Impulsen personeelsvergaderingen

advertisement
1
PASTORAAL OP SCHOOL BASISONDERWIJS
JAARTHEMA SCHOOLJAAR 2015-2016
2
IMPULSEN PERSONEELSVERGADERINGEN
Je kan de personeelsvergadering openen met een blikopener : een vrolijk lied, een gebed,
een bezinning, een citaat…
Inspiratie
Hoe... komt een idee ooit tot stand?
Kan zo’n gedachte ontstaan?
Waar komt dat helder ogenblik,
dat inzicht toch vandaan?
Dat komt door ons.
Zin voor zin gaven wij die woorden in.
Die fluisterden wij toe.
Hoe... kreeg jij ooit een idee?
Vroeg jij je dat nooit eens af..?
Het was de stem van een van ons
die jou het inzicht gaf.
De stem van iemand als wij,
onzichtbaar aan je zij. Zo luisterde jij toe.
Je noemde het inspiratie,
Adem van de geest,
Inspiratie.
Maar wij zijn het steeds geweest.
Zo... krijgt het kind een idee.
Zo vindt de man wat hij zoekt.
Zo wordt de sterveling een held.
Zo wordt vooruitgang geboekt.
Dat komt door iemand van hier.
De mens bereikt op die manier
het hogere niveau.
Je noemde het inspiratie,
Adem van de geest, Inspiratie.
Maar wij zijn het,
wij zijn het steeds geweest.
Noem het inspiratie.
Zo noemt men het ’t meest.
En dat is het ook:
de ingeblazen adem van de geest!
Inspiratie...
Mathilde Santing
3
Blikopener: De metafoor van het venster
"Eén van de metaforen die ik wel eens gebruik, is dat we allen de wereld zien
vanuit ons eigen standpunt. We zien de wereld door een venster. En dan heb ik
twee opmerkingen...
Ten eerste is het zo dat naarmate het glas schoner is, we minder van het glas
en van het venster zien en enthousiaster zijn over wát we zien. Ik zie mijn eigen
venster niet. Ik kijk erdoor en mijn buurman moet mij vertellen: je kijkt door
een venster. En ik zeg tegen hem: jij kijkt door een venster. Dus gaan we
vergelijken wat we zien. We zien grofweg hetzelfde landschap. Misschien
bekijken we het anders. Misschien zeg ik: volgens mij zit het zo. Maar we
hebben elkaar dus nodig.
Er speelt nog iets anders mee in deze venstermetafoor. Ik kijk door mijn
venster en ik kan niet ontkennen dat ik zie wat ik door mijn venster zie. Ik kijk
niet door het venster van mijn buurman. Maar als ik hem liefheb -en dat kan
geen kwaad- moet ik wel luisteren naar zijn beschrijving van wat hij ziet. Ik zeg
dan: sorry, dat zie ik niet, want ik kijk door mijn venster. Maar ik hoor dat jij mij
iets anders vertelt.
Daarmee ontdek ik twee dingen: ik ontdek dat de ander, mijn buurman, niet
dezelfde wereld ziet als ik. Maar ik ontdek ook dat ik niet de hele wereld zie.
Dus tenzij hij gek is en ik een fanaticus ben of niet geluisterd heb - en voor
Paulus begint geloven met luisteren - hoor ik de ander iets vertellen over de
wereld en de realiteit, over wat hij door zijn venster ziet en ik niet.
En dan zeg ik: de wereld is nog veel mooier dan ik dacht. "
Indisch theoloog Raimon Pannikar
4
Gebeden als blikopener
WAT een GELUK
Wat een geluk
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je bij God thuis.
Wat een geluk
wanneer je niet oppervlakkig
over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.
Wat een geluk
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.
Wat een geluk
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.
Wat een geluk
wanneer je durft vergeven,
want je zult genadig worden behandeld.
Wat een geluk
wanneer je hart ongecompliceerd is,
want je zult God zien.
Wat een geluk
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.
Wat een geluk
wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terecht komt,
want dan hoor je bij God thuis.
Pius Drijvers, Recht uit het hart
5
God wijst de weg
Ga met alles naar God toe.
Je kan steeds bij Hem terecht.
