Bijlage 12 bij artikel 20

advertisement
Formulier Beoordelingsgesprek Farmaceutisch manager
Dit formulier is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het
afgelopen jaar en de evaluatie van het Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) vast te leggen. Deze
evaluatie is gebaseerd op een periode van maximaal 12 maanden voorafgaand aan de evaluatie.
De beoordelingsaspecten zijn gebaseerd op de individuele arbeidsovereenkomst en de
functiebeschrijving zoals deze voortvloeit uit het Functiewaarderingssysteem voor de CAO Apotheken
(volgens de Bakkenist NMT methode) en de door CAO-partijen goedgekeurde competentieprofielen.
Het formulier bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Personalia.
2. Verklaring van scores van beoordeling.
3. Beoordeling, opgebouwd uit 5 onderdelen:
a. Resultaatgebieden.
b. Kennis.
c. Ontwikkeling van competenties.
d. Persoonlijke ontwikkeling.
e. Overige.
4. Eindoordeel.
5. Ondertekening.
1. Personalia
Naam werknemer:
Functie werknemer:
Datum in dienst:
In huidige functie:
Apotheek/afdeling:
Naam leidinggevende:
Functie leidinggevende:
Datum gesprek:
2. Verklaring van scores van beoordeling
Slecht:
Werknemer voldoet niet aan de basisverwachtingen die binnen de functie gesteld worden.
Kerndoelstellingen worden niet bereikt. Constant richting geven is vereist.
Onvoldoende:
Werknemer komt dicht bij het vereiste niveau binnen de functie, maar er is nog verbetering en
ontwikkeling nodig. Enkele doelstellingen zijn niet bereikt. Gedrag dient te verbeteren. De situatie
vereist nauwlettende supervisie en begeleiding.
Voldoende:
Ervaren, competent in eigen werkgebied. Resultaten voldoen aan de eisen of overtreffen die in
sommige gevallen. Resultaten en de manier waarop deze worden behaald zijn naar tevredenheid.
Heeft potentieel en vraagt normale aansturing.
Goed:
Erkende expertise op eigen gebied binnen de organisatie. De resultaten voldoen aan of overtreffen
voortdurend de eisen. Heeft weinig begeleiding nodig. Prestaties overtreffen verwachtingen.
Uitstekend: Buitengewoon/Voortdurend superieure prestaties
Werknemer wordt erkend als een autoriteit op haar gebied binnen de organisatie. Werkt zonder
begeleiding. De resultaten overtreffen ruimschoots de eisen.
3. Beoordeling farmaceutisch manager
De navolgende beoordeling is opgebouwd uit 5 onderdelen
A. Resultaatgebieden.
B. Kennis.
C. Competenties.
D. Persoonlijke ontwikkeling.
E. Overige.
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Pagina 1 van 6
Evalueer de vijf onderdelen volgens bovenstaande definities. Geef vervolgens per item een toelichting
waarin de feiten en het gedrag worden benoemd die hebben geleid tot dit oordeel. Wees hierbij zo
concreet mogelijk. Verzamel vervolgens de resultaten van de tussenscores en kom tot een
eindoordeel. De eindscore wordt verkregen door de vijf afzonderlijke onderdelen te waarderen en te
vertalen in een eindwaardering. De verschillende onderdelen wegen even zwaar, tenzij op
ondernemingsniveau overeenstemming is bereikt om bepaalde onderdelen zwaarder of lichter te laten
wegen. Deze afstemming vindt plaats binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar.
A. Resultaatgebieden
Onderstaande resultaatgebieden zijn afkomstig uit de competentieprofielen. Geef per resultaatgebied
aan welke bijdrage de werknemer heeft geleverd. Zie voor een nadere invulling de beschrijvingen in
het competentieprofiel.
Tactisch management
Overleg met de apotheker over het te voeren beleid in de apotheek.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Operationeel management
Stuurt de medewerkers in de apotheek aan en is verantwoordelijk voor het verloop van de primaire
processen in de apotheek.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Personeelsmanagement
Draagt zorg voor het werven, selecteren en begeleiden van nieuw personeel en bewaakt mede het
functioneren en welzijn van de medewerkers.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Overige resultaatgebieden
Hier kunt u aanvullende resultaatgebieden beschrijven welke voor de werknemer van belang zijn.
Vermeld helder wat het resultaat dient te zijn, geef ook hier uw oordeel en een korte toelichting op uw
oordeel.
Resultaatgebied:
Beschrijving:
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Totaaloordeel resultaatgebieden
Benoem hierbij het totale oordeel over het functioneren van de werknemer op de resultaatgebieden.
Met behulp van de onderstaande tabel komt u tot een totaaloordeel op het gezichtspunt
resultaatgebieden.
