Basispakket en behandelingen van plastisch chirurgische aard

advertisement
Basispakket en
behandelingen van
plastisch chirurgische
aard
Paula Staal / congres SKGZ 5-10-2016
Basisverzekering Zorgverzekeringswet
•  Basisverzekering voor de gehele bevolking
•  Gelijke toegang ongeacht inkomen, gezondheid en leeftijd
•  Uniform basispakket
•  Overheid stelt inhoud en omvang van het basispakket vast (het ‘wat’)
•  Begrenzing basispakket: alleen medisch noodzakelijke zorg
•  Uitgesloten: cosmetische zorg
•  Regelgeving: behandelingen van plastisch chirurgische aard slechts onder
bepaalde voorwaarden verzekerde zorg
2
Behandeling van plastisch chirurgische aard (1)
valt alleen onder de basisverzekering indien die strekt tot correctie van:
•  afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen;
•  verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige
verrichting;
•  verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een
aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische
aandoening;
•  de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten,
misvormingen van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van
bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen
van urineweg- en geslachtsorganen;
•  primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit.
Zie huidige artikel 2.4, lid 1, onder b Besluitzorgverzekering
3
Behandeling van plastisch chirurgische aard (2)
Onder de basisverzekering valt niet:
•  behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan als
gevolg van een aangeboren afwijking of van een bij de geboorte aanwezige
chronische aandoening;
•  liposuctie van de buik;
•  het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese,
anders dan na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie;
•  het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische
noodzaak:
Zie huidige artikel 2.1, onder a t/m d Regeling zorgverzekering
4
Werkwijzer VAGZ (1)
•  Veel interpretatiekwesties
•  “Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard”
•  Doel: bevorderen gelijkheid en consistentie bij toetsing individuele
aanvragen aan wettelijke voorwaarden door zorgverzekeraars
•  Bevat definities van relevante begrippen
•  Bevat criteria voor meest voorkomende beoordelingen (14 onderwerpen)
•  Veel modelovereenkomsten bevatten verwijzing naar werkwijzer
•  Update werkwijzer binnenkort verwacht
5
Werkwijzer VAGZ (2)
Enkele definities
•  Behandelingen van plastisch chirurgische aard
vorm- of aspectveranderende ingrepen van het uiterlijk. Deze ingrepen zijn
niet beperkt tot het specialisme plastische chirurgie
•  Verminking
een ernstige misvorming van het uiterlijk die het gevolg is van een ziekte,
ongeval of geneeskundige verrichting
Voorbeelden: misvorming handen door reumatoïde artritis, misvorming
aangezicht door verlamming, misvorming door brandwonden.
•  Aantoonbaar lichamelijke functiestoornis
- functiestoornissen, zoals bewegingsbeperking, gezichtsveldbeperking,
onbehandelbaar smetten, ernstige pijn
- aantoonbaar: objectiveerbaar (meetbaar en voldoen aan van te voeren
gestelde criteria)
- lichamelijk: sluit psychische en sociale functiestoornissen t.g.v. een
lichamelijke afwijking uit
6
Terugblik ziekenfondsverzekering
Belangrijkste beperkingen doorgevoerd tijdens regiem ziekenfondsverzekering
•  Jaren 80
kosten cosmetische chirurgie 50% vergoed door ziekenfonds
•  Jaren 90
uitsluiting cosmetische chirurgie van ziekenfondspakket (introductie regels
plastisch chirurgische hulp)
•  2000
vervallen psychisch lijden als grond voor vergoeding
•  2005
- correctie uitstaande oorschelpen uitgesloten
- correctie bovenoogleden in geval van gezichtsveldbeperking uitgesloten
- operatief plaatsen/vervangen borstprothese alleen na borstamputatie
- correctie buikwand (vetschortoperatie) uitgesloten
7
Uitbreiding basispakket per 2017 (1)
•  Protesten tegen pakketbeperkingen in 2015 in RADAR
•  Toezegging minister VWS om uitsluitingen op te heffen
•  Voorwaarde: sector moet “goed plan” maken (afbakenbaar/controleerbaar)
•  Consensus zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten over afbakening:
- operatief plaatsen borstprothese bij agenesie/aplasie borst bij vrouwen en
man-vrouw transgenders
- uitvoeren bovenooglidcorrectie bij ernstige gezichtsveldbeperking als
gevolg van verworven verslapping/verlamming bovenoogleden
- uitvoeren medisch noodzakelijke circumcisie
•  Adviesaanvraag Zorginstituut Nederland
8
Uitbreiding basispakket per 2017 (2)
•  Positief advies Zorginstituut
Belangrijkste overwegingen:
- Behandeling bij betreffende indicaties hoort thuis in basisverzekering
- Indicaties zijn goed afbakenbaar en controleerbaar
- Risico op uitbreiding naar niet-medische indicaties is klein
Hoort thuis in basisverzekering:
- agenesie/aplasie borst: ‘verminking’
- ernstige gezichtsveldbeperking: lichamelijke functiestoornis
- onderbouwing medische noodzaak circumcisie in indicatieprotocol NVU
- kosten behandeling hoog
Afbakening agenesie/aplasie borst:
- Afwezigheid van een inframammairplooi en
- klierweefsel van minder dan 1 cm, aangetoond door middel van een echo
9
Uitbreiding basispakket per 2017 (3)
Afbakening ernstige gezichtsveldbeperking:
- Verslapping/verlamming bovenooglid veroorzaakt verticale ooglidspleet
van 7 mm of minder. Dit komt overeen met de situatie dat de onderrand
van bovenooglid of overhangende huidplooi 1 mm of lager boven centrum
pupil hangt. Anders gezegd, afstand tussen (onderrand van) overhang en
centrum pupil is 1 mm of minder. Gemeten wordt ter hoogte van centrum
pupil terwijl patiënt ontspannen recht vooruit kijkt (dus gemeten in primaire
stand). Het dient aannemelijk te zijn dat correctie bovenooglid deze
gezichtsveldvermindering oplost
- Het moet gaan om gezichtsveldbeperking die tot belemmeringen in het
dagelijks functioneren leidt. Subjectieve klachten alleen, zoals vermoeide
ogen, druk op de ogen, hoofdpijn of er vermoeid uitzien, zijn onvoldoende
reden om te kunnen spreken van gezichtsveldbeperking
Afbakening medisch noodzakelijke circumcisie:
Zie indicatieprotocol NVU
10
Uitbreiding basispakket per 2017 (4)
Controleerbaar:
- Borstimplantaten en bovenooglidcorrectie: machtigingensysteem
- Circumcisie : afspraken zorginkoop en controle achteraf
Risico op ongewenste indicatieuitbreiding laag:
- afgebakende, nauw omschreven en controleerbare indicaties
- verantwoordelijkheid zorgaanbieders om alleen medisch noodzakelijke
indicaties te declareren. Toezegging beroepsgroepen om zich in eigen kring
sterk te maken voor correct declareren.
declareren
Zie advies Zorginstituut van 31 maart 2016 op www.zorginstituutnederland.nl
11
Uitbreiding basispakket per 2017 (5)
•  Minister VWS heeft advies overgenomen: pakketuitbreiding per 1 januari
2017
•  Aanpassing Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering
•  Implementatieoverleg met betrokken partijen: vertrouwen dat iedereen zich
aan de regels houdt
•  Monitoring Zorginstituut Nederland
12
Download