Bereiken

advertisement
Bereiken
Uit: Vakvereisten voor Politiek en Beleid, KPPC 2003
Dit is een van de belangrijkste begrippen bij beleid maken. Wat u wilt bereiken is
de ultieme politieke vraag. Bereiken staat daarom op één lijn met begrippen als
ambitie, aspiratie, waarde, beoogde (maatschappelijke) resultaten en de gewenste
situatie (stap 3b) in de architectuur van zeven stappen.
Veel beleid begint met de vraag: ‘Wat willen we bereiken?’ Dat is fout. Die vraag
mag u pas stellen bij de overgang van de analysefase naar de synthesefase in de
architectuur van interactief beleid maken. Bij de start van een beleidsproces stelt u
alleen de vraag: ‘Waar willen we vanaf? Welke als ongewenst ervaren situatie
willen we niet en waarom levert die situatie problemen op?’ Als u denkt te weten
wat de problemen zijn, en uit welke oorzaken die voortkomen, moet u vaststellen
op welke punten in die oorzakelijke complexen de interventie moet plaatsvinden.
Dat is het vaststellen van de politiek-bestuurlijke interventiepunten.
Bij het beraad over die punten begint langzaam de vraag op te komen: ‘Wat willen
we bereiken?’ De ambitie en aspiratie die op dat moment onder woorden worden
gebracht bepalen hoe diep en intens de interventie in de oorzakelijke complexen
moet zijn. Doelen bereiken en beoogde resultaten behalen, zijn dus zaken die qua
constructie nauw luisteren, en die nimmer geformuleerd mogen worden aan het
begin van het beleid, maar pas na de analysefase, aan het begin van de
synthesefase.
U doet er goed aan om dat wat u wilt bereiken vast te leggen in een visie(nota) of
iets wat daarop lijkt. Dus nogmaals: de analysefase sluit u af met het vaststellen van
de politiek-bestuurlijke interventiepunten. In dat beraad komt de vraag op naar de
uiteindelijk gewenste situatie, en die omschrijft u in bijvoorbeeld een visienota die
het begin van de synthesefase inluidt.
1
Download