Aan de Raad - Gemeente Nieuwkoop

advertisement
Raad
Raadsstuk
Organisatieonderdeel
Portefeuillehouder
Datum/stuknr. B&W
Onderwerp:
:
:
:
:
:
3 april 2003
2003.032
Sector Beleidsontwikkeling
weth. Jonker
18 maart 2003, nr. 2003.1003
Groot onderhoud voetbalvelden 2003
Aan de Raad,
Voorstel
Een krediet van € 102.000,-- (inclusief BTW) beschikbaar stellen voor het groot onderhoud
aan voetbalvelden in 2003.
Toelichting
Begin 2000 heeft de KNVB in opdracht van de gemeente een nulmeting uitgevoerd op de
voetbalvelden van Altior en TAVV/Iduna. Doel van deze meting was een algemene beoordeling
van de onderhoudstoestand te verkrijgen. Aansluitend heeft Arcadis in juni 2001 een
kwaliteitsbeoordeling van de sportvelden uitgevoerd. Op 17 juli 2001 heeft Arcadis een
rapportage uitgebracht met daarin een kwaliteitsbeoordeling en advies over de sportvelden in
Ter Aar. Dit rapport is afgesloten met conclusies en aanbevelingen. Daarbij is een overzicht
gemaakt voor het geplande groot onderhoud aan de twee complexen voor de periode 2002 –
2007.
Van dit advies is in 2002 afgeweken omdat er na diverse gesprekken was gebleken dat er aan
het complex van TAVV/Iduna een meerwaarde kon worden gegeven door de aanleg van een
kunstgras (trainings)veld. De voordelen hiervan zijn dat een kunstgrasveld in verhouding
minder onderhoudskosten met zich meebrengt en dat de gebruiksintensiteit een stuk hoger
ligt. Hierdoor kan de vereniging met minder velden rond komen.
De relatief hoge kosten verbonden aan zo’n investering zouden kunnen worden bekostigd door
een deel van complex af te stoten ten behoeve van woningbouw. Met de vereniging is toen de
afspraak gemaakt dat het geplande groot onderhoud aan het complex van TAVV/Iduna
minimaal één jaar wordt doorgeschoven. In afwachting van die ontwikkelingen is het groot
onderhoud aan de velden van Altior naar voren gehaald en in mei 2002 uitgevoerd.
In onze visie is het centraliseren van buitensportvoorzieningen voorlopig de eerstkomende
tien jaar niet aan de orde. Het is de bedoeling dat uw raad voorafgaand aan dit voorstel
hierover een uitspraak doet.
Wij hebben samen met de voetbalverenigingsbesturen, in het overleg van 27 januari 2003, een
groot onderhoudslijn voor de velden uitgezet. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de velden
voor de eerste 10-15 jaar weer goed bespeelbaar moeten zijn. Daarbij is rekening gehouden
met het inleveren van het pupillenveld van TAVV voor woningbouw in ruil voor een
Coll. 317596819
kunstgrasveld, dat in plaats komt van het gebako-trainingsveld. Bij Altior is rekening gehouden
met de onderzoeksmogelijkheid om het hoofdveld op termijn te draaien waardoor een ruimte
beschikbaar komt voor woningbouw.
Met deze argumenten als randvoorwaarden is met de verenigingen overeenstemming bereikt
over de volgende lijn. In mei 2003 wordt groot onderhoud van het hoofdveld en de
trainingshoek “de punt” van het TAVV/Iduna veld opgepakt. Uit de inventarisatie is gebleken
dat niet alleen het veld slecht is maar dat er ook wat moet gebeuren aan de leunhekken, de
bestrating rondom het veld, de lichtinstallatie en de ballenvangers.
Volgens het huidige tijdpad staat de ontwikkeling van de bouwlocatie bij het TAVV/Iduna
complex voor 2004 op de rol. Daarom is besloten om het tweede veld, grenzend aan het
pupillenveld, dit jaar niet aan te pakken en dit te betrekken bij de aanpak van het gebakotrainingsveld.
Het hoofdveld van Altior is circa 15 jaar geleden voor het laatst gerenoveerd. Het is inmiddels
duidelijk dat dit veld op zeer korte termijn voor groot onderhoud in aanmerking komt.
Met het oog op de ruimtelijke plannen, om te onderzoeken of dit hoofdveld een kwartslag kan
worden gedraaid, is het in 2003 plegen van groot onderhoud een desinvestering.
Echter gezien de noodzaak om ook voor dit veld een kwaliteitsslag te maken is met Altior
afgesproken de toplaag van dit veld te renoveren. Door het uitvoeren van deze beperkte
renovatie is het veld voor een periode van minimaal 5 jaar weer goed bespeelbaar.
De met de verenigingen besproken lijn is vertaald in één totaal pakket van eisen. Deze eisen
zijn nader uitgewerkt in een bestek-en omschrijfstaat. Deze bestek-en omschrijfstaat, voorzien
van een begeleidend schrijven, is aan een viertal aannemers verzonden. Aan deze aannemers is
verzocht om een vrijblijvende offerte uit de brengen. Alle aannemers hebben aan dit verzoek
gehoor gegeven.
Het verschil tussen de hoogste en de laagste offerte bedraagt ruim 25%. Wij hebben voor de
één na laagste offerte gekozen omdat dit de meest complete is en slechts 3% duurder dan de
laagste offerte.
De aannemer waar wij uiteindelijk voor gekozen hebben verricht de werkzaamheden voor een
bedrag van € 102.000,-- inclusief onvoorzien. Dit bedrag is inclusief de verschuldigde en niet
verrekenbare BTW.
In het meerjareninvesteringsprogramma van de beleidsbrief 2003 is rekening gehouden met
deze investering verdeeld over de jaren 2002 tot en met 2005. Bij het reeds geïnvesteerde
bedrag uit 2002, voor de renovatie bij Altior, is een afschrijvingstermijn van 5 jaar gerekend.
De renovatie aan de velden van Altior verlengt de levensduur echter langer dan 5 jaren. Wij
stellen dan ook voor om de afschrijvingstermijn te stellen op 20 jaar, gelijk aan de overige
renovatie-investeringen. Hierdoor ontstaat financiële ruimte. Deze ruimte wordt nu benut om
de lasten van de investeringen uit dit voorstel binnen de begrote bedragen op te vangen.
Burgemeester en wethouders van Ter Aar,
de secretaris,
de burgemeester,
J.W. van Tuijl
A.J. Epskamp
De raad van de gemeente Ter Aar;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 2003, nummer
2003.1003;
besluit:
I
Een krediet van beschikbaar te stellen van € 102.000,00, inclusief de verschuldigde en
niet verrekenbare BTW, voor het groot onderhoud aan de voetbalvelden in 2003;
II
De onderhoudskosten van € 92.500,--, inclusief onvoorzien, aan en rondom het 1e veld
van TAVV/Iduna af te schrijven in 20 jaar en de kapitaallasten voor het eerst op te
nemen in de begroting 2004;
III
De onderhoudskosten van € 9.500-- voor het onderhoud aan het eerste veld van Altior
in één keer af te schrijven ten laste van 2003;
IV
De gepleegde investering in de voetbalvelden in 2002 in 20 jaar af te schrijven in plaats
van in 5 jaar;
V
De begroting 2003 dienovereenkomstig te wijzigen
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 2003-04-03, nummer 2003.032
de loco griffier,
de voorzitter,
R.R. Stilting
Coll. 317596819
A.J. Epskamp
Download