infectieziekten bij kinderen

advertisement
INFECTIEZIEKTEN BIJ KINDEREN
• Verschil kinderen en volwassenen
• Ziektebeelden volgens leeftijdscategorieën
–
–
–
–
Perinataal
00-11 jaar
1-5 jaar
> 5 jjaar
• Klinisch pprobleem voor uw evaluatie
– Bespreking volgende les
WOUT 11 MAANDEN
• 2d koorts > 40
40°C
C, hoesten
• Weinig alert, AH 46 per minuut
• Meningeale tekens negatief
• Ausc:
A
crepitaties
it ti LOK
• WBC 22 000 /mm3, 2% staven, 90% neutro
RX thorax: pneumonie LOK
• Opname,
Opname Augmentin IV
• Hemocultuur: H influenzae type b positief
Kinderen tov volwassenen
• Frequenter infecties
• Meer verwikkelingen
• Mortaliteit
M
li i ontwikkelingslanden
ikk li l d +++
– Mazelen, gastroenteritis, LWI, tbc
– Malnutritie, drinkwater, hygiene, HIV
• ‘Westen’: cave bacteriële infecties
– Sepsis, meningitis (meningokok, pneumokok)
• Immaturiteit van het immuunsysteem
Leeftijd en Infectie
• jonge
j
kinderen
ki d
hebben
h bb ffrequentt iinfecties
f ti
Extracellulaire
E
t
ll l i Bacteriën
B t ië
en virussen
IgA op mucosae
IgG en IgM in bloedbaan
Maturatie van Humoraal Systeem
Immuunglobulinen:
g
Structuur en Functie
Fab:
specificiteit,
bindt het antigen
Fc: vaste eigenschappen:
F
i
h
• welke klasse Ig M G A …
• bindt
bi dt complement
l
t (G
(G, M
M, bl
bloedbaan)
db )
• gaat door placenta (G), epitheel (A)
• bindt aan macrofagen (G) opsonisatie
Immuunglobulinen
IgM
• eerste antwoord: staat klaar op B cel
• pentameer
grote capaciteit
• lage affiniteit
IgG
• na isotype switch hogere affiniteit
• opsoniseert (accessoire cellen beschikbaar)
IgG1 • grootste fractie
• tegen
t
proteïne
t ï antigen
ti
• T-cel afhankelijk
IgA
IgG2 • niet vóór leeftijd 2 j
• tegen
t
polysaccharide
l
h id
• T-cel onafhankelijk
• op mucosae
neutraliseert bacterie, toxine
• laatste
l t t maturatie
t ti
T cel dependente
p
AS aanmaak
• proteïne antigen
• isotype switch
• voorall IgG1
• memory
y B cellen
T cel independente As Aanmaak:
bacteriële polysaccharide kapsel
TI-2
TI
2 antigens alone can signal
B cells to produce antibody
IgM en IgG2, geen geheugen
Ziektepatronen
• Transiënte humorale immuundeficiëntie
• Verworven immuundeficiëntie
– HIV, malnutritie, immuunsuppressie)
• Primaire immuundeficiënties zijn zeldzaam
– <1/800
– ‘Jeffrey Modell’: 10 alarmtekens
meer dan 8
oorontstekingen per jaar
meer dan 2 x sinusitis
per jaar
Behandelingg met AB
meer dan 2 maanden
meer dan 2
longontstekingen per jaar
groeivertraging van het
kind
hoge koorts
persisterende
schimmelinfectie van
mond of huid
noodzaak behandeling
met IV antibiotica
meer dan twee ernstige
i f i
infecties
familielid met
i
immunodeficiëntie
d fi ië i
Immuundeficiëntie: Presentatie
humoraal
frequente infecties
door gewone kiemen
cellulair
• ernstige
g infecties door
gewone kiemen
• infecties door
ongewone kiemen
gecombineerd
neutrofiel
complement
abcessen, fungi
abcessen
fulminante infecties
Immuundeficiëntie: Presentatie
humoraal
• herhaalde infecties door S.
