Samenvatting les 1

advertisement
Samenvatting les 1
Materialen en middelen
Water en detergens.
jh2009
Leerdoelen:
• Aangeven van wat reinigen is
• De verschillende stappen van de reiniging
aangeven
• Uitleggen waarom gereinigd moet worden
• De verschillende waterkwaliteiten noemen
• De verschillende soorten detergentia noemen
• De voor- en nadelen van de verschillende
detergentia benoemen
• De verschillende soorten reiniging noemen
• De begrippen: reiniging en Desinfectie verklaren
jh2009
Opdracht:
• Bespreken van de verschillende soorten water
en detergentia, de voor en nadelen ervan.
• Bespreken van de verschillende waterkwaliteiten
die op een CSA aanwezig kunnen zijn (voor- en
nadelen).
• In groepen de condities van de verschillende
detergentia uitwerken. (machinaal of handmatig,
temperatuur, dosering, duur reinigingstijd,
gevaren).
• Benoemen van de verschillende
reinigingsmogelijkheden (machinaal, handmatig,
ultrasoon).
jh2009
Informatie betreffende de
leerdoelen van de eerste les:
• Aangeven van wat reinigen is
– Reinigen is het verwijderen van zichtbaar vuil, stof en ander
vreemd materiaal (in onze situatie betreft het hier meestal
menselijk weefsel en bijvoorbeeld botcement resten).
• De verschillende stappen van de reiniging aangeven
– Voorspoelen
– Concentratie reinigingsmiddel aanmaken (handmatig of
machinaal)
– Wassen (handmatig of machinaal)
– Afspoelen (handmatig of machinaal)
– Drogen (handmatig of machinaal)
jh2009
• Uitleggen waarom gereinigd moet worden
–
–
–
–
–
Verwijderen van alle zichtbare stof en materiaal
Verminderen van de bioburden (initiele contaminatie)
Verwijdering van de voedingsbodem voor overlevende micro organismen
Bescherming tegen corrosie
Mogelijk maken van veilig transport en behandeling van instrumenten en
hulpmiddelen tijdens verdere stappen van de bereidingscyclus
• De verschillende waterkwaliteiten noemen
–
–
–
–
–
–
Afvalwater
Industrieel water (om te koelen, vb bij stoomsterilisatie)
Drinkwater
Spoelwater (onthard water) (< 7° dH)
Water voor tussen en eind spoeling (gedemineraliseerd water) (< 0° dH)
Water voor de sterilisatie (schone stoom) (< 0° dH) ook gedemineraliseerd water.
(pH waarde ligt tussen 5,0 en 6,5 met een geleidbaarheid van < 5µS/cm)
jh2009
• De verschillende soorten detergentia noemen
–
–
–
–
Enzymatische reinigers
Alkalische reinigers
Chemische reinigers
Zie voor informatie:
http://www.zorgthema.nl/?mode=subsubthema&ssid=54&hid=4
– www.bvfplatform.nl
– http://www.drweigert.nl/
• De voor- en nadelen van de verschillende detergentia benoemen
– Enzymatische reinigers voordeel zacht voor het product en materiaal
– Nadeel inactiveert geen prionen
– Alkalische reinigers voordeel inactiveert wel prionen nadeel is niet zacht
voor het materiaal bij slechte kwaliteit staal snel roestvorming ed.
– Chemische reinigers voordeel inactiveert en is zacht voor het materiaal
echter is niet goed voor het personeel dat er mee werkt. (aerosolen
kunnen schade aanrichten aan het menselijk gestel bij slechte
bescherming)
jh2009
• De verschillende soorten reiniging noemen
– Handmatige reiniging
– Machinale reiniging
– Stoomreiniging
• De begrippen: reiniging en Desinfectie
verklaren.
– Reiniging is het verwijderen van vuil
– Desinfectie is het inactiveren van bacteriën en
virussen.
jh2009
Download