L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO) Bijlage 5

advertisement
L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO) Bijlage 5 Additionele risico analyse
Datum:
Leiding & Equipment Opening Hazard Analysis Checklist
L&EO Hazard Analysis:
Gebruik deze checklist wanneer de omschrijving van een L&EO een van de volgende risico's bevat (selecteer de vakjes die van toepassing zijn):
De leiding of het equipment bevat een ontvlambare of brandbare stof waarvan het vlampunt minder dan 5.5 ºC boven de omgevingstemperatuur of
bedrijfstemperatuur ligt.
De concentratie ontvlambare of brandbare stoffen in het systeem is groter dan 10% LEL.
Ontvlambare of brandbare stoffen in het systeem kunnen niet gedraind of afgegast worden (bijvoorbeeld doordat dode stukken in leiding of
apparatuur zitten).
Het systeem bevat vaste stoffen die ontvlambare of brandbare stoffen kunnen vasthouden.
Het systeem bevat giftige stoffen (HER=4), stoffen die reactie met water aangaan of instabiel zijn en niet volledig afgedraind of afgegast kunnen
worden. Bijvoorbeeld, dode leidingstukken, lage punten, holle ruimtes van roerwerken, canned pompen, gesloten bal-afsluiters, etc...
Het systeem bevat vaste stoffen die giftige stoffen (HER=4), stoffen die reactie met water aangaan of instabiel zijn, kunnen vasthouden.
Het systeem bevat een giftig product waarbij het reinigings /ontsmettings proces niet garandeert dat de blootstelling tot een aanvaardbaar niveau
wordt teruggebracht
Hot L&EO, kan alleen worden uitgevoerd met een kritische procedure.
Beschrijving van de werk: _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Beschrijf waarom het uitvoeren van een HOT L&EO noodzakelijk is en waarom een alternatieve methode niet toepasbaar is:
NA
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Indien vakjes hierboven zijn aangevinkt, beschrijf dan in het kort de gevaren hieronder:
Leiding en/of equipment:___________________________________________________________________________________________________________
Wat zijn de laatset chemicalien geweest in de leiding en/of equipment?:_____________________________________________________________________
Wat is de reden dat de leiding/equipment niet volledig drained en schoongemaakt kan worden?: _________________________________________________
Hoeveel? (wat is aanwezig en waar):_________________________________________________________________________________________________
Wat is het kookpunt? - Verwacht je dat de werknemers in aanraking zullen komen met vloeistof en/of damp?________________________________________
Wat is het vlampunt? – Is de temperatuur van het product in de leiding of equipment minimaal 5.5 ºC beneden het vlampunt? __________________________
(Indien dit niet het geval is, dan heb je te maken met een onveilige situatie en zijn extra beschermingslagen noodzakelijk)
Als je te maken hebt met een mengsel, wordt ervan uitgegaan dat het mengsel hetzelfde vlampunt heeft als dat van de component met het laagste vlampunt
(boven 0.1 mol% damp of 0.1 wt% vloeistof)
Wat is de toxiciteit? - blootstelling van het personeel ____________________________________________________________________________________
Reactief met water of lucht? - Zal dit systeem verdere gevaren opleveren wanneer de apparatuur wordt geopend? ____________________________________
Aanwezigheid van aerosolen/nevels?
- Indien aanwezig, kunnen deze onafhankelijk van hun vlampunten ontbranden?_______________________________________________________________
- Indien aanwezig, zijn de geselecteerde PBM’s effectief? ________________________________________________________________________________
Aanwezigheid van instabiele materialen? - Zoja, kunnen deze reageren en extra risico’s veroorzaken? (druk, giftige en / of brandbare stoffen, etc…)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Aanwezigheid van hybride mengsels? (vaste stof bevat een brandbaar gas zoals een stof of poeder met een brandbaar oplosmiddel - deze kan net zo
gemakkelijk ontsteken als damp en zal sneller branden dan de zuivere vaste stof.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Aanwezigheid van vaste stoffen die brandbare stoffen en/of toxische en/of met water reactieve en/of instabiele materialen bevatten? – Indien aanwezig, kunnen
deze verwijderd worden uit de vaste stof. ______________________________________________________________________________________________
Is uit het verleden bekend dat er nog ontvlambare stoffen en/of toxische en/of met water reactieve en/of instabiele materialen in het systeem achter blijven, ook
na purgen? _____________________________________________________________________________________________________________________
Aanvullende informatie
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO) Bijlage 5 Additionele risico analyse
Aanvullende L&EO veiligheidsmaatregelen: Ter aanvulling op de maatregelen op de Veilig Werk Vergunning moeten de volgende regels in acht worden
genomen worden voor deze L&EO:
Selecteer de vakje(s) hieronder voor aanvullende veiligheidsmaatregelen die moeten worden toegevoegd aan de L&EO
Administratieve beheersmaatregelen
Kies met zorg hoe en waar de leiding/equipment te openen (indien er
keuzemogelijkheden zijn), en zorg dat dit wordt gedaan en gecommuniceerd
met behulp van de erkende methoden/L&EO global standaard.
Voer een werkvoorbeidingsgesprek voorgezeten door een technisch Voer
Betrek een techische adviseur van Dow in de voorbereiding van de L&EO
Ontwikkel een job-specifieke procedure
Overweeg middelen om een lekkage vanaf het begin te kunnen opvangen.
