Algemene voorwaarden

advertisement
Algemene voorwaarden
Buro Lima biedt pedagogische begeleiding1, persoonlijke verzorging, behandeling en (kortdurend) verblijf aan
kinderen/jongeren met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek zoals ADHD, Autisme
spectrum stoornis (ASS) en hechtingsproblematieken. Buro Lima staat voor persoonlijk, direct contact met alle
ouders2
Onderstaande algemene voorwaarden geven aan wat wij u kunnen bieden en wat wij van u verwachten.
Indien zaken niet duidelijk zijn, kunt u contact met ons op nemen en zijn wij gaarne bereid u hierover te
informeren.
Inhoudsopgave
Artikel 1:
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 4:
Artikel 5:
Artikel 6:
Artikel 7:
Artikel 8:
Artikel 9:
Artikel 10:
Artikel 11:
Artikel 12:
Artikel 13:
Artikel 14:
Artikel 15;
Artikel 16:
Artikel 17:
Artikel 18:
Artikel 19:
toepasselijkheid
zorgovereenkomst
zorgverlener
cliënt
vertegenwoordiger
zorg in natura
de overeenkomst
toegankelijkheid
annulering
de betaling
beëindiging overeenkomst
cliëntendossier
informatieverstrekking
aansprakelijkheid Buro Lima en cliënt
klachten
medicijngebruik
kwaliteit
vertrouwenspersoon
overig
Begripsomschrijvingen
Artikel 1: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt3.
Artikel 2: Zorgovereenkomst
De overeenkomst tussen de zorgverlener en de cliënt waarin de overeengekomen zorgverlening en/of
behandeling beschreven staan.
Artikel 3: Zorgverlener
Buro Lima of onder verantwoordelijkheid van Buro Lima ingeschakelde derden, zoals freelancers.
Artikel 4: Cliënt
Het kind/de jongere met de (verstandelijke) beperking en/of bijkomende problematiek zoals ADHD, Autisme
spectrum stoornis (ASS) of hechtingsproblematiek die is geïndiceerd voor de begeleiding welke door de
zorgverlener wordt geboden. Met cliënt wordt eveneens de ouders en zijn systeem bedoeld.
Artikel 5: Vertegenwoordiger
De vader, moeder, voogd, gemachtigde, bewindvoerder, curator of mentor die de belangen van de cliënt
behartigt.
Waar verder in deze algemene voorwaarden begeleiding staat geschreven, worden alle vormen van zorg bedoeld die Buro
Lima biedt.
2 Waar ouders staat wordt ook verzorgers bedoeld.
3
Waar cliënt staat wordt ook zijn/haar vertegenwoordiger bedoeld.
1
Titel
Algemene voorwaarden ZIN
Datum
29 december 2015
Nummer
B1.3.17
Documenteigenaar
Lianne van Genugten
Artikel 6: Zorg in Natura (ZIN)
Zorg en dienstverlening waarvan de financiering rechtstreeks met het zorgkantoor wordt verrekend.
Artikel 7: De overeenkomst
1) De overeenkomst komt (schriftelijk) tot stand op het moment dat de cliënt een exemplaar van de
zorgovereenkomst heeft voorzien van zijn of haar handtekening en retourneert naar Buro Lima. Wanneer Buro
Lima de zorgovereenkomst heeft ontvangen, bevestigt Buro Lima via een bevestiging mail de overeenkomst aan
de cliënt. Hierdoor ontstaan ook voor de cliënt verplichtingen.
2) Incidentele wijzigingen in de begeleiding laten de overeenkomst onverlet.
Artikel 8: Toegankelijkheid
1) Buro Lima is in beginsel toegankelijk voor elke cliënt met een (verstandelijke) beperking en/of bijkomende
problematieken zoals ADHD, Autisme spectrum stoornis of hechtingsproblematiek zolang hiervoor een indicatie is
verstrekt en een overeenstemming bestaat tussen Buro Lima en de cliënt.
