is.
Indien het attest verloopt, worden de betrokken persoon gecontacteerd of wordt er bekeken of
het attest automatisch verlengd kan worden. De rechthebbende moet hiervoor zelf geen stappen
ondernemen.
De verschillende systemen van tegemoetkomingen binnen de Vlaamse sociale bescherming
zijn cumuleerbaar.
Vragen over de Vlaamse Sociale Bescherming kan je mailen naar [email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards