Nieuw in de schoonmaak: plan voor een eerlijke concurrentie

advertisement
PC 121
SCHOONMAAK
PB- PP B-27661
BELGIE(N) - BELGIQUE
D E C 2 016
Algemeen Secretaris aan het woord
Gewoonlijk wordt de Info Flash in januari en juli gestuurd. Dit jaar brengen we naar
aanleiding van de sectorale actualiteit een speciaal nummer uit over de strijd tegen de
sociale fraude en het nieuwe Plan voor een eerlijke concurrentie. Veel leesplezier en
tot binnenkort!
Philippe Yerna
Algemeen Secretaris
INHOUD
Nieuw in de schoonmaak:
plan voor een eerlijke
concurrentie1-4
Nationale maatregelen 2-3
Benelux-maatregelen4
Nieuw in de schoonmaak:
plan voor een eerlijke concurrentie
De
sociale
partners,
evenals
de
vertegenwoordigers
van
bepaalde
inspectiediensten en administraties, hebben
sinds begin 2016 regelmatig een rondetafel
gehouden in het kader van de strijd tegen
de sociale fraude, op initiatief van de
Staatssecretaris voor bestrijding van de
sociale fraude.
Na maandenlange besprekingen, zijn de
partners het eens geworden over een
Plan voor een eerlijke concurrentie, om de
middelen in de strijd tegen sociale fraude
nog te versterken. Dit plan werd ondertekend
op 29 november 2016.
Maar het werk is nog niet af. In de komende
maanden zullen we moet verder werken aan
de concrete uitvoering van verschillende
maatregelen van dit plan. Wij hebben er
alvast het volste vertrouwen in dat al deze
maatregelen een positieve invloed zullen
hebben op de arbeidsvoorwaarden in de
sector en op de frauduleuze praktijken van
sommige ondernemingen.
In deze Info Flash wordt deze overeenkomst
in detail voorgesteld.
4
Volg ons op
Facebook
Of neem een kijkje op:
www.acv-voeding-diensten.be
CONTACTEER ONS
Wij staan tot uw dienst om
uw vragen te beantwoorden.
Aarzel niet ons te
contacteren in uw regio.
> zie adressen op p. 4
V.U. : Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel - P919372 - Depot Brussel X
Europese maatregelen
DE RONDETAFEL VOOR DE STRIJD TEGEN DE
SOCIALE FRAUDE
DE MAATREGELEN VAN HET PLAN VOOR EEN EERLIJKE
CONCURRENTIE
De rondetafel voor de strijd tegen de sociale fraude
in de schoonmaaksector werd gelanceerd op initiatief
van de Staatssecretaris voor de strijd tegen de sociale
fraude, Bart Tommelein, die daarna werd vervangen
door Philippe De Backer, die de werkzaamheden heeft
verdergezet.
Het plan voor een eerlijke concurrentie voorziet drie
soorten maatregelen: 1) nationale maatregelen, 2) Beneluxmaatregelen en 3) Europese maatregelen. Ook al zijn deze
laatste twee soorten maatregen van groot belang, worden
ze hier enkel ter informatie vernoemd. We gaan dieper in op
de nationale maatregelen.
1) Nationale maatregelen
Deze rondetafel was erop gericht om de behoeften
en specifieke kenmerken van de schoonmaaksector
te bespreken inzake de strijd tegen sociale fraude,
om vervolgens een aantal reglementaire wijzigingen
op maat door te voeren. De sociale partners van de
sector, zowel vakbonden als werkgevers werden in
deze besprekingen betrokken om hun visie uiteen te
zetten betreffende de specifieke noden van de sector
op het vlak van de strijd tegen sociale fraude. Ook de
inspectiediensten werden in dit proces betrokken. Zij
hebben gewezen op de moeilijkheden waarmee zij
geconfronteerd worden tijdens hun controlemissie in
de schoonmaaksector.
•Een volledig nieuw systeem voor aanwezigheidsregistratie
Tot op heden was het systeem van aanwezigheidsregistratie
gebaseerd op dat van de bouwsector. Toch is gebleken
dat dit systeem in een sector zoals die van de schoonmaak
grenzen heeft. De efficiëntie van de controles op basis van
de verzamelde gegevens via dit registratiesysteem is niet
zoals gewenst.
Daarom zijn de de partners van de rondetafel
overeengekomen om een compleet nieuw systeem van
aanwezigheidsregistratie in te voeren. Dit nieuwe systeem
houdt ook een administratieve vereenvoudiging in van de
regels inzake deeltijds werk en de arbeidstijd.