Hoe moeilijk het soms ook gaat,
voor welke keuze je ook staat.
Richt je gedachten naar Hem
en vertrouw op wat je hart je zegt.
God laat je niet in de steek.
Hij kent je zorgen en je verdriet.
Hoe moeilijk het soms ook gaat
welke traan ook in je ogen staat.
Durf los te laten en druk tijdig op de rem
God zorgt dat je weer kansen ziet.
God maakt alle dingen nieuw.
Probeer in dankbaarheid te leven.
Hoe moeilijk het soms ook gaat,
en ook al loop je buiten de maat
Geef je gevoel gerust een stem.
God zal je steunpunten geven.
Vera Vastesaeger
6
Kijk eens door een andere bril
Kijk eens door een andere bril.
Gooi wat overbodig is overboord.
Zorg dat je jezelf nog hoort
en houd niet te veel vast
Want te veel willen en
te veel hebben is een last.
Leef bewust en spontaan,
bid en vertrouw op Gods wil.
Kijk eens door die andere bril.
Kijk eens door een andere bril.
Als je over de grens gaat, zal je het wel merken.
God probeert je onderweg te sterken
Hij spreekt je erop aan
en helpt je anders in het leven te staan
Leef bewust en spontaan,
bid en vertrouw op Gods wil.
Kijk eens door een andere bril.
Vera Vastesaeger
7
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen...
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
en zo z’n ogen toe te doen.
Alice Nahon
8
Gebed van Franciscus
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.
Amen.
St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)
9
Verhalen als blikopener
Verhaal : Over een kleine prins en een roos
De kleine prins zocht een vriendje om mee te spelen. Plots kwam hij een vos tegen. "Ik kan
niet met je spelen', zei de vos, "want je hebt mij nog niet tam gemaakt." "Wat is dat: tam
maken?" vroeg de kleine prins. "Dat betekent dat je uniek bent voor mekaar en mekaar
nodig hebt," legde de vos uit. Nu had het kleine prinsje een roos waar hij goed voor zorgde.
Hij begreep dat ze veel belangrijker voor hem was dan alle andere rozen. Hij keek naar de
andere rozen en zei: "De mensen die voorbij wandelen, zien geen verschil tussen mijn roos
en jullie. Maar toch is mijn roos veel belangrijker, omdat ik haar water heb gegeven en onder
een stolp gezet; omdat ik haar beschut heb met een kamerscherm en de rupsen voor haar
heb gedood (behalve een enkele hier en daar, voor de vlinders); omdat ik geluisterd heb als
ze klaagde en opschepte en zelfs als ze zweeg; omdat ze mijn roos is." Toen zei de vos: "Dit is
mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed zien. Wat echt belangrijk
is, kun je niet zien met je ogen. Al de tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist
zo belangrijk. De mensen vergeten dat, maar jij mag het niet vergeten. Je bent
verantwoordelijk voor je roos." "Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos," herhaalde de
kleine prins om het goed te onthouden.
naar Antoine de Saint-Exupéry
Verhaal : Mens worden
Een aap was in het aards paradijs uit een bananenboom gevallen. Met een schok besefte hij :
Morgen word ik een mens. En hij droomde over alles wat hij, als mens, zou hebben. Hij riep
alle dieren samen en zei : “Morgen word ik mens. Dan ben ik heer en meester van heel de
schepping. Daarom neem ik nu afscheid van jullie.” Toen kwam het schaap naar voren en
sprak : “Kijk mij maar goed aan. Ook al word je morgen mens, toch zal je iets van mijn
schaapachtigheid blijven behouden.” Ook de ezel wilde nog wat vertellen : “Het ga je goed.
