Document

advertisement
Herziening TRDE/G
2012
Openbare zitting 11 april 2012
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
1
Agenda
Toelichting VREG
Toelichtingen van
– Febeg
– Febeliec
– Synergrid
Focus op wijzigingen t.o.v. eerste consultatietekst
Voorstellen tot aanpassing
Discussie per thema
2
Historiek
Eerste consultatie:
1/9-21/10 2011
– Reacties: 6 partijen
– Vergaderingen: 3 partijen
Wijzigingen aan consultatieversie
TRDE/G
Tweede consultatie:
22/3-20/4 2012
3
Wijzigingen bij eerste
consultatie
Wijzigingen bij tweede
consultatie
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
4
Conformeren aan gewijzigde
Energiedecreet
Definities en begrippen
Geen verwijzingen naar privénetten
en directe lijnen/leidingen
5
Implementatie derde
Energiepakket
Termijn leverancierswissel 21 dagen
Facturatie binnen 6 weken na
– Buitendienststelling toegangspunt
– Vervanging van meter
Gesloten distributienetten
6
Gesloten distributienetten (1)
Eigen formulieren, modelcontracten,
procedures en voorschriften
Geen reglementaire bevoegdheid
Ingrijpen bij noodsituaties
In overeenstemming met gekoppelde net
Informatie uitwisseling
UMIG of Elia/Fluxys
investeringsplan DNB: GDNB
DNB7
Gesloten distributienetten (2)
Toegangsregister
– Inhoud (=Distributienet)
– Beheer (zelf of uitbesteden)
– Toegangspunt:
– minstens 1 voor elke achterliggende
netgebruiker (geen doorlevering)
– Voor afname: één of meer afnamepunten
– Voor injectie: één (gas) of meer (elek.)
injectiepunten
8
Gesloten distributienetten (3)
Procedure voor verlenen toegang
Procedure voor aanvraag (her-)
indienstname / buitendienststelling van
een toegangspunt
Geplande onderbrekingen vooraf melden
Permanent bereikbaar voor meldingen
ongeplande onderbrekingen
9
Gesloten distributienetten (4)
Metingen:
– Injectie: gemeten verbruiksprofiel (op afstand)
– Afname: synthetisch- (gepubliceerde SLP’s) of
gemeten verbruiksprofiel
– Nauwkeurigheid meetinrichting zelfde eisen
als voor het distributienet
– Configuratie van meettoestellen mogelijk:
– Elektriciteit: voor injectie en afname
– Gas: voor afname
10
Gesloten distributienetten (5)
Procedure voor meldingen van /
behandeling van storingen en fouten
bij de meting
Procedure voor validatie, correcties
en schattingen van meetgegevens
11
Gesloten distributienetten (6)
Deelname aan financiële afhandeling
na eindreconciliatie
Relatie met gekoppelde net:
– Koppelpunt, met meting
– Overeenkomst met afspraken tussen
netbeheerders
Koppeling, informatie-uitwisseling,
noodsituaties,…
12
Biomethaan-injectie
Synergrid technische aanbeveling
injectie via GDN in gekoppelde net:
- akkoord
- technisch toezicht op odorisatie
Continue wederzijdse bereikbaarheid
producent – netbeheerder
Onderbreking toegang bij te hoge
druk
13
Congestie
Mogelijkheid tot verplichte plaatsing van
telecontrolekasten DP ≥ 1 MVA
Ook voor lagere vermogens indien
productiebeperkingen bij n-1 of congestie
Algemene principes van congestiebeheer ook
van toepassing op netten < 30 kV
– Reglementair kader voor verdere uitwerking
Voorrang aan hernieuwbare E -bronnen
Concept stockeerbaarheid geschrapt
– gebrek aan jur.basis, geen eenduidige
14
Onderbreking van de toegang
Voor DP < 10 kVA mogelijkheden voor
een aanvraag naar het onderzoek van
problematische injectie.
Responstijd voor onderzoek (20 wd)
en verslag (15 wd) werden verlengd
Aanpassingen i.v.m. informatieplicht
voor tijdelijke congestie-onderbreking
15
Meetcode (elek.)
Nauwkeurigheidsvereisten in bijlage
III aangepast aan nieuwe klassen
volgens MID definities A, B en C
termijn van 15 werkdagen voor het
plaatsen van een productiemeter
voor DP > 10 kVA.
16
Verbetering van processen
Rapportering planning gegevens
verlaagd van 1 MVA naar 400 kVA
Rechtzetting meetgegevens (begin
van de rechtzetting 1 maand later;
bij fout in toegangsregister: beperkt
tot laatste 5 jaar)
1 meteropname per kalenderjaar
Meteropname via slimme meter
17
Toelichting bij voorstellen van
belanghebbenden
18
Voorstellen aanpassingen
Begrip achterliggend toegangspunt
Nauwkeurigheid metingen
Congestie
Intraparkkabels
19
Voorstellen aanpassingen
Begrip achterliggend toegangspunt
In regeling GDN wordt het algemene begrip
“toegangspunt” gebruikt voor de toegangspunten op
GDN.
 Voorstel: invoering van begrip “achterliggend
toegangspunt”, in lijn met de decretale begrippen
“achterliggende afnemer” en “achterliggende
netgebruiker”
 Duidelijke identificatie van toegangspunt op GDN, in
vergelijking met andere toegangspunten
20
Voorstellen aanpassingen
Nauwkeurigheid metingen
De minimale vereisten van nauwkeurigheid van de
meetinrichting op achterliggende toegangspunten,
moet voldoen aan de minimale
nauwkeurigheidsvereisten opgenomen in bijlage
III: “Nauwkeurigheidsvereisten voor de
meetinrichting”, van zodra er een leverancierswissel
plaatsvindt op dit achterliggend toegangspunt en in
elk geval bij een wijziging van de meetinstallatie,
voor zover geen andere regelgeving ter zake geldt.
21
Voorstellen aanpassingen
Congestie
Artikel IV.5.3.2 (modaliteiten voor onderbreking
van de afname) moet ook van toepassing zijn op
onderbreking (of beperking) van de productie.
Voor onderbreking (of beperking) van de productie
bepalen deze modaliteiten ook de financiële
compensaties voor de producent indien de
netbeheerder zijn net niet of niet tijdig heeft
aangepast in afwijking van zijn goedgekeurd
investeringsplan.
22
Voorstellen aanpassingen
Nieuwe aansluitingsmodaliteiten van
windmolenparken (zgn.
“intraparkkabels”)
Juridische grondslag in TRDE vereist?
Neen, grondslag is art. III.2.1.1 en
III.2.1.2 TRDE
“Voor aansluitingen op het hoogspanningsnet kan afgeweken
worden van de schema's (C1-117) voor zover de verdeling van
eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen
distributienetgebruiker en distributienetbeheerder dan in het
aansluitingscontract wordt bepaald.”
23
Download