Provincie Noord

advertisement
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Persbericht
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Commissaris van de Koningin bij opening regionaal overslag centrum
Veghel
Containervervoer over water in Brabant fors
toegenomen!
Het containervervoer over water is in Brabant fors gegroeid. In 1996
werden er slechts 20.000 containers per schip vervoerd, in 2003 waren het
er 250.000. Nergens in Europa zijn er meer binnenvaartterminals per
vierkante kilometer. Aan de andere kant wordt een groei van het
goederenvervoer met 80% in 2020 verwacht. Dat onderstreept het belang
van een goed stelsel van vaarwegen en de noodzaak om ook de ZuidWillemsvaart te verbeteren.
Die ontwikkeling van het goederenvervoer over water is tot stand gekomen dankzij de
samenwerking tussen Rijk en provincie die samen het Multimodaal Coördinatie en
Adviescentrum opgericht hebben. Aldus mevr. Maij-Weggen. Het MCA richt zich op
het bevorderen van multimodaal vervoer. Ook de Brabantse ondernemers spelen actief
in op deze ontwikkeling. Het nieuwe regionale overslag centrum in Veghel is daarvan
een voorbeeld.
De complete tekst van de redevoering treft u als bijlage aan.
alleen de uitgesproken tekst geldt
Opening Regionaal Overslag Centrum, Veghel
_____________________________________________________________________________
Goedemiddag Dames en Heren,
Vandaag zijn we bij elkaar om weer een Brabants succes op het gebied van vervoer over water te vieren. Deze schakel in
de logistieke keten is een verrijking voor alle bedrijven in de regio Veghel.
De noodzaak van deze terminal en de andere terminals in Brabant zal de komende jaren steeds duidelijker worden. De
verwachte groei van het goederenvervoer is zeer groot, de nota mobiliteit spreekt zelfs van 80% groei tot 2020. Deze
groei kunnen we in Brabant alleen opvangen door optimaal gebruik te maken van alle modaliteiten Overslagterminals aan
het water spelen daarin een onmisbare en steeds belangrijkere rol. Het belang van goederenvervoer is groot, we willen
allemaal dagelijks onze boodschappen kunnen halen, producten die we nodig hebben kunnen aanschaffen.Lege schappen in
de supermarkt of half lege winkels zouden niet worden geaccepteerd.Vele Brabanders zijn werkzaam in de
goederenvervoersector en het goederenvervoer draagt wezenlijk bij aan de Brabantse economie. Er is echter ook een
keerzijde.
De negatieve effecten van vervoer over de weg; zoals files, luchtverontreiniging en geluidsoverlast drukken een steeds
zwaardere stempel op onze welvaart en welzijn. Als provincie Noord-Brabant hebben we daarom gekozen voor een actief
Datum
25 februari 2005
Nummer
38
goederenvervoersbeleid waarbij we aan de ene kant proberen het goederenvervoer zo veel mogelijk te faciliteren en aan
de andere kant de negatieve kanten van dat vervoer zoveel mogelijk trachten te beperken.Zoals u weet heb ik me in het
recente verleden binnen Europa intensief met het intermodaal vervoer bezig gehouden. Dit is mijn functie als voorzitter
van de European Intermodal Association. Een organisatie van havens, spoorwegen en vervoerders om het intermodaal
vervoer te bevorderen. In Europa is modal shift een essentieel uitgangspunt van het beleid op het gebied van verkeer en
vervoer. Nederland en met name Brabant worden in Europa als voorbeeld aangehaald hoe je succesvol modal shift beleid
kunt voeren. Tijdens het Nederlande EU voorzitterschap werd daarover een speciale conferentie gehouden in Breda.We
zijn dus koplopers in Europa en daar mogen we trots op zijn.
In Brabant voeren we sinds eind jaren 90 een actief modal shift beleid.
Samen met Rijkswaterstaat hebben we het MCA opgericht. Deze stichting heeft een voortrekkersrol o.a. bij het
stimuleren van vervoer over water. Dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen blijkt wel uit de vele tonnen die intussen van
de weg naar het water zijn gegaan.
