Frans van Amelsvoort - Nederlands Muziek Instituut

advertisement
Archief 350
Inventarislijst
van het archief
Frans van Amelsvoort
(1899-1975)
Samengesteld door Dirk Zwart, 2006
NEDERLANDS MUZIEK INSTITUUT – DEN HAAG
Inhoud
Ter inleiding
Verwerving van het archief
Biografie
Opbouw van het archief
Inventaris
A. Algemeen en diverse werkkringen
Frans van Amelsvoort leven en werk
Frans van Amelsvoort privé
Bosch’ Gemengd Koor (1921-1932)
Zaltbommels Mannenkoor, Dameskoor Excelsior en Zuid-Nederlandse
Bachvereniging (1924-1956)
Brabants Kamerkoor (1939-1960) en ’s-Hertogenbosch Jongerenkoor (1957-1960)
Koninklijk ’s-Hertogenbosch Mannenkoor (1941-1950)
Schola Cantorum der Kathedrale Basiliek van Sint Jan, ‘Die Sangheren onser Liever
Vrouwen’ (1941-1954)
’s-Hertogenbossche Kunstkring 1944
Tribunaal (1945-1946)
Leraarschap en schoolkoor Sint-Joris College en Sint Catharina Lyceum Eindhoven
(1946-1961)
Diversen
B. Correspondentie
C. Muziekhandschriften
D. Gedrukte muziek en boeken
E. Groot formaat
Ter inleiding
Verwerving van het archief
Het archief Frans van Amelsvoort werd in 2002 als legaat geschonken aan het
Nederlands Muziek Instituut, na het overlijden van diens zoon Vincent, prof.dr. V.F.P.M.
van Amelsvoort (1931-2001). Deze had de muzikale nalatenschap van zijn vader
geordend volgens diens diverse werkkringen. Diverse archiefstukken waren door hem
van een toelichting voorzien. Deze toelichtingen zijn tevens opgenomen in het archief.
Bij de beschrijving van het archief is de aangeboden ordening grotendeels
gehandhaafd en verder verfijnd.
Biografie
Frans van Amelsvoort werd geboren op 9 december 1899 in ’s-Hertogenbosch. Al vroeg
volgde hij pianolessen en zong hij in het jongenskoor van Peter Kallenbach. Later volgde
hij ook orgel- en cellolessen en assisteerde hij Kallenbach bij de repetities van het
jongenskoor.
In 1930 trouwde hij met Franske Hanssen (geb. 5 februari 1904). In 1931 werd
hun zoon Vincent geboren. Latere kinderen stierven kort na de geboorte.
Vanaf 1930 werkte Van Amelsvoort als logopedist. Van 1934 tot 1951 was hij
daarnaast leraar aan de Rijkskweekschool te Utrecht. Van 1946 tot 1961 was hij
muziekleraar aan het Sint Joris College (voor jongens) en het Sint Catharina Lyceum
(voor meisjes) te Eindhoven.
Op de kweekschool dirigeerde hij voor het eerst een leerlingenkoor. Vanaf 1921
werd hij dirigent van het door hem opgerichte Bosch’ Gemengd Koor, dat ontstond uit
een door hem gedirigeerd gelegenheidskoor en aanvankelijk alleen bestond uit
onderwijzers en onderwijzeressen. Hij zou er dirigent blijven tot aan 1932. Daarna
volgden andere dirigentschappen. Vanaf 1922 leidde hij Culemborg’s Mannenzang, dat
hij in 1924 verruilde voor het dirigentschap van twee koren in Zaltbommel: het
Zaltbommels Mannenkoor en het Dameskoor Excelsior. Vanaf 1936 tot aan zijn afscheid
in 1956 voerde hij er jaarlijks de Matteus Passion uit met zijn beide koren, onder de naam
Zuid-Nederlandse Bachvereniging. In 1939 was hij de oprichter en eerste dirigent van het
Brabants Kamerkoor, waarbij hij diverse grote werken uitvoerde en/of in première bracht
(waaronder het oratorium Hiawadha’s Lied van Marinus de Jong in 1949; Orfeo ed
Euridice van Josef Haydn in 1953; Gioas van Johann Christan Bach in 1957). Na het
overlijden van Piet Kallenbach in 1941 werd Van Amelsvoort dirigent van het (later:
Koninklijk) ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor (tot aan 1950).
