Informatiebijeenkomst raad Dantumadiel

advertisement
Informatiebijeenkomst raad
Dantumadiel
Inhoud
• Opening
• Inleiding
• Verbinding visie sociaal domein en
gezondheidsbeleid
• Regionale doelstelling
• Actiepunten 2014-2017
Quiz
Go Jeugd
• Alcohol- en drugsgebruik zijn
aandachtspunten. Het gebruik van welk
genotsmiddel springt er in Dantumadiel
nog meer uit?
• Scoort Dantumadiel positief of negatief
ten opzichte van de provinciale
criminaliteitsgegevens uit Go Jeugd?
Quiz
Volwassenen
1. 1/3 van de volwassenen in Dantumadiel
heeft matig tot ernstig overgewicht. Waar
of onwaar
2. 1/3 van de ondervraagden is in matige
tot zeer ernstige mate eenzaam, waar of
onwaar?
Quiz
Ouderen (regionaal)
1. Hoe groot is het percentage
mantelzorgers?
Algemeen
2. Gemeenten zijn vrij om hun nota
gezondheidsbeleid op eigen wijze in te
richten, waar of onwaar
Verbinding visie sociaal domein en
gezondheidsbeleid
Mensen in de laagste sociaaleconomische klasse
(weinig inkomen en opleiding) leven gemiddeld zeven
jaar korter
en genieten vijftien jaar minder van een leven zonder
lichamelijke beperkingen.
Hierbij spelen risicofactoren een grote rol zoals een
relatief ongezondere leefstijl, minder gunstige werk- en
woonomstandigheden en minder effectieve zorg.
Verbinding visie sociaal domein en
gezondheidsbeleid
• een integrale aanpak
• eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
• organiseer zaken zo dicht mogelijk bij de
burger (o.a. gebiedsgericht)
• inzetten op preventie
Regionale doelstelling
• Stimuleren van gezonde leefstijl door:
– Verminderen middelengebruik
– Stabiliseren en verminderen overgewicht, stimuleren
beweging
– Vergroten weerbaarheid
• Uitgangspunten:
–
–
–
–
lokale aanpak (gebiedsgericht)
bewustwording inwoners,
vraaggericht werken (betrokkenheid)
planmatige aanpak-integrale benadering
Actiepunten 2014-2017
1.
2.
3.
4.
Gezonde wijken en dorpen
Bevorderen gezonde leefstijl
Verminderen gebruik genotmiddelen
Tegengaan van overgewicht,
stimuleren van beweging
Actiepunten 2014-2017
5. Vergroten weerbaarheid en
depressiepreventie
6. Verbinden initiatieven op gebied zorg,
cure en care
7. Regionale innovatieprijs
Vragen?
Download