S pneumoniae
pneumoniae,
H. influenzae (omkapselde bacteriën)
• recurrente pneumonie, otitis, sinusitis, sepsis
cellulair
• progressieve pneumonie door RSV
RSV,
parainfluenza, CMV, varicella
• ernstige mucocutane candidiase
• Pneumocystis carinii infectie
neutrofilair
• navel valt laat af
• huidinfecties,
huidinfecties abcessen door catalase ⊕ kiemen
Pseudomonas, Serratia, S. aureus
• Aspergillus longinfectie
Signalen die kunnen wijzen op een Afweerstoornis
1
1.
Infectiesignalen
•
•
•
•
> vier (bewezen) bacteriële infecties per jaar
moeilijk instelbaar, steroid-afhankelijk astma/COPD
onverklaarde
kl d bronchiëctasieën
b
hië t i ë
recidiverende ernstige infecties
(
(o.a.
meningitis,
i i i osteomyelitis,
li i arthritis)
hii )
• infecties met
•
•
•
atypische presentatie
ernstig / ongewoon chronisch beloop
onverwachte verwekker / opportunistisch micro-organisme
• uitgebreide wratten
• vaccinatie-complicaties (BCG-itis, vaccinia generalisata)
Signalen die kunnen wijzen op een Afweerstoornis
2.
Algemene signalen
• failure to thrive
• chronische diarree en malabsorptie/pancreasinsufficiëntie
• positieve familieanamnese
3.
Overige signalen
• eczeem, zonlichtovergevoeligheid, partieel albinisme
• vasculitis en telangiectasieën
• laat afvallen van de navelstreng (> 4 weken)
• dysmorfieën, microcefalie, dwerggroei of disproportionele
bouw, ataxie
• maligniteit (m.n. lymfomen)
Virusinfecties
•
•
•
•
•
Specifiek virusvirus specifiek patroon – overlap
Frequenter
q
dan bacteriële infecties
Prevalentie = f (leeftijd)
Vaccinatie: bestaat/ in ontwikkeling
A ti t ff / cytotoxische
Antistoffen
t t i h T lymfocyt
l f t
Bacteriële infecties
•
•
•
•
Potentieel invasief: sepsis,
sepsis meningitis,
meningitis artritis…
artritis
Jong kind >>>> ouder dan 5 jaar
Potentieel levensbedreigend
Onbehandeld/laat herkend >>> verwikkelingen,
verwikkelingen
restletsels
• Initieel moeilijk te DD van virale infectie
• ANTIBIOTICA
• Antistoffen en fagocytose door neutrofiel
Schimmels
• Oppervlakkige infecties van huid en mucosae
• Na behandelingg met antibiotica
• Fagocytose door neutrofiel
• Neutropenie:
N t
i invasieve
i
i
schimmelinfectie
hi
li f ti
Perinataal
• Intra-uteriene
Intra uteriene infecties
• Neonatale infecties:
– Groep B streptococcus
– Huid-,
H id oog- en navelinfecties
li f i
0-1 jaar
Viraal
Bacterieel
Bronchiolitis
B
hi liti
Sepsis,
S
i meningitis
i iti
ROTA G-enteritis UWI
Pneumonie
Specifieke beelden
Koorts
K
t z ffocus
Kawasaki
1 5 jaar
1–5
Viraal
Bacterieel
Specifieke beelden
BLWI, otitis
ii
Kroep, herpangina
Otitis
ii
Huidinfecties
Pneumonie, pleuritis
Koorts z ffocus
K
Kawasaki
Virale G enteritis
Herpes simplex
Varicella
Virale meningitis
Exantheemziekten
Invasieve G enteritis
UWI
Artritis osteomyelitis
Artritis,osteomyelitis
Meningitis
Peri-orbitale
Peri
orbitale cellulitis
Epiglottitis
Adenoid
Ad
id hhypertrofie
fi
Toxic shock syndroom
Staph scalded skin
Adenitis colli
Retrofaryngeaal abces
> 5 jaar
Viraal
Bacterieel
Specifieke beelden
BLWI
Pneumonie/pleuritis
UWI
Pertussis
Angina faryngitis
Angina-faryngitis
Endocarditis
EB virus
M pneumoniae
Osteomyelitis,
li i artritis
ii
Meningokok
g
sepsis
p
Perinataal
• Intra-uteriene
Intra uteriene infecties
• Neonatale infecties:
– Groep B streptococcus
– Huid-,
H id oog- en navelinfecties
li f i
Intra-uteriene infecties
• Transplacentair: hoe vroeger,
vroeger hoe ernstiger
• Bijj geboorte
g
zo moeder ziek is
– Geen antistoffen
• IgM positief
• Antistofstatus van de moeder!!!
