Datum Geaddresseerde Titel

advertisement
Centrum voor
Europese Cultuur
Interlevensbeschouwelijk
colloquium:
Naar een dialoog
tussen religies en
levensbeschouwingen
14 juni 2007
Programma:
Voormiddag:
09.30 u: registratie + koffie
10.00 u: Welkom door Prof. Dr. Mark Eyskens, voorzitter CEC
10:15 u: Toelichting door vertegenwoordigers van de voornaamste
levensbeschouwelijke strekkingen van België
De Rooms Katholieke Kerk:
‘De Rooms Katholieke Kerk in de wereld van deze tijd’
Kanunnik Lode Vermeir, adjunct van de vicaris-generaal te Brussel, verantwoordelijke
voor de Gemeenschappen van Buitenlandse Herkomst
De Anglicaanse Kerk:
Mgr. Dirk van Leeuwen, vicaris-generaal en voorzitter van het Centraal Comité van de
Anglicaanse Eredienst
De Vrijzinnigen:
Prof. Dr. Michel Magits, gewoon hoogleraar VUB, gewezen voorzitter van de Unie van
Vrijzinnige Verenigingen.
De Joodse Godsdienst:
Prof. Dr. Julien Klener, ere-hoogleraar van de Universiteit Gent, voorzitter van het
Centraal Israëlisch Consistorie van België
De Unie van Protestantse Kerken:
Prof. Dr. Doris Lambers-Petry, hoogleraar "Oude Kerk" verbonden aan de FPG/ FUTP
(Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Brussel)
Het Boeddhisme:
‘De maatschappelijke relevantie van het Boeddhisme’
Dhr. Frans Goetghebeur, Nationaal voorzitter van de Boeddhistische Unie van België
(B.U.B.)
De Islam:
Imam Nordin Taouil, Imam van Antwerpen, lid van de Moslimraad van België
De Orthodoxe Kerk:
Mgr. Athenagoras Peckstadt, Bisschop van Sinope
12:00 u: -middagpauzeEr wordt koffie voorzien
namiddag
14:30 u Interreligieuze dialoog
o.l.v.
Prof. Dr. Karel Dobbelaere, godsdienstsocioloog, emeritus professor aan de K.U.Leuven,
Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie
Dhr. Frans Boenders, voorzitter van de KVAB
16:30 u slotwoord
Receptie
2
Kanunnik Lode Vermeir
De Rooms Katholieke Kerk in de wereld van deze
tijd
Kanunnik Lode Vermeir
1944/1950:
Lagere school O.L.V. te Bornem
1950/1956:
Latijn-Griekse Humaniora: Sint-Jan Berchmanscollege, Atwerpen
1956/1962:
Groot-Seminarie te Mechelen
1962-1970:
Parochievicaris te Linkebeek
1970-1984:
Verantwoordelijke Nederlandstalige pastoraal Bosvoorde-Oudergem
1974/1976:
School voor theologie en pastoraat Mechelen
1984-1993:
Verantwoordelijke Nederlandstalige Pastoraal Molenbeek
1993-2007:
Bischoppelijk Vicaris, adjunct van de bisschop belast met de
migratiepastoraal voor het vicariaat Brussel
Mgr. Dirk van Leeuwen
Mgr. Dirk van Leeuwen, geboren 1945 in Arnhem, Nederland.
Studie Nederlands Recht te Utrecht. Werkzaam bij Amro Bank (nu ABN AMRO Bank)
1969-1990; standplaatsen Zoetermeer, Singapore, London, Brussel, Amsterdam.
Laatstelijk Vice President International Banking.
Directeur Customer Relations van S.W.I.F.T. Terhulpen (1990-1994).
Kerkelijke/theologische opleiding te Utrecht, Brussel en Londen. Priesterwijding 1983. In
buitengewone dienst te Brussel en Haarlem (1982-1994). Pastoor te Antwerpen 19942006. Vice Voorzitter Diocesane Financiële Raad sedert 1994. Kanunnik sedert 1996.
Vicaris Generaal sedert 2002. Lid van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst
sedert 1994 en Voorzitter sinds 2001.
Prof. Dr. Michel Magits
Doctor in de Rechten en Doctor in de Geschiedenis (VUB); Gewoon Hoogleraar
VUB; Decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid 1988-1991 en 1998-2002;
Vice-rector Studentenbeleid sinds 2004; Voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen 19972006.
Wetenschappelijke publicaties over Rechtsgeschiedenis, Onderwijsrecht en
Levensbeschouwing.
Prof. Dr. Julien Klener
Studeerde Germaanse talen en is kandidaat en licentiaat Semitische talen (Hebreeuws,
Aramees, Akkadisch, Assyrisch–Babylonisch, Oegaritisch). Doctor Oosterse Talen.
Fullbright-scholarschip at Berkeley and San FranciscoState. Andere talen: Talmoet
Aramees, Modern Hebreeuws, Arabisch, Indonesisch.