In 1941 werd Frans van Amelsvoort dirigent van de Schola Cantorum der
Kathedrale Basiliek van Sint Jan, “Die Sangheren onser Liever Vrouwen”. In 1954
werden de muzikale taken in de St. Jan opnieuw verdeeld en werden de werkzaamheden
van Van Amelsvoort, tegens zijn zin in, sterk beperkt. Hiermee kwam een einde aan Van
Amelsvoorts directeurschap van de Schola. Deze ‘Schola-kwestie’, alsmede de betekenis
en werkzaamheden van Frans van Amelsvoort voor de Schola Cantorum zijn beschreven
in het boek Koorzang in de Sint-Janskathedraal (’s-Hertogenbosch 2005).
In 1945-1946 verving hij Otto Glastra van Loon als dirigent van het Philips’
Philharmonisch Koor. Van 1949 tot 1960 was hij dirigent van het door hem opgerichte
schoolkoor van de scholen in Eindhoven waar hij muziekleeraar was (tot 1961). Met dit
schoolkoor, begeleid door het Brabants Orkest, voerde hij grote koorwerken uit, zoals
l’Enfance du Christ van Berlioz en Castor et Pollux van Rameau, maar ook eigentijdsere
werken als A Child of our Time van Tippett en Arnhemse Psalm van Herman Strategier.
Van 1956 tot 1960 dirigeerde hij het door hemzelf opgerichte ’s-Hertogenbosch’
Jongerenkoor, dat gelieerd was aan het Brabants Kamerkoor.
Nadat hij reeds in 1956 was gestopt met het geven van de jaarlijkse MatteusPassion-uitvoering in Zaltbommel, beëindigde hij in 1960 om gezondheidsredenen ook
zijn dirigentschappen van het Brabants Kamerkoor en het ’s-Hertogenbosch’
Jongerenkoor, en legde hij zich toe op het zoeken naar en editeren van 18e-eeuwse
muziekhandschriften. Dit leidde onder andere tot een uitvoering in 1965 van een door
Van Amelsvoort ontdekte opera van Cimarosa, Gli orazi ed i curiazi. In eerdere jaren had
hij al met eigen koren uitvoeringen gegeven van door hem (her)ontdekte werken, zoals
een Te Deum van Cimarosa, Laudate Pueri van Pergolesi en het oratorium Gioas van
Johann Christian Bach.
Zijn betekenis als dirigent ligt tot aan de oorlog vooral op het vlak van de
uitvoering van veel bekende en onbekende koormuziek (Arthur Honegger, Lili
Boulanger, André Caplet) met zijn Bosch’ Gemengd Koor. Vanaf 1941 kon hij als
dirigent van het Kon. ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor en van de Schola Cantorum
compositie-opdrachten (doen) verstrekken aan diverse Nederlandse componisten, zoals
Oscar van Hemel, Jan Mul en Herman Strategier. In later jaren heeft hij, zoals hierboven
reeds werd aangegeven, veel onbekende koorwerken uitgevoerd en een aantal daarvan
(her)uitgegeven.
Van Amelsvoort was gedurende vele jaren een actieve figuur in het Brabantse
muziekleven. (Zie hierover ook het boek Thema vol variaties. Zeven eeuwen muziekleven
in ’s-Hertogenbosch onder redactie van René Bouwman en Theo Hoogbergen, Zwolle
[2002].) In 1944 was hij nauw betrokken bij de oprichting van de ’s-Hertogenbossche
Kunstkring 1944, die zich bezighield met de wederopbouw van het Brabantse
muziekleven na de oorlog. In 1945-46 was Van Amelsvoort lid van het tribunaal dat zich
bezighield met de berechting van musici die in de oorlog actief waren geweest in het door
de bezetter gereguleerde muziekleven.
In de loop van zijn leven heeft Van Amelsvoort deel uitgemaakt van diverse
organisaties en besturen. Hij vervulde bestuursfuncties in de Vereniging voor Logopedie,
de Nederlandse Bruckner Vereniging, de Vereniging voor Leraren in de Schoolmuziek,
de R.K. Vereniging van Toonkunstenaars, de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad en
de Vereniging De Jeugd der Muziek. Hij was lid van adviesorganen zoals de Raad voor
de Kunst en de Rijkscomissie voor de Orkesten. Voorts was hij lid van de
Koorcommissie van de Mij. tot Bevordering van de Toonkunst. Hij was in later jaren
regelmatig jurylid bij concoursen, waaronder het Internationaal Vocalisten Concours in
’s-Hertogenbosch, en trad op als rijksgecommitteerde bij conservatoriumexamens.
Van Amelsvoort is diverse malen geëerd vanwege zijn verdiensten op muzikaal
en cultureel gebied. In 1958 ontving hij van de Franse regering de benoeming tot
Chevalier de l’ordre des Palmes Academiques voor zijn verdiensten voor de Franse
muziek. In 1959 werd hem de eervolle Prijs voor Schone Kunsten van de Provincie
Noord-Brabant 1958 toegekend, en in 1960 werd hij koninklijk onderscheiden met een
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jublieum-vieringen waren in er
1946 (25-jarig jubileum als musicus) en in 1970 (50-jarig jubileum).
Op 15 augustus 1975 overleed Frans van Amelsvoort in zijn woonplaats ’sHertogenbosch. Tweeënhalf jaar later, op 17 januari 1978, overleed mevrouw Van
Amelsvoort-Hanssen.
Opbouw van het archief
De opbouw van het archief volgt grotendeels de chronologie van Van Amelsvoorts
belangrijkste werkterreinen: de diverse koren waarvan hij dirigent was. Na mappen met
algemene informatie over zijn leven en werk volgt het archiefmateriaal betreffende deze
dirigentschappen en Van Amelsvoorts overige werkzaamheden. Daarnaast is er enig
materiaal met betrekking tot het ’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble (het vroegere ’sHertogenbosch’ Jongerenkoor), waarvan mevrouw Van Amelsvoort-Hanssen van
ongeveer 1966 tot 1970 secretaresse is geweest. Ten slotte is er enig materiaal van na
1975, verzameld door Vincent van Amelsvoort: correspondentie, knipsels en
aantekeningen.
Een kleine hoeveelheid documentatie met betrekking tot de Nederlandsche
Bruckner Vereniging, waarvan mevr. Van Amelsvoort-Hanssen begin jaren ’50
penningmeesteresse was, is overgeheveld naar het eveneens in het NMI aanwezige
archief van de Nederlandse Bruckner Stichting (archief 94).
Vervolgens bevat het archief de correspondentie van Frans van Amelsvoort,
bestaande uit meer dan 1500 brieven.
Dan volgen de muziekhandschriften. Naast een bescheiden aantal handschriften van
eigen composities van Frans van Amelsvoort of aanzetten daartoe, zijn er handschriften
van composities van Nederlandse componisten, grotendeels geschreven voor de Schola
Cantorum te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is er materiaal van de (opnieuw) door Frans
van Amelsvoort in partituur gebrachte werken van oudere componisten.
Ten slotte is er een doos met gedrukte muziek.
Inventaris
A. ALGEMEEN EN DIVERSE WERKKRINGEN
Frans van Amelsvoort leven en werk
Doos 01
01: knipsels over leven en werk
02: publicaties over leven en werk in periodieken I
03: publicaties over leven en werk in periodieken II
04: materiaal rond jubileum 1947
05: visite- en felicitatiekaartjes jubileum 1947
06: oorkonde; tekening en receptie-boek jubileum 1947 (in: GF 120)
07: Album Amicorum 25-jarig jubileum als koordirigent 1947 (in: GF 120)
08: documentatie over Prijs voor Schone Kunsten 1958
Doos 02:
09: receptiealbum afscheid Brabants Kamerkoor (1960)
10: receptiealbum 50-jarig toonkunstenaarschap (1970)
11: fotoalbum 50-jarig toonkunstenaarschap (1970)
12: knipsels en documenten rond overlijden (1975)
13: foto’s (zie ook: GF 120)
14: foto’s
15: diversen
Fr. van Amelsvoort privé
16: huishoudboekje Fr. van Amelsvoort uit 1930
17: uitvaartboekje mevrouw Van Amelsvoort-Hanssen (1978)
Doos 04
Bosch’ Gemengd Koor (1921-1932)
18: fotoalbum Bosch’ Gemengd Koor, waarin tevens enkele foto’s van een uitvoering
van de Matteus Passion in Zaltbommel 1937 (in: GF 120)
19: documentatie over de geschiedenis van het Bosch’ Gemengd Koor met toelichtingen van V. van Amelsvoort
20: circulaires Bosch’ Gemengd Koor
21: diverse stukken Bosch’ Gemengd Koor
22: concertprogramma’s en recensies I