• Rubella,, CMV,, toxo,, syfilis,
y
, varicella
Rubella
• Alle jonge meisjes moeten immuun zijn!!!
• Oog,
g, hart,, hersenen ((doof))
CMV
•
•
•
•
Vooral primo
primo-infectie
infectie bij moeder
50% van de moeders is niet immuun
1% raakt besmet gedurende ZS
40% van de babies wordt ziek
– ½ x 1/100 x 4/10
• Outcome:
– 90% normaall
– 5% later gehoorprobleem
– 5% ‘CMV’ muffin:
• microcef, CNS calcificatie, petech, hepsplen,
Periventriculaire calcificaties bij CMV
Toxoplasma
• Rauw vlees
• Status moeders
oede s in België
egë
• Oog, hersenen (hydrocefalie en calcificatie)
Varicella
• Vroeg:
– Abortus/ oog, CNS
– Huidaantasting: ‘strengen’
strengen
• Rond geboorte: R/ AS en acyclovir
NEONATALE
INFECTIES
Neonatale infectie
• Steriel
St i l << >> ki
kiemen hhuid,
id MD
MD, lluchtwegen
ht
• Risicofactoren:
–
–
–
–
PROM
Prematuur
Koorts bij moeder
Invasieve catheters, tube….
Systemische
S
t i h iinfectie
f ti bij neonatus
t
en bij zuigeling
• Aspecifieke presentatie+++
–
–
–
–
Weinig
W
i i drinken,
d i k bbraken,
k
Gedrag:
g lethargisch,
g
, prikkelbaar,
p
, stuipen
p
Resp/hart: distress, kreunen, apnee, bradycardie
M t b l hypo/hypertermie,
Metabool:
h /h
t
i hhypocalcemie
l
i
hypoglycemie, icterus
– WBC en Neutro: hoog of laag
Groep B streptococcus
• ±20% zwangeren drager vaginaal
• Besmettingg bijj ppassage
g door ggeboortekanaal
• Screening >>> AB rond geboorte
• Ziektebeeld
Zi kt b ld
– Vroeg:
g RDS bijj a terme baby,
y, sepsis
p
– Laat: meningitis
Andere kiemen
• E Coli,
Coli Klebsiella: besmetting vulva;
– bij passage doorheen geboortekanaal
• Listeria (voeding)
• Gram positieve kiemen: pneumokok,
pneumokok Staph
• H influenzae
f
Vermoeden van neonatale infectie
• Culturen afnemen: bloed,
bloed lumbaal vocht,
vocht
huidwissers
• Breedspectrum
d
antibiotica:
ibi i
– Derde generatie cefalosporine plus ampicilline
– Aanpassen na resultaat van kweken
Moeder is Hep B s ag positief
• Moeder
– e ag negatief: 10% transmissie
– e ag positief : 90% transmissie
• Antistoffen IM toedienen
• Vaccinatie van de pasgeborene
Oog van de pasgeborene
• D3-4: aspecifiek R/ uitwassen
• Overvloedig:
g G+ kiemen R/ locale AB
• Pas op:
– O
Ongeperforeerd
f
d traankanaal
t
k
l
– D7-14 chlamydia .. Nadien hoesten
• R/ Biclar 2 wk, tetrac locaal
– Gonokok
Navel
• Valt af rond d 4-5
• Rood, gezwollen rond navel: R/ AB IV
• Granuloom in navel: aanstippen met zilvernitraat
• Navel valt niet af: neutrofieldysfunctie??
Neonatale tetanos infectie via navelbesmetting
BART 9 MAANDEN
Wat merk je op bij het kind op de volgende
video-opname?