Maar je zult zien dat er ook nog wat ezelachtigheid in je zal zitten!”. De slang kwam erbij :
“Van mij zal je gif en venijn erven.” En de kikker zei :”Als mens zal je af en toe opgeblazen
doen, net als ik.” En de wolf gromde :”Ja, ik zie het. Je zal morgen wel mens worden. Maar
ook dan zal je soms nog op mij lijken. Als mens zal je dan hard en wreed zijn voor je
medemensen.” Toen verdwenen de dieren en de aap bleef piekerend achter : “Misschien is
het toch niet de moeite waard om mens te worden.” En terwijl hij daar zo stilletjes zat,
kwam God voorbij. “Ik zie dat je veel vragen hebt”, zei God. “Kijk eens naar mij. Ik wil dat jij
morgen als mens ook iets van mij meeneemt. Ik wil dat jij, in Mijn Naam, alles laat leven en
groeien. Ik wens dat jij heel de schepping uitbouwt tot een thuis van vrede.” Toen is de aap
met al zijn vragen gaan slapen. De volgende morgen werd hij wakker en dacht : “Als God mij
niet zoveel had gegeven, was ik wellicht nooit aan dit nieuwe avontuur begonnen. En dan
vertrok hij, op zoek naar gezelschap. Want hij voelde dat er die morgen nog meer mensen
waren wakker geworden.
10
Verhaal : De toekomst die kwijt was
De haan gaapte, kraaide de dag wakker en schrok. Het leek een gewone ochtend, maar dat
was het niet. Er was iets kwijt. Eerst wist de haan niet wat, maar ineens wel: de toekomst
was kwijt! Ook de mensen merkten het toen ze wakker werden. De toekomst was kwijt!
‘Dat is niet zo mooi,’ bromde de burgemeester. ‘Over een half jaar ben ik jarig en zonder
toekomst gaat dat niet door.’ De dominee keek sip. ‘Over twee weken zou ik met vakantie
gaan ...’ Het kleine meisje zag haar droom in duigen vallen. Ze wilde als ze groot was, een
beroemde violiste worden. ‘Daar kan je naar fluiten,’ zei haar vader. ‘Ik wil niet fluiten, ik wil
vioolspelen,’ antwoordde het kleine meisje met tranen in de ogen.
De burgemeester, de dominee en het kleine meisje besloten op zoek te gaan naar de
toekomst. Zij gingen eerst naar de geleerden. Die weten alles van alles en nog veel meer.
‘Wij gaan een machine bouwen die toekomst kan maken,’ beloofden zij. De burgemeester
knikte. ‘Vergeet niet eerst veel te vergaderen, want anders wordt het niks.’ Maar de
geleerden wilden dat niet. ‘Daarvoor hebben we niet genoeg tijd, er is immers geen
toekomst.’ Snel bouwden ze hun machine. Het was een mooie machine, dat wel. Maar toen
ze de stekker in het stopcontact stopten, ontplofte hij. De oudste geleerde schudde het
hoofd. ‘Ik had het kunnen weten. Er is geen toekomst. Ook niet voor deze machine.’ De
burgemeester, de dominee en het kleine meisje gingen naar de dieren. Misschien dat
die wisten waar de toekomst lag. Een eendagsvlieg vloog hen tegemoet. De dominee nam
het woord: ‘Eendagsvlieg, weet jij waar we de toekomst kunnen terugvinden?’
De eendagsvlieg lachte: ‘Nee, maar die heb je ook niet nodig. Je moet gewoon nu leven, net
als ik. Dat is voldoende.’ Het gezicht van de dominee klaarde op. Op die manier had hij het
nog nooit bekeken. ‘Zo ben ik ook van die moeilijke preken over de eeuwigheid af,’ bedacht
hij, ‘eigenlijk weet ik daar toch niks vanaf.’ Maar dat laatste zei hij natuurlijk niet hardop. De
burgemeester, de dominee en het kleine meisje gingen verder. Ze kwamen bij een oud
vrouwtje. Nu weten oude vrouwtjes altijd heel veel, vooral over het dorp of hun buren. Maar
zou ze ook weten waar de toekomst te vinden was? ‘Jazeker,’ vertelde het dametje, ‘die
ligt in de hemel.’ ‘De hemel is veel te ver voor ons,’ klaagde het kleine meisje. ‘Ach kind, je
hebt toch een stukje hemel in je hart. Kijk daar maar.’ De dominee had zoiets nooit geleerd
op school. ‘Staat dat in de Bijbel?’ vroeg hij streng. ‘Nee,’ antwoordde het oude vrouwtje
snibbig, ‘het staat geschreven op een steen die ooit voor een graf in Jeruzalem lag.