23: concertprogramma’s en recensies II
24: concertprogramma’s en recensies III
25: knipsels en artikelen
26: concert-affiche
27: feestcourant 1921
28: lustrumuitgave 1926
29: folders en prospecti uitgevers en muziekhandels
30: facturen op naam van Frans van Amelsvoort
31: documentatie over diverse muzikale activiteiten jaren ’20
Doos 04
Zaltbommels Mannenkoor, Dameskoor Excelsior en Zuid-Nederlandse Bachvereniging
(1924-1956)
32: Album met programma’s van en knipsels over Zaltbommelse koren
33: programma’s en recensies Zaltbommels Mannenkoor en Dameskoor Excelsior
34: archiefstukken en programma’s Zaltbommelse koren
35: knipsels over Zaltbommelse koren
36: documentatie over uitvoeringen Mattheus Passion in Zaltbommel
37: knipsels over Mattheus Passion en andere Bach-werken
38: diversen Zaltbommel
Doos 05
Brabants Kamerkoor (1939-1960) en ’s-Hertogenbosch Jongerenkoor (1957-1960)
39: archiefstukken
40: publiciteit: folders, circulaires en (concept-)persberichten
41: knipsels en artikelen met betrekking tot het Brabants Kamerkoor
42: aantekeningen met betrekking tot uitvoeringen
43: documentatie over diverse uitvoeringen
44: documentatie over uitvoering Hiadwadha’s Lied (1949)
45: documentatie over uitvoering Orfeo ed Euridice (1953)
46: documentatie over uitvoering Gioas (1957)
47: artikel over Gioas en studiemateriaal
48: financiële stukken uitvoering Gioas
49: tekstboek en tekstmateriaal Gioas
50: documentatie over musici en uitgeverijen
51: documentatie over het Brabants Orkest
52: knipsels over muziek
53: foto Brabants Kamerkoor
54: diversen
Doos 06
55-58: exemplaren van het Contactblad voor leden, donateurs en belangstellenden
van het Brabants Kamerkoor
59-65: concertprogramma’s Brabants Kamerkoor
66: concert programma’s ’s-Hertogenbosch Jongerenkoor
67: Album met programma’s, knipsels en foto’s, ook over/van ’s-Hertogenbosch’
Mannenkoor en Philips’ Philharmonisch Koor
Doos 07
Koninklijk ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor (1941-1950)
68: stukken met betrekking tot de geschiedenis van het koor
69: circulaires aan leden en/of donateurs
70: concertprogramma’s
71: knipsels m.b.t. ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor
72: diversen
Doos 08
73-79: Afleveringen van het maandblad De Koninklijke Zanger (1945-1952)
80: Album met programma’s, knipsels en foto’s met betrekking tot ’s-Hertogenbosch’
Mannenkoor, Philips’ Philharmonisch Koor, ’s-Hertogenbosch’ Jongerenkoor en
Brabants Kamerkoor
Doos 09
Schola Cantorum der Kathedrale Basiliek van Sint Jan, ‘Die Sangheren onser Liever
Vrouwen’ (1941-1954)
81: officiële stukken oprichting en bestaan van de Schola
82: circulaires, folders, formulieren en ander officieel materiaal
83: jaarverslagen
84: rapporten en inschrijfformulieren van jongens
85: ledenlijsten en presentielijsten
86: blokfluit- en vioolklassen
87: repertoirelijsten
88: repetitieroosters en concept-programma’s
89: programma’s/liturgieën
Doos 10
90: documenten van financiële aard
91: Elf contributieboeken
Doos 11
92: ‘Schola-kwestie’ (1954)
93: Muziekuitgeverij Annie Bank
94: Marialied-teksten met het oog op compositie-opdracht 1943
95: Schola-revue (1944)
96: omroepgidsen Belgische radio-omroep
97: jubileum St. Romboutskoor Mechelen (1946)
98: aflevering van ‘De Kiepwagen’ 22-11-1953
99: notities
100: concepten en notities
101: concertprogramma’s van anderen dan de Schola
102: typoscripten van enkele artikelen van Fr. van Amelsvoort
103: knipsels
Doos 12
104: Album met programma’s, knipsels en foto’s (zie ook GF 120)
105: diversen Schola
106: afleveringen van het maandblad Scolaris 1947-1951
