Advies - Krimpen aan den IJssel

advertisement
VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2011002610
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
O
I
Paraaf
Afdelingshoofd:
C Medeparaaf
Paraaf
op 15-3-2011
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
op
- Grondgebied.
op
- Samenleving
- Bestuur/ Middelen. op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Afdeling Publiekscentrum
op
- OR/GO
- Raad
op Nee
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
S
B
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Portefeuillehouder:
J.H. Blankenberg
Datum advies:
04 maart 2011
Samenleving
Beleidsontwikkeling
R. Knoop
Ingekomen van:
T.C. Krimpen
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
1229
Datum stuk:
9 februari 2011
Onderwerp:
Tennispark Kerkdreef
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. Het verzoek tot mogelijke aankoop van het tennispark door T.C. Krimpen af te wijzen.
Beslissing:
W
-2-
ADVIESNOTA AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp
Tennispark Kerkdreef
Te besluiten om
1. Het verzoek tot mogelijke aankoop van het tennispark door T.C. Krimpen af te wijzen.
Inleiding
Op maandag 24 januari is TennisClub Krimpen (TCK) gezamenlijk met de Sportraad
Krimpen op bestuurlijk overleg geweest. Aanleiding voor dit overleg was de financiële situatie
van TCK. Verschillende creatieve ideeën werden geopperd door TCK, waarvan 1 zelfs als
verrassend betiteld kan worden. De voorzitter van TCK vroeg zich tijdens het overleg af of de
gemeente wil onderzoeken of de verkoop van het tennispark Kerkdreef aan TCK een
mogelijkheid is.
Op dat moment kon hier géén antwoord op gegeven worden. Aansluitend op dit overleg
heeft TCK schriftelijk een verzoek neergelegd bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. De
afgelopen periode is er een integrale bijeenkomst georganiseerd met de betrokken
afdelingen, in casu Financiën, Ruimte en I&F. Uit dit overleg kwam naar voren dat verkoop
niet wenselijk is, hieronder wordt dit standpunt uitgewerkt.
Beoogd effect
Het behouden van het gemeentelijk tennispark aan de Kerkdreef.
Argumenten
1.1
Ruimtelijke ontwikkeling
Op dit moment zijn de structuurvisie en de beleidsnota sport&bewegen vigerend. In
beide documenten wordt de ruimtelijke indeling voor de sportfunctie behandeld:
 De structuurvisie gaat uit van het bundelen van de accommodaties van een
aantal sportverenigingen aan de Krimpenerbosweg in de directe omgeving
van sporthal De Boog, My Health Club en tennispark Langeland. Dit levert een
betere ruimtelijke ordening op, maar biedt ook interessante perspectieven voor
het bundelen van energie en middelen ten behoeve van de sport.
 De beleidsnota Sport&Bewegen heeft een kleine nuance op de structuurvisie
aangebracht. Naast een sportpunt bij de Krimpenerbosweg wordt ook het
gebied rondom de Driekamp als sportpunt aangewezen. Overigens maakt het
tennispark aan de Kerkdreef geen onderdeel uit van dit sportpunt. Met het
benoemen van het sportpunt aan de Driekamp wordt mede ingespeeld op
leefbaarheid in de wijk en is er een betere spreiding van sport in de gemeente.
De ligging van de huidige locaties van TCK, KOAG en MHCK stelt beperkingen aan
o.a. het parkeren en de verlichting. Dit is geen urgent probleem, maar op termijn
wordt een verplaatsing van deze verenigingen vanuit ruimtelijk oogpunt als een
verbetering gezien.
In het specifieke geval van TCK zou kunnen worden gedacht aan een combinatie
van de verenigingsactiviteiten met tennisvereniging Langeland. Gelet op de
terugloop van het aantal leden ligt dit misschien wel voor de hand.
