Naderende contacten met ons omringende buitenaardsen

advertisement
Naderende contacten met ons
omringende buitenaardsen
(uit de ‘Basisuitleg over het leven’)
1 mei 2017 / www.johannesdejong.eu / gratis download
Johannes P.de Jong
Vele mensen denken dat buitenaardsen naar de Aarde gaan komen om hier alles over te nemen en om de
Aarde te beroven van grondstoffen, maar dat is een zeer naïeve gedachtegang. Deze mensen hebben hun
eigen gebrekkige inzichten en angsten op die hogere en immens hoogontwikkelde buitenaardsen
geprojecteerd, want van de 12 planeten in ons zonnestelsel is de Aarde op één na laagst ontwikkelde planeet.
Ervaringsveld Aarde is speciaal ingericht voor mensen en kan niet zomaar door vijandige buitenaardsen
overgenomen worden. De Zonne-Logos en de bestuurders van ons zonnestelsel houden de evolutionaire
voortgang van elke beschaving in ons zonnestelsel nauwlettend in de gaten, en gaan zeker ingrijpen wanneer
zo’n situatie dreigt. Het is heel gebruikelijk dat wanneer een beschaving verder is gevorderd die beschaving
een lager ontwikkelde beschaving helpt met zijn evolutie, het doel van het leven is immers in volmaakte
harmonie samenleven met alles dat leeft en dat betekent óók elkaar helpen indien mogelijk. De buitenaardsen
die de mens helpen worden niet gedreven door hebzucht en machtswellust zoals van toepassing op vele
mensen in onze samenleving.
Wezens die op andere planeten leven in ons zonnestelsel zijn zich bewust van wat er zich op Aarde afspeelt,
en zij zijn al bij vele gelegenheden tussenbeide gekomen om daarmee grote verwoestingen op Aarde en de
totale ondergang van de mens te voorkomen. Zonder hen zou de mens al na het tot ontploffing brengen van
de eerste atoombom om het leven zijn gekomen daar vanwege de immense vrijgekomen krachten de Aarde
uit haar baan zou zijn geduwd, en zonder de hulp van ons omringende buitenaardsen is na elke krachtige
atoombom ontploffing de mens ten dode opgeschreven. Meerdere buitenaardse beschavingen in ons
zonnestelsel trekken gezamenlijk op om de schade die de mens in zijn onwetendheid heeft aangericht in het
zonnestelsel te herstellen. Denk daarbij ook aan buitenaardsen die leven onder de oppervlakte van Mars,
Venus, Jupiter en Saturnus, en zij zijn samen met andere buitenaardse beschavingen de beschermers van de
onvoorstelbaar onwetende mensen op Aarde. Mogelijk dat de Maanwezens die onder de oppervlakte van onze
Maan leven ook een bijdrage leveren aan de reparaties in ons zonnestelsel ook al beschikken die Maanwezens
niet over een vrije keuze en worden ze door andere krachten geleid, en voeren ze alleen maar opdrachten uit
zoals óók de mens eens in dezelfde situatie verkeerde.
Omdat er op Aarde een grote transformatie voor de deur staat bevinden buitenaardse wezens zich op dit
moment zeer dicht bij de Aarde om bij dit delicate proces behulpzaam te zijn, want de transformatie van een
deel van het zonnestelsel is natuurlijk ook van invloed op de andere delen omdat alles in ons zonnestelsel
heel precies op elkaar is afgestemd. Deze buitenaardse wezens zijn dus van een veel hogere evolutie dan de
mens, en zij zullen in de nabije toekomst ook op Aarde aanwezig zijn. Voordat dit echter gebeurt zal er eerst
een mogelijkheid komen om met deze buitenaardsen te kunnen communiceren, want de mens zou hun
aanwezigheid niet kunnen accepteren als hij daar niet op voorbereid is. Telepathie is de universele taal van
de geest en waarmee bewustzijn met elkaar kan communiceren. Je hoort dan de gedachten van bijvoorbeeld
een buitenaards wezen waarmee je wilt communiceren in je hoofd, en dat buitenaards wezen hoort jouw
gedachten in zijn hoofd. En daarmee wordt de in essentie overbodige stap om gedachten eerst om te zetten
in woorden overgeslagen.
