Kosmisch Ritme

advertisement
s c h o o l
v o o r
i n t u ï t i e v e
o n t w i k k e l i n g
LESMATERIAAL ESSENCE COLLEGE
KOSMISCH RITME:
ASTROLOGIE ALS DAGELIJKS BROOD
Elk mens bezit een ingebouwd GPS systeem en een kosmische klok, die gevoed
wordt door contact met de natuur. Deze voeding bestaat niet alleen uit zuurstof en
daglicht. Ook de vrije hemel boven ons hoofd blijkt onmisbaar om geestelijk en
lichamelijk gezond te blijven. Naast het gelijkzetten van de biologische klok is een
dagelijkse portie hemel nodig om niet in het leven te verdwalen. Ik noem dat
'astrologie als dagelijks brood.'
Kosmisch bewustzijn: oriëntatie op hemel en aarde
Oriëntatie in de ruimte is een puur lichamelijke beleving waar we zelden of nooit bij stil
hoeven te staan. Ons hele lichaam is er op toegerust om ons te oriënteren en ons evenwicht
te bewaren. Ons oriëntatievermogen - weten waar we zijn en wie we zijn - maar ook ons
slaap- en waakritme zouden we 'kosmisch bewustzijn' kunnen noemen.
Zo boven, zo beneden; zo binnen – zo buiten
In de microkosmos van onze borstkas is van alles te beleven. Het hart, onze innerlijke Zon
klopt, al onze organen functioneren in onderlinge harmonie, via onze adem en onze voeding
wisselen we voortdurend energie uit met de omgeving.
Vanuit aanwezigheid in ons eigen hart staan we zowel in contact met onze eigen
ademruimte, waarin we voelen en bewegen, als met het grotere geheel, de macrokosmos.
Daar zijn we voortdurend aangesloten op de stand van de Zon - de ervaring van ochtend,
middag, avond en nacht; ons werk-, eet- en slaapritme.
Georiënteerd zijn wil daarom zeggen: in relatie staan met ons zelf, met onze eigen ruimte
maar ook met de kosmos, heel concreet met de hemel boven en de aarde onder ons. Zowel
onze innerlijke klok als ons richtingsgevoel hangt hiermee samen. Het verschijnsel jetlag
bewijst, hoe diep een verstoring van deze afstemming ingrijpt op ons welbevinden.
Tijdsbesef en circadiaans ritme
Hoe intens het leven is afgestemd op het draaien van de aarde en het kosmisch ritme van
licht en donker blijkt uit de volgende voorbeelden. De meeste functies van levende wezens
hebben een ritme van vierentwintig uur. Omdat deze ritmes ongeveer een etmaal duren
worden ze ‘circadiaans’ genoemd (‘circa’ is rondom en ‘dies’ is dag). Onze eigen dagindeling
is hier een voorbeeld van, maar als we van tuinieren houden zien we dit principe de hele dag
door aan het werk.
Bloemenklok
De Zweedse botanicus Linnaeus geeft in zijn Philosophia Botanica (1751) zelfs aan, dat het
mogelijk moet zijn een bloemenklok te maken. Elke plant kent namelijk zijn eigen tijd van
openen en sluiten. Door allerlei soorten, zoals margrieten, goudsbloemen, waterlelies en Sint
Janskruid in een cirkel op te stellen, zou het ritmisch openen en sluiten van de bloemen
werken als de wijzers van een klok.
Bijen zijn zonnekinderen
Bijen houden daar rekening mee. Als ze ’s-ochtends uitvliegen werken ze een volle agenda
af; van elke soort weten ze de beste tijd voor een bezoek; soms tot op 9 verschillende
afspraken per dag met een tussenruimte van 20 minuten. De informatie die ze verzamelen
over de beschikbaarheid van honing en stuifmeel geven ze door aan hun zusters door middel
van de beroemde ‘bijendans’.
De kennis die hierin wordt overgedragen omvat gegevens over richting en afstand – tot wel
15 kilometer. Bijen oriënteren zich daarbij op de stand van de Zon. Als ze hun informatie
doorgeven, corrigeren ze deze voor de beweging van de Zon ten opzichte van de korf, die
E s s e n c e C o l l e g e  school voor intuïtieve ontwikkeling  E v e r t s h u i s , S po o r s t r a at 1 5 , 2 4 1 1 E D B o de g r av e n
i n f o @ e s s e n c e c o l l e g e . n l  w w w .e s s e n c e c o l le g e .n l  0 1 7 2 - 6 1 6 3 6 3
ongeveer 15° per uur bedraagt. Met andere woorden: ze hebben een fijnbesnaard tijdsbesef
en een ingebouwde GPS, een global positioning system.
