opdrachtbevestigingvoor diensten en servicesvan deadvieswinkel

advertisement
OPDRACHTBEVESTIGING VOOR DIENSTEN
EN SERVICES VAN DE ADVIESWINKEL
Naam:_____________________________________
Adres:___________________________________
Woonplaats:____________________________
…………………………………………………… , …..... - ….… - 20……..
Geachte heer/mevrouw…………………………………,
Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze dienstverlening en hierbij bevestigen wij graag de door u aan ons DE
ADVIESWINKEL verstrekte opdracht tot levering van een financiële dienst of het aangaan van een
serviceovereenkomst.
Voor het volgende / de volgende product(en) vraagt u advies en zullen wij u advieskosten in rekening brengen zoals
hieronder vermeld*:
-
Hypotheek: € 1500,-- / € 2000,--/ € 2500,--/ anders: € …………………
Omzetting hypotheek: € 500,-- / anders: € ………………
Rentemiddeling: € 250,--/anders: €……………….
Aankoopmakelaar Huizonline: € 695,= excl. btw / anders: €…………….. excl. btw
Overlijdensrisicoverzekering: € 300,-- per polis / anders: €………………
Uitvaartverzekeringen : € 200,-- per polis/ anders: € ……………….
Inkomensverzekering : € 300,-- per polis / anders: € ………………………
AOV voor zelfstandigen of D.G.A.: € 100,-- per uur / anders: € ……………………
Beheer Arbeidsongeschiktheidsverzekering.: € 75,-- per jaar gedurende looptijd / anders: € …………………
Advies en bemiddeling Arbeidsongeschiktheidsverzekering: € 600,-- per polis/ anders: €………………..
Pensioen 2e pijler : € 120,-- per uur excl. btw / anders: € ………………………
Onderhoud Pensioen 2e pijler: € 100,-- per werknemer per jaar ex btw / anders: € ………………………
Financiële planning: € 120,-- per uur excl. btw / anders: € ………………………
Pensioenplanning: € 75,-- per uur excl. btw / anders: € ………………………
Vermogensopbouw- en lijfrenteproducten: € 100,-- per uur / anders: € ………………………
Echtscheidingsadvies: € 75,-- per uur excl. btw / anders: € ………………………
Algemeen Financieel Advies / Budgetplanning: € 75,-- per uur excl. btw / anders: € ………………………
IB-aangifte : overeengekomen prijs: € ……………………… per jaar
Aangifte erfbelasting: € 300,-- excl. btw, per aangifte
Boekhouding: € ……………………… per uur excl. btw voor overeengekomen werkzaamheden
*Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld!
Motivatie afwijking op standaard tarief: …………………………………………………………………………………………………………………….
U heeft met deze adviesdienst wel / niet het doel om direct of op termijn een financieel product via onze bemiddeling
te gaan sluiten .
Wij kwamen overeen dat onze werkzaamheden de volgende deelwerkzaamheden omvatten:
0. Het inventariseren van uw persoonlijke situatie en wensen.
0. Het analyseren van en adviseren inzake uw persoonlijke situatie.
0. Het onderzoeken van een product / constructie die past bij uw persoonlijke wensen en bestedingsmogelijkheden,
alsmede rekening houdt met de voor u geldende fiscale regels.Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de
verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden.
0. Het opstellen van een aanvraag voor offertes bij één of meer financiële instellingen, alsmede de
onderhandelingen met deze instellingen om voor u een goed aanbod te krijgen.
0. Het controleren van een door u te tekenen overeenkomst teneinde u te behoeden voor financiële of juridische
problemen.
0. Het verzorgen van alle contacten met een financiële instelling teneinde te komen tot een definitief akkoord over
de aan u te verstrekken producten.
0. Het verzorgen van een eventueel door u te leveren bankgarantie volgens het koopcontract.
Paraaf adviseur
Paraaf cliënt
0. Het laten verzorgen van een taxatie volgens de door de geldverstrekker gestelde richtlijnen ( de kosten van de
taxateur zijn voor uw rekening)
0. Het laten verzorgen van een bouwkundig rapport volgens de door de geldverstreker gestelde richtlijnen( de
kosten van de bouwkundig inspecteur zijn voor uw rekening)
0. Het voor u zoeken naar de notaris met de voordeligste tarieven en daar een offerte voor verzorgen.
0. Het controleren van notariële aktes en de verzorging van de contacten tussen u, de eventuele geldverstrekker
en de notaris waar de akte zal worden ondertekend.
0. Het verzorgen van een offerte voor de nodige verzekeringen
0. Het verzorgen van alles rondom de inkomstenbelasting en toeslagen
0. Het verzorgen van uw boekhouding zoals afgesproken
0. Optreden als makelaar voor u als koper van een woning
0. Overige werkzaamheden: ______________________________________________________________________________________________________
Nazorg:
Wij zijn verplicht vanuit de wetgever om regelmatig contact met u te hebben als u een financieel product via onze
bemiddeling heeft gesloten. Tevens is ook onze visie dat persoonlijke omstandigheden zeer regelmatig wijzigen en het
voor u belangrijk is om daar regelmatig even met ons bij stil te staan. Wij zullen dat doorgaans doen bij het jaarlijkse
bezoek voor uw belastingaangifte als u daarvoor kiest, maar ook op u rust een verplichting om bij een belangrijke
wijziging in uw situatie zelf ook meteen contact met ons op te nemen. De kosten van noodzakelijk advies in het kader
van nazorg zullen wij op basis van onze tarieflijst met u overleggen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.
Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van DE ADVIESWINKEL van toepassing. Een actuele versie
daarvan treft u aan op onze website en kan op verzoek worden toegestuurd.
Vriendelijk verzoek ik u om deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen .
Met vriendelijke groet,
DE ADVIESWINKEL
Voor deze:
Voor akkoord cliënt(en) :
Indien u een product afsluit waarvoor een incassomachtiging noodzakelijk is:
Rekeningnummer voor de incasso: ……………………………………….. t.n.v………………………………………………………………..
0 Kosten: Advieskosten …………………………………………………………………………………………………………………………………
0 Te incasseren kosten in ……….. termijnen van € …………………………………
0 Per jaar / maand / kwartaal verschuldigde kosten te incasseren voor ………………………………………………………
Akkoord voor incasso:
Paraaf adviseur
Paraaf cliënt
Download