Thema Installatietechniek

advertisement
Plan van Aanpak
Pn
Aanpak
Renovatie hydrofoorinstallatie + HWA
Paul Kraan
Klas TH11
Groep 5
Academy For Technology, Innovation and Society
Projectleider Techniek, Delft
van
Inhoudsopgave
1. Inleiding………………………………………………………………………………………….
2. Projectdefinitie……………………………………………………………………………….
3. Projectachtergronden…………………………………………………………………….
3.1 Aanleiding………………………………………………………………………………..
3.2 Projectomgeving……………………………………………………………………….
3.3 Afwijking op aanvraag……………………………………………………………….
4. Doelstelling…………………………………………………………………………………….
5. Projectorganisatie…………………………………………………………………………..
6. Risicoanalyse…………………………………………………………………………………..
6.1 Algemene Risicoanalyse……………………………………………………………
6.2 Risicomanagement……………………………………………………………………
6.3 Krachtenveldanalyse…………………………………………………………………
7. Planning, Projectactiviteiten, Projectgrenzen en randvoorwaarden.
7.1 Planning……………………………………………………………………………………
7.2 Projectactiviteiten…………………………………………………………………….
7.3 Projectgrenzen………………………………………………………………………….
7.4 Randvoorwaarden…………………………………………………………………….
8. Kosten- batenoverzicht en ambitieus financieel doel………………………
9. Projectbewaking……………………………………………………………………………..
10. Oplevering………………………………………………………………………………………
11. Projectresultaat………………………………………………………………………………
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
7
7
7
8
8
8
8
9
9
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 2
1. Inleiding
Dit plan van aanpak is onderdeel van een opdracht voor mijn opleiding AD
Projectleider Techniek. Het project is deels gebaseerd op een bestaand project welke
ik aangeleverd heb gekregen van Dave van Loon, waarvoor nog dank. Het betreft
dan vooral de kostprijsbegroting. De overige punten zijn door mij zelf aangevuld en
zijn derhalve fictief.
2. Projectdefinitie
Het vervangen van de hydrofoorinstallatie en renoveren van de HWA t.b.v. kantoor
en fabriek van Flamco te Bunschoten.
3. Projectachtergronden
3.1 Aanleiding
De aanleiding voor het aanpassen van de Hemelwaterafvoer (hwa) installatie is
eenvoudig doch noodzakelijk. Het afschot op het beoogde dakvlak strookt niet met
de locatie van de hwa afvoertrechters. Gevolg is dat er een behoorlijke hoeveelheid
water op het dakvlak blijft staan.
De aanleiding van het vervangen van de hydrofoorinstallatie is noodzakelijk om de
watertoevoer van de fabriek van Flamco te garanderen, zeker tijdens productie is dit
van het grootste belang. Tevens is de beoogde energie besparing van de
hydrofoorinstallatie, in het kader van het energiebeleid van de directie van Flamco
een belangrijke doelstelling.
3.2 Projectomgeving
De projectomgeving is complex. De werkzaamheden in de fabriek van Flamco zijn
elke dag van de week in bedrijf, de kantoren alleen op werkdagen.
Communicatie met de opdrachtgever, het plannen van de werkzaamheden en het
uit voeren van de werkzaamheden zijn dan ook vereist.
3.3 Afwijking op aanvraag
In de aanvraag wordt de optie gevraagd “reviseren bestaande installatie”.
Onderzoek van de fabrikant Duijvelaar heeft uitgewezen dat met het reviseren van
de installatie, de uitgangspunten zoals gesteld in de aanvraag niet worden gehaald.
Deze optie bieden wij derhalve ook niet aan en als afwijking hiervoor bieden wij het
vervangen van de hydrofoorinstallatie aan.
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 3
4. Doelstelling
De wateroverlast ten gevolge van hevige regenval beperken door middel van een
goed werkende HWA met voldoende capaciteit. De bereikbaar van de PV-panelen op
het dak verbeteren door het wegnemen van de wateroverlast.
Het storingsvrij werken van de hydrofoorinstallatie is een noodzaak voor Flamco,
met name tijdens productie- en kantooruren. De installatie voor spoelen en
ontvetten van de expansievatenproductielijn is gevoelig voor de waterdruk.
