Activiteitenplan centrummanagement Cuijk

advertisement
1. Activiteitenplan centrummanagement Cuijk
Het activiteitenplan en de bijbehorende tijdsplanning is opgesteld op basis van heldere prioriteiten:
het tonen van daadkracht, het winnen van vertrouwen en het creëren van draagvlak. Zo vormt het
proces tot de realisatie van een ondernemersfonds en centrummanagement organisatie, als
mogelijke langdurige financieringsvorm, een onderdeel van het activiteitenplan. Waarbij het streven is
om dit ondernemersfonds per 1 januari 2013 in te voeren.
Op basis van de wijze van financiering van centrummanagement zijn de activiteiten gesplitst in een
opstartfase (nog geen structurele financiering) en een vervolgfase (wel structurele financiering).
1.1 Activiteiten opstartfase medio 2012 – januari 2013
In onderstaande tabel zijn de activiteiten in de opstartfase benoemd, in de periode medio 2012 tot
januari 2013. Hiervoor dient een kwartiermaker te worden aangesteld, die tussen de partijen kan
staan en zo een onafhankelijke rol kan innemen bij het uitwerken van de organisatorische en
financiële structuur. De taken die uitgevoerd moeten worden kosten namelijk meer tijd en inzet dan
verlangt kan worden van een vrijwillig bestuurslid van een ondernemersvereniging. Daarnaast is het
vaak niet mogelijk dergelijke werkzaamheden bij de betrokken ambtenaar neer te leggen. Om het
proces niet te laten stagneren is de rol van een kwartiermaker noodzakelijk. Het is wel belangrijk dat
deze kwartiermaker kennis van de lokale situatie en de partijen heeft. Deze kwartiermaker zal in
nauwe afstemming met de gemeente, OVC en eigenaren onderstaande activiteiten uitvoeren.
Tabel 3. Activiteitenplan centrummanagent in oprichting
Maatregelen
Trekker
Betrokken partijen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poly
Poly
Poly
Kw
Kw
Kw
OVC, Gem, Hor, KvK
OVC, Gem, Hor, KvK
OVC, Gem, Hor, KvK
OVC, Gem, Hor
OVC, Gem, Eig
Kw
Gem, OVC, Eig
Kw
OVC
OVC, Gem, Hor en Eig
Hor
7.
8.
9.
Uitwerken en vastleggen organisatorische structuur
Kiezen en vastleggen van de financiële structuur
Organiseren stemmingsavond voor ondernemers
Horeca organiseren / laten deelnemen aan
Vinden van contactpersonen namens de vastgoedeigenaren
Aantrekken en contracteren van sponsoren die een structurele
bijdrage gaan leveren aan centrummanagement
Aanzet maken tot een brancheringsplan gericht op aanbod te
behouden, te versterken en leegstand tegen te gaan.
Uitvoering enkele activiteiten / quick wins
Opstellen evenementenplan voor 2013 met bijbehorende promotie
Afkortingen: Kw: Kwartiermaker, Gem: Gemeente Cuijk, OVC: Ondernemersvereniging Cuijk, Poly: Polyground, Hor: Horeca,
Eig: Vastgoedeigenaren, KvK: Kamer van Koophandel.
1.2 Activiteitenplan centrummanagement 2013 en verder
Om de gestelde ambitie en doelen te bereiken is een aantal activiteiten nodig op het gebied van
economie, evenementen, promotie, uitstraling, etc. In het activiteitenplan voor het centrum van Cuijk
zijn deze benoemd en gecategoriseerd per thema. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een
Centrummanagementorganisatie is ingesteld zoals in hoofdstuk vijf staat beschreven met een
centrummanager als kartrekker. Bij sommige actiepunten is de OVC of de gemeente de trekker,
Bezoekadres Begijnenhof 14 Eindhoven Postadres Postbus 4914 5604 CC Eindhoven T 040 296 88 44 F 040 243 75 12 E [email protected]nd.nl I www.polyground.nl
Plan van aanpak CM Cuijk
omdat dit actiepunt primair hun verantwoordelijkheid is. Bij elke maatregel is benoemd wat de
organisatiekosten / projectkosten zijn voor het Centrummanagement en of deze jaarlijks terugkerend
of eenmalig zijn.
