Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D

advertisement
Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D
aan levensmiddelen
Geldend van 13-12-2014 t/m heden
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 2007, nr. VGP/VV
2742234, houdende de Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan
levensmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van
Economische Zaken;
Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. foliumzuur: pteroylmonoglutaminezuur;
b. light-product: eet- of drinkwaar ten aanzien waarvan een bewering over de verlaagde
energetische waarde, in overeenstemming met de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006
van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en
gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Pb 2006, L 404), is gebezigd.
Artikel 2
1. Vrijstelling wordt verleend van artikel 5 van het Warenwetbesluit Toevoeging
micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen wat betreft de toevoeging van vitamine D en foliumzuur
aan eet- en drinkwaren, voor zover per hoeveelheid van de waar die een energetische waarde van
100 kcal levert:
a. het gehalte aan toegevoegd foliumzuur ten hoogste 100 µg bedraagt; en
b. het gehalte aan toegevoegd vitamine D ten hoogste 4,5 µg bedraagt.
2. In afwijking van het eerste lid mogen aan een light-product ten hoogste de hoeveelheden
foliumzuur en vitamine D worden toegevoegd die krachtens het eerste lid mogen worden
toegevoegd aan soortgelijke waren, indien deze ten minste een 30% hogere energetische waarde
hebben dan het light-product.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine
D aan levensmiddelen.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J.F. Hoogervorst
Download