0-1 jaar
Viraal
Bacterieel
Bronchiolitis
B
hi liti
S i meningitis
Sepsis,
i iti
ROTA G-enteritis UWI
Pneumonie
Specifieke beelden
Koorts
K
t z ffocus
Kawasaki
Bronchiolitis: definitie
- acute lage
g luchtweginfectie
g
bijj zuigeling
g
g
- meestal door RSV infectie
- typische symptomen:
begin:
g
BLWI,, hoest,, neusloop,
p, ((koorts))
plots: dyspnee, tachypnee, hyperinflatie,
wheeze retracties
wheeze,
Bronchiolitis: incidentie
winterepidemies
RSV isolaten 1995-2000
3 mnd oud
o d
zuurstoftoediening
ademnood,
d
d neusvleugelen,
l
l retracties,
t ti
yp
, tachypnee,
yp , wheeze,, verlengd
g
hyperinflatie,
expirium
auscultatie: ook crepitaties
2,5 m oud
zuurstof toediening
wheeze bij uitademen, duidelijker bij meer
activiteit, retracties,
Typische hoest+++
auscultatie: wheeze bij uitademen, geen duidelijke
crepitaties
it ti
44,5
5m
zuurstoftoediening, NG tube in situ
hoesten, snurkend geluid BLW,
hoesten
BLW geforceerde
uitademing, matige retracties
regurgitatie voeding na hoesten, hoesten gepaard
met striduleus geluid; dit kan te wijten zijn aan
larynxspasme, secundair aan reflux
auscultatie:
l i crepitaties,
i i wheeze
h
bij uitademen
i d
Hoog
g risico g
groep
p
-
cardiopathie (met pulmonale hypertensie)
chronische longziekte: BPD – muco
b b ' < 6 weken
baby's
k
ex prematuren
ex-prematuren
immuundeficiëntie
neurologische en metabole stoornissen
congenitale
i l afwijkingen
f ijki
Verloop
p korte termijn
j
- Incubatietijd
5 dagen
- BLWI
1-3 dagen
symptomen:
t
neusloop,
l
hoest,
h t lichte
li ht koorts
k t
- LLWI
symptomen: hyperinflatie,
hyperinflatie tachypnee,
tachypnee retractie,
retractie
wheeze, crepitaties
- Duur
7-21 dagen
Bronchiolitis: verwikkelingen
- Apnee (soms leidend tot ‘wiegendood’)
wiegendood )
- In begin van ziektebeeld
- Vooral bij
- ex
ex-prematuur
prematuur kind
- babies jonger dan 10 weken
Verloop
p lange
g termijn
j
- evolutie naar astma/atopie?
- meer kans op recurrente wheezing
-
tot leeftijd 10-13
10 13 jaar
Immunologische
p
puzzel
-
-
recurrente wheeze
h
na bronchiolitis
b
hi li i
zelfde serotype
yp herinfectie kind &volwassene
- geen ‘antigenic shift and drift’
geen bruikbaar
b ikb vaccin
i
vaccin kan ziektebeeld erger
g maken
RSV
incubation
metapneumovirus
short 3 - 4d
SARS – CoV
long 4 - 7 d (occ 14)
viral shedding
slow increase
peaks d 10
contagiousness
not so !!
severely ill
up to 10 days after
resolution of fever
transmission
droplet infection
reservoir
i
?
?
turkey?
civet
i t catt
season
nov - march
dec – april
“late RSV”
nov – april
winter
RSV
metapneumovirus
first
symptoms
pattern
rhinorhea
cough
outcome
fever, myalgia
malaise, chills
bronchiolitis
exacerbation asthma
pneumonia
croup
l b
lab
2/3 persist fever
↑ SOB, O2 desat,
diarrhea, XR shadows
1/3  ICU,, IPPB,,
resp failure, MOF
llymphopenia,
h
i low
l
plat
l t↑
D dimers, ↑ APT
↑ ALT,, ↑ LDH
non specific
ifi
post bronch
wheeze
SARS
?
ground glass
“fib
“fibrosis”
i ”
20% resp impairment
post-traumatic stress
p
muscle weakness
RSV
risk factors
metapneumovirus
young age
BPD,, CHD,,
neurologic/ immune
deficiency
expremie < 6 weeks
expremie,
?
SARS
g
older age
diabetes
heart disease
hospitalisation
1-3 %
2%
66%
frequency
15%
12% LRTI <age 5
rare
RSV behandeling acute fase
-
efficient !! mortaliteit <2%
-
supportief: O2, IV vocht, monitoring, beademing
zo nodig
adrenaline
trial met bronchodilatoren?
ggeen effect van systemische
y
steroiden
-
G
Gastroenteritis
ii
- Rotavirus: winterepidemies
- Corona,
Corona Norwalk
Norwalk, adeno….
adeno
-
Koorts, braken, waterige diarree
Gevaar op uitdroging, electrolytstoornis
Risico: jong, frequent braken/diarree, drinkt niet
B
Beoordeel
d l de
d hydratatietoestand:
h d t ti t t d vorig
i gewicht??
i ht??