2) Buro Lima behoudt zich het recht voor, een geplaatste cliënt te weigeren voor de duur van de periode dat de
cliënt gedragingen vertoont ten opzichte van teamleden of cliënten van Buro Lima die voorzetting van de
zorgverlening redelijkerwijs niet meer mogelijk maken, waaronder hevige agressie, geweld, criminaliteit en
intimidatie.
3) Buro Lima behoudt zich het recht voor, een geplaatste cliënt te weigeren in geval Buro Lima niet in staat is de
gewenste begeleiding te bieden aan de cliënt, waaronder bijvoorbeeld BIG-geregistreerde handelingen.
4) Buro Lima en de cliënt zijn verplicht in het geval dat de cliënt voor langere tijd bij Buro Lima afwezig is in
overleg te treden over het beschikbaar houden van de plaats.
Artikel 9: Annulering
Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft
de cliënt de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten van €100,- verschuldigd.
Artikel 10: Betaling
1) Buro Lima declareert de kosten bij het zorgkantoor waarmee Buro Lima een overeenkomst heeft gesloten.
2) De cliënt van 18 jaar en ouder is een eigen bijdrage verschuldigd volgens de regels van de WLZ en jeugdwet.
De uitvoering van deze regeling verloopt via het CAK (centraal administratie kantoor).
Artikel 11: Beëindiging zorgovereenkomst
De zorgovereenkomst eindigt altijd:
1) Indien de ouders de zorgovereenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van
een maand. In goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd.
2) Indien de cliënt overlijdt.
3) Indien de veiligheid van de cliënt of het team van Buro Lima niet meer gewaarborgd is, zodat het (verder)
verlenen van de zorg niet (meer) verwacht kan worden. Omdat Buro Lima garant staat voor de veiligheid en het
plezier van de overige cliënten is discussie aangaande de juiste betekenis van het woord “veiligheid” uitgesloten
en staat enkel ter beoordeling aan Buro Lima.
4) Indien de overeenkomst tussen het zorgkantoor en Buro Lima eindigt.
5) Indien Buro Lima failliet is verklaard of surseance van betaling is aangevraagd.
6) Indien het zorgkantoor beslist dat de cliënt geen recht meer heeft op zorg.
7) Indien het CIZ beslist dat de cliënt geen recht meer heeft op zorg.
Artikel 12: Cliëntdossier
Buro Lima legt voor iedere cliënt een persoonlijk dossier aan in het cliëntenregistratiesysteem van Qurentis en de
paarse dossiermappen. Dit dossier bevat gegevens over de cliënt; zoals de door ouders ingevulde persoonlijke
gegevens, het zorgplan, rapportages en (algemene) informatie. Daarnaast staat hierin het zorgarrangement
(zorgaanbod) beschreven passend bij de indicatie van de kinderen. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn
voor een goede begeleiding zullen geregistreerd worden. Alle gegevens worden geregistreerd en opgeslagen
volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De cliënt heeft ten alle tijden recht op
inzage van zijn dossier. De cliënt zal om toestemming gevraagd worden indien door derden informatie wordt
opgevraagd.
Artikel 13: Informatieverstrekking
Buro Lima zal ouders informeren over de begeleiding die geboden wordt. Ook wordt er middels een interne en
externe nieuwsbrief, ouderraad en ouderavond, regelmatig verslag gedaan over gebeurtenissen en
ontwikkelingen van Buro Lima. De ouders geven Buro Lima zo goed mogelijk die informatie die nodig is voor het
bieden van een goede begeleiding. (medisch, gedrag etc.)
Titel
Algemene voorwaarden ZIN
Datum
29 december 2015
Nummer
B1.3.17
Documenteigenaar
Lianne van Genugten
Artikel 14: Aansprakelijkheid Buro Lima en cliënt
Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of overeenkomst voortvloeit. Buro Lima heeft hiervoor bij een
bekende verzekeringsmaatschappij een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De aansprakelijkheid van Buro Lima is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Buro Lima in het
voorkomende geval uitkeert.