107: afleveringen van het maandblad Scolaris 1953-1956
108: kopij voor Scolaris
109: ontwerpen voor oorkondes voor prijsvraag 1943 (in: GF 120)
Doos 13
’s-Hertogenbossche Kunstkring 1944
110: circulaires, (concept-)statuten e.a. documenten
111: afleveringen ’s-Hertogenbossche Kunstkring 1944 jrg. 1 (1945) nrs. 1-12
112: concertprogramma’s, affiches en materiaal over musici
113: kranten en knipsels uit 1944/45
Tribunaal (1945-1946)
114: roosters van werkzaamheden
115: aantekeningen over behandelde zaken
116: afleveringen Staatsblad
117: diverse stukken
Doos 14
Leraarschap en schoolkoor Sint-Joris College en Sint-Catharina Lyceum Eindhoven
(1946-1961)
118: Album ‘Schoolkoor Eindhoven 1949-1960’ met ingeplakte concertprogramma’s,
foto’s, knipsels en ander materiaal rond het schoolkoor
119: knipsels over (uitvoeringen) schoolkoor
120: programma’s uitvoeringen
121: divers materiaal rond uitvoeringen
122: twee schriftjes met naamlijsten van leerlingen
123: diverse documentatie over muziekonderwijs
124: documentatie over de scholen
125: documentatie over de stad Eindhoven
126: diversen
Doos 15
127: afleveringen van Mededelingenblad voor het St. Joriscollege en St.
Catharinalyceum (1946-1947)
128-129: afleveringen van De Gong, Schoolkrant van het Sint-Joriscollege en SintCatharinalyceum te Eindhoven (1947-1955)
130-132: afleveringen van Bliko, schoolorgaan van het St. Catharina-Lyceum te
Eindhoven, 1955-1960
133-134: afleveringen van C. Paraat, schoolorgaan van het St. Joris-College te
Eindhoven, 1955-1961
135: afleveringen van Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St.
Bonaventura, 1955-1960
Doos 16
Overige werkzaamheden
136: programma, tekstboekje, knipsels en foto’s van de opvoering in 1936 van het
lekenspel ‘Pinkstervuur’ te ’s-Hertogenbosch.
137a: materiaal van en rond de Commissie Koorvernieuwing van de Maatschappij tot
bevordering der Toonkunst, 1957-1961
137b: afleveringen van Intermezzo, orgaan van de Groep Toonkunst van het
Algemeen Katholieke Kunstenaarsverbond (onderdeel van de R.K. Vereniging van
Toonkunstenaars), 1963-1969; diversie documentatie R.K. Vereniging van
Toonkunstenaars
138: artikelen van Van Amelsvoort op het terrein van de muziek
139: programmaboekje en knipsels uitvoering ‘Gli orazi ed i curiazi’ van Cimarosa in
1965
140: divers materiaal over muziekwerken en componisten
141: aantekeningen over repertoire
142: knipsels over Brabants muziekleven
143a: knipsels over (kerk)muziek jaren ’20 en ’30 (zie ook GF 120)
Doos 17
143b: album ‘Krantenknipsels over cultuur vanaf 1926 tot ± 1931’
144: materiaal plaatselijke en landelijke St. Gregorius-Vereniging
145: gestencilde verhandeling over logica (51 blz.); stencil (22 blz.) over Ethica van
de Wijsgeerig Apologetische Studiekring.
146: lezingen en artikelen van Van Amelsvoort op het terrein van de logopedie
147: materiaal m.b.t. Van Amelsvoorts werk als logopedist
148: diversen
’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble
149: programma’s ’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble
150: diversen ’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble
Materiaal van Vincent van Amelsvoort
151: knipsels van na 1975, verzameld door V. van Amelsvoort, over onderwerpen die
met zijn vaders werk te maken hebben
152: aantekeningen van V. van Amelsvoort met betrekking tot werkzaamheden van
zijn vader en met betrekking tot het archief
In het archief Van Amelsvoort aangetroffen materiaal van de Nederlandse Bruckner Vereniging
(twee kasboeken, financieel jaarverslag 1951 en knipsel) is overgebracht naar het archief van de
Nederlandse Bruckner Vereniging (Archief 94).