Volgens Ramala zullen nog in deze eeuw buitenaardsen naar de Aarde gaan komen met het doel om de Aarde
te redden - omdat de mens met zijn intellect en technologie zonder daarbij de liefde te hanteren als evenwicht
brengende emotie - bezig is de Aarde te verwoesten, en de onvoorstelbaar onwetende, zeer
onverantwoordelijke en destructieve mens heeft niet de bevoegdheid om de Aarde te mogen vernietigen. Want
wanneer de Aarde wordt verwoest, worden daarmee ook de andere bewoonde planeten en andere bewoonde
hemellichamen in ons zonnestelsel in gevaar gebracht omdat alles heel precies op elkaar is afgestemd. Het
is dan ook heel begrijpelijk dat die buitenaardsen - door de destructieve mens gedwongen - naar de Aarde
gaan komen om de vereiste reparaties op en rondom de Aarde uit te voeren. Die buitenaardsen komen beslist
niet naar de Aarde om de mensen daar een flink pak slaag te geven vanwege hun wangedrag, want voor hen
zijn de mensen op Aarde als pasgeboren baby’s. En waarom zou je een baby straffen voor iets waar die
helemaal niets van begrijpt omdat het bewustzijn nog niet is gerijpt? Waarschijnlijk zullen die buitenaardsen
iedere schijn van ‘partijdigheid’ richting landen en organisaties proberen te vermijden en dienovereenkomstig
handelen.
God heeft gezegd dat onze Aarde nog miljoenen jaren zal blijven voortbestaan als ervaringsveld waar o.a.
mensen zich kunnen ontwikkelen, en God weigert om onze samenleving een beschaving te noemen omdat
de mens zich allesbehalve beschaafd gedraagt. En God heeft ook gezegd dat wat betreft het bereikte stadium
van evolutie de mens op Aarde nog in het kindercrèche stadium verkeert en nog valt in de categorie primitieve
samenlevingen. Met de raketten die de mens naar de Maan heeft gezonden werd een nauwkeurig evenwicht
1
tussen de Aarde en de Maan en waar de mens helemaal niets van begrijpt beschadigd. Het zijn buitenaardsen
geweest die de Aarde in evenwicht hebben gehouden en zij komen niet naar de Aarde om de vrije keuze van
mensen te verstoren maar om mee te helpen de mens te redden van zijn totale ondergang en om te voorkomen
dat de mens in zijn onwetendheid de voortgang van het gehele zonnestelsel in gevaar brengt. De meeste
buitenaardse beschavingen zijn in hun ontwikkeling zodanig ver gevorderd dat de mens hun werelden niet zal
kunnen begrijpen, maar met één buitenaardse beschaving zal de mens een uitstekende relatie gaan
ontwikkelen waardoor die hun wereld zal openstellen voor mensen. In het begin zullen hun ruimteschepen
gebruikt gaan worden voor pendeltochten tussen de twee planeten, om daarna in samenwerking met mensen
op Aarde nieuwe ruimteschepen te ontwikkelen. Zéér waarschijnlijk bestaat bij die buitenaardse beschaving
het aan primitieve samenlevingen gerelateerde systeem van vraag en aanbod uit winstbejag met zijn ontelbare
ongewenste neveneffecten niet en zullen die buitenaardsen ervoor waken om terug te vallen in hun evolutie
door dit primitieve aardse systeem te gaan hanteren.
Voor de hoogontwikkelde buitenaardsen die vele miljoenen jaren van evolutie voor liggen op de mens - omdat
hun planeet miljoenen jaren eerder is geschapen en bewoond dan de Aarde - zijn alle wapensystemen op
Aarde niet meer dan wat kinderspeelgoed, maar het is aan de mens zélf om uit geheel vrije wil alle wapentuig
op Aarde te ontmantelen want daar bemoeien die buitenaardsen zich niet mee. Zij respecteren de vrije wil en
vrije keuze die God aan elke mens heeft gegeven. En natuurlijk kunnen die hoogontwikkelde buitenaardsen
alle wapensystemen op Aarde overnemen en stil leggen, maar zij zullen die wapens nimmer tegen de mens
zelf gaan inzetten. Want die buitenaardsen zijn zich ten volle bewust dat alle geweld dat van je uitgaat altijd
als een boemerang naar jezelf zal terugkeren en door jezelf ook ervaren dient te worden als een middel tot
opvoeding. En zij kijken wel uit om zich aan dit soort primitief handelen schuldig te maken. Die buitenaardsen
weten ook heel goed dat er op Aarde talloze mensen met wapens rondlopen die er geen enkel probleem mee
hebben om soortgenoten te vermoorden, omdat ze geen enkel besef hebben van de gevolgen daarvan voor
zichzelf. Omdat ze niet op de hoogte zijn van de kernwaarheid over het leven van ‘wat jij anderen laat ervaren
krijg je eens zelf ook aan den lijve te ervaren’.
Achter de schermen helpen buitenaardsen de mens op subtiele wijze o.a. door in dromen of in astrale
uitstapjes een oplossing te tonen voor een bepaald probleem, of door die oplossing als een idee te laten
opkomen bij een daarvoor geselecteerd persoon. Alle grote uitvindingen op Aarde zijn op zo’n manier de mens
aangereikt, waaronder ook de technologie waar de mens zelf bewust voor heeft gekozen om die ook negatief
te hanteren ten behoeve van wapensystemen, omdat mensen zo verschrikkelijk bang zijn voor elkaar. God
heeft gezegd dat een genie niet een oplossing creëert, maar een al bestaande oplossing heeft gevonden.
