Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

advertisement
Tauw BV
T.a.v. de heer A.F.G. Pelgröm
Postbus 133
7400 AC DEVENTER
Den Haag, 19-09-2006
Ref:
Betreft:
mca/Bssa/7397/16447-14:59
project Olasfa-terrein te Olst, OV
Geachte heer Pelgröm,
Hierbij ontvangt u ons besluit op de aanvraag van 01-08-2006 met kenmerk L020-4405663AFP-yglV01-NL om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond in het kader van het
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen voor een partij die bij SenterNovem Bodem+
bekend is onder nummer 16447.
Onderhavige partij is vrijgekomen bij bodemsaneringswerkzaamheden ter plaatse van sleuf 3-9 op het
Olasfa terrein, gelegen aan de Rijksstraatweg 47 te Olst en in tussendepot onderzocht op
voornoemde saneringslocatie. De partij is in verband met geuroverlast voor de omgeving afgedekt
door middel van een halve meter grond. Deze afdeklaag maakt geen deel uit van de partij en zal apart
worden afgevoerd. Tevens zullen de grove puindelen in de partij worden gescheiden bij het laden van
de partij. Ook deze grove puindelen maken geen deel uit van de partij
In afwijking van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 is van de partij geen
fractiegrootteverdeling bepaald van de minerale delen. Met gebruikmaking van haar
afwijkingsbevoegdheid heeft Bodem+ onderhavige partij desalniettemin ad-hoc beschikt op basis van
de in de beschikking genoemde gegevens, omdat deze gegevens voldoende inzicht verschaffen in de
samenstelling van de partij. Aan dit besluit kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van
eventuele toekomstige aanvragen.
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze:
SenterNovem
Opdrachtmanager Bodem+
drs. A.A. de Zeeuw
Bijlagen:
Besluit
Aanvullende informatie
Relatie-, project- en adviseursgegevens
Partijgegevens
mca/Bssa/7397/16447-14:59
Pagina 1 van 6
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Besluit van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor
deze de opdrachtmanager SenterNovem Bodem+, van 19-09-2006 op de aanvraag van Tauw BV
namens de provincie Overijssel om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond
als bedoeld in artikel 2 onder f van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze de
opdrachtmanager SenterNovem Bodem+,
gezien:
 de aanvraag van Tauw BV van 01-08-2006 met kenmerk L020-4405663AFP-ygl-V01-NL namens
de provincie Overijssel om een verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond;
 de bij de aanvraag overgelegde stukken, waaronder:
 het formulier “Aanvraag verklaring verontreinigde grond” d.d. 31-07-2006;
 de rapportage “Nader asbestonderzoek (fase 1 en 2) bodem Olasfa-terrein te Olst” (Tauw BV,
rapportnummer R002-4330772AFP-D02-D, d.d. 8 april 2004);
 de analyseresultaten van de bepaling van de fysische en chemische samenstelling van de partij
(Tauw BV, analyselijstnummer 492551, 26-06-2006);
 vier foto’s van de partij in tussendepot op de saneringslocatie na ontgraving;
 de e-mailberichten van Tauw van 24-07-2006, 03-08-2006 en 31-08-2006 met een toelichting op
de omvang en de fysische samenstelling (percentage bodemvreemd materiaal) van de partij en de
gehanteerde monsternamestrategie;
 de resultaten van het door SenterNovem Bodem+, namens de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, uitgevoerde onderzoek.
gelet op:
 het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;
 de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Stcrt. 2006, nr. 145);
overwegende:
 dat het betreft de partij van 80 m3 / 136 ton, bij SenterNovem Bodem+ bekend onder nummer
16447, behorend bij project Olasfa-terrein te Olst, zoals omschreven in de bijlagen
'Projectgegevens' en 'Partijgegevens' bij dit besluit;
overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond betreft, blijkt dat:
 de partij is vrijgekomen bij saneringswerkzaamheden ter plaatse van sleuf 3-9 op het Olafa-terrein
aan de Rijksstraatweg 47 te Olst;
 de partij bestaat uit vast materiaal met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter bestaande uit
minerale delen en organische stof in een verhouding en structuur zoals deze in de bodem van
nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind
met een (korrel)grootte van 2 tot 63 mm;
 van de partij, in afwijking van de Regeling, geen fractiegrootteverdeling is bepaald, maar dat
SenterNovem Bodem+ op basis van het gehalte organische stof, calciumcarbonaat, de fractie
minerale delen <2 µm, de foto’s van de partij in tussendepot en de telefonisch verkregen
informatie van de heer Pelgrom van Tauw over voldoende informatie beschikt en ad-hoc een
definitieve beoordeling van de reinigbaarheid kan verrichten;
 de partij circa 25% à 30% bodemvreemd materiaal bevat;
 de grove delen (blokken puin en grof afval) voorafgaand aan de afvoer van de partij worden
verwijderd;
mca/Bssa/7397/16447-14:59
Pagina 2 van 6

er derhalve sprake is van een partij grond;
overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond verontreinigd is:
 de partij is beoordeeld als ernstig verontreinigd vanwege in ieder geval een overschrijding van de
interventiewaarde voor de parameters kwik, PAK-10 (VROM), minerale olie en asbest;
overwegende dat, met betrekking tot de vraag of de partij verontreinigde grond reinigbaar is, blijkt dat:
 de grond niet kan worden gereinigd tot waarden die voldoen aan de samenstellingswaarden voor
herbruikbare grond;
 dat de partij naar alle waarschijnlijkheid niet binnen 5 jaar kan worden gereinigd;
 dat, met betrekking tot de vraag of de partij grond reinigbaar is, blijkt dat het een partij ernstig
verontreinigde grond betreft die niet tot een nuttig toepasbaar product is te reinigen.
