Verzuimmanagement voor kleine en middelgrote ondernemingen

advertisement
Verzuimmanagement voor kleine en middelgrote ondernemingen
Daarom Verzuim Management
• U heeft een snelle en directe aanpak
van verzuim en een duidelijke regie
over het totale proces.
• U kunt sneller weer beschikken over
de capaciteiten van uw medewerkers
en beperkt daarmee productiviteits-,
kwaliteits-, en omzetverlies.
• U bespaart veel geld doordat WAOinstroom wordt voorkomen en uw directe en indirecte verzuimkosten dalen.
• U besteedt de zorg omtrent de reïntegratie van werknemers uit aan een deskundige derde terwijl u zelf de regie houdt.
Aon Nederland
www.aon.nl
Daarom Verzuim Management
via Aon
• Aon stelt een effectief verzuimbeleid
beschikbaar met één centraal aanspreekpunt en verzorgt ieder halfjaar
een verzuimrapportage.
• Aon regelt de wettelijk verplichte Arbodienstverlening en verzorgt voor u de
13e weekse melding aan het UWV.
• De geautomatiseerde procesbewaking
in het eerste (en tweede) ziektejaar door
Aon neemt u veel werk uit handen.
• Aon is deskundig adviseur op het
gebied van sociale wetgeving en kan
via een snelle probleemanalyse de
reïntegratiedienstverlening op de
juiste wijze inzetten.
Verzuim Management
1828aa
Zaltbommel
Hogeweg 7g, 5301 LB
Postbus 2017, 5300 CA
Zaltbommel
tel: 0418 667 610
Beheersen en reduceren van verzuim en
arbeidsongeschiktheid
Bijna niemand zit voor zijn plezier thuis. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt
om in het werkproces terug te keren. Als werkgever wilt u hierop natuurlijk zo goed mogelijk
wetgeving steeds groter. Daarom heeft Aon voor u een dienstverlening ontwikkeld die
gericht is op het beheersen en reduceren van verzuim en arbeidsongeschiktheid: Aon
Verzuim Management. Vanaf 1 januari 2004 is deze dienstverlening uitgebreid met
een verzuimaanpak speciaal ontwikkeld voor werkgevers met maximaal honderd medewerkers. Ondernemingen van deze omvang vragen om een specifieke aanpak en Aon
heeft de dienstverlening Verzuim Management hierop aangepast.
Acties voor versnelde terugkeer
Alle verzuimgevallen worden geregistreerd en geanalyseerd. Er wordt adequaat gereageerd op het kortdurend verzuim. En bij dreigend langdurend verzuim wordt zo spoedig
mogelijk bekeken welke mogelijkheden er zijn om iemand versneld terug te laten keren.
reageren en wilt u zicht blijven houden op het ziekteverloop van werknemers. Daarnaast is
Focus op mogelijkheden en demedicalisering.
een snelle terugkeer in het arbeidsproces wenselijk.
Goed verzuimmanagement is de basis voor uw verzuimaanpak. U kunt met verzuimmanagement uw verzuimkosten beheersen. Verzuimmanagement voorkomt, in de
meeste gevallen, dat kort verzuim 'omslaat' in langdurig verzuim.
Tevens kan verzuimmanagement u een antwoord geven op de volgende vragen:
• Is de opzet en uitvoering van uw verzuim- en reïntegratiebeleid voor verbetering vatbaar?
• Zit een werknemer wekenlang thuis, zonder dat er iets gebeurt?
• Weet u eigenlijk niet goed waarom een werknemer al enige tijd afwezig is?
• Staat er een werknemer lange tijd op een wachtlijst voor een specialistische behandeling of psychologische hulp?
• Vraagt u zich af of het echt nodig is dat een werknemer de WAO instroomt?
• U wilt investeren in verzuimbegeleiding en reïntegratie, maar hoe of wat?
Aon Verzuim Management
Goed verzuimmanagement kenmerkt zich door een snelle en directe aanpak van verzuim
en een duidelijke regie over het totale proces. De sleutel tot een succesvol verzuimbeleid
is het vroegtijdig signaleren van dreigende, langdurige verzuimgevallen en daar vervolgens direct een intensieve begeleiding op los te laten. Goed verzuimmanagement is dus
een perfect instrument om uw risico's op verzuim en arbeidsongeschiktheid te verlagen.
Met Aon Verzuim Management krijgt u op een effectieve en efficiënte wijze grip op
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bovendien geeft een zorgvuldig gestuurd verzuimbegeleidingproces u de basis voor een gericht preventief beleid. En… natuurlijk voldoet u met Aon Verzuim Management aan de wettelijke Arbo-verplichtingen! U kunt
het contract met uw huidige Arbo-dienst dus beëindigen.
Effectief verzuimbeleid
Aon Verzuim Management heeft voor u
een verzuim- en reïntegratiebeleid opgesteld en zorgt voor een betrouwbare uitvoering met een duidelijke regiefunctie. Snel,
efficiënt en baanbrekend. Met een zo groot
mogelijke rol voor uw eigen organisatie.
Daarnaast ondersteunt Aon werkgevers bij
het invoeren en uitvoeren van het geformuleerde preventie-, verzuim- en reïntegratiebeleid. Aon verzorgt in dit geval het totale
management. Dit gebeurt onder meer via
een eigen verzuimregistratie, monitoring
van het gehele verzuimproces en de bijbehorende aansturing van een breed netwerk
van dienstverleners.
Regiefunctie
Gemak en betrouwbaarheid door een duidelijke regiefunctie.
Al jaar en dag is Aon adviseur als het gaat om risicomanagement en risicofinanciering.
Het financiële risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt door veranderende
Verzuim Management
Het gaat erom dat de juiste onderdelen in de juiste samenhang worden ingezet.
Fundamenteel hierbij is dat niet wordt uitgegaan van wat een 'zieke' werknemer niet
meer kan, maar juist van de mogelijkheden die de betrokken persoon heeft, dus wat de
werknemer wel kan.
Aon Verzuim Management beheert een netwerk van geselecteerde leveranciers van
reïntegratieprogramma's en sluit samenwerkingsovereenkomsten om de juiste dienstverlening te kunnen inzetten en aansturen.
Wilt u meer weten?
Voor ondernemingen met maximaal 100 medewerkers bedragen de kosten van de
dienstverlening van Aon Verzuim Management een vast bedrag per medewerker
per jaar. Deze kosten betreffen de volledige verzuimbegeleiding, het casemanagement,
de aansturing van reïntegratie-activiteiten en is inclusief de aansluiting bij een gecertificeerde Arbo-dienst.
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw contactpersoon
bij Aon. Tevens kunt u meer informatie vinden op onze website:
www.aon.nl/verzuimmanagement.
Algemene voorwaarden
De inhoud van deze brochure bevat slechts een uittreksel van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Aon Verzuim
Een geautomatiseerd kennissysteem met moderne communicatietechnologie waarborgt
een efficiënte sturing en bewaking van het reïntegratieproces. U geeft uw ziekmeldingen
door via internet. Aon Verzuim Management staat vervolgens garant voor een optimale
doorloop van de terugkeer van uw verzuimende medewerkers.
Management. Op de dienstverlening van Aon Verzuim Management zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van
toepassing. Indien u hierop prijs stelt, kunnen deze voorwaarden u op uw verzoek kosteloos worden toegezonden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Aon via het telefoonnummer 0418 667 610. Tevens zijn onze voorwaarden
gratis voor u beschikbaar gesteld op onze website www.aon.nl/verzuimmangement.
Download