Het op 29 november goedgekeurde plan is
dus het resultaat van een consensus tussen de
soms uiteenlopende visies tussen syndicale
en
werkgeversorganisaties.
Toch
bevat
het
plan een bepaald aantal maatregelen die de
controlemogelijkheden van de inspectiediensten
aanzienlijk verbeteren. We zijn dus tevreden met dit
plan en zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ook
effectief uitgevoerd worden.
Waaruit bestaat dit nieuwe registratiesysteem? Het systeem
zal niet meer beperkt blijven tot het registreren van de
aankomst van een werknemer op een werf alleen, zoals dit
momenteel het geval is. Het nieuwe systeem zal de aankomst
en het vertrek van de werknemer op de werf registreren.
Toch gaat het niet om een systeem dat de arbeidstijd als
dusdanig registreert, aangezien pauzes, onderbroken
shiften, enz. niet geregistreerd worden. Het nieuwe systeem
biedt echter wel talrijke bijkomende controlemogelijkheden
aan de inspectiediensten.
-2-
De registratie van aankomst en vertrek
op de werf zal gebeuren via het Flipposysteem. Concreet moet de werknemer
met een klein magnetisch voorwerp
door een bepaalde zone passeren. De
registratie gebeurt dan automatisch, bij
aankomst en bij vertrek.
Vanaf 1 januari 2017 zal dit nieuwe
systeem het voorwerp uitmaken van een
proefproject. Vervolgens wordt er een
evaluatie gemaakt en zal het vanaf 1
januari algemeen worden toegepast, op
alle contracten en alle werven.
De schoonmaaksector en de overheid
nemen elk 50% van de financiering van
dit nieuwe systeem op zich.
•Administratieve vereenvoudiging
voor deeltijds werk in de sector
De
sociale
partners
zijn
overeengekomen om de mogelijkheid
te voorzien om verplichte documenten,
zoals uurroosters, afwijkingsregister,
arbeidsreglementen in een elektronisch
register onder te brengen, waar de
inspectiediensten alsook de werknemers
in bepaalde mate toegang tot hebben.
Hieromtrent wordt een raadpleging van
de sociale partners gelanceerd in 2017.
•
Verhoogde strijd
schijnzelfstandigen
tegen
de
Voor een nog meer efficiënte
strijd tegen het fenomeen van de
schijnzelfstandigen, zijn de sociale
partners en overheden voorstander
van een herziening van de criteria die
verbonden zijn aan het statuut van
zelfstandige of loontrekkende.
•Meer controles van oneerlijke
praktijken
De partners hebben opgemerkt
dat het aantal controles in de
schoonmaaksector niet hoog genoeg
ligt in verhouding tot het aantal
overtredingen die worden vastgesteld
bij deze controles. De noodzaak van
deze controles wordt nog versterkt door
de omvang van de werkgelegenheid en
de fraudegevoeligheid van de sector.
Het aantal controles wordt niet enkele
verhoogd, ze zullen zich ook meer
toespitsen op ondernemingen die een
hoog risico op overtredingen vertonen.
• Tripartite overlegorganen
Vanaf 2017, kunnen vakbonden en
werkgevers van de schoonmaaksector
fraudedossiers rechtstreeks overmaken
aan de sociale inspectiediensten in naam
van hun leden. Een structureel tripartite
overleg (vakbonden, werkgevers en
inspectiediensten) op provinciaal of
regionaal niveau, zoals dit gebeurt in
de bouwsector, zal eveneens worden
ingevoerd.
Dit tripartite overleg zal het mogelijk
maken om gegevens en ‘good practices’
uit te wisselen in verband met de strijd
tegen sociale fraude in de sector.
• Nauwgezette opvolging van het
stijgend aantal detacheringen in
de sector
Het fenomeen van de frauduleuze
detacheringen vanuit Oost- en ZuidEuropa met valse A1-attesten en
andere, maakt nu ook opgang in de
schoonmaaksector. Dit is een fenomeen
dat verder van nabij opgevolgd dient te
worden door de sociale partners en de
inspectiediensten.
-3-
De inspectiediensten zullen hieromtrent
cijfermateriaal verzamelen en ter
beschikking stellen van de sociale
partners.
