Document

advertisement
Thalidomide Celgene®
B ri ef a a n g ez o n d h ei d sz o rg b eo e f e n aar s
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel
Thalidomide Celgene. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van Thalidomide Celgene te waarborgen (RMA bijgewerkte versie 10/2012).
Zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger kunnen worden
Thalidomide Celgene is een teratogeen middel en mag nooit ingenomen worden door zwangere vrouwen.
Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten een efficiënte zwangerschapspreventie gebruiken, vanaf minstens
vier weken vóór de behandeling, gedurende de behandeling, zelfs indien de inname van Thalidomide Celgene
onderbroken wordt, tot minstens vier weken na het einde van de behandeling met Thalidomide Celgene.
Mannen
Omdat thalidomide in het sperma terechtkomt, moeten mannen een condoom gebruiken bij elk heterosexueel contact indien de partner zwanger is of kan worden en indien ze geen betrouwbare zwangerschapspreventie gebruikt. Deze voorwaarde is geldig gedurende de volledige duur van de behandeling en tot één
week na het einde van de behandeling.
Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,
Thalidomide Celgene 50 mg, harde capsules heeft een Europese vergunning voor het in de handel brengen gekregen voor gebruik in
combinatie met melfalan en prednison als eerstelijnsbehandeling van bejaarde patiënten ouder dan 65 jaar met onbehandeld multipel
myeloom of met een contra-indicatie voor hogedosischemotherapie.
Behandeling met thalidomide moet ingesteld en gecontroleerd worden onder toezicht van een arts die ervaring heeft met chemotherapeutica of immunomodulatoren en die een perfecte kennis heeft van de risico’s in verband met deze behandeling en de vereisten inzake
toezicht.
Rekening houdend met de krachtige teratogene effecten van thalidomide voor de mens en de aanzienlijke klinische risico’s, werd een
Risk Management Program opgesteld voor thalidomide, in overeenstemming met de EMA en het Belgisch Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit plan omvat een Zwangerschapspreventieprogramma om elke blootstelling
aan thalidomide tijdens de zwangerschap te vermijden, om toe te zien op de andere klinisch belangrijke risico’s in verband met thalidomide, zoals perifere neuropathie en trombo-embolische voorvallen, alsook om voorlichtingsmaterialen aan te bieden.
Deze materialen omvatten:
• De samenvatting van de productkenmerken (SPK), de bijsluiter en het project voor verpakking voor Thalidomide Celgene 50 mg, harde
capsules.
• Een « Folder voor gezondheidszorgbeoefenaars » met alle noodzakelijke informatie over de maatregelen die moeten worden nageleefd
voor het opstarten en voortzetten van de behandeling.
• Een « checklist » voor de voorschrijvende arts om na te gaan of de noodzakelijke informatie aan de patiënt werd bezorgd.
• Een « Algoritme » om nieuwe patiënten te evalueren.
• « Instemmingformulieren voor behandeling » die moeten worden ingevuld alvorens de behandeling wordt opgestart.
• Een « Folder bestemd voor patiënten ».
• Een « Informatiefiche voor de patiënt ».
• Een verwijsbrief gericht aan andere artsen die de patiënten behandelen om hen te informeren over de behandeling met Thalidomide
Celgene.
• Een « Voorschrijfautorisatieformulier ».
RMP-THAL-003
• Specifieke meldingsformulieren voor zwangerschap, perifere neuropathie of bijwerkingen.
• Een « Voorschrifteninventaris » voor de arts om een overzicht te houden van de voorschriften van Thalidomide Celgene.
Wij wensen u de volgende veiligheidsinformatie mee te delen voor het klinisch gebruik van Thalidomide Celgene. Praktische bijzonderheden over beperkingen bij het voorschrijven en afleveren van thalidomide in België vindt u in de sectie belangrijke veiligheidsinformatie.
R 1.1
1. Teratogeniciteit
Thalidomide is een krachtig teratogeen middel voor de mens. Eén enkele capsule Thalidomide Celgene 50 mg ingenomen door een
zwangere vrouw, kan ernstige aangeboren afwijkingen of foetaal overlijden veroorzaken. In de jaren 1950 en 1960 werd thalidomide
aan zwangere vrouwen voorgeschreven als sedativum en tegen zwangerschapsmisselijkheid en -braken. Daardoor werden 10.000 à
12.000 kinderen geboren met ernstige geboorteafwijkingen, veroorzaakt door thalidomide. Velen van hen zijn vandaag nog in leven.
Thalidomide Celgene 50 mg capsules is bijgevolg tegenaangewezen tijdens de zwangerschap en alle voorwaarden van het zwangerschapspreventieprogramma van Thalidomide Celgene moeten voor alle patiënten, zowel mannen als vrouwen, vervuld zijn.
Multipel myeloom is een ziekte die vooral ouderen treft. Toch kunnen ook jongere vrouwen die zwanger kunnen worden deel uitmaken
van de patiëntenpopulatie. Alle vrouwen die niet voldoen aan de criteria gedefinieerd in rubriek 4.4 van de SPK moeten aanzien worden
als vrouwen die zwanger kunnen worden.
Alvorens een behandeling met Thalidomide Celgene in te stellen
• Alle patiënten moeten worden geïnformeerd over de teratogene effecten van thalidomide, dat thalidomide niet aan andere personen
mag toegediend worden, dat ze alle ongebruikte capsules terug naar de apotheek moeten brengen en dat ze geen bloed mogen geven
tijdens en tot 1 week na het einde van de behandeling.
• Alle patiënten moeten worden geëvalueerd en geklasseerd in één van de drie volgende risicocategorieën: vrouwen die zwanger kunnen worden, vrouwen die niet zwanger kunnen worden en mannen. Deze categorieën bepalen de maatregelen en voorlichting voor
risicobeperking die moeten worden gevolgd. Alle vrouwelijke patiënten of vrouwelijke partners van een mannelijke patiënt moeten als
vruchtbaar worden beschouwd tenzij ze beantwoorden aan de criteria die gedefinieerd staan in rubriek 4.4 van de SPK.
• Alle patiënten moeten een « Instemmingsformulier voor behandeling » invullen dat overeenstemt met hun risicocategorie. De voorschrijver moet dit ingevulde formulier bijhouden en een exemplaar aan de patiënt geven. Dit formulier verklaart dat de patiënt alle
noodzakelijke informatie heeft gekregen en dat hij/zij de noodzakelijke voorlichting heeft begrepen.
• Alle patiënten moeten een « Folder bestemd voor patiënten » krijgen, die de na te leven maatregelen van het zwangerschapspreventieprogramma en de veiligheidsboodschappen samenvat.
Bijzondere vereisten voor vrouwen die zwanger kunnen worden
• Anticonceptie: Alle vrouwen die zwanger kunnen worden moeten een doeltreffende anticonceptiemethode gebruiken gedurende
minstens 4 weken vóór de start van de behandeling met thalidomide, tenzij zij zich verbinden tot permanente, algehele onthouding
en die elke maand bevestigen. Indien de patiënte nog geen doeltreffende anticonceptiemethode toepast, moet zij voor anticonceptieadvies verwezen worden naar een daartoe opgeleide gezondheidszorgbeoefenaar, zodat een doeltreffende anticonceptie kan worden
ingesteld. Voorbeelden van doeltreffende anticonceptiemethoden worden opgesomd in rubriek 4.4 van de SPK. Omwille van het toegenomen risico op trombo-embolie bij patiënten met multipel myeloom, worden orale combinatieanticonceptiva niet aanbevolen (zie
rubrieken 4.4 en 4.5 van de SPK).
• Zwangerschapstest: Van zodra de patiënte sinds minstens 4 weken een doeltreffende anticonceptie gebruikt, moet onder medisch
toezicht een zwangerschapstest worden uitgevoerd, maximaal 3 dagen voor de raadpleging bij de voorschrijver. De test moet bevestigen dat de patiënte niet zwanger is als zij haar behandeling met thalidomide aanvat.
• Voorschrijfbeperkingen: Het voorschrijven van Thalidomide Celgene is beperkt tot 4 weken behandeling en er is een nieuw voorschrift vereist na elke negatieve zwangerschapstest.
• Afleveringsbeperkingen: Apothekers mogen niet meer dan 4 weken behandeling afleveren aan vrouwen die zwanger kunnen worden.