Centrummanagement is daarbij een continu proces, dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Indien nodig
wordt het activiteitenplan bijgesteld en/of aangevuld. Dit alles met als wensbeeld:
“Het centrum van Cuijk is compact, compleet, verrassend trendy en gezellig!”
Tabel 4. Activiteiten Centrummanagement; opgepakt vanaf januari 2013 en verder
Maatregelen
Trekker
Betrokken
partijen
Termijn
Economie
Doelstelling: Het versterken van de branchering (detailhandel en horeca) door hierop te sturen samen met de
eigenaren.
Geraamde kosten 2013: € 5.000
1.
2.
3.
4.
5.
Etalages leegstaande panden tijdelijk aankleden /
invullen
Pandenbank opstellen en bijhouden gegevens van
alle panden
Pandeigenaren actief benaderen indien er sprake is
van leegstand
Interesseren van ontbrekende branches en koppelen
aan eigenaren en mogelijke huurders (hoger segment
restaurants, speciaalzaken)
Actieve benadering ondernemers voor herlocalisering
(streven naar compact en compleet centrum)
CM
CM
CM
CM
CM
OVC, eigenaren/
verhuurders
OVC, eigenaren,
gemeente
OVC, eigenaren,
gemeente
OVC, eigenaren,
verhuurders,
gemeente
OVC, eigenaren,
verhuurders,
gemeente
2013 en
verder
2013 en
verder
2013 en
verder
Vanaf 2014 en
verder
Vanaf 2014 en
verder
Toerisme, recreatie en horeca
Doelstelling: Het vergroten van de wisselwerking tussen winkelen en horeca/ toerisme / recreatie.
Geraamde kosten 2013: € 10.000
6.
Opstellen lijst met gegevens van relevante partijen
met contactpersonen
CM
7.
Uitwerken van de kansen op het gebied van horeca,
detailhandel, recreatie en toerisme
CM
8.
Ontwikkelen van een herkenbaar profiel voor Cuijk
waarin toerisme, recreatie en horeca een prominente
plaats krijgen
CM
OVC, Wv
Maasburg,
Horeca NL, VVV
OVC, Wv
Maasburg,
Horeca NL,
gemeente, VVV
Gemeente, VVV
2013
2013 en 2014
2013
Parkeren en routing
Doelstelling: Optimaliseren van de parkeersituatie door voldoende parkeervoorzieningen voor auto en fiets,
op loopafstand van het centrumgebied met een duidelijke looproute daar naar toe. Daarnaast zijn de
parkeerlocaties eenvoudig bereikbaar (bewegwijzering, vindbaarheid en toegankelijkheid).
Geraamde kosten 2013: € 15.000
2
Plan van aanpak CM Cuijk
Maatregelen
Trekker
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Verbeteren route, aanduiding gebieden en
beschikbare parkeerplaatsen voor het autoverkeer.
Elektronische parkeerroute en beschikbare
parkeerplaats borden plaatsen. De spreiding die
gehanteerd wordt behouden.
Verbeteren bewegwijzering van parkeerplaatsen naar
het centrum, vanaf de Maas naar het centrum en in
het centrumgebied zelf, voor voetgangers
Onderzoeken mogelijkheden voor invoering van
venstertijden voor vrachtverkeer
Onderzoeken van mogelijkheden voor verkeersluwe
of autovrije Grotestraat
Plaatsen van meerdere plattegrondborden met
diverse routes en informatie over het profiel van Cuijk
Verbeteren fiets parkeerplekken en onderzoeken van
de aantallen en ideale locaties
Termijn
Gemeente
Betrokken
partijen
CM, OVC
Gemeente
CM, OVC
2013
Gemeente
CM, OVC
2013
Gemeente
CM, OVC
2013
CM
VVV, OVC,
Horeca NL
CM, OVC
2013
Gemeente
2013
2013
Evenementen
Doelstelling: Er is altijd iets te beleven in het centrum van Cuijk met evenementen gericht op inwoners en
bezoekers van Cuijk. De evenementen zijn thematisch, herkenbaar en kunnen ieder jaar herhaald worden.