5. Projectorganisatie
Het organogram bevat de gehele project organisatie. In dit project word er gewerkt
met een projectleider, drie teamleden en twee monteurs (inclusief montageleider).
Deelnemend projectleider met contactgegevens:
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Paul Kraan
06 534 362 14
[email protected]
Deelnemende projectleden met contactgegevens:
Naam
Tekenaar
Werkvoorbereider
Montageleider
Telefoonnummer
06 123 456 78
06 123 456 78
06 123 456 78
E-mailadres
[email protected]
[email protected]
[email protected]
De
opdrachtgever
De projectleider
Tekenaar
Wvb
Montageleider
Monteur
De hiërarchie binnen deze projectorganisatie.
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 4
6. Risicoanalyse
6.1 Algemene Risicoanalyse
De conclusie van de gemaakte risicoanalyse is dat het totale risico 36% is, dit is ruim
onder de 50% en betekent dat project zonder extra maatregelen kan starten.
Aandachtspunten zijn externe factoren (weersinvloeden) en tijd (korte looptijd). Zie
bijlage risicoanalyse voor details.
6.2 Risicomanagement
In een projectomgeving zal altijd een zekere mate van onzekerheid bestaan vanwege
het essentiële, unieke karakter van elk project. Het identificeren van de specifieke
risico’s is belangrijk om deze te beheersen.
De specifieke risico’s zijn;
 Het transport in de kruipruimte, moeilijk bereikbaar
 Het afsluiten en in bedrijf stellen van de tapwater installatie
 Het niet tijdig in bedrijf stellen van de hydrofoorinstallatie
 Het niet, of slecht werken van de spoel installaties
Om deze risico’s te ondervangen zijn de volgende maatregelen te nemen;
 De hydrofoorinstallatie wordt in onderdelen geleverd en ter plaatse
opgebouwd door de fabrikant. Door deze methode toe te passen wordt het
transport van de gehele installatie voorkomen, gevolg is dat het risico op
beschadigingen afneemt.
 Door de samenwerking met de facilitaire dienst van Flamco, de fabrikant van
de hydrofoorinstallatie en de installateur kunnen alle eventuele problemen
met het afsluiten van het water en het in bedrijf stellen van de installatie
worden verholpen.
 Het testen van de spoel installaties, en de overige installaties, voorkomt
eventuele problemen tijdens productie.
6.3 Krachtenveldanalyse
In de krachtenveldanalyse wordt duidelijk wie de stakeholders zijn en hoe hun
houding en invloed is ten opzichte van dit project. Met andere woorden geven de
onderstaande figuren in een oogopslag de krachten en belangen rond dit project
weer.
Wie
Projectleider PK
Plantmanager
Directie OG
Inkoper
Kantoorpersoneel
Productie
Monteurs
Tekenaar
Wvb
Vestigingsleider
Directie
Importantie
project
Belangrijk +
Belangrijk +
Belangrijk +
neutraal
Belangrijk Belangrijk Belangrijk neutraal
Belangrijk +
Belangrijk neutraal
Omdat
Houding
Kans => AD
Kans => AD
Kans => AD
Prijs is reeds akkoord
Overlast
Overlast
Overwerk / buiten kantooruren
Invoeren gegevens
Kans => werk (ambitie)
Bedreiging => onderbezetting
Is geen hoofdzaak











Bijdrage
Onmisbaar
Onmisbaar
Onmisbaar
Niet belangrijk
Onmisbaar
Onmisbaar
Onmisbaar
Niet belangrijk
Onmisbaar
Neutraal
Niet belangrijk
Randvoorwaarden voor positieve
medewerking (beheers factoren)
Tijd/Kosten/Kwaliteit/Info
Tijd/Kosten/Kwaliteit/Info
Tijd/Kosten/Kwaliteit/Info
Kosten
Kwaliteit/Tijd/Info
Kwaliteit/Tijd/Info
Tijd/Info
Info
Tijd/Kwaliteit/Organisatie/Info
Organisatie/Info
Organisatie
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 5
Gebruikers van het resultaat:
Kantoor
Personeel 
Produktie 
tekenaar 
Plant manager 
Projectleider 
Directie 
Monteurs 
wvb 
Vestigingsleider 
Teamleden/uitvoerder
s:
Opdrachtgever:
Inkoper 
Directie 
Lijnmanagers:
Conclusie krachtenveldanalyse:
Er is nu in kaart gebracht wie er bij het project betrokken is, wie is belangrijk voor
het project (hoe dichter bij de PL in het midden van het schema hoe belangrijker) en
welke houding (energie in kleur weergegeven) heeft men ten opzichte van het
project.
