Akte van geldlening - Passie voor Horeca

advertisement
Akte van geldlening
verkooppuntnummer
De ondergetekenden:
1.
HEINEKEN NEDERLAND B.V., medehandelend onder de naam HEINEKEN
BROUWERIJEN, gevestigd te AMSTERDAM (KvK nr. 33127977),
medekantoorhoudende te <<VESTIGING>> en aldaar te dezen domicilie
kiezende, hierna te noemen de brouwerij;
2.
<<NAAM>>, geboren te <<PLAATS>> op
januari
, wonende te
<<PC>> <<PLAATS>> aan de <<straat>> (KvK nr.) <<KVK>>, voor de
uitvoering en alle gevolgen van deze overeenkomst domicilie kiezende te
<<PC>> <<PLAATS>> aan <<straat>>, hierna te noemen de ondernemer;
pagina
1 van 3
overwegende:
dat de ondernemer de brouwerij verzocht heeft hem, ten behoeve van het door de
ondernemer uitgeoefende bedrijf of beroep, de hierna omschreven kredietfaciliteit te
verstrekken;
dat de brouwerij onder de navolgende voorwaarden en bepalingen aan dit verzoek
tegemoet wil komen;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1.
Geldlening.
1.1
De brouwerij verstrekt aan de ondernemer ten behoeve van het bedrijf, gevestigd
in het pand gelegen aan <<straat>> te <<PC>> <<PLAATS>>, hierna met
inbegrip van alle aanhorigheden en terrassen aangeduid als het pand, een bedrag
groot €
. Over het niet afgeloste saldo van het verstrekte bedrag is een rente
verschuldigd van <<RENTE>> procent per jaar.
1.2
De ondernemer is aan de brouwerij een procent (1%) behandelingskosten
verschuldigd. Deze kosten, die in mindering worden gebracht op het uit te keren
bedrag, worden berekend over het in artikel 1.1 genoemde bedrag, verminderd
met het saldo van eventueel eerder door de brouwerij aan de ondernemer
verstrekte financieringen, die met deze financiering worden afgelost.
1.3
De ondernemer verbindt zich om de rente en aflossing op basis van annuïteiten
per <<PERIODE>> aan de brouwerij te voldoen in termijnen, elk groot
€ <<ANNUITEIT>>, voor het eerst op 1 <<maand>>
en zo vervolgens op de
eerste dag van ieder<<IEDERE PERIODE>>.
1.4
Alle verschuldigde bedragen zullen door de ondernemer worden voldaan in
wettig Nederlands betaalmiddel op een door de brouwerij aan te geven bank- of
girorekening, terwijl ieder beroep op opschorting, korting of verrekening
uitgesloten is. De administratie van de brouwerij strekt, behoudens tegenbewijs,
tot volledig bewijs van het door de ondernemer aan de brouwerij verschuldigde.
1.5
De ondernemer zal steeds op eerste verzoek van de brouwerij inzage geven in de
balans en resultatenrekening van de ondernemer c.q. de groep waartoe de
ondernemer behoort, zulks over het lopende jaar alsmede over de afgelopen drie
boekjaren.
Paraaf ondernemer:
Paraaf brouwerij:
verkooppuntnummer
2.
Beëindiging.
2.1
De ondernemer heeft het recht deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de ondernemer
van dit recht gebruik maakt dient het uit hoofde van deze overeenkomst
verschuldigde in één som zonder korting of verrekening voor het einde van de
opzegtermijn aan de brouwerij te zijn voldaan.
2.2
Deze overeenkomst kan door de brouwerij met onmiddellijke ingang worden
beëindigd in de in artikel 2.3 genoemde gevallen. Het door de ondernemer
verschuldigde kan alsdan zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk in één
som worden opgeëist en dient binnen zeven dagen zonder korting of verrekening
te zijn voldaan. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van de brouwerij
om de ondernemer in rechte tot nakoming van alle verplichtingen uit deze
overeenkomst te noodzaken en geldt onverminderd aanspraken van de brouwerij
op schadevergoeding.
