Subsidiereglement_projectoproep OCMW_Acties tegen

advertisement
Subsidiereglement_projectoproep OCMW_ Acties tegen kinderarmoede_2014
Subsidiereglement OCMW Gent – Projectoproep “Acties tegen kinderarmoede”
Artikel 1
Middelen aan derden – doelstelling
OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen kinderarmoede in Gent en heeft
hiervoor een budget ter beschikking. We willen vanuit onze regieopdracht iedereen
motiveren en aanzetten om mee te werken aan de uitvoering van een integraal plan
om kinderarmoede te bestrijden.
Verschillende organisaties in Gent zetten zich mee in voor de strijd tegen
kinderarmoede. OCMW Gent stelt een deel van de middelen voor kinderarmoede ter
beschikking aan deze derden om kinderarmoede te bestrijden.
Deze projectoproep kadert binnen de operationele doelstelling van de strategische
planning (Gent 2020) : “Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in
kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende
beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.”
Artikel 2
Onze visie op kinderarmoede
Kinderarmoede is meer dan enkel een ‘neveneffect’ van armoede bij volwassenen. De
strijd tegen kinderarmoede heeft bijgevolg een dubbele focus: enerzijds het kind in
armoede, anderzijds het versterken van de ouders en het gezin in armoede.
Kinderarmoede tast kinderen aan op veel domeinen : gezondheid, intellectuele en
sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolse resultaten, zelfbeeld, relaties met anderen,
perspectieven op later werk,… Al deze domeinen waarop we bij kinderen en hun
ouders moeten inspelen, zijn versnipperd in verschillende sectoren (welzijn,
onderwijs,…).
Alle betrokken organisaties in de stad hebben echter een invloed en een jarenlange
expertise op elk van deze domeinen. Sectoren moeten verbindend werken in de strijd
tegen kinderarmoede.
Artikel 3
Wie komt in aanmerking?
Elke organisatie, dienst of vereniging met zijn werkingsgebied in Gent die een
opdracht hebben in het werken met kwetsbare kinderen (-18 jaar) en/of hun gezin.
1
Subsidiereglement_projectoproep OCMW_ Acties tegen kinderarmoede_2014
Artikel 4
Voorwaarden voor toekenning
Het project voldoet aan volgende voorwaarden :
-
-
Het project draagt bij tot de uitvoering van een focus uit het groeiactieplan,
hoofdstuk kinderarmoede.
Het project is na afloop aantoonbaar overdraagbaar naar de rest van Gent,
via een rapport of draaiboek.
Het project of deelaspecten ervan kunnen na het aflopen van de subsidie
verzelfstandigd worden zonder deze subsidiemiddelen.
Het project levert een concrete bijdrage, een zichtbare meerwaarde op de
werkvloer aan de kinderen en of hun ouders.
De toegekende middelen worden voor 80 procent besteed aan de concrete
uitvoering van het project dat de doelgroep rechtstreeks ten goede komt en
slechts 20 procent aan overlegstructuren en coördinatie.
Het project kan in 2014 operationeel zijn.
Het louter inbrengen van een bestaande werking kan niet. We stimuleren en
ondersteunen wel projecten die bestaande werkingen laat uitbreiden of
vernieuwen mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden.
Indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden is dit een extra pluspunt in het
beoordelingsproces van toekenning. Pluspunten zijn:
-
Het uitvoeren van een concrete actie uit het armoedebeleidsplan, luik
kinderarmoede.
Sectoroverschrijdende (samen)werking.
Randvoorwaarden creëren om de maximale toegankelijkheid van het
onderwijs te vrijwaren.
Kinderen bereiken die (dreigen) buiten de reguliere werkingen (te) vallen,
vooral met de link naar uitval uit het onderwijs.
Een waardevol bestaand project uitbreiden of een vernieuwend karakter
geven mits voldaan wordt aan de andere voorwaarden.
De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies. Een vermelding van cumulatie
van middelen in het dossier is nodig. Er mogen geen inkomsten uit de subsidie
worden gegenereerd.
De subsidie wordt toegekend voor 2 jaar en kan verlengd worden met een jaar. De
subsidie kan enkel toegekend worden indien OCMW Gent zelf de middelen van de
Vlaamse overheid voor de bestrijding van kinderarmoede ontvangt.
Artikel 5
Het subsidiebedrag
Het maximaal bedrag ter beschikking is 75.000 euro en kan verdeeld worden onder
verschillende projecten.
80% van de subsidie wordt gestort na toekenning van de middelen aan een project.
20% wordt gestort na een evaluatiemoment.
2
Subsidiereglement_projectoproep OCMW_ Acties tegen kinderarmoede_2014
Artikel 6
De aanvraag, de beoordeling en de beslissing
AANVRAAG
- De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op 15 september
- We verwachten een digitale versie van de aanvraag (een sjabloon wordt ter
beschikking gesteld) op het mailadres van [email protected] met
vermelding “subsidieaanvraag projectoproep acties tegen kinderarmoede
OCMW”.
 Deel 1 van de aanvraag is maximaal 1 A4 waarin een korte
omschrijving van uw organisatie wordt gegeven met alle nodige
administratieve- en contactgegevens
 Deel 2 van de aanvraag is een document waarin (1) het project wordt
omschreven (2) het project wordt gesitueerd binnen de aanvragende
organisatie (3) duiding gegeven wordt hoe voldaan wordt aan de
voorwaarden en (4) hoe dit project specifiek bijdraagt aan de strijd
tegen kinderarmoede. Deel 2 is maximaal 3 A4-zijden
- U krijgt een digitale ontvangstmelding.
BEOORDELING
- Wat houdt de boordeling in?
 de ontvankelijkheid van de aanvraag: de vormvereisten, is de
aanvraag volledig?
 scoren van het voldoen aan de voorwaarden en pluspunten
- Tegen 1 november worden de geselecteerde projecten op de hoogte
gebracht. De uitbetaling van de subsidie gebeurt ten vroegste in december
2014.
BESLISSING
De weerhouden projecten zullen voorgelegd worden aan de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW.
Artikel 7
Verantwoording
Verantwoording voor het subsidiebedrag van de aanvrager wordt verwacht:
- Na 1 jaar moet de aanvrager een evaluatiedossier indienen waarbij
aangetoond wordt hoe de doelstellingen bereikt worden. Na een positieve
beoordeling door OCMW Gent zal de tweede schijf (zijnde 20% van het
toegekende subsidiebedrag) uitbetaald worden.
- Na 2 jaar verwachten we een eindevaluatie en eventuele aanvraag tot
verlenging van een jaar.
- Voor de verantwoordingen zullen nog bijkomende richtlijnen gegeven
worden.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking op 30/8/14 op voorwaarde dat OCMW Gent de
middelen voor deze projectoproep zelf toegekend krijgt via de projectoproep
Kinderarmoede 2014 van Minister Lieten.
3
Download