Dat behoort u toch te weten!’ Het kleine meisje hoorde dat allemaal niet. Ze was al op zoek
naar de toekomst in haar hart. ‘Kijk maar onder de h,’ moedigde het oude dametje aan. ‘De
h van hemel?’ vroeg het meisje. ‘Nee, de h van hoop. Want wie hoopt, die heeft toekomst.’
Het duurde niet lang of het kleine meisje had de hoop gevonden. Het voelde alsof haar hart
ruimer werd. Ze deelde de hoop uit aan alle mensen en zo keerde de toekomst terug. Vele
jaren later werd het kleine meisje een groot violiste. Als de mensen naar haar luisteren, is
het net of hun hart een beetje ruimer wordt en de wereld een beetje hoopvoller.
Verhaal uit … De Gelukbrenger- 50 verhalen bij de feestdagen voor school en kerkStephan de Jong- Narratio
11
Verhaal : Uitsmijter… of nieuw begin.
Uit: TELLEGEN, Toon, Misschien wisten zij alles. 313 verhalen over de eekhoorn en de andere
dieren,Querido,2003
IK ZAL ME NIET VERBAZEN, DACIIT DE SPRINKHAAN. Wat ik ook doe: dat nooit. Hij zat op een
grasspriet aan de oever van de rivier en keek tevreden om zich heen. Het was een warme
dag en in de verte vloog de reiger langzaam langs de oever weg, terwijl zo nu en dan de
karper even zijn hoofd boven water stak. De sprinkhaan streek een plooi in zijn jas recht en
wilde juist een knoop losmaken, toen de jas in elkaar schrompelde, rood werd en in flarden
van zijn lijf viel. Dat is wel vervelend, dacht de sprinkhaan, maar het verbaast me niet.
Wit en mager zat hij op de grond naast de resten van zijn jas. Hij nam een sprong en kwam in
de schaduw van de wilg terecht. Anders verbrand ik nog, dacht hij. Maar plotseling stortte
de zon naar beneden, werd de hemel zwart en begon het te vriezen, terwijl een
sneeuwstorm opstak en wild in het rond begon te blazen. De kaken van de sprinkhaan
bevroren, maar hij kon nog wel denken. Geloof maar niet dat ik me hierover verbaas, dacht
hij. O nee. Niets daarvan. Met heel veel moeite kreeg hij zijn lippen van elkaar en riep. 'Dit is
de gewoonste zaak van de wereld!'
Op dat moment kwamen de eekhoorn en de mier voorbij, die zich buitengewoon
verbaasden.
'Wat vreemd, mier!' zei de eekhoorn.
'Ja,' zei de mier. 'Dit is heel vreemd, eekhoorn.'
Zij baanden zich een weg door de sneeuw en zagen de sprinkhaan onder de wilg zitten,
zonder jas, hevig rillend.
'Sprinkhaan!' riep de eekhoorn bezorgd.
'Hallo eekhoorn,' mompelde de sprinkhaan. Toen kon hij niets meer zeggen en viel hij om.
Niet lang daarna klom de zon weer omhoog en werd de lucht weer blauw. De sneeuw smolt
en het was weer zomer. De sprinkhaan opende zijn ogen en keek om zich heen. 'Wat doe jij
hier?' vroeg de eekhoorn. 'Zo zonder jas.'
'0,' zei de sprinkhaan. 'Heel gewoon.' En hij legde aan de eekhoorn en de mier uit dat hij zich
nergens meer over verbaasde.
'Dat is niet makkelijk,' zei hij. 'Maar wel mogelijk.'
En toen even later de wilg zich losmaakte uit de grond, glimlachte, op twee takken floot, wat
rondliep, een slokje water nam en weer op zijn plaats ging staan, toen viel de mond van de
eekhoorn van verbazing open, schudde de mier zijn hoofd en geeuwde de sprinkhaan.
'Niets bijzonders,' zei de sprinkhaan. 'Dat is nou niets bijzonders.'
'Hoe is je dat gelukt?' vroeg de mier die zich ook graag over veel dingen niet meer wilde
verbazen.
'Als ik je dat vertel, ' zei de sprinkhaan, 'zou je vreemd opkijken, mier.'
'Dat is niet erg,' zei de mier.