• Overheidsopdrachten :
ongeoorloofd lage prijzen weren
De
nieuwe
wet
op
de
overheidsopdrachten, zoals die werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 14 juli 2016, is ook van belang voor de
schoonmaaksector. De sociale partners
zijn er voorstander van om prijzen die
15% onder het indiengemiddelde
liggen, te weren.
De ambtenaren die belast zijn met
openbare aanbestedingen zullen tevens
gesensibiliseerd en opgeleid worden om
abnormaal lage prijzen te detecteren,
en zo frauduleuze ondernemingen te
weren.
• Sociale economie
In het kader van het Plan voor een
eerlijke concurrentie, zijn de sociale
partners van oordeel dat het essentieel
is om een oplossing te vinden voor het
probleem van PC 121 en PC 327. De
schoonmaaksector lijdt immers onder
een oneerlijke concurrentie vanwege
PC 327, waarin dezelfde prestaties
met hetzelfde type personeel worden
geleverd, zij het aan aanzienlijk minder
gunstige loonvoorwaarden voor de
werknemers. Voor hetzelfde type
activiteit en personeel, zou ook een en
hetzelfde paritair comité van toepassing
moeten zijn.
Het plan voorziet dat de bevoegde
Minister van Werkgelegenheid, Kris
Peeters, de betrokken sectoren moet
samenbrengen om een oplossing te
zoeken.
CONTACTEER ONS
2) Benelux-maatregelen
AALST
Hopmarkt, 45
053/73.45.38
Het plan voorziet een verdere ontwikkeling van de
uitwisseling van gegevens
tussen de Benelux-landen,
met name tussen de inspectiediensten, om zo de grensoverschrijdende sociale fraude aan te pakken.
ANTWERPEN
Aalmoezenierstraat 14-16
03/222.70.70
BRUGGE
Oude Burg, 17
050/44.41.61
BRUSSEL
Grisarstraat 44
02/500.28.80
GENT
Poel, 7
09/265.43.41
IEPER
St.-Jacobsstraat, 34
059/34.26.36
KORTRIJK
P. Kennedypark, 16D
056/23.55.55
3) Europese maatregelen
• Sociale economie
Er zal bijzondere aandacht
besteed worden aan de
detachering van zelfstandige werknemers uit andere
Europese landen. De Belgische overheid pleit voor
het behoud van de schoonmaaksector als zijnde een
risicosector, waarin op regelmatige basis speciale
controlemaatregelen moeten worden uitgevoerd, met
name wat betreft de verplichte aangifte door iedere
zelfstandige werknemer uit
een ander Europees land
van zijn zelfstandige activiteit in de schoonmaaksector.
Deze samenwerking van de
Europese inspectiediensten
beoogt een uniforme aanpak inzake grensoverschrijdende werkgelegenheid en
sociale zekerheid.
•Internationale samenwerking tussen inspectiediensten
•Internationale samenwerking tussen inspectiediensten
De Belgische inspectiediensten nemen, samen met de
andere Europese inspectiediensten, deel aan het Europees platform tegen het niet
aangegeven werk. De punten die op de vergaderingen
van dit platform worden besproken, worden via de Nationale Arbeidsraad ook op
nationaal niveau gebracht.
Op die manier kunnen ook
de sociale partners kennis
nemen van de vaststellingen
en initiatieven op Europees
niveau.
De partners van de rondetafel zijn overeengekomen om
verder aan te dringen op de
noodzaak van een aanpassing van de Europese regelgeving inzake arbeidsrecht,
maar ook op het vlak van
sociale zekerheid, om de oneerlijke concurrentie en alle
vormen van sociale dumping
die daaruit voortvloeien, beter te bestrijden.
LEUVEN
Martelarenlaan 8
3010 Kessel-Lo
016/21.94.60
HASSELT
Mgr. Broekxplein, 6
011/29.09.52
MECHELEN
Onder den Toren, 4A
015/71.85.50
OOSTENDE
Dr. L. Colensstraat, 7
059/55.25.57
n
e
t
s
e
e
f
s
r
a
a
j
e
d
n
i
e
Warme
ROESELARE
H. Horriestraat, 31
051/26.55.22
ST.-NIKLAAS
H. Heymanplein, 7
03/765.23.50
TURNHOUT
Korte Begijnenstraat, 20
014/44.61.45
NATIONAAL
SECRETARIAAT
(BRUSSEL)
Kartuizersstraat, 70
02/500.28.11
www.acv-voeding-diensten.be
-4-
Download