Oriëntatie in ruimte en tijd door contact met de Zon
De gegevens die ze verzamelen stellen ze voortdurend bij, want een bloem die deze week in
bloei staat wordt binnen enkele dagen afgelost door een volgende op een andere locatie.
Elke bij beschikt daarom over een indrukwekkend leervermogen om kleuren, geuren,
vormen en routes te onderscheiden en te relateren aan ruimtebesef en tijdsbestek.
Bovendien hebben ze een taal ontwikkeld om al deze kennis over gebeurtenissen en feiten
die gerelateerd zijn aan tijd en ruimte over te brengen.
Bovenzinnelijk? Buitenzintuiglijk?
Als we bedenken wat we allemaal moeten doen om iemand zonder behulp van een kaart,
kompas of verkeersborden de weg te wijzen, kunnen we ons afvragen, of de pienterheid van
de bij niet ook met bewustzijn te maken heeft? Voor de goede orde – de hersens van de bij
hebben de afmeting van een flinke zandkorrel. Moeten we ‘bewustzijn’ dus in de bedrading
blijven zoeken, of het taboe op onstoffelijke verklaringen - geest, ziel, energie, telepathie –
doorbreken en aannemen, dat de Bij, bij al deze kunstjes ‘buitenzintuiglijke vermogens’
inschakelt? Haar intuïtie bijvoorbeeld?
De grote lijn in ons leven
Ademruimte? Buitenlucht? Het gaat om veel meer dan dat. De blauwe
hemel is een genezend archetype; elk mens wordt sacherijnig als het
lang bewolkt blijft. Richtingsgevoel, oriëntatie op de windrichtingen en
kennis van de hemel brengen ons letterlijk in contact met het grotere
geheel, de kosmos.
We zijn gevoelsmatig aangesloten op de bewegingen van Zon en Maan
door de dagen, weken en maanden van ons leven; ‘s’-nachts kunnen we
de belangrijkste sterrenbeelden vinden en vergapen we ons steeds
opnieuw aan het Grote Wiel, het Rad van de Tijd, het wentelen van de
hemel rond de Poolster. Voor Hindoes en Boeddhisten is dit Samsara,
het rad van karma en wedergeboorte; andere benamingen zijn
Medicijnwiel, Korenmolen, het Rad van Fortuin.
transcendentie
epifyse
zelfbeeld
hypofyse
zelfrealisatie
schildklier
liefde
 affectie
thymus / weerstand
respect
pancreas/ suikerspiegel
intimiteit
geslachtshormonen
zekerheid
adrenaline
De geboortehoroscoop
hormoonafgifte
Onze geboortehoroscoop toont hoe we op dit grotere geheel zijn
en chakra’s
aangesloten en hoe de goden van vuur, aarde, lucht en water zich in ons
leven manifesteren. Bovendien geven de actuele standen van de
planeten (de transits) aan, welke thema’s zich op dit moment aandienen in ons leven en hoe
we daar het beste mee om kunt gaan.
Zesde en zevende chakra
Twee kleine klieren in ons hoofd staan centraal bij de processen die hierboven werden
beschreven. De epifyse of pijnappelklier speelt een belangrijke rol bij de synchronisatie van
lichaamsfuncties met het dagritme en seizoensvariaties. Dit is onze innerlijke klok. De
hypofyse is de centrale, regulerende instantie in de hormoonhuishouding en van belang bij
de oriëntering in de ruimte.
Beide klieren zijn verbonden met chakra’s: de zesde chakra of voorhoofd-chakra is
verbonden met de hypofyse, de kruinchakra met de epifyse.
Boeddhabeelden symboliseren deze beide functies (helderheid in denken en realisatie van je
goddelijke natuur) door op het hoofd van Gautama duizend lotusblaadjes af te beelden.
Deze mens staat in bloei.
Daar komen vast bijen op af. Zou de Boeddha een slimme manier gevonden hebben om met
hen te communiceren?
Jan de Graaf
© 2009 Uitgeverij Inspiratie / Jan de Graaf
Op www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html
vind je meer artikelen over intuïtieve ontwikkeling, astrologie, esoterie, coaching en dergelijke en de mogelijkheid
om boeken te bestellen, waaronder de Maankalender en 'De Astrale Werkelijkheid.'
E s s e n c e C o l l e g e  school voor intuïtieve ontwikkeling  E v e r t s h u i s , S po o r s t r a at 1 5 , 2 4 1 1 E D B o de g r av e n
i n f o @ e s s e n c e c o l l e g e . n l  w w w .e s s e n c e c o l le g e .n l  0 1 7 2 - 6 1 6 3 6 3
Download