Model mededeling accountant bij jaarstukken buitenlandse

advertisement
Model mededeling accountant bij jaarstukken buitenlandse rechtsvorm
(Model BFT versie 1)
Ik bevestig dat de via DiginBFT ingediende verslagstaten 201. / 201. de separate jaarcijfers
betreffen van de Nederlandse vestiging van de in het buitenland [NAAM LAND] gevestigde [NAAM
RECHTSVORM], van [NAAM BUITENLANDSE CLIENT].
Deze ingediende verslagstaten 201./201. van [NAAM NEDERLANDSE VESTIGING] te [PLAATS], welke
sluiten met een balanstotaal van € [BEDRAG], een bewaringspositie van € [BEDRAG], en een resultaat
vóór belastingen van € [BEDRAG] zijn ontleend aan uitgebrachte jaarrekening over het jaar 201. van
[NAAM NEDERLANDSE VESTIGING] te [PLAATS] .
Bij deze jaarrekening van [NAAM NEDERLANDSE VESTIGING] te [PLAATS], heb ik op [DATUM] een
goedkeurende1 controleverklaring/ beoordelingsverklaring 2 verstrekt.
In deze verklaring is wel/ geen extra paragraaf opgenomen2
Indien van toepassing luidt deze extra paragraaf als volgt3
De verslagstaten van [NAAM NEDERLANDSE VESTIGING] en mijn rapportage daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor het door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) uit te voeren toezicht en kunnen
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
De controleverklaring/ beoordelingsverklaring van [NAAM BUITENLANDSE CLIENT] wordt gelijktijdig
met de jaarrekening 201./201. van de gehele [NAAM BUITENLANDSE CLIENT] aan het BFT verstrekt
en wordt per mail/post bij deze jaarrekening (na vaststelling) bijgevoegd.
Plaats, datum
:
………………………………….……………
Naam accountantspraktijk
:
……………………………………………….
Naam accountant
:
………………………………………………..
1.
Indien geen sprake is van een goedkeurende verklaring dient – met motivering - de andere strekking van
de verklaring te worden vermeld in deze rapportage.
2.
Verwijderen wat niet van toepassing is.
3.
Extra paragraaf vermelden indien van toepassing.
Handtekening
:
………………………………………………..
Download