R/
- vaak kleine hoeveelheden drinken
y
solutie
- Orale rehydratie
- Zh opname voor IV rehydratie
Hydratatietoestand
-
Vorig gewicht
g p
Alertheid,, pprikkelbaar,, dorstig…apathie
Ingevallen ogen, fontanel, buikwand
Tranen, urineproductie
H idt
Huidturgor
(‘
(‘staande
t d plooi’),
l i’) droge
d
mucosae
Capillaire refill ((>22 sec)
Pols (snel, moeilijk voelbaar)
Gastroenteritis
- Uitsluitingsdiagnose:
- diarree en braken als symptoom bij andere infecties+++
- Koorts,, buikpijn++,
pj
, bloed of slijm
j in stoelgang:
g g
- Salmonella, Campylobacter, Shigella, E coli
- Verwikkelingen:
Ver ikkelingen:
- Ernstige dehydratie en electrolytstoornis >> overlijden
- Invaginatie van de darm:
- in cycli: bleek worden, beentjes optrekken, pijnsyndroom
- (massa palpabel in de buik)
- (stoelgang: mucus met bloed –’rode bessengelei’)
Dehydratie bij GE
- Meestal normotoon of hypotoon
- Hypertone dehydratie:
- ‘pasteus’
- Ernst vaak onderschat
- Gevaar op hersenoedeem en stuipen bij snelle rehydratie
- Principes van rehydratie:
- Herstel dehydratie + geef onderhoud + huidig verlies
ERNSTIGE DEHYDRATIE
A) totaal IV vocht toe te dienen bij ernstige dehydratie
Shockbehandeling
% dehydratie x gewicht (kg)
Onderhoud
(zie C)
Huidig verlies
- koorts
- hyperventilatie
- overgeven en diarree
- (pooling) van vocht in de
darmen
- capillair lek
ERNSTIGE DEHYDRATIE
B) initieel IV vochtbeleid bij ernstige dehydratie
PHASE I:
I shockbehandeling
h kb h d li
(0 - 0.5 h)
20 ml/kg 0.9% saline
Geen verandering
Verbetering
PHASE 2:
rehydratie
Laag
plasma
natrium
Normaal
plasma
natrium
0.45 % saline/dextrose
+ KCI over 24 h
herhaal 2x indien
nodig
Hoog
plasma
natrium
0.45 % saline/dextrose
+ KCI over 48 h
M it
Monitor:
vochtbalans,
htb l
kli
klinisch
i h ttoestand,
t d gewicht,
i ht plasma
l
creatinine en elektrolyten
B) IV vochtbeleid: normale behoefte
L Gewicht
Water
(ml/24 h)
Natrium
(mmol/kg/24 h)
Kalium
(mmol/kg/24 h)
Eerste 10 kg
Volgende 10 kg
Kg > 20 kg
100
50
20
2-4
1-2
0.5-1
11.5-2.5
5-2 5
0.5-1.5
0.2-0.7
Bv. Vochtbehoefte van een kind van 24 kg: 1000 + 500 + 80 = 1580 ml/ 24 h
Invasieve bacteriële infecties
- Definitie: bacterie wordt geïsoleerd uit een
normaal steriele plaats
- bloed, lumbaal vocht, pleura, gewricht
-
Pathogenese
P
th
Ziektetekens en diagnose
Behandeling
Outcome
BLW Infecties
- frequentie: 6 - 8</jr bij kind < 5 jaar
- Rhino
Rhinovirus,
ir s corona
corona, adeno,..