Alles bestaat immers al in wat God het Alles van Alles noemt, en alles is daarin ook al gebeurd. En elke mens
is bezig om zelf gemaakte keuzes uit het Alles van Alles aan den lijve te ervaren, en dat geldt ook voor onze
Zonne-Logos (de ‘God’ en Schepper van ons zonnestelsel met alle leven daarin), de bestuurders van ons
zonnestelsel, en ontelbare andere levende wezens.
Ons zonnestelsel telt 12 planeten die tevens fungeren als orgaan in het fysieke lichaam van de Zonne-Logos,
en het fysieke lichaam van de Zonne-Logos is ons zonnestelsel. Alle planeten zijn heel precies op elkaar
afgestemd en beïnvloeden elkaar. Orgaan ‘Aarde’ is door toedoen van de mens ziek geworden, er moet dan
ook ingegrepen worden. Ons omringende buitenaardsen gaan op vrij korte termijn naar de Aarde komen om
op en rondom de Aarde de door de mens aangerichte schade te repareren om daarmee niet alleen de mens
te helpen, maar om daarmee óók hun eigen werelden te beschermen tegen de gevolgen van de destructieve
mens op Aarde. Indien die buitenaardsen ervoor kiezen om naast het uitvoeren van reparaties op en rondom
de Aarde ook als adviseur de mens te helpen bij de vereiste transformatie van onze samenleving dan liggen
die contacten gezien de korte tijd die de mens nog maar rest om orde op zaken te stellen mogelijk nog vóór
het jaar 2030. Die buitenaardsen hebben helemaal niets nodig van de mens, en zij kunnen zich heel goed
verweren tegen verwarde mensen op Aarde indien die menen geweld te moeten gebruiken tegen hen, ook al
komen ze in vrede en als beschermers van de mens naar de Aarde. Voor de mens geldt dat hun komst niet
snel genoeg plaats kan vinden omdat hun activiteiten de overlevingskans voor talloze mensen aanzienlijk
vergroten, want de al eerdergenoemde ster die op Aarde het armageddon zal oproepen komt elke dag
dichterbij.
Een aantal wezens van andere planeten gaan naar de Aarde komen in verschillende transportmiddelen om
op Aarde het evenwicht te herstellen. Om met hun aanzienlijk grotere wijsheid, intellect en gevorderde
technologie de Aarde te repareren waar de mens die verwoest heeft. Deze buitenaardse wezens hebben in
het verleden vanuit hun eigen planeten ook stralingen naar de Aarde gezonden om bepaalde omstandigheden
in de atmosfeer en lagen die beschadigd waren te herstellen. En ook zijn ze vaak in de weer om ruimtepuin te
ruimen, en waarvan een deel op de Aarde terecht gekomen zou zijn. Buitenaardsen hebben in het verleden
bij vele gelegenheden ook degenen die in de ruimte reisden beschermd en geleid. Zonder hulp van ons
omringende buitenaardsen heeft de mens geen schijn van kans om zichzelf lang in leven te kunnen houden,
omdat de mens gewoonweg veel te onwetend is om dat te kunnen bewerkstelligen. Voor de huidige generatie
mensen op Aarde zullen de komende contacten met ons omringende buitenaardse beschavingen nieuw zijn,
voor meerdere hoger ontwikkelde beschavingen op Aarde uit het verleden waren die contacten heel gewoon.
En ook in de komende nieuwe en hoger ontwikkelde beschaving op Aarde zullen contacten met buitenaardsen
weer heel gewoon zijn. Alle 12 planeten in ons zonnestelsel zijn bewoond en dat is inclusief de 2 planeten die
2
vanwege hun fijnstoffelijke gradatie van materie door aardse mensenogen en door mensen ontwikkelde
apparatuur nog niet waargenomen kunnen worden.
De in de innerlijke wereld al in opbouw zijnde naderende rampen voor de mens op Aarde heeft de mens met
zijn langdurige onverantwoordelijke denken en handelen zélf opgeroepen, ze komen straks dus niet zomaar
uit de lucht vallen. En door langdurig positief denken en handelen van de wereldbevolking daar tegenover te
zetten kunnen naderende rampen deels vermeden of afgezwakt worden. Die naderende rampen zelf zijn dus
eigen scheppingen van de onvolwassen mens op Aarde, het zijn karmische reacties op het langdurige
negatieve denken en destructief handelen, en gaan de mens in een gematerialiseerde vorm confronteren met
het feit dat de mens zich al gedurende lange tijd negatief ontwikkelt. Evolutie kent maar één richting en dat is
altijd omhoog, maar onze samenleving glijdt als enige beschaving in ons zonnestelsel steeds verder af en dat
leidt onherroepelijk tot immense rampen en de ondergang van de mens. Het doel van alle leven is het één zijn
met alles stapje voor stapje reconstrueren via de weg van het ervaren en dat betekent het in volmaakte
harmonie samenleven met alles dat leeft. Maar de mens op Aarde heeft daar geen boodschap aan.
3
Download