STAGEOVEREENKOMST ADVOCAAT IN ONDERNEMING

advertisement
STAGEOVEREENKOMST ADVOCAAT IN ONDERNEMING
TUSSEN:
________________
Met maatschappelijke zetel te _______________
Vertegenwoordigd door ____________________
Hierna genoemd: "de onderneming";
EN:
Mter ________________
Advocaat, ingeschreven op de lijst van de stagiairs van de Nederlandse Orde
van advocaten bij de balie te Brussel, die kantoor houdt te _______________
Hierna genoemd: "de advocaat - stagiair";
EN:
Mter ________________
Advocaat, ingeschreven op __________1 van de Nederlandse Orde van
advocaten bij de balie te Brussel, die kantoor houdt te _______________
Hierna genoemd: "de advocaat - stagemeester ";
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:
Op 16 juni 2004 werd tussen de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel
(hierna genoemd: "de Orde") enerzijds en het Instituut voor bedrijfsjuristen (hierna genoemd:
"het Instituut") anderzijds een overeenkomst betreffende de stage gesloten. Deze
overeenkomst laat advocaten - stagiairs toe een stage te lopen in een onderneming.
Overeenkomstig artikel 4 van voormelde overeenkomst moet een stageovereenkomst
gesloten worden tussen de advocaat - stagiair, diens stagemeester aan de balie (de
advocaat - stagemeester) en de onderneming.
BIJGEVOLG WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 : aanvang en duur van de stage
De voltijdse - halftijdse2 stage van de advocaat - stagiair in de onderneming, die zal plaats
vinden onder toezicht van de Heer/Mevrouw ______ (hierna genoemd: "de bedrijfsjuriststagemeester"), lid van het Instituut, vangt aan op ___ om te eindigen op __, zijnde __
maanden.
Deze duur kan hernieuwd worden voor een periode van __ maanden vanaf ____ tot ____,
zonder dat de totale duur van de stage de maximumduur van één jaar voor een voltijdse en
twee jaar voor een deeltijdse stage mag overschrijden.
1
Aanduiden : tableau van de Orde ; EU- of B- lijst van de Orde. De terminologie”advocaat-stagemeester” stemt
in het kader van huidige overeenkomst niet overeen met de inhoud van artikel 242 DRHR, maar moet gelezen
worden in de zin van artikel 1 van de overeenkomst van 16 juni 2004.
2
Schrappen wat niet past
1
De onderneming overhandigt een attest van inschrijving van de bedrijfsjurist - stagemeester
op de ledenlijst van het Instituut.
Artikel 2 : modaliteiten van uitvoering
De advocaat - stagiair werkt in de onderneming tijdens de openingsuren ervan. Partijen
komen – in geval van een deeltijdse stage – overeen om deze prestaties te verrichten op
volgende dagen :
In het geval van een halftijdse stage, zal de onderneming de advocaat - stagiair de
mogelijkheid geven zijn stageverplichtingen, opgelegd door het stagereglement van de balie
te vervullen, in de mate dat deze moeten vervuld worden tijdens het normale uurrooster van
de onderneming. De advocaat - stagiair verwittigt in dit geval tijdig de bedrijfsjuriststagemeester.
Artikel 3 : rechten en plichten van de in de onderneming stage lopende advocaat – stagiair.
De advocaat - stagiair verricht in zijn hoedanigheid van zelfstandige en in volle
onafhankelijkheid, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bedrijfsjuriststagemeester, juridische prestaties.
De advocaat - stagiair behoudt tijdens de duur van de stage in de onderneming zijn statuut
van advocaat en mag niet beschouwd worden als loontrekkende werknemer van de
onderneming. Dit betekent dat de advocaat - stagiair zijn prestaties bepaald in artikel 3 onder
het fiscaal en sociaal statuut van zelfstandige zal verrichten.
Hij mag in geen geval alleen de onderneming verbinden noch mag hij als advocaat namens
de onderneming optreden.
Hij mag geen briefwisseling op briefpapier van de onderneming ondertekenen.
Artikel 4 : rechten en plichten van de onderneming
De onderneming verbindt zich er toe de advocaat – stagiair in de mogelijkheid te stellen om
alle taken te vervullen die een bedrijfsjurist die binnen de onderneming in opleiding is kan
vervullen. Zij leert de advocaat – stagiair alle aspecten van het beroep aan en waakt over
zijn professionele vorming in het algemeen.
Verder worden volgende diensten en voordelen gratis ter beschikking gesteld van de
advocaat-stagiair voor de uitoefening van de prestaties bepaald in artikel 3 : telefoon,
fotokopieermachine, e-mail, fax, computer, enz.
De onderneming verbindt zich er toe om de onafhankelijkheid, het recht op objectieve
analyse, plicht tot vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim van de advocaat – stagiair te
eerbiedigen.
De onderneming waakt erover dat de risico's waaraan de advocaat-stagiair blootstaat in de
onderneming, gedekt zijn door de gepaste verzekeringen.
2
De onderneming garandeert dat de bedrijfsjurist - stagemeester op het einde van de stage
van de advocaat - stagiair, een verslag opstelt dat hij aan de Stafhouder van de Orde van de
advocaat - stagiair overmaakt.
Artikel 5 : vergoeding
Voor de prestaties bepaald in artikel 3 ontvangt de advocaat - stagiair vanwege _____
(aanvullen wie betaalt: de advocaat-stagemeester of de onderneming) een forfaitair bedrag
van ____€ per maand ten titel van honoraria. Dit bedrag zal hem gestort worden op het
rekeningnummer ________ de __ van elke maand.
De onkosten die eventueel gemaakt worden, worden terugbetaald aan het tarief van
toepassing in de onderneming. Buiten de bovenvermelde bedragen, kan geen enkele
betaling van de onderneming gevorderd worden.
Artikel 6 : specifieke plichten in hoofde van de advocaat - stagiair
De advocaat - stagiair verklaart alle wettelijke bepalingen en reglementen te hebben
nageleefd teneinde als advocaat de prestaties als advocaat – stagiair in de onderneming te
kunnen uitoefenen. Hij verklaart de verplichtingen inzake directe belastingen en sociale
zekerheid die hem zijn opgelegd in het kader van zijn beroepsuitoefening, te hebben
nageleefd en te zullen blijven naleven.
In geval van voltijdse stage, verklaart de advocaat - stagiair, conform artikel 235 DRHR, een
opschorting van zijn stage bij de Orde te hebben bekomen voor de duur van zijn stage in de
onderneming.
Artikel 7 : beëindiging
In geval van grove fout van één der partijen, neemt onderhavige overeenkomst van
rechtswege en zonder schadevergoeding, een einde na kennisgeving per aangetekend
schrijven.
Indien de advocaat - stagiair zijn hoedanigheid van advocaat verliest, eindigt de stage van
rechtswege en zonder verbrekingsvergoeding. Dit geldt eveneens, behoudens
andersluidende overeenkomst, indien de advocaat - stagiair zijn inschrijving aan een balie
aanvraagt waarmee het Instituut geen overeenkomst betreffende de stage heeft gesloten.
Artikel 8 : confidentialiteit
De advocaat - stagiair verbindt zich ertoe ook na het einde van onderhavige overeenkomst
de confidentialiteit en het beroepsgeheim over de feiten en rechtszaken waarvan hij kennis
nam tijdens de stage, te respecteren.
Gedaan te __________ op __________ in 3 exemplaren, waarvan elke partij erkent er één
te hebben ontvangen.
Voor de onderneming,
de advocaat - stagiair
de advocaat – stagemeester
3
Download