Leervakken en gegeven colleges: Bijbels Hebreeuws en Bijbels Aramees, Vergelijkende
taalkunde van de Afro-Aziatische talen, Semitische Epigrafie, Jodendom: godsdienst en
geschiedenis, Inleiding tot de Semitistiek (Universiteit Gent en Universiteit Luik). Sinds
1 oktober 2005 op emeritaat.
3
Gaf colleges als gastprofessor in de VS, Venetië, Firenze, Madrid, Riga, Barcelona, Porto
Alegre (Brazilië), Parijs, Londen, Napels, … Was in 2006 en 2007 visiting professor aan
de KULeuven, de UA en aan het Institut d’Etudes de Judaïsme à Bruxelles, ULB.
Publicaties: ± 100 monografieën en bijdragen over onderwerpen met betrekking tot het
Jodendom en de Semitistiek (linguïstiek) in het Nederlands, het Frans en het Engels
Sedert 2000 voorzitter Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Prof. Dr. Doris Lambers-Petry
Geboren in Duitsland, opgegroeid in Rheinland-Pfalz en het Saarland. Studies
protestantse theologie en Romaanse filologie in Tübingen en Saarbrücken. Gehuwd in
1981 met een Belg (Johan Lambers, advocaat). Verhuisde naar België. Belijdend lid van
de Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Brussel.
Studies theologie voor het pastoraat in Brussel. Vicariaat (Brussel en Mechelen), hogere
studie, doctoraat. Sinds 2002 werkzaam als docente, dan hoogleraar (intertestament,
geschiedenis van de vroege Kerk, Patristiek) aan de FPG/ FUTP in Brussel.
Publicaties, o.a. op het gebied van de Tweede Tempel (Flavius Josephus) en het JodenChristendom in de vroege kerk
Dhr. Frans Goetghebeur
De maatschappelijke relevantie van het
Boeddhisme
In enkele woorden wordt een beeld geschetst van een levensbeschouwing met een
spirituele dimensie en haar acculturatie in het Westen. Een antwoord op de vraag hoe
het Boeddhisme zich naadloos aansluit bij de tijdsgeest en zich tegelijkertijd niet wil
profileren als een apart gegeven.
Dhr. Frans Goetghebeur is voorzitter van de Boeddhistische Unie van België en ijvert
voor een dialoog tussen gemeenschappen, culturen, disciplines en
levensbeschouwingen. Hij publiceerde:
•
Wakker worden met Boeddha (2006)
•
De dood, een metgezel voor het leven (2005)
•
Alles verandert, beschouwingen over ethiek, economie, wetenschap en
boeddhisme in onze tijd (2003)
Imam Nordin Taouil
Geboren in Antwerpen op 24.06.1974. Hij volgde lager onderwijs in Antwerpen.
Hij behaalde het diploma Koranstudies aan het Islam Institute in Dewsbury (Engeland),
het diploma Islamitische Studies aan het Alfath Instituut van Damascus (Syrië), het
diploma Scharia aan de Islamitische Universiteit van Medina (Saoedi Arabië) en het
Hoge Diploma van Imam aan het Moslim Wereldliga Instituut van Mekka (Saoedi
Arabië).
Imam sinds 1993 in verschillende moskeeën in België.
Lid van de Hoge Raad van de Moslims van België verkozen door de gemeenschap zelf.
4
Mgr. Athenagoras Peckstadt
Mgr. Athenagoras Peckstadt (in de wereld Yves Peckstadt), Bisschop van Sinope, werd
geboren te Gent in 1962. Na enkele jaren rechten aan de Universiteit Gent, behaalde hij
met grote onderscheiding een Master in de Theologie aan de Aristoteles Universiteit van
Thessaloniki. Hij vervolledigde zijn studies met een postgraduaat aan het Oecumenisch
Instituut van Bossey (Universiteit van Genève). Hij werkt aan een doctoraatsthesis. In
1989 werd hij tot diaken gewijd en ontving hij de naam Athenagoras. Hij diende als
aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996.
Hij werd bisschoppelijk vicaris van de westerstalige parochies van het Aartsbisdom
(Benelux), gaf 5 jaar les in het middelbaar onderwijs en is productieverantwoordelijke
van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en
RTBf. Door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat werd hij in 1995
benoemd tot medewerker van het toen nieuw opgerichte Kantoor van de Orthodoxe
Kerk bij de Europese Unie. Hij stichtte een orthodoxe parochie in Brugge en in Oostende
en is nog steeds de orthodoxe aalmoezenier van de Internationale Luchthaven van
Zaventem. Talrijke malen participeerde hij aan vertegenwoordigingen en zendingen van
het Oecumenisch Patriarchaat en aan interorthodoxe, interchristelijke en interreligieuze
congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch
Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het
Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel tot hulpbisschop van de Metropoliet van
België werd verkozen - met de titel van “Bisschop van Sinope” - werd hij op 22 juni
2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.
5
Download