2.3
Beëindiging door de brouwerij kan plaatsvinden indien de ondernemer zijn
verplichtingen jegens de brouwerij niet of niet ten volle nakomt; indien het in
artikel 3 vermelde afnamebeding, om welke reden dan ook, eindigt en/of zijn
verbindende kracht verliest; indien het in het pand uitgeoefende bedrijf, of een
gedeelte daarvan, wordt gestaakt, vervreemd, verhuurd of onder welke andere
titel ook aan een derde in gebruik wordt gegeven of niet wordt geëxploiteerd;
indien de ondernemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling of
schuldsanering van toepassing wordt verklaard; indien de ondernemer onder
curatele wordt gesteld en indien ten laste van de ondernemer beslag wordt gelegd,
alsmede - als de ondernemer een rechtspersoon is - indien er een wijziging in de
eigendom (van de aandelen) of in het bestuur van die rechtspersoon plaatsvindt,
danwel direct of indirect de zeggenschap in de onderneming van die
rechtspersoon wijzigt.
2.4
Het bepaalde in artikel 3 eindigt slechts, indien en zodra de ondernemer aan alle
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst jegens de brouwerij heeft
voldaan, doch niet eerder dan op de datum waartegen rechtsgeldig is opgezegd.
3.
Drankenafname.
3.1
Met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, staat de ondernemer er tegenover
de brouwerij voor in, dat:
pagina
2 van 3
3.2
a
in het pand tapbier van het pilsenertype van uitsluitend het
merk Heineken zal worden verkocht en ten verkoop in voorraad worden
gehouden, met dien verstande dat de brouwerij het recht heeft (een)
vervangend(e) merk(en) aan te wijzen;
b
het voor het bedrijf benodigde pilsener tapbier tot nader order zal worden
betrokken van HEINEKEN BROUWERIJEN <<UNIT>> te <<PLAATS>>;
c
in en/of aan en/of op het pand reclame zal worden gemaakt voor het sub a
vermelde merk in een omvang die overeenkomt met het aandeel van pilsener
tapbier in de totale omzet van het in het pand gevestigde bedrijf.
De ondernemer verbeurt aan de brouwerij voor elke overtreding van het in artikel
3.1 bepaalde een boete van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro) per dag, of
gedeelte daarvan, waarop de overtreding plaatsvindt of voortduurt, onverminderd
de bevoegdheid van de brouwerij nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Paraaf ondernemer:
Paraaf brouwerij:
verkooppuntnummer
4.
Hoofdelijke aansprakelijkheid.
4.1
Indien met "de ondernemer" meer (rechts)personen zijn aangeduid, zijn deze
hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
4.2
De in deze overeenkomst genoemde natuurlijke personen en/of rechtspersonen
die zich voor de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld, verklaren
zich - ieder voor zich - door ondertekening van deze overeenkomst jegens de
brouwerij hoofdelijk aansprakelijk voor alle voor de ondernemer uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.3
De in dit artikel vermelde hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de brouwerij geldt
eveneens voor alle (betalings)verplichtingen uit hoofde van (dranken)leveranties
van de brouwerij aan de ondernemer.
4.4
Indien de in dit artikel omschreven hoofdelijke aansprakelijkheid een particuliere
borgtocht in de zin van de wet is, zal de uit hoofde van deze overeenkomst
voortvloeiende aansprakelijkheid per hoofdelijke aansprakelijke beperkt zijn tot
een bedrag gelijk aan het in artikel 1.1. vermelde bedrag.
4.5
Alle ondergetekenden verklaren, voor zover de wet dit vereist, elkaar over en
weer toestemming te hebben verleend tot het aangaan van de voor ieder van hen
uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.
Overige bepalingen.
5.1
Op deze overeenkomst alsmede op de hieruit voortvloeiende leveranties, zijn de
Leverings- en Betalingsvoorwaarden Horeca van de brouwerij van toepassing,
waarvan de ondernemer verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
5.2
De ondernemer verklaart voor alles aangaande deze overeenkomst domicilie te
kiezen in het pand en verplicht zich in geval hij daadwerkelijk zijn bedrijf niet
meer in het pand uitoefent, de brouwerij daarvan terstond schriftelijk in kennis te
stellen onder opgave van een nieuw domicilie. Indien de ondernemer het pand
verlaat zonder opgave aan de brouwerij van een nieuw domicilie, blijft het adres
van het pand als door de ondernemer gekozen domicilie gelden.
pagina
3 van 3
Aldus gedaan en in tweevoud getekend te <<VESTIGING>>/<<PLAATS>>,
de …………………………………………….. 2008 (tweeduizend acht).De ondernemer:
Heineken Nederland B.V.
........................................................
.......................................................
Con.
RSC
CB
Jur.
15-02-2008
14:30
170724
<<INI>>/lenrvast
Paraaf ondernemer:
Paraaf brouwerij:
Download