Organisch silicium vs. Silidyn Silidyn monomeer

advertisement
VERKOOP/PRODUCTINFORMATIE
SILIDYN®ORTHOSILICIUM
Silidyn®Silicium
Rijkaanmonomeer:
GESTABILISEERDORTHOSILICIUMZUUR
Goedvoor:
-Soepelegewrichtenensterkebotten
-Volhaar,sterkenagelsenmooiehuid
-Bloedvaten,pezenenbindweefsel
• 10druppelsineenglaswaterofvruchtensap
• CleanLabel&Zoutvrij
WaaromSilidyn?
Siliciumiseensupermineraaldatvooralhetlevenopaardevancruciaalbelangis.Hetis
nietalleeenessentieelvoormensen,maarookvoorplantenendieren.Bijdemensissilicium
hetcrucialeelementvoorvrijwelallelevensprocessendievormenstructuurgevenaanhet
lichaam.Denkhierbijaanweefselszoalsgewrichten,bloedvaten,vliezen,kraakbeen,botten,
haren,nagels,huidenandereexistentiëlebindweefsels.Vanwegedezeuitzonderlijkeen
levenskritischeeigenschappennoemtmensiliciumookweleenessentieelsupermineraal.
Organischsiliciumvs.Silidyn
Naastmineraalsiliciumwordtookorganischsiliciumtekoopaangeboden,maarwat
betekentdateigenlijk,organisch?Isorganischsiliciumwelechtzogoed?Feitelijkbestaater
maaréénvormvanorganischsiliciumendatis"monomethylsilanetriol".Demoleculenvan
ditorganischsiliciumonderscheidenzichvanmineraalsiliciumdoordatzeminstenséén
koolstofatoombevattendatverbondenismethetsiliciumatoom.Organischsiliciumzou
daardoorbeteropneembaarzijn.Hettegenovergesteldeisechterwaar.Volgens
internationaleexpertsishettotaalnietduidelijkoforganischsiliciumwelbiologisch
beschikbaaris,temeeromdathethelemaalnietnaargestabiliseerdorthosiliciumzuur
wordtomgezet.OrganischsiliciummistdaardoordewerkingdieSilidynwelheeft.
Silidynmonomeersilicium
NaasthetfeitdatSilidynuithetsuperieuropneembaarorthosiliciumbestaat,wordthet
vooralgebruiktomhaaruniekemonomerevorm.Watmonomeersiliciumiskunnenwe
eigenlijkhetbesteuitleggenmethetvolgendevoorbeeld.Stelhetiscarnavaleneenhele
groepmensendoendepolonaiseenlopenachterelkaaraanalseenketting.Diegroep
vormtdaneenzogenaamdepolymereketen.Wanneerechterdezelfdegroepfeestgangers
losvanelkaarstaan,dannoemjezoietseenverzamelingvanmonomeren.Steljenuvoor,de
groepmensenvandepolonaisekomtbijeendraaideurenwillenmetz'nallendoorde
draaideur.Datgaatgewoonniet!Maar,degroepvanmonomeren,defeestgangersdielos
vanelkaarstaan,dielopengewoonsneldoordedraaideur.Kijk,zoishetinfeiteookalsje
polymeerenmonomeersiliciummetelkaarvergelijkt.Depolymerevormvansiliciumzoals
inHeermoes,bamboeenandereplantaardigeenorganischebronnen,isveelaleenlange
keten,eenpolonaisevansiliciumatomendiemoeilijkdoordedarmwandheenkomenen
slechtinhetbloedwordenopgenomen.MonomeersiliciumzoalsinSilidyn,isechtereen
vrijevormvansiliciumdiemakkelijkdoordedarmwandheengaatendaarmeeeffectiefvia
debloedbaangetransporteerdkanwordennaarcellenvangewrichten,bloedvaten,vliezen,
kraakbeen,botten,pezen,haren,nagels,huidenandereexistentiëlebindweefsels.
VOORDELENSILIDYN®
•Metorthosiliciumalsuniekopneembaarsilicium
•SpecialepHwaardevoormonomerestabiliteit
•Monomerevormvoorsuperieuresiliciumopname
•Lagemetabolebelastingdoordruppelformule
•Makkelijkeinname,10druppelsineenglaswater
•Breedspectrumtoepassingdoorextramineralen
•Geschiktvoorvegetariersenveganisten
•Kannaastgeneesmiddelengebruikworden
•ZoutvrijenzonderonnodigeE-nummers
Silidyn®SiliciumDruppels,25ml
Silidyn®Energy,25ml
Silidyn®SiliciumDruppelsDUOverpakking,2x25ml
Silidyn®SiliciumSpier-&Gewrichtsgel,140ml
Download