- Het oordeel dat u op elk resultaatgebied heeft gegeven neemt u over in de onderstaande tabel
in de kolom beoordeling.
- In de kolom score vult u voor elke beoordeling het getal in dat overeenkomt met die
beoordeling die u in de kolom beoordeling heeft ingevuld (slecht = 1; onvoldoende = 2;
voldoende = 3; goed = 4; uitstekend is 5)
- Deze scores telt u bij elkaar op en dit getal kunt u invullen achter totaal.
- Vervolgens deelt u dit getal door het aantal resultaatgebieden. Het getal dat hieruit komt kunt
u invullen achter eindscore.
- Dit getal kunt u weer omzetten in een beoordeling. (slecht <1,5; onvoldoende = < 2,5 en >1,5;
voldoende < 3,5 en > 2,5; goed = <4,5 en >3,5; uitstekend is >4,5).
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Pagina 2 van 6
Resultaatgebied
Beoordeling
Score
Tactisch management
Operationeel management
Personeelsmanagement
Overig resultaatgebied
Totaal
Eindscore
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
B. Kennis
Werknemer heeft de benodigde kennis om de functie op een goede wijze uit te kunnen oefenen, denk
hierbij aan kennis t.a.v. farmaceutische producten, relevante wet- en regelgeving,
managementtechnieken, kennis van organisatie, beleid, procedures en voorschriften, up-to-date
vakkennis.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
C. Competenties
Onderstaande competenties zijn essentieel voor het op een goede wijze uitoefenen van de functie van
farmaceutisch manager. Geef aan per onderwerp in hoeverre de competentie bij de werknemer is
ontwikkeld. Maak eventueel gebruik van de gedragsvoorbeelden, zoals genoemd in het
competentieprofiel farmaceutisch manager.
Omgevingsbewustzijn
Verkrijgt informatie over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en benut deze
kennis effectief voor de eigen functie of apotheek.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Analytisch vermogen
Ontrafelt gecompliceerde onderwerpen, ordent en formuleert op overzichtelijke wijze.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toekomstvisie
Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en concentreert zich op hoofdlijnen en lange termijnbeleid.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Leidinggeven
Geeft richting en sturing aan medewerkers en stimuleert hen tot actie in het kader van hun
taakvervulling om ten slotte een bepaald resultaat te bereiken. Creëert een veilige situatie waarin de
medewerker zich optimaal kan ontwikkelen.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Besluitvaardigheid
Neemt beslissingen door middel van het ondernemen van acties of legt zich vast door middel van het
uitspreken van oordelen en neemt daarvoor verantwoordelijkheid.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Pagina 3 van 6
Resultaatgerichtheid
Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en is bereid om in te grijpen bij
tegenvallende resultaten.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Communicatievermogen
Maakt ideeën, meningen en informatie aan anderen duidelijk, gebruik makend van:
 duidelijke taal, non-verbale communicatie en relevante middelen en/of
 een grammaticaal correct rapport of document met de juiste opzet, structuur en terminologie voor
de lezer.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Plannen en organiseren
Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en benodigde tijd, acties en geeft middelen aan om
bepaalde doelen te bereiken.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Integriteit
Hanteert en handhaaft algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen en -waarden op zowel sociaal en
ethisch als professioneel vlak.
Slecht
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Toelichting:
Totaalbeoordeling Competenties
Benoem hierbij het totale oordeel over in hoeverre de werknemer beschikt over de benodigde
competenties.
Met behulp van de onderstaande tabel komt u tot een totaaloordeel op het gezichtspunt competenties.
- Het oordeel dat u over elke competentie hebt gegeven neemt u over in de onderstaande tabel
in de kolom beoordeling.
- In de kolom score vult u voor elke beoordeling het getal in wat overeenkomt met die
beoordeling die u in de kolom beoordeling heeft ingevuld (slecht = 1; onvoldoende = 2;
voldoende = 3; goed = 4; uitstekend is 5)
- Deze scores telt u bij elkaar op en dit getal vult u in achter totaal.
- Vervolgens deelt u dit getal door het aantal competenties. Het getal dat hieruit komt kunt u
invullen achter eindscore.
- Dit getal kunt u weer omzetten in een beoordeling. (slecht <1,5; onvoldoende = < 2,5 en >1,5;
voldoende < 3,5 en > 2,5; goed = <4,5 en >3,5; uitstekend is >4,5).
Competenties
Beoordeling
Score
Omgevingsbewustzijn
Analytisch vermogen
Toekomstvisie
Leidinggeven
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid
Communicatievermogen
Plannen en organiseren
Integriteit
Totaal
Eindscore
Slecht
Onvoldoende
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Voldoende
Goed
Uitstekend
Pagina 4 van 6
D. Persoonlijke ontwikkeling
Evalueer hier de resultaten van het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Welke competenties heeft
werknemer verder ontwikkeld, met behulp van welke opleiding, training en ondersteuning?