Geef duidelijk rollen/verantwoordelijkheden aan en doe een on-site inspectie.
Voltooi al het werk dat voor aanvang van de L&EO kan worden gedaan.
Zorg dat alle gereedschap dat ingezet wordt bij eventuele problemen op zijn
plaats ligt.
Reduceren van aanwezig materiaal
Zorg ervoor dat energiebronnen op doeltreffende wijze worden
geïsoleerd voor de gehele duur van de opening (vanaf het begin
van de L&EO totdat de leiding of equipment opnieuw in gebruik is)
Controleer of de isolatie methode (Veiligstellen) een reaccumulatie
van energie binnen het gesloten systeem voorkomt. (Er gaat geen
materiaal in of uit) Indien daar geen sprake is, wordt dit als Hot
L&EO aangeduid.
Afdrainen van de leiding of equipment volgens procedure (drukvrij
maken is onderdeel van de instructie)
Purge alle equipment met stikstof
Purge equipment met een ander gas. Type: __________________
Controleer alle klepstanden en de isolatie
Zorg ervoor dat de andere procedures die van toepassing zijn, worden
nageleefd.
Maak afspraken over acties die moeten worden ondernomen tijdens plant of
sitealarm.
Maak en bespreek een Start Werk Analyse
Stel communicatie systemen op voor de werkgroep en anderen in de
omgeving.
Maak afspraken over een plan om taken te annuleren onder bepaalde
omstandigheden (alle betrokkenen moeten weten dat ze in het geval van
afwijkingen moeten stoppen met hun werk). Bepaal welke proces onderdelen
moet worden stilgelegd.
Vermindering van ontstekingspotentieel
Identificeer potentiële ontstekingsbronnen in het gebied
Maak continu gebruik van de LEL meting aanwezig bij de veiligheidswacht
Schort andere werkzaamheden in de area op, indien nodig
Maak gebruik van draagbare atmosferische gas monitors.
Overweeg aardingvoorzieningen voor apparatuur (bijv. jump kabels)
Overweeg aardingvoorzieningen voor mensen (bijvoorbeeld antistatische
schoenen)
Hou N2 purge op het syteem tot net voor het moment van de L&EO.
Gebruik geen gereedschap dat vonken veroorzaakt, zoals brons.
Zorg dat er voldoende stikstof door de apparatuur heen stroomt tijdens de
L&EO
Zorg tijdens N2 purge dat er een positieve druk wordt gehandhaafd om te
voorkomen dat er zuurstof in het apparaat komt.
Houd een waterstraal op de lokatie van L&EO
Noodplan
Zorg voor het openhouden van makkelijk toegankelijke en duidelijke
vluchtwegen
Overweeg alternatieve in- en uitgangen
Ontwikkel en communiceer een reddingsplan
Ontwikkel en communiceer job-specifieke noodprocedures
Evalueer beschikbare brandblussystemen bijv. brandblussers of
watermonitoren (lokaal of op afstand). Zorg ervoor dat een brand snel kan
worden onderdrukt.
Aandacht voor de juiste verwijdering van afgedraind product en
spoel vloeistof
Houd rekening met andere apparatuur of materialen die de
brandbaarheid in het gebied kunnen vergroten.
Houd rekening met omgevingstemperaturen (koel ‘s nachts tov.
hitte overdag)
Het minimaliseren van de druk in het equipment aan weerszijden
van de afsluiters.
Spoel de leiding of equipment met water
Reinig de leiding of equipment met stoom
Maak gebruik van pluggen om de lengte of het gedeelte van
brandbare pijp te minimaliseren.
Persoonlijke bescherming
Beperk de toegang tot het gebied
Gebruik draagbare LEL en zuurstofmonitor(s)
Beperk het aantal werklieden bij het uitvoeren van het werk
Gebruik luchttoevoer (SCBA, cilinders, enz.) voor potentieel
blootgestelde werknemers
Gebruik anti-statische kleding (inclusief schoenen)
Gebruik de ‘flash suit’ of andere vlamvertragende kleding
Gebruik een spatscherm en een veiligheidsbril
Gebruik polsbescherming
Gebruik nek- en gezichsbescherming
Overweeg PBM’s voor degenen die indirect betrokken zijn,
bijvoorbeeld een kraanmachinist
Ontmantel of isoleer hogedruksystemen om activatie te voorkomen
Positioneer werknemers en materiaal in de tegengestelde richting
van de wind inclusief de apparatuur, zoals kranen en vrachtwagens.
Bepaal de locatie van de veiligheidsdouches / oogdouches en zorg
ervoor dat ze toegankelijk zijn
Zorg voor stand-by brandslangen
Richt blusmonitoren naar de L&EO.
L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO) Bijlage 5 Additionele risico analyse
Andere:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________
Geef een motivering voor eventueel niet toegepaste maatregelen (niet aangevinkte vakjes).
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Gemaakt door (Naam): ________________________________________________________________________________________________
Goedgekeurd door (Naam Department Leader):
________________________________________________________________________________________________
L3G 06.05.C.11 Leiding en apparatuur openen (LEO) Bijlage 5 Additionele risico analyse
Goedkeuring
Naam: Doug McKnight
Datum: 25-11-2015
MOC: EHS2015090001
Document historie
Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle
wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan
Datum
4 september
2015
Naam
Martijn
Esseling
Wijzigingen
Review naar aanleiding van de herziening van
het bijbehorende beleidsdocument.
Download