BESLUIT:
Dat de verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond voor bovengenoemde partij wordt
verleend.
Op dit besluit is tevens de onderstaande opmerking van toepassing:
 De partij is afgedekt door middel van een halve meter grond in verband met geuroverlast voor de
omgeving. Deze afdekgrond maakt geen deel uit van de partij en zal apart worden afgevoerd.
 Voorafgaand aan het afvoeren van de partij worden de grove puindelen verwijderd en apart
afgevoerd;
Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze
beschikking een bezwaarschrift richten aan:
SenterNovem, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 10073, 8000 GB Zwolle, onder uitdrukkelijke
vermelding van "Bezwaarschrift Bodem+" op de envelop en op het bezwaarschrift zelf.
Het bezwaar bevat tenminste:
1. De naam en adres van de indiener.
2. De dagtekening.
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
4. De gronden van het bezwaar.
Na het bezwaar is vervolgens beroep mogelijk. Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State te worden aangetekend.
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze:
SenterNovem
Opdrachtmanager Bodem+
drs. A.A. de Zeeuw
mca/Bssa/7397/16447-14:59
Pagina 3 van 6
Aanvullende Informatie
Dit besluit is een verklaring als bedoeld in artikel 2 onder f van het Besluit stortplaatsen en
stortverboden afvalstoffen. Als de verklaring is verleend rust er geen verbod op het ter stort afgeven
van deze partij aan een inrichting behorende tot één van de categorieën die zijn aangewezen in
bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Op het moment van het
ter stort afgeven aan een inrichting dient de originele verklaring te worden overgelegd.
Wij wijzen u erop dat dit besluit betrekking heeft op de partij zoals deze aan ons is gemeld. Deze
beslissing kan zijn geldigheid verliezen als zich veranderingen voordoen in de gegevens die met
betrekking tot de partij zijn verstrekt. In een zodanig geval verdient het aanbeveling met ons overleg te
plegen.
Indien er meer verontreinigde grond wordt aangeboden dan in deze verklaring staat vermeld, valt het
meerdere niet onder de afgegeven verklaring tenzij voor het meerdere een aanvullende verklaring is
afgegeven. Voor een overschrijding van minder dan 10% is geen aanvullende verklaring nodig. Op het
moment dat de niet reinigbare verontreinigde grond ter stort wordt afgegeven aan een inrichting dient
de actuele originele verklaring te worden overlegd.
Indien tijdens de uitvoering een overschrijding van de hoeveelheid dreigt te ontstaan, dan is het aan te
bevelen om de extra hoeveelheid apart te houden voor eventueel aanvullend onderzoek ten behoeve
van een nieuwe aanvullende verklaring. Met name is dit aan de orde voor verklaringen die op in-situ
bodemonderzoek zijn gebaseerd. Verschillende stortplaatsen bieden de mogelijkheid om partijen
tijdelijk in depot te nemen ten behoeve van nader aanvullend onderzoek.
mca/Bssa/7397/16447-14:59
Pagina 4 van 6
Relatiegegevens
Nummer
Naam
Afdeling
Postadres
Bezoekadres
Telefoon
Fax
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Projectgegevens
Nummer
Naam
Adres
Contactpersoon
Telefoon
Doorkiesnummer
Fax
Projectadviseur
Nummer
Naam
Postadres
Bezoekadres
Telefoon
Fax
Contactpersoon
Doorkiesnummer
mca/Bssa/7397/16447-14:59
1328
Provincie Overijssel
Water en Bodem
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE
Luttenbergstraat 2
8012 EE ZWOLLE
038-4252525
038-4252661
De heer ing. H.D. de Jager
038-4251442
7397
Olasfa-terrein
Rijksstraatweg 47
8121 AB OLST
De heer ing. H.D. de Jager
038-4252525
038-4251442
038-4252661
18
Tauw BV
Postbus 133
7400 AC DEVENTER
Handelskade 11
7417 DE DEVENTER
0570-699911
0570-699666
De heer A.F.G. Pelgröm
06-53166252
Pagina 5 van 6
Partijgegevens
Partijnummer
Aanmeldingsdatum
Geraamde hoeveelheid
Materiaal
Vermoedelijke leverdatum
16447
01-08-2006
80 m3 / 136 ton
zwak tot matig siltig zand (31)
01-10-2006
Gehalte
Vocht
Organische stof
Puin
Overig afval
Lutum
< 63 µm
CaCO3
Acceptatiegrenzen
minimaal
maximaal
13%
11%
26%
1%
<1%
11%
3,8
11%
40%
10%
<1%
11%
Verontreinigingen (mg/kg d.s.):
Verontreiniging
Type
110
120
125
130
135
150
170
180
405
410
415
420
426
427
430
431
432
433
435
551
835
843
844
845
Omschrijving
Chroom
Nikkel
Koper
Zink
Arseen
Cadmium
Kwik
Lood
Naftaleen
Antraceen
Fenantreen
Fluoranteen
Chryseen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluoranteen
Indeno(1,2,3cd)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
PAK-10 (VROM)
EOX
Minerale olie
Serpentijn Asbest
Amfibool Asbest
Asbest
mca/Bssa/7397/16447-14:59
Conc.
17
13
22
150
6
0,5
12,5
70
36.000
860
1.100
500
370
250
180
56
67
130
40.000
3,5
27.000
110
9,1
201
Samenstelling
Grenzen
Min.
Max.
Pagina 6 van 6
7
44
5.450
100
Download