Maar de sprinkhaan vertelde het niet. 'Dat is beter,' zei hij. Even later namen de mier en de
eekhoorn afscheid van de sprinkhaan die er nog steeds wit en eigenaardig uitzag. Er
verschenen groene sterren in de lucht en het begon inkt en suiker te regenen.
Met grote ogen keken de mier en de eekhoorn omhoog. In de verte hoorden zij de
sprinkhaan schamper lachen.
De eekhoorn vroeg zich af hoe het zou zijn als je je nooit meer verbaasde. Heel vreemd,
dacht hij, heel vreemd.
12
Mattheüs 7
Gelijkenis : Bouwen op rots (Mattheüs 7, 24-29)
Sommige mensen lijken op een zandhuis. Ze zeggen ‘ja’, maar ze menen het niet. Het lijkt
mooi aan de buitenkant. Jullie moeten zijn als het huis op de rots. Dan ben je stevig, dan kun
je overeind blijven bij tegenslag en word je meer en meer mens naar Gods hart.
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat
je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat
genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl
je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter
uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder
eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zal je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog
van je broeder of zuster te verwijderen.
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze
maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal
worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een
steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie
slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel
dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van
de Wet en de Profeten.
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime
poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar
het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zal je hen herkennen. Men plukt toch geen
druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten,
maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten
dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen
goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus
aan hun vruchten herkennen.
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
13
Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele
wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit
gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd,
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort
en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis
bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen
opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen
een ruïne over.’
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn
onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun Schriftgeleerden.
14
Citaten
Bekijk jezelf eens door de ogen van een ander,
voordat je een ander met je eigen ogen bekijkt.
Denk niet wit, denk niet zwart maar denk in de kleur van je hart.
Frank Boeijen
Als achterom kijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt,
kijk dan naast je…ik ben er.
De weg van het oog naar het hart maakt niet altijd een tussenstop bij het verstand.
Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.
Nietzsche
Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.
Carl Jung
Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.
Talmoed
'Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn'
(Mattheus 6:22)
Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen niet op.
Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen. C. ten Boom
Bidden is de geest van de mens uitademen en de Geest van God inademen.
Edwin Keith
De belangrijkste dingen in ons leven zijn geen dingen.
De hele kunst van het spreken is begrepen te worden.
Confucius
Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.
Talmoed
‘Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij er een wijs hart aan overhouden’.
Karel Eyckman
15
Liederen
Lied : Hij heeft mij aan het licht gebracht – Arie Maasland.
Bartimeüs
Bij: Marc 10:46-52
Ik sleet mijn leven in het stof.
Geen keus had ik dan alle dagen
om wat liefdadigheid te vragen.
Mijn blik was leeg, mijn geest was dof.
Er drong een boodschap tot me door:
dat er een man van God zou wezen
die zelfs de blinden kon genezen.
Het klonk absurd, maar stel je voor.
En op een dag kwam Hij voorbij.
Ik zag Hem niet, ik kon niet kijken,
maar wel Hem met mijn stem bereiken.
Ik schreeuwde: ‘Jezus, denk aan mij!’
Diep in mij was het altijd nacht,
maar Jezus heeft mij aangesproken.
Nu is de morgen aangebroken.
Hij heeft mij aan het licht gebracht.
https://youtu.be/CoA932YdiU4
16
Lied : Bartimeüs – Herman Boon
Bartimeüs, Bartimeüs
Een blinde bedelaar
langs de weg van Jericho
naar Jeruzalem zat hij daar
En op een dag kwam Jezus langs
En toen hij daarvan hoorde
schreeuwde hij zo hard ie kon
de volgende woorden
Jezus van Nazareth
heb medelijden met mij
Jezus van Nazareth
loop mij niet voorbij!
Bartimeüs ja, die dacht
bij hem moet ik wezen
want Jezus kan wonderen doen
dus Hij kan mij genezen.
En de mensen om hem heen
die zeiden: hé houd je kop
maar Bartimeüs schreeuwde door
die hield mooi niet op
Jezus van Nazareth
heb medelijden met mij
Jezus van Nazareth
loop mij niet voorbij!