Geraamde kosten 2013: € 30.000
15. Jaarlijks evenementenkalender samenstellen
CM
16. Evenementenplan opstellen en uitvoeren
OVC
OVC, Horeca,
VVV, gemeente
CM, Horeca
17. Verhogen van de kwaliteit van de evenementen en
niet de kwantiteit
18. Onderzoeken mogelijkheid evenement ‘schaatsbaan’
op een andere locatie onder te brengen
OVC
CM, Horeca
OVC
Horeca,
Gemeente, CM
2013 en
verder
2013 en
verder
2014 en
verder
2013
Promotie en marketing
Doelstelling: Profilering van het centrumgebied (imago en bekendheid) door actieve promotie richting het
winkelend publiek, toeristen (campinggasten, waterrecreanten), potentiële nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld
toekomstige bewoners omliggende gemeenten) én de eigen achterban.
Geraamde kosten 2013: € 5.000
19. Duidelijke en herkenbare promotie en marketing van
het centrum van Cuijk als een aantrekkelijk,
multifunctioneel centrum om te verblijven
(voortvloeiend uit maatregel 8)
CM
20. Gezamenlijk adverteren met ondernemers uit Cuijk
21. Promotie op alle invalswegen
22. Online promotie beter afstemmen op elkaar, minder
versnipperd communiceren
OVC
Gemeente
CM
3
OVC, VVV,
Gemeente,
Horeca,
Eigenaren en
overige partijen
CM
CM, VVV, OVC
OVC, Maasburg,
Gemeente, VVV
2014
2013
2014
2013
Plan van aanpak CM Cuijk
Maatregelen
Trekker
Betrokken
partijen
Termijn
Verblijfsklimaat en beleving
Doelstelling: Het handhaven en versterken van de kwalitatieve uitstraling van het centrumgebied, zowel
horizontaal als verticaal en in combinatie met andere centrum versterkende functies (nabijheid van recreatie,
natuur en cultuur).
Geraamde kosten 2013: € 2.500
23. Onderzoeken mogelijkheden, potentie voor een
kleinschalig hotel in het centrum van Cuijk
24. Onderzoeken wenselijkheid om een permanente
geluidsinstallatie in het centrum van Cuijk te plaatsen
25. Meer kwaliteitsgroen in het centrum realiseren
CM
2013
OVC
Gemeente,
Eigenaren, VVV
CM, Horeca
Gemeente
CM, OVC
Horeca
Gemeente
Gemeente, CM,
OVC, Eigenaren
Gemeente +
eigenaren + OVC
CM
CM
Eigenaren, OVC
CM
Eigenaren, OVC,
Horeca,
Gemeente
2014 en
verder
2014 en
verder
2013 en
verder
2013 en
verder
gefaseerd
2013 en
verder
2014 en
verder
26. Onderzoeken mogelijkheden om een horecaplein te
creëren
27. Behouden van een gevarieerd winkelaanbod en waar
mogelijk versterken
28. Centrumgebied herkenbaar maken voor bezoekers
door aanpak van de openbare ruimte (bestrating,
straatmeubilair)
29. Pandeigenaren en ondernemers met achterstallig
onderhouden vastgoed actief benaderen
30. Verbeteren van de uitstraling van de aanloopstraten
CM
2013
Schoon, heel en veilig
Doelstelling: Het creëren van een positief totaalbeeld met betrekking tot de leefbaarheid in het
centrumgebied.
Geraamde kosten 2013: € 5.000
31. Nieuw en uniform straatmeubilair plaatsen
32. Veiligheid voetgangers en fietsers verbeteren door
maatregelen te nemen tegen snel verkeer
33. Frequenter legen van prullenbakken met name na de
markt en evenementen
34. In kaart brengen aanwezige graffiti en deze
verwijderen
35. Locaties hangjongeren- en ouderen in kaart brengen
en i.s.m. politie gerichte maatregelen bedenken
36. Halfjaarlijks een schouw door het centrumgebied met
alle betrokkenen om aandachtspunten te constateren
en op te lossen
Gemeente
Gemeente
CM
CM
2014
2014
Gemeente
CM
CM
OVC
OVC
CM, Gemeente,
Bewoners, Politie
Gemeente,
Bewoners,
Politie, Horeca,
OVC, Maasburg
2013 en
verder
2013 en
verder
2013
CM
2013 en
verder
Organisatie
Doelstelling: Versterken van de samenwerking tussen partijen.