In 1996 werden er 20.000 containers in Brabant overgeslagen naar het water, nu in 2003 waren dat er al 250.000.
Nergens in Europa zijn er meer binnenvaartterminals per vierkante meter als in Brabant.Een ander prestatie waar we in
Brabant trots op kunnen zijn is de totstandkoming van de Visie Brabantse Vaarwegen, daarover zo direct nog enkele
woorden.
Een ander punt wil ik eerst nog noemen.We kunnen als overheid veel faciliteren maar het zijn de ondernemers die het
uiteindelijk moeten doen. Het tot stand komen van de R.O.C. Veghel is een mooi voorbeeld van dit
ondernemerschap.Het is geen gespreid bedje waarin deze ondernemer is gestapt. De onderneming kan bijvoorbeeld nu
nog niet alleen bestaan van overslag van containers.Daarom zijn er al initiatieven genomen om ook grondstoffen en
afvalstoffen over te gaan slaan om zo een goed fundament onder de onderneming te leggen. En dat is heel verstandig want
bulkvervoer leent zich goed voor het vervoer over water. Door dit actieve ondernemerschap is het R.O.C Veghel een
belangrijke partner voor het bereiken van modal shift zowel voor containers als voor bulkproducten.Van oudsher is
Veghel een gemeente geweest die vervoer over water stimuleerde. Vooral de agrarische producten verwerkende industrie
maakt veel gebruik gemaakt van vervoer over water.De R.O.C. opent nu ook de mogelijkheid voor de andere bedrijven
in Veghel en omgeving om gebruik te maken van multimodaal vervoer.
De verschillende logistieke dienstverleners in Veghel kunnen een deel van hun goederenstromen nu via de ROC aan en
afvoeren. Eén van de problemen waar Veghel mee kampt, is echter dat het over water alleen met klasse II schepen
bereikbaar is. Dit probleem manifesteert zich ook in andere belangrijke economische centra zoals Eindhoven, Tilburg en
Helmond. Als provincie hebben we dit probleem erkend en in samenwerking met de regionale partners streven we er
naar om alle belangrijke economische centra in Brabant te verbinden met een klasse IV vaarweg.
Dit uitgangspunt is vertaald in de Visie Brabantse vaarwegen, gepresenteerd door Gedeputeerde Eric Janse de Jonge. In
de Visie is ook een actieplan opgenomen welke delen van het kanaal wanneer moeten worden opgewaardeerd. Voor het
eerst zijn de diverse deelprojecten voor de vaarwegen in onderlinge samenhang gezien. De Visie vaarwegen is goed
ontvangen in Den Haag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een zo’n duidelijke regionale visie die door alle
regionale partners gedragen wordt, is nog niet eerder vertoond en dat maakt de Brabantse positie sterk in Den Haag. Als
we kijken naar de Zuid-Willemsvaart dan staat de start van de omleiding Den Bosch nog steeds gepland in 2008. at betreft
de sluizen 4, 5 en 6 hebben we als provincie het goede voorbeeld gegeven door voor de realisering €30 miljoen op tafel te
leggen.
Het ministerie heeft daarna ook €30 miljoen vrij gemaakt. Er resteert voor de regio een bedrag van €30 miljoen. Al
hebben de gemeenten Veghel, Son en Breugel, ’s-Hertogenbosch, Best, Laarbeek, Helmond en Eindhoven met het SRE
evenals het bedrijfsleven financiële toezeggingen gedaan, er resteert nog steeds een gat van ongeveer €6 miljoen. We
moeten ons goed beseffen dat de kans die we hebben om nu voor eens en altijd de Brabantse kanalen op te waarderen
waarschijnlijk geen tweede keer komt. Het is dus nu of nooit. Laten we met elkaar deze kans met twee handen pakken.Ik
roep de regionale partners langs het kanaal en met name de partners in Zuidoost Brabant dan ook op om alle zeilen bij te
zetten om de resterende bedrag op tafel te krijgen.En heel veel succes met dit overslagcentrum. Ik ben er trots op dit te
mogen openen. Ik dank u voor uw aandacht.
2/2
Download