-3-
De locatie van het tennispark aan de Kerkdreef is met een oppervlakte van 8.500
m2 in principe prima geschikt voor de realisering van een aantal vrijstaande
woningen in de dure categorie.
1.2
Geen financieel voordeel
Alhoewel geld niet de boventoon moet voeren in gemeenteland, is dit wel relevant.
Op dit moment wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met zowel de
inkomsten als de uitgaven voor het tennispark. Voor de gemeente levert de verkoop
geen financieel voordeel op. Overigens brengt het hebben van vastgoed wel risico’s
met zich mee.
1.3
Juridische elementen
De lopende afspraken tussen de gemeente, TCK, TV Langeland en MyHealthclub
blijven in geval van verkoop van kracht. Dit zal bij de verkoop van het tennispark in
het verkoopcontract moeten worden opgenomen. Naast het feit dat deze afspraken
de verkoopprijs zullen drukken, loopt de gemeente het risico dat er naleving kan
worden afgedwongen.
1.4
Maatschappelijk vastgoed
Buitensportaccommodaties zijn “van oudsher” door gemeenten aangelegd en
onderhouden. Binnen Krimpen aan den IJssel zijn er echter wel wat uniekere
elementen. Bij bijna elke buitensportaccommodatie in Krimpen aan den IJssel is er
een verschil voor wat betreft huur(prijs), eigendom, beheer en onderhoud.
Overigens is het de bedoeling dat deze verschillen in toekomst, conform de
kadernota gemeentelijk vastgoed, onderzocht gaat worden.
Er is geen enkele buitensportvereniging volledig eigenaar van zijn accommodatie.
Een mogelijke verkoop heeft mogelijk een precedent werking richting andere
(buiten)sportverenigingen. Dit op zich hoeft geen probleem op te leveren, maar er
dient wel rekening gehouden te worden met de daaraan gekoppelde gevolgen. Het
opgeven van dit maatschappelijk vastgoed heeft invloed op de grond- en
beheerspositie van de gemeente (zie ook argument 1.1).
De instandhouding van de maatschappelijke functie moet gewaarborgd blijven. Dit
is in het voorbeeld van de (commerciële) Tennisschool Heeck niet goed gegaan. Na
de afkoop van de erfpacht werd de grond doorverkocht aan een ontwikkelaar en de
tennisfunctie kwam op die locatie te vervallen ten gunste van woningbouw. Dit
probleem is overigens te ondervangen met allerlei juridische constructies in de
verkoopovereenkomst.
1.5
Onderhoud
Het laatste argument wat ik u wil voorleggen betreft het onderhoud. Het volgende
gevaar ligt op de loer. Zodra de vereniging het eigendom verwerft, zou zo maar
eens – gelet op de financiële situatie van de vereniging – het onderhoud op een
lager pitje gezet worden. Dit zou er toe kunnen leiden dat over een paar jaar de
vereniging bij de gemeente aanklopt voor of een bijdrage voor het onderhoud of
een mogelijke terugverkoop.
Kanttekeningen
1.1
Geen oplossing financiële situatie
Er wordt sterk getwijfeld of de aankoop door TCK ook wel de oplossing is voor de
financiële situatie. TCK heeft te maken met een teruglopend ledenaantal, met als
gevolg dat een kleinere groep vrijwilligers het beoogde onderhoud kan/gaat doen.
-4-
De vereniging zou eigenlijk meer moeten inzetten op ledenwerving en overige
kosten in beeld brengen.
1.2
Mogelijk verzoek tot (financiële) ondersteuning
Indien uw college conform dit advies besluit om het tennispark niet te verkopen, dan
is er een goede kans dat TCK bij de gemeente zal aankloppen voor (financiële)
ondersteuning. Dit zal op zijn merites worden behandeld en zo nodig opnieuw aan
uw college voorgelegd voor besluitvorming.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
Uw college wordt geadviseerd om bijgaande brief aan TCK te verzenden.
Uitvoering
Bijlagen
R. Knoop
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards