de federatieve republiek brazilië

advertisement
DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË
POLITIEKE ASPECTEN
Grondgebied en Grenzen
Brazilië is het grootste land van Latijns-Amerika. Het beslaat bijna de helft (43,3%) van het
Zuid-Amerikaanse Continent, over een gebied van 8.547.403,5 km2. Het is het vijfde grootste
land ter wereld, na de Russische Federatie, Canada, China en de Verenigde Staten.
Brazilië grenst aan tien landen: Venezuela, Colombia, Frans Guyana (Frankrijk), Suriname en
Guyana in het noorden; Uruguay en Argentinië in het zuiden; en Paraguay, Bolivia en Peru in
het westen. Ecuador en Chili zijn de enige twee landen in het Zuid-Amerikaanse continent die
geen grens met Brazilië hebben. De Atlantische Oceaan strekt zich uit langs de oostelijke kust
van het land, zorgend voor 7.367 km zeekust.
BESTUURLIJKE ORGANISATIE
Brazilië is een federatieve republiek bestaande uit 26 staten en een Federaal District. De
President van de Republiek staat aan het hoofd van de Uitvoerende Macht, waarvan deel
uitmaken de Ministeries en Speciale Secretariaten, die als missie hebben het ontwikkelen en
uitvoeren van overheidsbeleid in hun respectieve werkgebieden.
De President van de
Republiek oefent functies uit als Staatshoofd en Regeringsleider, en kan wetsontwerpen die
binnen zijn/haar competentie vallen, voorstellen.
Volgens de huidige Grondwet wordt de President van de Republiek voor een zittingsperiode
van vier jaar gekozen, met de mogelijkheid voor herverkiezing. De presidentiële verkiezingen
vinden in twee rondes plaats in geval een der kandidaten niet bij de eerste ronde reeds 50%
van de geldige stemmen plus één, verkrijgt (gewone meerderheid).
In het land is er een meerpartijensysteem, met een tweekamer Wetgevende Macht bestaande
uit de Senaat met 81 leden en een Kamer van Afgevaardigden met 513 leden. Allen worden
gekozen middels rechtstreekse verkiezingen. De Senaat bestaat uit drie Senatoren uit elke
staat en het Federaal District.
De regering van de staten hebben een overeenkomstige politieke structuur als de federale, met
behoud van alle machten (vastgelegd in hun eigen Grondwet) die niet specifiek voorbehouden
zijn aan de federale of municipale invloedssfeer. Het hoofd van de Uitvoerende Macht op het
niveau van de staat is de Gouverneur, die middels rechtstreekse verkiezingen wordt gekozen
voor een periode van vier jaar. Er bestaat nog een Wetgevende Assemblee en een Rechterlijke
Macht van de staat, die het federale patroon volgen en die een beperkte jurisdictie hebben
teneinde enig conflict met de Federale Rechtbanken te voorkomen. Op municipaal niveau
wordt de Uitvoerende Macht uitgeoefend door de Prefect, die eveneens middels rechtstreekse
verkiezing wordt gekozen voor een termijn van vier jaar.
De Kamer van Raadslieden
vertegenwoordigt op wetgevend niveau de belangen van de bevolking van de Gemeente.
De Rechterlijke Macht is georganiseerd op federaal en staatsniveau. De gemeenten hebben
geen eigen Rechtspraak, maar maken gebruik van de Rechtspraak van de Staten of van de
Unie.
AMAZONEGEBIED
Dit is het grootste tropische regenwoudgebied ter wereld, met een oppervlak van ongeveer 5,5
miljoen vierkante kilometers waarvan 60% in Brazilië ligt – gesitueerd in de staten Acre,
Amazonas, Para, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia en Roraima. De overige 40% van het
Amazonegebied bevindt zich verspreid over Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia,
Suriname, Guyana en Frans Guyana. Het Amazonegebied beslaat 58,5% van het Braziliaanse
territoir.
Het Amazonebos wordt gezien als een enorme reserve van biologische diversiteit. Van de
100.000 bestaande plantensoorten in Latijns-Amerika, komen 30.000 in deze regio voor.
In de Amazoneregio bevindt zich ook nog het grootste hydrografisch bassin ter wereld, met een
uitgestrektheid van ongeveer 6 miljoen vierkante kilometer. Uit de voornaamste rivier hiervan,
de Amazonerivier, stroomt ongeveer 175 miljoen liter water per seconde in de Atlantische
Oceaan; dat is 20% van het debiet van alle rivieren samen op de planeet.
CULTUUR
Culturele diversiteit
Brazilië is een land met een enorm rijke en gediversifieerde cultuur. De oorsprong van deze
karakteristiek is gelegen in het specifieke proces van vorming van de Braziliaanse samenleving,
die vanaf haar geboorte in de zestiende eeuw de genereuze bijdrage heeft gehad van
verschillende volken en etniciteiten, uiteenlopend van de inheemse indianen, de Portugese
ontdekkers en de Afrikanen die daar werden gebracht als slaven. Daarna kwamen de Fransen,
Spanjaarden, Engelsen, Italianen, Duitsers, Japanners, Arabieren en vele anderen die allen hun
culturele stempel drukten en nieuwe waarden toevoegden aan die van de pioniers.
Dit maakte de Braziliaanse cultuur tot een formidabele en merkwaardige caleidoscoop waarin
rassen zich vermengen en multipele levensconcepties bij elkaar komen, een enorme variëteit
van invloeden tot uitdrukking brengen.
Het meest interessante is desalniettemin dat deze
diversiteit geen conflicten of uitsluiting van degenen die een distinctieve culturele identiteit
uitdrukken, tot gevolg heeft, zoals dat in sommige samenlevingen wel het geval is. Integendeel
is een van de meest buitengewone karakteristieken van de Braziliaanse cultuur haar
verwelkomende en integratiekarakter.
Talen
Het Portugees is de officiële taal van Brazilië. Met uitzondering van de inheemse talen die door
kleine groepen worden gesproken in gebieden ver verwijderd van de grote urbane centra, zijn
er geen regionale dialecten. Brazilië is het enige Portugeestalige land in de Amerika’s.
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië
Download