adeno
- duur: 5 – 10 d
- verwikkelingen: 25 % otitis media
5 – 10 % sinusitis
i iti
< 2 jr: meningitis, sepsis, pneumonie
– verwekkers: pneumokok, H. influenzae., Morax cath
– pneumokok:
> 90 polysaccharide types
23 kapseltypes oorzaak van 90 % van infecties
Ki
Kiemen
bij sepsis
i en bacteriële
b t iël
meningitis
- 00-33 maand
- Groep B streptococcus
- E coli en andere darmbacteriën
darmbacteriën, Listeria
- 1 maand – 6 jaar
- Neisseria meningitidis
d
- Streptococcus pneumoniae
- Hemophilus influenzae
- > 6 jaar
j
- Neisseria meningitidis
- Streptococcus pneumoniae
Pneumokok
Microscopie
kapsel polysaccharide
Morbiditeit door pneumokok
- belangrijkste bacteriële pathogeen luchtwegen
- otitis media (50%)
- pneumonie (13-38 % CAP)
- Potentieel
P t ti l invasief
i
i f en hematogeen
h
t
verspreiden
id
- bacteriëmie vooral < 2 jaar
j
- meest frequente oorzaak van meningitis
Pathogenese
kolonisatie
mucosale barrière
I
Invasie
i van de
d bloedbaan
bl db
‘Invasive
Invasive
Pneumococcal
Disease’ ((IPD))
Sepsis
M i iti
Meningitis
Pneumonie met
b t ië i
bacteriëmie
L k l iinvasie
Lokale
i
Otitis media,
sinusitis
i ii
pneumonia
casee s/1000000/jaaar
Prevalentie: HiB / Pneumococcen
400
300
ppneumococ
200
Hib
100
0
0 tot 5 6 tot 12 tot 18 tot 24 tot 36 tot
11
17
23
35
47
leeftijd (mnd)
USA
vaccinatie voor HiB: 98% reductie van invasieve infecties
E id i l i van dragerschap
Epidemiologie
d
h
60
60
drag
gerscha
ap (%)
50
40
35
30
25
20
10
0
Preschool
Grammar school
High school
Fedson DS et al. Vaccines. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders; 1999:553-607.
Pneumokok infecties bij Belgische kinderen
Bacteriëmie en Septicemie
• Incidentie ( 2000)*:
– 26/100.000 in kinderen < 5 jaar
• Morbiditeit en Mortaliteit:
–
–
–
–
Spontane resolutie in 30
30-40%
40% bij occulte bacteriemie
Persisterende bacteriemie in 30%
Evolutie naar meningitis in 5-10%
5 10%
andere bacteriële lokalisaties in 10-15%
* Prof.Dr.J.Verhaegen Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.
Verslag 2000
Prevalentie in België
< 5 jaar
4,3/100 000
M i iti
Meningitis
26/100 000
Bacteriëmie
& sepsis
3 600/100 000
Pneumonie
AOM
+/- 30 000/100 000
Symptomen bij sepsis/meningitis
- Aspecifiek: koorts
koorts, slecht drinken
drinken, irritabel,
irritabel
hypotoon, minder alert, stuipen….
- Cfr lijst…
- Bij grotere
t kinderen:
ki d
hoofdpijn,
h fd ij braken,
b k
fotofobie
Tekens bij klinisch onderzoek
-
Koorts
Opgezette fontanel
Shock: pols, cap refill
Petechiën en purpura
Verminderd bewustzijn,
j , prikkelbaar
p
Focale neurologische tekens
O i
Opistotonus
Nekstijf- niet te beoordelen voor leeftijd 1 jaar
Nekstijf
Altijd uit
it te
t voeren bij (hoge)
(h )
koorts
Vermoeden
V
d meningitis:
i iti
LUMBAAL PUNCTIE
L b l vocht
Lumbaal
ht analyse
l
bij meningitis
i iti
etio
ti
uitzicht
it i ht
WBC
/mm³
Eiwit
Ei
it
g/L
Glucose
Gl
% bloed
Norm
helder
0-5
.15-.4
≥ 50 %
Mening
i
Bact
troebel
b l
n100(0)
( ) ↑↑
poly↑↑
p
y
n100
Nl/↑
lymfo↑
↑
lymfo↑ ↑↑↑
↓↓
Nl/
lymfo↑
Nl/↓
Viraal
(helder)
TBC
Enceph
Viraal
(helder)
Nl/↑
Nl/ ↓
↓↓↓
Petechiën/ Vermoeden sepsis/meningitis
- URGENT Transfer naar ZH
- EVENTUEEL al antibiotica systemisch
- CULTUREN AFNEMEN
- IV ANTIBIOTICA:
- 3de generatie cefalo (plus ampi)
- Supportieve therapie
- Cave hersenoedeem, inappropriate antidiuretisch hormoon
OUTCOME MENINGITIS
- MORTALITEIT 10%
- MORBIDITEIT
- Sequellen: 30%
Gehoor leermoeilijkheden,
leermoeilijkheden retardatie
- Gehoor,
Koorts zonder focus
- 55-10%
10% ‘unsuspected’
unsuspected bacteriëmie met
pneumokokken bij kinderen jonger dan 2-3 jaar
- Hoe hoger de koorts, hoe meer kans op bacteriëmie
- Toxisch
i h aspect??