Gebruikers: Hier is veel rood aanwezig, dit is vanwege het feit dat tijdens de
uitvoering van het project enige mate van overlast kan ontstaan. Er moet dus
aandacht worden besteed aan de gebruikers, wellicht met hulp van de
opdrachtgever die wel positief tegen het project staat.
Uitvoerders: Ook hier is rood aanwezig en dit moet met aandacht en goede
informatievoorziening worden verbeterd. Omdat er veel buiten kantooruren
gewerkt moet worden, heeft dit veel weerstand tot gevolg. De projectleider (ik dus)
moet hier prioriteit aan geven om project in goede banen te kunnen leiden.
Lijnmanagers: Deze afdeling staat wat verder van het project af en moet alleen bij
project betrokken worden wanneer er sprake is van onderbezetting of
organisatorisch problemen die buiten de macht van de projectleider liggen.
Informatievoorziening is daarom wel belangrijk, met name voor de vestigingsleider.
Opdrachtgever: Deze mensen hebben voor het project gekozen en zijn enthousiast.
De kunst is om deze mensen enthousiast te laten blijven en dit enthousiasme te
benutten voor andere belanghebbende.
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 6
7. Planning, Projectactiviteiten, Projectgrenzen en
randvoorwaarden
7.1 Planning
De planning is van cruciaal belang om binnen de beschikbare tijd het project te
realiseren. Om de werkzaamheden te communiceren en coördineren met de
diverse partijen. Na goedkeuring van alle betrokken partijen zal deze planning
dienen als leidraad voor de werkzaamheden. In deze opdracht is de planning niet
meegenomen en is dus niet als bijlage beschikbaar.
7.2 Projectactiviteiten
De werkzaamheden zullen, mits toegestaan voornamelijk ’s avonds en ’s nachts
plaatsvinden om de overlast te beperken. De voorbereidende werkzaamheden
zullen wel, in overleg, overdag plaatsvinden. Te denken aan het aanvoeren van
het materieel, het opbouwen van de hydrofoorinstallatie en alle voorbereidende
werkzaamheden.
Het demonteren van de installatie, het plaatsen van de nieuwe
hydrofoorinstallatie en het aansluiten van de waterinstallatie dient in de
namiddag, avond en nacht plaats te vinden.
De installatie elektrotechnisch afkoppelen en aansluiten gebeurt door
gecertificeerd personeel die bekend zijn met de installatie.
De regeltechnische installatie afkoppelen en aankoppelen gebeurt door
gecertificeerd personeel die bekend zijn met de installatie.
Na het inbedrijf stellen van de hydrofoorinstallatie zal aansluitend de tapwater
installatie worden ontlucht, de reduceerventielen worden gecheckt, en de spoel
installaties ontlucht en gespoeld.
Het nemen van een watermonster om de kwaliteit van het drinkwater te
controleren, voor de werkzaamheden en na in bedrijf stellen van de installatie.
In overleg met de opdrachtgever wordt, na oplevering van de installatie, een
test van productie uitgevoerd, om de werking van de spoel installaties te
controleren.
Tenslotte wordt een projectevaluatie/nacalculatie gemaakt welke in het
projectarchief wordt opgenomen.
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 7
7.3 Projectgrenzen
Binnen de scope vallen;




Het maken van het ontwerp van de installaties
Het maken van de tekeningen en enginering van de installaties
Het uitvoeren van de installaties.