1) De cliënten en het team zijn verzekerd voor ongevallen tijdens het verblijf bij Buro Lima.
2) Buro Lima is niet aansprakelijk voor beschadigde en verloren spullen.
3) Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de
gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
4) Buro Lima kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Buro Lima is uitsluitend
aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en
ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
Artikel 15: Klachten
Indien er een klacht is, kan er contact opgenomen met de contactpersoon. Wanneer ouders een officiële klacht
in willen dienen, kan er contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris Tessa van Dongen
[email protected] Tevens is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie van BTN. BTN hanteert zijn eigen procedure voor het afhandelen van de klacht.
Artikel 16: Medicijngebruik
Buro Lima is bereidt de cliënt medicijnen te geven. Echter hierbij dient te worden opgemerkt dat medewerkers
van Buro Lima niet verpleegkundig zijn opgeleid. Buro Lima zal geen medicatie toedienen wanneer de cliënt niet
aan onderstaande voorwaarden heeft voldaan.
1) Buro Lima ontvangt een toestemmingsformulier waarop beschreven staat dat ouders Buro Lima toestemming
geven om medicatie toe te dienen.
2) De medicijnen zitten in de originele verpakking, inclusief bijsluiter.
3) De cliënt zorgt ervoor dat Buro Lima een actueel medicatieoverzicht in haar bezit heeft. Hierop staat de
volgende informatie:
o Voorgeschreven, toegediende en gebruikte medicatie
o De sterkte van de medicatie
o De dosering van de medicatie
o De toedieningsvorm van het geneesmiddel
o De wijze bewaren van het geneesmiddel
o De gebruiksperiode of vervaldatum (dit houdt in dat wanneer de gebruiksperiode om is, er een
nieuw medicatieoverzicht vereist is)
o Het tijdstip waarop de medicatie toegediend dient te worden
o Basale patiëntkenmerken: naam, geboortedatum, geslacht ,BSN en adres van de patiënt
o De apotheek die deze medicatie heeft verstrekt
o De voorschrijver van de medicatie
o De reden van stoppen/ starten of wijzigen van de medicatie en de initiator hiervan
o Comorbiditeit van verschillende geneesmiddelen
o Geneesmiddelallergie of intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen)
Wanneer nieuwe medicatie wordt meegegeven of er is medicatie verwijderd/ gewijzigd wordt een nieuw
medicatieoverzicht overhandigd. Deze medicatieoverzichten zijn op te vragen bij de apotheek.
4) Buro Lima kan nimmer (financieel) aansprakelijk worden gesteld bij gemaakte fouten.
5) De vertegenwoordiger van de cliënt draagt de volledige verantwoordelijkheid.
6) Buro Lima zal in spoedeisende medische noodgevallen onmiddellijk handelen om ernstig nadeel voor de cliënt
te voorkomen. Ouders zullen zo spoedig mogelijk ingelicht worden over de handeling en de situatie.
Bij het verstekken van medicatie wordt volgens het medicatieprotocol gewerkt.
Artikel 17: Kwaliteit
Buro Lima heeft een HKZ certificaat behaald waarmee de kwaliteit van de zorg gewaarborgd is. Buro Lima
garandeert dat de kwaliteit van de zorgproducten gelijk is aan wat staat beschreven in het
organisatiehandboek.
Artikel 18: Vertrouwenspersoon
Buro Lima heeft een vertrouwenspersoon; Tessa van Dongen. Ze is bereikbaar via [email protected]
En 06-28948177 De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie.
Artikel 19: Overig
Buro Lima is ten alle tijden bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Titel
Algemene voorwaarden ZIN
Datum
29 december 2015
Nummer
B1.3.17
Documenteigenaar
Lianne van Genugten
Download