Idealiter vinden de zwangerschapstest, het voorschrijven en het afleveren van thalidomide plaats op dezelfde dag.
De capsules Thalidomide Celgene 50 mg mogen ten laatste 7 dagen na voorschrift afgeleverd worden.
Bijzondere vereisten voor vrouwen die niet zwanger kunnen worden en voor mannen
• Voorschrijfbeperkingen: Het voorschrijven van Thalidomide Celgene is beperkt tot 12 weken behandeling en er is een nieuw voorschrift vereist voor voortzetting van de behandeling.
RMP-THAL-003
• Afleveringsbeperkingen: Apothekers mogen niet meer dan 12 weken behandeling afleveren aan vrouwen die niet zwanger kunnen
worden en mannen.
R 1.2
Thalidomide Celgene®
B ri ef a a n g ez o n d h ei d sz o rg b eo e f e n aar s
Thalidomide Celgene voorschrijven en afleveren
Celgene België heeft een systeem voor gecontroleerde distributie opgezet om foetale blootstelling aan thalidomide te vermijden. Alvorens de behandeling in te stellen, moeten de arts en de patiënt een « Instemmingsformulier voor behandeling » ondertekenen als bevestiging dat de voordelen en risico’s van thalidomide goed werden uitgelegd en begrepen en dat de vereisten van het Risk Management
Plan zullen worden nageleefd. Dit formulier moet in het dossier van de patiënt bewaard worden.
Voor elk voorschrift Thalidomide Celgene MOET de arts VERPLICHT een « Voorschrijfautorisatieformulier » invullen. Dit formulier bevestigt dat de vereisten van het Risk Management Plan werden nageleefd. Het onderste blad moet in het dossier van de patiënt bewaard
worden, het bovenste blad moet, samen met het voorschrift, aan de apotheker gegeven worden.
De apotheker zal controleren of alle elementen voor aflevering aanwezig zijn en zal het formulier opsturen naar Celgene.
Celgene zal het geneesmiddel enkel afleveren indien:
• De geldige handtekeningen aanwezig zijn.
• De voorschrijver en de apotheker het Risk Management Plan en een aangepaste opleiding over het Risk Management Plan gekregen
hebben.
Indien een vrouw die behandeld wordt met thalidomide zwanger wordt, moet het geneesmiddel onmiddellijk gestopt worden en moet
de patiënte voor onderzoek en advies doorverwezen worden naar een arts die gespecialiseerd of ervaren is in de teratologie. Celgene
moet absoluut worden ingelicht over iedere zwangerschap via het formulier in deze informatiebrochure.
Tijdens en na behandeling met Thalidomide Celgene
Bijzondere vereisten voor vrouwen die zwanger kunnen worden
• Anticonceptie: De patiënte moet een doeltreffende anticonceptiemethode blijven verder gebruiken tijdens haar behandeling met thalidomide en gedurende 4 weken na het stoppen van de behandeling, ook bij tijdelijke onderbreking van de inname.
• Zwangerschapstests: Om de 4 weken moet onder medisch toezicht een zwangerschapstest worden uitgevoerd, met inbegrip van de
4 weken na het einde van de behandeling met thalidomide. Deze zwangerschapstests moeten worden uitgevoerd de dag van de raadpleging voor het voorschrift thalidomide of binnen de 3 dagen die deze raadpleging voorafgaan.
Bijzondere vereisten voor mannen
Omdat thalidomide in het sperma terechtkomt, moeten patiënten een condoom gebruiken tijdens hun behandeling met thalidomide en
gedurende 1 week na onderbreking en/of stopzetting van de behandeling indien hun partner zwanger is of een vrouw is die zwanger kan
worden en geen doeltreffende anticonceptie gebruikt.