Actiepunt
Afgesproken
aanpak
(bv. volgen van
training, cursus,
begeleiding)
Actie afgerond
(JA/NEE + datum,
indien niet
afgerond: reden)
Verbetering
gerealiseerd?
Extra
ondersteuning
gewenst?
1.
2.
3.
4.
Persoonlijke ontwikkeling
Werkt continu aan verbetering en ontwikkeling van persoonlijke competenties en eigen
professionaliteit. Investeert aandacht en tijd in trainings- en opleidingsactiviteiten.
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
E. Overige
Evalueer hier aanvullende afspraken die gedurende het jaar gemaakt zijn met de werknemer in het
kader van haar te behalen resultaten en functioneren, bijvoorbeeld afspraken ten aanzien van
onderdelen uit het Jaarplan, verbeterpunten uit kwaliteitszorgsystemen, verbetertraject
apotheekorganisaties, projecten.
Omschrijving van de afspraken
Afspraak 1
Afspraak 2
Afspraak 3
Slecht
Toelichting:
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
4. Eindoordeel van alle aspecten
Bepaal hierbij het eindoordeel, gebruik makend van de eerder gegeven waardering ten aanzien van
resultaatgebieden, kennis, competenties, persoonlijke ontwikkeling en eventueel overige. Eventueel
kunnen op ondernemingsniveau vooraf afspraken gemaakt worden om specifieke onderdelen
zwaarder of lichter te laten wegen. Dit dient dan binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar
helder te zijn en besproken en overeengekomen te zijn in het werkoverleg, de
personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad. Zonder voorafgaand overleg is geen
onderscheid mogelijk in de zwaarte van de verschillende onderdelen van beoordeling. Het eindoordeel
dient een afgewogen resultaat te zijn van alle vijf onderdelen, één onderdeel kan niet bepalend zijn
voor het eindoordeel.
Met behulp van de onderstaande tabel komt u tot een eindoordeel.
- Het totaaloordeel dat u over elk gezichtspunt hebt gegeven neemt u over in de onderstaande
tabel in de kolom beoordeling.
- In de kolom score vult u voor elke beoordeling het getal in dat overeenkomt met die
beoordeling die u net in de kolom beoordeling heeft ingevuld (slecht = 1; onvoldoende = 2;
voldoende = 3; goed = 4; uitstekend is 5).
- Indien niet alle gezichtspunten even zwaar wegen, kunt u in de kolom weegfactor per
gezichtspunt aangeven hoe zwaar het meetelt (een getal tussen de 1 en 2). Indien alle
gezichtspunten even zwaar wegen, vult u in deze kolom alleen eentjes in.
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Pagina 5 van 6
-
Van elk gezichtpunt gaat u de score vermenigvuldigen met de weegfactor. Het getal dat hier
uit komt vult u in de kolom product in.
De weegfactoren telt u bij elkaar op. Hetzelfde doet u met de producten. Deze getallen zet u
onderin de betreffende kolommen.
Vervolgens deelt u de som van de producten door de som van de weegfactoren. Het getal dat
hier uit komt vult u rechts onderaan de tabel in bij eindscore.
Dit getal kunt u weer omzetten in een beoordeling. (slecht <1,5; onvoldoende = < 2,5 en >1,5;
voldoende < 3,5 en > 2,5; goed = <4,5 en >3,5; uitstekend is >4,5).
Tussenbeoordeling
Beoordeling
(S/O/V/G/U)
Score
Weegfactor
Product
Resultaatgebieden
Kennis
Competenties
Persoonlijke ontwikkeling
Overige
Totalen
Eindscore
Druk uw eindoordeel uit in een waardering slecht/onvoldoende/voldoende/goed/uitstekend (zie
definities).
Eindoordeel:
Toelichting eindoordeel:
Werknemer komt wel/niet in aanmerking voor één/twee periodieken per ……. (datum)
5. Ondertekening
Overeengekomen
door:
Naam werknemer
Naam beoordelaar
Voor akkoord/gezien
Voor akkoord
Naam en functie
Handtekening
Datum
Handtekeningen
2e Beoordelaar
(indien van
toepassing
Datum
Maand volgende beoordeling
Indien de werknemer het niet eens is met de beoordeling bestaat de mogelijkheid van een
bezwarenprocedure (zie Protocol Beoordelingssysteem, bijlage 9 van de CAO Apotheken, artikel 5).
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Definitief FM versie 07-04-04
Pagina 6 van 6
Download