- Een veilig
g schema voor triage…
g
KOORTS > 38.5
geen focus
f
geen meningale
i l tekens
t k
geen petechiën
f l tekens
focale
t k
- otitis, tonsillitis, …
- rhinoconjunctivitis
- rash, diarree, braken,
hepatoslenomegalie
- pneumonie
- p
petechiën en sepsis
p
- meningitis
Specifieke diagnose
KOORTS > 38.5 >39 >40
geen focus
geen meningisme
geen petechiën
Urine
U
i
-
FOCUS
+
-
< 2 jr
Rx thorax nl ?
t i h/h
toxisch/hoge
koorts
k t
WBC < 5000/mn3
> 20.000/mn3
< 1 jr
1-2 jr
LP+ hemocultuur
hemocultuur
> 2 jr
j
niet toxisch
afwachten
Rx thorax ?
• ademfrequentie
• kuchhoest
• steunende AH
MANON
1,5 jaar
- koorts sedert 2 dagen, 38, 5°C
- hangerig
- geen diarree, braken
KO: geen meningeale tekens, geen petechiën
Geen klinische diagnose
- urine 0 wbc, 0 rbc, zz. Bacteriën
- bloedbeeld: WBC 7.500/mm3, 60% lymfo
afwachten
FIEN
5 maanden
koorts 38.5 °C
- drinkt
d i k minder
i d goedd
-
KO: geen opgezette fontanel,
fontanel geen petechiën,
petechiën geen focus
Urine: 0 wbc, 0 rbc, zz.bacteriën
RX Thorax: normaal
Bloedbeeld: 24.000 WBC/mm3
LP:
1400 WBC/mm3
C/
3
glycorachie 50 mg %
protidorachie
tid
hi 100 mg %
- Hemocultuur
- IV antibiotica: cefotaxime 200 mg/kg/d in 4 keer
Zi kt van Kawasaki
Ziekte
K
ki
• Acute systeemvasculitis
met aantasting van kleine
en middelgrote arteriën en
voorkeur voor de
kransslagaders
• Eerste beschrijving: Dr.
Tomisaku Kawasaki,
Kawasaki Jap J
Allergy 1967; Pediatrics
1974
• Belangrijkste oorzaak van
verworven hartziekte bij
kinderen
E id i l i
Epidemiologie
- Leeftijd: 50 % < 2 jr., 80 % < 4 jr., 90 % < 5 jr.
- M / V = 11.5
5/1
- Incidentie:
- Japan
J
en K
Korea: 120 – 150 / 100000
- USA: 4 – 15 / 100000
- UK:
UK E
Europese ki
kinderen
d
5 5 / 100000
5.5
Aziatische kinderen
14.6 / 100000
- Mortaliteit:
- Vroeger: gemiddeld 2 %
- Sinds behandeling met IVIG: gemiddeld 0.2 %
Klinische criteria:
‘mucocutaneous lymph node syndrome’
Koorts gedurende 5 dagen of meer plus minstens 4 van volgende
criteria:
1. Bilateraal niet p
purulente conjunctivitis
j
(90
( %))
2. Roodheid, oedeem, fissuren van mucosae: lippen, tong of farynx
(90 %)
3. Oedeem en roodheid van handen en voeten (90%)
y
exantheem (90
( %))
4. Polymorf
5. Cervicale lymfadenopathie (75 %)
Atypische vorm: minder criteria maar coronaire aneurysmata
aanwezigg bijj echocardiogram
g
K
Kawasaki:
ki behandeling
b h d li
- Aspirine
- IVIG
- Behandelingg opp tijd
j starten
- Duidelijk lager risico vaataantasting
Download