2. Perifere neuropathie
Het is bekend dat thalidomide zenuwletsels veroorzaakt die blijvend kunnen zijn (zie rubrieken 4.4 en 4.8 van de SPK). Perifere neuropathie is een zeer vaak voorkomende en mogelijk ernstige bijwerking, die meestal voorkomt na chronisch gebruik gedurende meerdere
maanden. Er werden echter ook gevallen van neuropathie gemeld na een eerder korte gebruiksduur. Het is aanbevolen bij patiënten een
klinisch en neurologisch onderzoek uit te voeren alvorens de behandeling met thalidomide aan te vatten en om regelmatige routinecontroles uit te voeren tijdens de behandeling (zie rubriek 4.4 van de SPK). Geneesmiddelen waarvan geweten is dat ze neuropathie kunnen
veroorzaken, moeten met voorzichtigheid worden aangewend bij patiënten die thalidomide innemen (zie rubriek 4.5 van de SPK). Indien de
patiënt aan perifere neuropathie lijdt, kan het noodzakelijk zijn de behandeling uit te stellen, de dosis te verminderen of de behandeling te
stoppen. Raadpleeg de dosisaanpassingen in rubriek 4.2 van de SPK.
RMP-THAL-003
3. Myocardinfarct
Omdat myocardinfarct (MI) gerapporteerd is bij patiënten die thalidomide kregen, moeten patiënten met bekende risicofactoren, inclusief
eerdere trombose, nauwlettend te worden gevolgd. Er moeten stappen worden genomen om te proberen alle beïnvloedbare risicofactoren (bijv. roken, hypertensie en hyperlipidemie) tot een minimum te beperken.
4. Veneuze en arteriële trombo-embolische voorvallen
Er werd een toegenomen risico van veneuze en arteriële trombo-embolische voorvallen (diepe veneuze trombose, longembolie, myocardinfarct en cerebrovasculair voorval) gemeld bij patiënten behandeld met thalidomide, in het bijzonder tijdens de eerste vijf maanden
van de behandeling, (zie rubrieken 4.4 en 4.8 van de SPK). De patiënten moeten over dit risico worden ingelicht en moeten bedacht zijn
op de tekenen en symptomen van trombo-embolische voorvallen. Er moet tromboprofylaxis worden gevolgd, minstens tijdens de eerste
5 maanden behandeling, in het bijzonder bij patiënten met andere tromboserisico’s (bijvoorbeeld toediening samen met erythropoëtica
of voorgeschiedenis van DVT) (zie rubriek 4.2 van de SPK).
R 1.3
5. Syncope en bradycardie
Omdat er gevallen van bradycardie zijn geweest met thalidomide, moeten patiënten worden opgevolgd om syncope of bradycardie te vermijden. Het kan noodzakelijk zijn de behandeling te verminderen of stop te zetten (zie rubrieken 4.4 et 4.8 van de SPK).
Voorzichtigheid is geboden met geneesmiddelen die hetzelfde farmacodynamisch effect hebben, zoals geneesmiddelen waarvan bekend
is dat ze torsade de pointes veroorzaken, bètablokkers of cholinesteraseremmers (zie rubriek 4.5 van de SPK).
6. Huidreacties
Er werden gevallen van ernstige huidreacties gemeld, waaronder gevallen van Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermolyse.
Indien de patiënt op een bepaald ogenblik aan een toxische huidreactie lijdt, moet de behandeling definitief worden gestopt (zie rubriek
4.4 van de SPK).
7. Slaperigheid en vertigo
Thalidomide veroorzaakt vaak slaperigheid en vertigo. Daarom moet Thalidomide Celgene in één inname worden ingenomen bij het slapengaan (zie rubriek 4.2 van de SPK).
Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van Thalidomide Celgene te melden aan het Belgisch Centrum voor
Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via www.
gelefiche.be of via de « papieren gele fiche » beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar
via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres FAGG – BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/254.80.01, of per mail naar: [email protected]
fagg-afmps.be
Bijwerkingen kunnen eveneens worden gemeld aan de dienst Geneesmiddelenbewaking van de firma Celgene bvba/sprl via volgende
coördinaten:
Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance – Gebouw A
Boulevard de France 9
B-1420 Braine l’Alleud
Tél : +32 2 793 48 21
Fax : +32 2 793 49 26
e-mail:[email protected]
Bijkomende informatie
Als u verdere vragen hebt of informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger van Celgene op bovenstaande coördinaten of via het algemeen nummer: +32 2 793 48 11.
Hoogachtend
Dieter Vandermeersch
Associate Director Regulatory Affairs
RMP-THAL-003
* De inhoud van dit document werd goedgekeurd door het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) en door het Belgische FAGG
R 1.4
Download