2002-23565-RMW Ontwerpmilieuvergunning Hendrix UTD

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Ontwerpmilieuvergunning Hendrix UTD
Notanr: 2002.23565
RMW/MIL
11-12-2002
Portefeuillehouder: Adema
Agenda B&W
14-01-2003
Besluit:
1. de ontwerpvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het mengvoederbedrijf van Hendrix UTD op
het adres Roermondstraat 37004, Deventer, vast te stellen;
2. de ontwerpvergunning met de aanvraag te publiceren op de gebruikelijke wijze overeenkomstig de Wet
milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht.
3. dit besluit openbaar te maken
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
huis-aan-huisbrief,
verplichte publicatie
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
aanvraag
In oktober 2001 heeft Hendrix UTD een aanvraag om een nieuwe milieuvergunning (revisievergunning)
ingediend voor zijn mengvoederfabriek aan de Roermondstraat op het bedrijventerrein Bergweide.
Aanleiding voor die aanvraag is een voorgenomen productieverhoging van pluimveevoeders. Ook is een
deel van het aangrenzende bedrijf van de Sallandse ElevatorMaatschappij overgenomen en is een paar
interne wijzigingen doorgevoerd.
In de considerans van de bijgevoegde ontwerpvergunning zijn de meest relevante milieuaspecten
behandeld; kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Met name geur, geluid en energie spelen een belangrijke rol bij deze ontwerpvergunning. Hieronder wordt
kort ingegaan op het aspect geur, omdat deze nogal van invloed is op de huidige luchtkwaliteit ver buiten het
bedrijventerrein Bergweide. Bovendien is intensief overleg gevoerd met de aanvrager over de oplossingen
van de geurproblematiek en de vergunningtechnische kanten. Een milieuvergunning kan slechts verleend
worden indien een bedrijf kan voldoen aan de te stellen vergunningvoorschriften; indien dat niet lukt, moet
de milieuvergunning worden geweigerd, het geen Hendrix UTD uiteraard wilde voorkomen.
geurhinder
Al enkele jaren komen uit de omliggende woonwijken geurklachten, die veroorzaakt worden door met name
Hendrix UTD. Dit mengvoederbedrijf zit al sinds jaar en dag op Bergweide. Een belangrijke oorzaak van de
geurklachten is de omschakeling naar de productie van een ander type veevoer, waarbij kennelijk meer geur
wordt uitgestoten.
Op grond van de landelijk vastgestelde rekenmethode kon geen overschrijding van de eveneens landelijk
vastgestelde geurnorm worden aangetoond. Gezien de voortdurende en grote aantallen klachten heeft
Hendrix UTD op verzoek van de afdeling Milieu, metingen laten uitvoeren. Na een reeks van metingen
(december 2001 tot augustus 2002) is vast komen te staan dat de geuremissie vanwege Hendrix UTD zo
groot is dat de landelijke geurnorm wordt overschreden en dat de klachten verklaarbaar zijn.
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
normering
Sinds het geurbeleid is gedecentraliseerd is, moet het bevoegd gezag i.c. de gemeente vaststellen welke
geurconcentratie vanwege bedrijven toelaatbaar is in de woonomgeving. In jargon: wat is het acceptabele
hinderniveau ? Het rijk heeft echter samen met de mengvoederindustrie in een convenant vastgelegd dat
een veevoedergeurconcentratie van 2 geureenheden per kuub lucht (2 ge/m 3) in de woonomgeving geen
ernstige hinder oplevert. In 2 % van de tijd (176 uur per jaar) mag die norm worden overschreden. Dat wordt
uitgedrukt als 98-percentiel. Deze norm is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de geurvoorschriften.
Echter het aangrenzende mengvoederbedrijf van ABCTA produceert ook veevoeder met de bijbehorende
geur. Het is goed verdedigbaar dat de norm van 2 ge/m 3 als 98-percentiel geldt voor de gezamenlijke
geurbelasting van de twee mengvoederbedrijven. Bij een eerlijke verdeling van de ‘mengvoedergeurruimte’
mag elk bedrijf, gezien de vergelijkbare aard en omvang, geen hogere geurbelasting produceren dan 1
ge/m3 als 98-percentiel, in de woonomgeving. Deze norm is opgenomen in voorschrift 5.2.1 van de
ontwerpmilieuvergunning. Hendrix UTD heeft deze norm geaccepteerd.
maatregelen
Hendrix UTD erkent de geuroverlast vanwege zijn bedrijf en heeft een reeks maatregelen voorgesteld,
namelijk een forse verhoging van de centrale schoorsteen tot ca. 80 m boven maaiveld, een gaswasser en
de injectie van een geurreducerende vloeistof in de afgassen. De laatste maatregel is reeds (experimenteel)
in werking.
De verhoging van de afvoerpijp is een effectieve manier om de geurconcentraties op leefniveau te verlagen;
het effect van de gaswasser en de vloeistofinjectie moet proefondervindelijk worden vastgesteld, maar het
zijn bekende technieken waarvan de gaswasser en de schoorsteenverhoging genoemd worden als
standaardmaatregelen voor geurreductie bij de mengvoederindustrie (Bijzondere Regeling van de
Nederlandse EmissieRichtlijnen Lucht).
Verwacht wordt dat na de schoorsteenverhoging de geurhinder al merkbaar zal afnemen; de overige
geurreducerende maatregelen zullen de geurhinder verder doen verminderen. Overigens moet voor een
hoge schoorsteen een artikel 19-procedure WRO doorlopen worden. De schoorsteenverhoging kan
desondanks voor 1 juli 2003 zijn gerealiseerd.
Met de aanvrager is afgesproken dat de productie wordt verlaagd indien de geurnorm niet wordt gehaald.
Dat is vastgelegd in voorschrift 5.4.2.f.
conclusie
Nu blijkt dat de aanvrager kan voldoen aan de gestelde geurnorm en zich ook daaraan conformeert, is
vergunningverlening mogelijk onder het stellen van een reeks gebruikelijke en een aantal (geur)voorschriften
op maat.
communicatie
De ontwerpvergunning wordt samen met de aanvraag gepubliceerd in de Deventer Post. Verder wordt een
kennisgeving gestuurd naar omwonenden en omliggende bedrijven. In dit geval zal de kennisgeving ruim
verspreid worden, in ieder geval in De Snippeling maar ook in een deel van de Rivierenwijk. Verwacht mag
worden dat een flink aantal brieven met bedenkingen naar aanleiding van de publicatie zal binnenkomen.
Hendrix UTD heeft aangeboden de mensen met bedenkingen gezamenlijk uit te nodigen voor een
voorlichtingsbijeenkomst. Daar zal ook een vertegenwoordiger van de afdeling Milieu aanwezig zijn.
Voordeel is dat Hendrix UTD en de
bezwaarmakers rechtstreeks met elkaar in contact komen over de ernst van de geuroverlast en over de
oplossingen.
vervolg
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
Zonodig wordt de ontwerpvergunning naar aanleiding van de ingekomen bedenkingen aangepast en in
definitieve vorm aan uw college ter verlening voorgelegd. Uiteraard staat daarna beroep open bij de Raad
van State voor iedereen die naar aanleiding van de ontwerpvergunning bedenkingen heeft ingediend.
Verwacht wordt dat (enkele) omwonenden van dat recht gebruik zullen maken.
Download