En Jezus vroeg : Hé Bartimeüs
wat kan ik voor jou doen
Wilt u mijn ogen beter maken
En dat deed Jezus toen
En Bartimeüs was zo blij
Hij danste en hij sprong
En hij ging met Jezus mee
naar Jeruzalem en hij zong
Jezus van Nazareth
had medelijden met mij
En zie je het niet meer zitten
Nou roep hem er dan maar bij.
https://youtu.be/E-XXhclvXOU
17
Lied : Gelukkig – Stef Bos
Ik ben soms te blind
Om te zien wat ik heb
Verdwaal soms nog steeds
Ook al ken ik de weg
Vrij als een vogel
Die de storm heeft overleefd
De wind in de rug
En ik klaag soms nog steeds
Maar ik ben gelukkig
Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets
Ik voel me steeds lichter
Ik dans met verdriet
En ik ken zes akkoorden
Maar ik gebruik er maar drie
Want ik ben gelukkig
Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets
Ik word langzaam onzichtbaar
Verdwijn in de mist
Verwissel mijn vroeger
Met dat wat nu is
Zo loop ik verloren
Gelukkig verdwaald
Wordt altijd weer ergens
Met liefde onthaalt
https://youtu.be/Z36OtUGiNzI
https://www.youtube.com/watch?v=pXjgHaUm5Eg&feature=player_detailpage
18
Lied : Don’t worry, be happy
Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy.
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now.
CHORUS: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy.
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy.
CHORUS: (Look at me -- I'm happy. Don't worry, be happy.
Here I give you my phone number. When you worry, call me,
I make you happy. Don't worry, be happy.)
Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
Don't worry, be happy.
'Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
Don't worry, be happy.
CHORUS: (Don't worry, don't worry, don't do it.
Be happy. Put a smile on your face.
Don't bring everybody down.
Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried, I'm happy...)
19
Lied : Gelukkig zijn - Ann Christy
Het lopen door straten
Gewoon zonder doel
Het stilletjes praten
Alleen in 't gewoel
Het kijken naar mensen
Dat maakt me blij
Dat heet dan gelukkig zijn
Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij
Dat heet dan gelukkig zijn
't Gevoel niet alleen te zijn
Dat heet dan gelukkig zijn
Om dan met z'n twee te zijn
Het onbezorgd dromen
Gewoon over jou
En dat je zal komen
't Liefste heel gauw
Je weer te ontmoeten
Dat maakt me blij
Dat heet dan gelukkig zijn
Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij
Dat heet dan gelukkig zijn
't Gevoel niet alleen te zijn
Dat heet dan gelukkig zijn
Om dan met z'n twee te zijn
Dat heet dan gelukkig zijn
Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij
Dat heet dan gelukkig zijn
20
Lied : ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
De Elegasten
t Is goed in 't eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan
of ik geen ogen heb doen schreien
geen weemoed op een wezen lei
of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei
en vind ik in het huis mijns herten
dat ik van droefenis genas
dat ik mijn handen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was
dan voel ik op mijn jonge lippen
de goedheid lijk een avondzoen
't is goed in 't eigen hert te kijken
en zo zijn ogen toe te doen
21
Lied : Look through my eyes – Phill Collins
Komt uit de film Brother bear. Neem eens een kijkje :
https://www.youtube.com/watch?v=xvdzOT3DKl0
There are things in life you learn
And oh in time you'll see
It's out there somewhere
It's all waiting
If you keep believing
So don't run
Don't hide
It will be alright
You'll see
Trust me
I'll be there watching over you
Just take a look through my eyes
There's a better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(There's a better place)
If you look through my eyes
There will be times on this journey
All you'll see is darkness
But out there somewhere
Daylight finds you
If you keep believing
So don't run
Don't hide
It will be alright
You'll see
Trust me
I'll be there watching over you
Just take a look through my eyes
Theres better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(Theres a better place)
If you look through my eyes
All the things that you can change
There's a meaning in everything
22
And you will find all you need
There's so much to understand
Take a look (take a look) through my eyes
Theres a better place somewhere out there
Just take a look (take a look) through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(You'll be amazed if you just take a look)
Look through my eyes theres a better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
If you look through my eyes
Just take a look through my eyes
If you look through my eyes
Take a look through my eyes
Download