Wettelijke taken - Uitvoering Milieu- en Waterplan Noord

advertisement
Provinciaal Milieu- en Waterplan (2016-2021)
Datum
31 oktober 2016
In het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) staat hoe de provincie
de komende jaren gaat werken aan een veilig en gezond milieu en aan voldoende
en schoon water.
De basis voor een gezond, schoon en veilig Brabant ligt er. Maar om resultaten te
boeken op grote opgaven zoals klimaatverandering en circulaire economie is meer
nodig. Bijvoorbeeld 'groene groei'. Daarvoor moeten we meer doen dan alleen
wettelijke instrumenten inzetten. We willen bij de Brabanders energie losmaken en
innovatieve oplossingen uitlokken. De provincie kan deze opgave niet alleen
aanpakken.
Hier ligt een duidelijke rol voor bedrijven, andere overheden, burgers, onderwijs en
overige organisaties. Samenwerking draagt bij aan draagvlak voor een gezonder,
veiliger en toekomstbestendig Brabant, voor huidige en toekomstige bewoners en
bedrijven.
Wettelijke taken
De provincie heeft diverse wettelijke taken op het gebied van milieu en water. Die
taken voert zij zorgvuldig uit. De drie Brabantse Omgevingsdiensten zorgen voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Welke accenten de provincie voor de
Omgevingsdiensten bij vergunningverlening legt, staat in de nota 'Verantwoorde
vergunningverlening'. Daarnaast is er een nota over toezicht en handhaving
vastgesteld: 'Handhavingskoers 2013-2016: naleving is een zaak van ons allemaal'.
Het is de bedoeling beide nota’s in de toekomst samen te voegen.
Binnen enkele jaren zullen de wettelijke taken op het gebied van milieu en water
voor een groot deel opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Dit wordt goed
voorbereid, zodat burgers en bedrijven geen hinder ondervinden van deze
overgang. Tegelijk onderzoekt de provincie hoe we de nieuwe wet zo goed
mogelijk kunnen inzetten bij het verwerkelijken van de ambities voor gezondheid,
veiligheid en 'groene groei'.
Bestuurlijke afspraken
Op het gebied van milieu en water hebben van oudsher verschillende overheden
taken en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen
overstromingen hebben het rijk, de provincie en de waterschappen
verantwoordelijkheden. Voor een goed eindresultaat maken zij samen afspraken
over wie wat hoe uitvoert. Voor het Deltaprogramma zijn dit soort bestuurlijke
afspraken gemaakt. De provincie heeft afspraken met de waterschappen over het
realiseren van natuur bij het water.
Bestuurlijke afspraken over water- en milieuonderwerpen blijken goed te werken om
gezamenlijke doelen te bereiken. De provincie wil ze daarom graag ook met
andere partijen maken. Alleen dan kunnen we echt grote stappen zetten op
onderwerpen als gezondheid en 'groene groei'.
Monitoring & evaluatie
De provincie Noord Brabant is voornemens een integrale rapportage op te stellen in
plaats van de huidige rapportages Natuur, Water en Milieu. Hiervoor wordt een
plan van aanpak opgesteld en de planning is om in 2017 een eerste integrale
rapportage uit te brengen.
Een integrale toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu geeft niet alleen de
toestand en de trends weer, maar ook de samenhang tussen de verschillende
doelen. Periodiek rapporteren gebeurt in samenhang met de andere rapportages
vanuit de beleidscyclus (voortgangsrapportages en beleidsevaluatie).
Een toestandsrapportage is noodzakelijk voor het evalueren van het gevoerde
beleid op effectiviteit en draagt bij aan het tijdig signaleren van nieuwe problemen.
Bekijk Rapportages Luchtkwaliteit.
Het plan
Samen werken we aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een
veilige en gezonde leefomgeving. Bekijk het Provinciaal Milieu- en Waterplan 20162021.
2/3
Dynamische Uitvoeringsagenda
Onze ambities hebben we vertaald in projecten en acties in een dynamische
uitvoeringsagenda (DUA). De beleidsprestaties, indicatoren en planning van de
DUA worden opgenomen in de provinciale begroting. De uitvoeringsagenda is
dynamisch, zodat we de komende jaren voortdurend - waar nodig - kunnen bijsturen
en sneller en adequater kunnen inspelen op de actualiteit. Jaarlijks organiseren we
onder andere een bestuurlijke conferentie met de uitvoeringspartners om te praten
over de voortgang en aanpak.
Bekijk de doelen en de beleidsprestaties van de DUA.
Thema's
Het water, de lucht en de bodem in Brabant moeten schoon zijn. Meer over Thema
Milieu.
Water in Brabant moet bijdragen aan een gezonde omgeving voor mens, dier en
plant. Meer over Thema Water.
3/3
Download