Het vaststellen van het budget, inclusief prognosticeren van het financiële
resultaat
 Het bewaken van het eventuele meer, minderwerk.
Demarcatie van de werkzaamheden;
Belangrijk binnen het project is het uitvoeren van de werkzaamheden volgens bestek
en tekeningen. Bouwkundige werkzaamheden evenals werkzaamheden aan
technische installaties buiten de hydrofoorinstallatie en HWA vallen niet binnen deze
scope.
7.4 Randvoorwaarden
Om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is medewerking van de technische
dienst een vereiste. Toegang tot locatie moet ook buiten de kantooruren worden
verleent.
8. Kosten- batenoverzicht en ambitieus financieel doel.
Zie bijlage AD van dit project.
9. Projectbewaking.
Het beheersen van het project wordt middels het GOTIK principe gedaan. Deze
afkorting staat voor; Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd.
Geld; Het project is voor een vast bedrag aangenomen van de opdrachtgever. De
wensen van de opdrachtgever zijn vastgelegd in een werkbestek, uitgangspunten en
demarcaties en bestekstekeningen. Deze stukken zijn voor beide partijen de
contractstukken, hierop is de aanneemsom bepaald. Dit is de basis voor de financiële
beheersing van het project.
Organisatie; voor de organisatie van het project zijn de belangrijkste stakeholders (
partijen ) middels een stakeholderanalyse in beeld gebracht⁷. Dit is in hoofdstuk 3
uitgewerkt.
Kwaliteit; het bewaken van de kwaliteit is sterk bepalend voor het succes van het
project. Om dit proces te bewaken is een PBS, product breakdown structure,
gemaakt⁸. In deze PBS staan voor elke fase een oplevering vermeld. Een
opleveringsmoment is een belangrijk moment om te bepalen of we verder kunnen
met de volgende fase, als de 1ste fase niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 8
kunnen we niet verder met de 2e fase van het project.
Informatie; informatie is bepalend voor het slagen van een project. Als de
projectgroep niet de juiste informatie krijgt van de opdrachtgever kan men zeker
niet voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Echter, als de opdrachtgever
geen informatie krijgt van de projectgroep is de opdrachtgever niet meer, of minder,
betrokken bij het project. Beslissingen en/of geldelijke middelen zullen minder snel
genomen worden.
Tijd; om het project op tijd op te leveren zijn diverse planningen opgesteld. Immers,
als de informatie te laat komt of er worden geen belangrijke beslissingen worden
genomen komt de voortgang van het project in gevaar. Voor de uitvoering van het
project is een uitvoeringsplanning opgesteld in overeenstemming met de
opdrachtgever.
10. Oplevering
Na in bedrijf name door de fabrikant wordt door ons de revisie bescheiden
aangeleverd. Wijzigingen in de hwa installatie worden digitaal verwerkt, mits de
tekeningen in dwg beschikbaar zijn.
11. Projectresultaat
Het resultaat van het project is dat de installaties zo worden ontworpen dat deze
voorbereid zijn op de toekomst. Hiervoor dienen duurzame technieken te worden
toegepast. De resultaten en uitwerkingen worden gebonden en gestructureerd
aangeleverd aan de opdrachtgever, binnen het gestelde tijdstermijn.
Het resultaat van het project is hieronder tevens geformuleerd volgens het smart
principe;
Specifiek
Meetbaar
:het bedrijfsvaardig opleveren van de hydrofoorinstallatie en de HWA
:de hydrofoorinstallatie en de HWA opleveren binnen budget,
hoogwaardig van kwaliteit en volgens de wensen van de
opdrachtgever en de certificeringen omschreven in de BRL 6001 / ISO
9001 / BRL 14001 en VCA.
Acceptabel :het opleveren van de installaties op een hoogwaardig niveau welke
door de opdrachtgever geaccepteerd zijn.
Realistisch
:het opleveren van de installaties binnen planning en budget is een
complexe taak maar zeker goed te realiseren, omdat er voldoende tijd
beschikbaar is.
Tijdsgebonden: de werkzaamheden coördineren en uitvoeren binnen de planning.
RENOVATIE HYDROFOORINSTALLATIE + HWA 9
Download