Geraamde kosten 2013: € 5.000
37. Samenwerking tussen ondernemers is gewenst en
dient te worden versterkt en geïntensiveerd.
4
CM
OVC, Horeca,
Maasburg
2013
Plan van aanpak CM Cuijk
Maatregelen
Trekker
Betrokken
partijen
Maasburg,
Horeca
Termijn
38. Versterken van de OVC organisatie met continue
aandacht voor ledenwerving op basis van
vrijwilligheid
39. Het verhogen van de betrokkenheid en draagvlak
voor maatregelen door structureel te communiceren
met de ondernemers in het centrumgebied
40. Communicatie rondom organisatie, uitvoering taken
centrummanagement en gemeentelijk
accountmanager (nieuwsbrieven, website, pers)
OVC
CM
Gemeente, OVC
2013 en
verder
CM
Gemeente, OVC
2013 en
verder
2013 en
verder
Het plan heeft betrekking op een periode van vier jaar. De begrote bedragen in bovenstaande tabel
zijn schattingen voor de maatregelen in 2013. Elk jaar zijn ontvangt de stichting de opbrengsten van
de Reclamebelasting. De bovenstaande maatregelen kunnen om financiële en organisatorische
redenen niet allemaal in één keer worden opgepakt en uitgevoerd. Uiteraard kan, en wellicht moet, er
een prioritering aangebracht worden in de uit te voeren maatregelen. Om het wensbeeld van 2017 te
kunnen halen zal een aanzienlijk deel van de maatregelen in 2013 en 2014 opgepakt moeten
worden. Dit is dan aan de stuurgroep.
5
Plan van aanpak CM Cuijk
2. Conceptbegroting en financiering
In dit hoofdstuk wordt een globale begroting opgesteld voor het jaar 2013 als centrummanagement
daadwerkelijk van start gaat. Het zijn geschatte bedragen en er is nog geen berekening gemaakt of
alle bedragen wel gedekt worden door de collectieve heffing. Het is een richtinggevende begroting
om een beeld te krijgen van de kosten van alle genoemde maatregelen.
2.1 Conceptbegroting na de opstartfase
In de conceptbegroting is een raming gemaakt van de kosten voor activiteiten zoals benoemd in
hoofdstuk 6 alsmede de kosten voor de organisatie, te weten de inhuur van een Centrummanager,
operationele ondersteuning van de OVC en aanvullende communicatiekosten.
Verder wordt er van de OVC, gemeente, eigenaren en de andere partijen tijdsinzet gevraagd.
Bijvoorbeeld voor het bijwonen van stuurgroep / werkgroepoverleg en het tussentijds uitwerken van
een activiteit. De daadwerkelijke tijdsinzet wordt sterk bepaald door het aantal te vormen
werkgroepen en de snelheid waarmee actiepunten worden uitgevoerd. Deze tijdsinzet is niet
gekapitaliseerd, maar vormt wel degelijk een investering van alle partijen in de samenwerking.
Tabel 5. Conceptbegroting voor 2013 (bedragen in €, excl. BTW)
Activiteiten
Economie
Toerisme, recreatie en horeca
Parkeren en routing
Evenementen
Promotie en marketing
Verblijfsklimaat en beleving
Schoon, heel en veilig
Organisatie
Onvoorzien
Subtotaal kosten activiteiten
Kosten 2013
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.000
10.000
15.000
30.000
5.000
2.500
5.000
5.000
5.000
82.500
Organisatie
Centrummanager (1 dag per week)
€ 15.000
Communicatie
€ 5.000
Subtotaal kosten organisatie € 20.000
Totaal kosten
€ 102.500
Toelichting op de begroting
6
Plan van aanpak CM Cuijk
De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de concrete invulling die partijen uiteindelijk kiezen. Er
kan ook voor worden gekozen om zaken in eigen beheer uit te voeren, hiervoor studenten / stagiaires
in te schakelen of lokale partijen in te zetten. Het waarborgen van de gewenste kwaliteit dient echter
voorop te blijven staan.
Uitgangspunten College B&W
Het College heeft als uitgangspunt dat de ondernemers het plan van aanpak steunen en het
document aanbieden aan het College. Het is de wens van het College dat ondernemers niet meer
gaan afdragen dan de maximale contributie bij de OVC. Deze bedraagt € 581,-.
7
Download