B. CORRESPONDENTIE zie bijlage (pdf)
Doos 18 zie bijlage (pdf)
153: correspondentie 0001-0039 (jaren ’20)
154: correspondentie 0040-0097 (jaren ’20)
155: correspondentie 0098-0141 (jaren ’20)
156: correspondentie 0142-0196 (jaren ’20)
157: correspondentie 0197-0252 (jaren ’20)
158: correspondentie 0253-0262 (jaren ’20 en begin jaren ’30)
159: correspondentie 0263-0286 (’s-Hertogenbossche Kunstkring, 1941-1945 )
160: correspondentie 0287-0312 (’s-Hertogenbossche Kunstkring, 1944-1945)
161: correspondentie 0313-0322 (Tribunaal, 1945-1946)
162: correspondentie 0323-0381 (Schola 1940-1954)
163: correspondentie 0382-0467 (Schola 1941-1945)
Doos 19 zie bijlage (pdf)
164: correspondentie 0468-0474 (brieven van Annie Bank)
165: correspondentie 0475-0560 (Schola 1948-1950)
166: correspondentie 0561-0595 (Schola 1942-1948)
167: correspondentie 0596-0656 (Schola en Brabants Kamerkoor 1950-1952)
168: correspondentie 0657-0697 (Schola, Brabants Kamerkoor en scholen Eindhoven 1953)
169: correspondentie 0698-0741 (Schola)
170: correspondentie 0742-0755 (Schola-kwestie 1954)
171: correspondentie 0756 (Schola: briefjes van ouders)
172: correspondentie 0757-0775 (Schola: viool- en blokfluitklassen 1942-1953; corr. Met Co
Oremus)
173: correspondentie 0776-0782 (Philips’ Philharmonisch Koor 1945-1947)
174: correspondentie 0783 (Jubileum 1947)
175: correspondentie 0784-0854 (’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor)
Doos 20 zie bijlage (pdf)
176: correspondentie 0855-0974 (Brabants Kamerkoor 1948-1950)
177: correspondentie 0975-1075 (Brabants Kamerkoor e.a. koren 1951-1955)
178: correspondentie 1076 (uitvoering Orfeo ed Euredice 1951-1953)
179: correspondentie 1077-1166 (Brabants Kamerkoor en scholen Eindhoven 1939-1956)
180: correspondentie 1167-1190 (Brabants Kamerkoor 1957-1959)
181: correspondentie 1191 (uitvoering Gioas 1957-1959)
182: correspondentie 1192-1232 (Brabants Kamerkoor 1957-1964)
Doos 21 zie bijlage (pdf)
183: correspondentie 1233-1322 (scholen Eindhoven 1945-1954)
184: correspondentie 1323-1434 (scholen Eindhoven 1955-1961)
185: correspondentie 1435-1487 (diverse correspondentie 1917-1970)
186: correspondentie 1488 (’s-Hertogenbosch’ Vocaal Ensemble 1966-1970)
187: correspondentie 1489-1504 (correspondentie van Vincent van Amelsvoort met anderen
1978-1997)
188: correspondentie 1505-1513 (diverse correspondentie)
189: correspondentie 1518-1554 (koren Zaltbommel 1935-1964)
C. MUZIEKHANDSCHRIFTEN zie bijlage (pdf)
Manuscripten eigen composities zie bijlage (pdf)
Doos 22: 350/001-350/015
Manuscripten Nederlandse componisten zie bijlage (pdf)
Doos 23: 350/016-350/084
Manuscripten bezorgde edities zie bijlage (pdf)
Doos 24: 350/085-350/089
Doos 25: 350/090-350/095
Doos 26: 350/096-350/101
Doos 27: 350/102-350/138
D. GEDRUKTE MUZIEK EN BOEKEN
Doos 28: bladmuziek met opdrachten; overige bladmuziek
Doos 29: boeken (missalen; liturgische teksten; tekstboek koorwerk Manasse; Gysbreght van
Aemstel)
E. GROOT FORMAAT
Doos GF 120:
06: oorkonde, tekening en receptie-boek jubileum 1947
07: Album Amicorum 25-jarig jubileum als koordirigent 1947
18: fotoalbum Bosch’ Gemengd Koor, waarin tevens enkele foto’s van een uitvoering van de
Matteus Passion in Zaltbommel 1937
104: foto Schola Cantorum
109: voor oorkondes voor prijsvraag 1943
143a: map met artikelen/knipsels uit De Nieuwe Eeuw begin jaren ’20
muziekhandschriften 350/139-350/142 (transparanten)
M. Tippett, A child of our time. Full score, met aantekeningen (van de componist?)
Download