Overzichtstabel fysische grootheden en hun eenheid

advertisement
Onderstaande tabellen kunnen verschillen van studierichting tot studierichting. Het is
daarenboven geenszins de bedoeling deze tabellen per 1 september aan de leerlingen te
bezorgen. Een blanco versie achteraan de cursus of het schrift is eerder aangewezen. Bij het
aanbrengen van nieuwe eenheden en nieuwe wetten en formules, kan de leraar aangeven
welke zaken dienen te worden aangevuld.
Formules en definities
2de graad:
Definitie, wet, beginsel
omtrek van een vierkant
omtrek van een cirkel
oppervlakte van een vierkant
oppervlakte van een rechthoek
oppervlakte van een driehoek
oppervlakte van een cirkel
volume van een kubus
volume van een balk
volume van een cilinder
volume van een bol
massadichtheid
zwaartekracht
veerkracht
arbeid
energie
vermogen
druk
hydrostatische druk
algemene gaswet
algemene gaswet
specifieke warmtecapaciteit
Formule
O = 4z
O = 2r
A = z2
A = lb
A = (bh)/2
A = r2
V = z3
V = lbh
V = Agrh = r2h
V = 4 r3
 = m/V
Fz = mg
Fv = kl
W= Fx
W = E
P = W/t = E/t
p = F/A
phydr. = gh
(pV)/T = cte (bij cte m)
pV = nRT
c = Q/(mT)
3de graad :
snelheid (EB)
versnelling (EVB)
hoeksnelheid
gravitatie-potentiële energie
elastische potentiële energie
kinetische energie
wet van Ohm
elektrisch vermogen
wet van joule (joule-effect)
capaciteit van een condensator
verband tussen golflengte en frequentie
verband tussen frequentie en energie
effectiefwaarde bij wisselspanning
v = x/t
a = v/t
 = /t
Ep = mgh
Ep = k(l)2/2
Ek = mv2/2
I = U/R
P = UI
Q = RI2t
C = Q/U
f = v
E = hf
U = Um /2
Overzichtstabel fysische grootheden en hun eenheid
2e graad :
Grootheid
Naam
lengte
massa
tijd
temperatuur
absolute temperatuur
oppervlakte
volume
massadichtheid
kracht
zwaarteveldsterkte
gewicht
veerconstante
arbeid
vermogen
energie
inwendige energie
warmtehoeveelheid
druk
universele gasconstante
stofhoeveelheid
specifieke warmtecapaciteit
Symbool
l
m
t

T
A
V

F
g
G
k
W
P
E
U
Q
p
R
n
c
Eenheid
Naam
meter
kilogram
seconde
graad Celsius
Kelvin
vierkante meter
kubieke meter
kilogram per kubieke meter
newton
newton per kilogram
newton
newton per meter
joule
watt
joule
joule
joule
pascal
joule per mol en per kelvin
mol
joule per kilogram en per kelvin
Symbool
m
kg
s
°C
K
m2
m3
kg/m3
N
N/kg
N
N/m
J
W
J
J
J
Pa
J/(mol.K)
mol
J/(kg.K)
3de graad :
positie, plaats, uitwijking
(omtrek)snelheid
versnelling
hoeksnelheid
potentiële energie
kinetische energie
lading
stroomsterkte
potentiaal
spanning, potentiaalverschil
weerstand
capaciteit
zelfinductiecoëfficiënt
magnetische inductie
magnetische flux
frequentie
periode
golflengte
x, y , s
v
a

Ep
Ek
q of Q
I
V
U
R
C
L
B

f
T

meter
meter per seconde
meter per seconde kwadraat
radiaal per seconde
joule
joule
coulomb
ampère
volt
volt
ohm
farad
henry
tesla
weber
hertz
seconde
meter
m
m/s
m/s2
rad/s
J
J
C
A
V
V

F
H
T
Wb
Hz
s
m
Het is de bedoeling dit schema aan de leerling te geven, waarbij ze zelfs de hokjes moeten invullen. Je geeft dus enkel het kader aan.
p V
 cte
T
Afzonderlijke gaswet
(cte m)
Bij cte T
Bij cte V
Bij cte p
p  V  cte
V
 cte
T
p
 cte
T
Bij een hogere temperatuur gaan de
deeltjes sneller bewegen. Ze botsen
harder en meer met de wand. Dus de
druk stijgt.
Bij een hogere temperatuur gaan de
deeltjes sneller bewegen. Ze botsen
harder en meer met de wand. Omdat
de druk constant moet blijven, kan dit
maar als het volume groter wordt.
Grafiek
Verklaring met het deeltjesmodel
Bij constante temperatuur blijft de
snelheid van de deeltjes constant.
Als we de zuiger naar beneden
duwen, wordt het volume kleiner.
De deeltjes botsen daardoor meer
met de wand. Dus stijgt de druk.
Experiment
Download